Microsoft Dynamics CRM 2011 C?p Nh?t Rollup 6

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2600640 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

C?p Nh?t Rollup 6 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 có s?n. Bài vi?t này mô t? các hotfix và C?p Nh?t đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t rollup này. Update rollup này có s?n cho t?t c? các ngôn ng? đư?c h? tr? b?i Microsoft Dynamics CRM 2011.

Thông tin thêm

Xây d?ng s? và t?p tin tên cho update rollup này

Xây d?ng, s? các gói C?p Nh?t cho các thành ph?n sau đây là 5.0.9690.1992.
 • Microsoft Dynamics CRM 2011 máy ch?
 • Microsoft Dynamics CRM 2011 cho Microsoft Office Outlook
 • Microsoft Dynamics CRM 2011 E-mail Router
 • Microsoft Dynamics CRM 2011 báo cáo Authoring ph?n m? r?ng
 • Microsoft Dynamics CRM 2011 Language Pack
 • Microsoft Dynamics CRM 2011 báo cáo ti?n ích m? r?ng
Tên t?p tin cho các phiên b?n 32-bit c?a C?p Nh?t rollup gói là như sau:
 • CRM2011-khách hàng-KB2600640 -LangID-i386.exe
 • CRM2011-Router-KB2600640 -LangID-i386.exe
 • CRM2011-giá th?u-KB2600640 -LangID-i386.exe
 • CRM2011-Mui-KB2600640 -LangID-i386.exe
Tên t?p tin cho các phiên b?n 64-bit c?a C?p Nh?t rollup gói là như sau:
 • CRM2011-máy ch?-KB2600640 -LangID-amd64.exe
 • CRM2011-khách hàng-KB2600640 -LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Mui-KB2600640 -LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Router-KB2600640 -LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Srs-KB2600640 -LangID-amd64.3exe

C?p nh?t thông tin rollup

C?p Nh?t Rollup 6 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 s? đư?c phát hành l?i cho công ty khách hàng ngày 20 tháng 1 năm 2012.

B?n C?p Nh?t Rollup 6 chính th?c phát hành ngày 12 tháng 1 năm 2012. N?u các phiên b?n trư?c đó đ? đư?c cài đ?t b?n s? có th? cài đ?t Update Rollup này qua phiên b?n c?.

N?u b?n cài đ?t các gói slipstream có các cài đ?t đ?y đ? bao g?m Update Rollup 6 xin vui l?ng xem này KB, như b?n s? nh?n đư?c m?t l?i cài đ?t Update Rollup 6. MSPInstallAction không thành công

Cho khách tr?c tuy?n C?i ti?n cơ s? h? t?ng đang đư?c th?c hi?n đ? CRM tr?c tuy?n. B?i v? đi?u này, b?n C?p Nh?t rollups s? không đư?c áp d?ng cho máy ch? cho đ?n khi nh?ng c?i ti?n đư?c hoàn thành. Thông qua trang thông báo h? th?ng cho c?a s? b?o tr? h? th?ng, b?n s? đư?c thông báo khi t? ch?c c?a b?n s? đư?c C?p Nh?t đ? cơ s? h? t?ng m?i. Các b?n c?p nh?t m?i nh?t s? đư?c áp d?ng t?i th?i đi?m đó.

Tệp sau đây có s?n đ? t?i v? t? Trung tâm Tải xuống của Microsoft:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói 2600640 bây gi?.Ngày phát hành: Tháng m?t 20, 2012

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách nhận t?p tin h? tr? Microsoft t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đ? quét t?p tin này đ? ki?m tra vi-rút. Microsoft đ? s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n vào ngày mà t?p tin đư?c đăng. T?p tin này đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n mọi thay đ?i không đư?c phép đ?i v?i t?p tin.

Thông tin cài đặt

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Lưu ? quan tr?ng
Cơ s? d? li?u t?o ra v?i Microsoft Dynamics CRM năm 2011 Update Rollup 6 ho?c phiên b?n cao hơn không th? đư?c nh?p kh?u đ? tri?n khai c?a Microsoft Dynamics CRM năm 2011 Update Rollup 5 ho?c phiên b?n trư?c đó. K?ch b?n này không đư?c h? tr?.
Cài đ?t b?n c?p nh?t Windows
Đ? t? đ?ng cài đ?t b?n C?p Nh?t Rollup 6 cho Microsoft Dynamics CRM 2011, b?n có th? s? d?ng Windows Update. B?n C?p Nh?t Rollup 6 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 s? có s?n trên Windows Update ngày 24 tháng 1 năm 2012.

Lưu ?: B?n C?p Nh?t Rollup 6 không th? đư?c g? b?. B?n C?p Nh?t cơ s? d? li?u c? th? đư?c áp d?ng trong b?n C?p Nh?t Rollup 6 s? không cho phép b?n g? b? cài đ?t b?n C?p Nh?t Rollup 6. B?n nên sao lưu cơ s? d? li?u c?a b?n trư?c khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này.

B?n c?ng có th? thi?t l?p Windows t? đ?ng cài đ?t các bản cập nhật đư?c đ? ngh?. Thi?t đ?t này có th? gi?i quy?t các sự cố không nghiêm trọng và giúp c?i thi?n trải nghi?m máy tính c?a b?n. Các bản c?p nh?t tùy ch?n không đư?c t?i v? ho?c cài đ?t t? đ?ng.

Đ? t?m hi?u thêm v? các lo?i C?p Nh?t Microsoft xu?t b?n, h?y truy c?p trang web Microsoft sau đây:
B?t hoặc tắt c?p nh?t t? đ?ng

Thay đ?i cách Windows cài đ?t ho?c thông báo cho b?n v? b?n C?p Nh?t
Đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t Rollup 6 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 b?ng cách s? d?ng Windows Update, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó g? C?p nh?t trong h?p B?t đ?u T?m ki?m . Trong danh sách k?t qu?, b?m Windows Update.
 2. Trong ngăn d?n hư?ng, bấm vào Ki?m tra c?p nh?t, sau đó đ?i trong khi Windows ki?m tra các bản c?p nh?t m?i nh?t cho máy tính c?a b?n.
 3. N?u b?n nh?n đư?c tin nh?n cho biết có sẵn các bản cập nhật quan tr?ng ho?c mà nh?c b?n xem xét các bản c?p nh?t quan tr?ng, b?n có th? xem và ch?n các b?n c?p nh?t quan tr?ng đ? cài đ?t.
 4. Trong danh sách, b?m vào b?t k? b?n c?p nh?t quan tr?ng nào để bi?t thêm thông tin. B?m vào đ? ch?n h?p ki?m cho b?t k? C?p Nh?t nào mà b?n mu?n cài đ?t, và sau đó nh?p vào OK.
 5. Nh?p vào cài đ?t b?n C?p Nh?t.
 6. Đ?c và ch?p nh?n đi?u kho?n c?p phép, sau đó bấm vào K?t thúc (n?u bản c?p nh?t yêu c?u thao tác này). N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t m?t kh?u qu?n tr? viên, h?y nh?p m?t kh?u. N?u b?n đư?c nh?c nh?p xác nh?n, hãy cung c?p xác nh?n.
Cài đ?t thủ công
Đ? t? cài đ?t Update Rollup 6 cho Microsoft Dynamics CRM 2011, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ghé thăm c?a hàng website sau c?a Microsoft Update:
  Các c?a hàng Microsoft Update
 2. Nh?p 2600640 vào ô T?m ki?m , và sau đó nh?p vào T?m ki?m.
 3. Nh?p vào Thêm đ? thêm các C?p Nh?t vào gi?.
 4. Nh?p vào t?i xu?ng.
 5. Nh?p vào tr?nh duy?t, ch? đ?nh thư m?c mà b?n mu?n đ? t?i v? b?n C?p Nh?t, và sau đó nh?p vào OK.
 6. Nh?p vào ti?p t?c, và sau đó nh?p vào tôi ch?p nh?n đ? ch?p nh?n đi?u kho?n c?p phép ph?n m?m c?a Microsoft.
 7. Khi b?n C?p Nh?t đư?c t?i v? đ? v? trí b?n ch? ra, h?y nh?p vào đóng.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các c?a hàng Microsoft Update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
323166 Làm th? nào đ? t?i b?n C?p Nh?t bao g?m tr?nh đi?u khi?n và hotfixes t? Windows Update Catalog

Cài đ?t b? sung thông tin

 • Sau khi b?n cài đ?t update rollup này, thoát kh?i b?t k? bu?i CRM s?n có, và sau đó b?t đ?u m?t phiên CRM m?i đ? k?t h?p các thay đ?i.
 • Khi b?n de-cung c?p m?t gói ngôn ng?, cài đ?t ngôn ng? c?a t?t c? ngư?i dùng c?a Microsoft Dynamics CRM ngư?i s? d?ng ngôn ng? đó s? hoàn nguyên v? ngôn ng? m?c đ?nh. Quá tr?nh tái cung c?p không c?p nh?t các cài đ?t ngôn ng? c?a ngư?i dùng. Do đó, ngư?i dùng ph?i đ?t l?i các cài đ?t ngôn ng? trong ph?n tu? ch?n cá nhân khi h? đăng nh?p vào Microsoft Dynamics CRM 2011.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có Microsoft Dynamics CRM 2011 xây d?ng 5.0.9688.583 cài đ?t đ? áp d?ng này update rollup.

Cho bi?t thêm thông tin v? Microsoft Dynamics CRM 2011 xây d?ng 5.0.9688.583, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2461082 Có b?n C?p Nh?t cho Microsoft Dynamics CRM 2011 Release Candidate

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

N?u b?n đư?c nh?c nh?p, kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t rollup.

Thông tin lo?i b?

B?n không th? g? b? b?n C?p Nh?t Rollup 6. B?n C?p Nh?t cơ s? d? li?u c? th? đư?c áp d?ng trong b?n C?p Nh?t Rollup 6 s? không cho phép b?n g? b? cài đ?t b?n C?p Nh?t Rollup 6. B?n nên sao lưu cơ s? d? li?u c?a b?n trư?c khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Dynamics CRM Q4 C?p Nh?t d?ch v?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n C?p Nh?t Rollup 6 c?ng có ch?a các tính năng Dynamics CRM Q4 C?p Nh?t d?ch v?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tính năng Dynamics CRM Q4 C?p Nh?t d?ch v?, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
Microsoft Dynamics CRM: con đư?ng phía trư?c

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

V?n đ? đư?c gi?i quy?t trong b?n C?p Nh?t Rollup 6 cho Microsoft Dynamics CRM 2011

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n C?p Nh?t Rollup 6 là m?t tích l?y C?p Nh?t rollup bao g?m t?t c? các b?n s?a l?i cho các v?n đ? đ? đư?c di?n t? trong C?p Nh?t Rollup 1 thông qua C?p Nh?t Rollup 5.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? h? gi?i quy?t và trư?c đó C?p Nh?t rollups, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2466084 C?p Nh?t Rollup 1 dành cho Microsoft Dynamics CRM 2011 có s?n
2466086 C?p Nh?t Rollup 2 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 có s?n
2547347 C?p Nh?t Rollup 3 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 có s?n
2556767 Update Rollup 4 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 có s?n
2567454 Update Rollup 5 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 có s?n

B?n C?p Nh?t Rollup 6 bao g?m các b?n s?a l?i sau b? sung và C?p Nh?t:
 • Sau khi b?n t?o ra h?nh ?nh hành chính t? ch?a b?nh thi?t l?p (SHS) b?ng cách s? d?ng t?p tin .msp đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t Rollup 5 cho Microsoft Dynamics CRM 2011, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

  CString::LoadString(7407) không thành công.

 • Khi b?n c? g?ng đ? nâng c?p t? Microsoft Dynamics CRM 4,0 đ?n Microsoft Dynamics CRM 2011, nâng c?p th?t b?i trong phương pháp ComponentCollector.RetrieveDependencyNodes trên yêu c?u RetrieveMultiple.
 • B?n kinh nghi?m ch?m hi?u su?t trong quá tr?nh nâng c?p đ? Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • Khi b?n truy c?p vào trang Microsoft Dynamics CRM 2011 di đ?ng URL, và sau đó c? g?ng đ? t?o m?t tài kho?n, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

  L?i b?t ng? đ? x?y ra.

 • Khi b?n s? d?ng Microsoft Silverlight cùng v?i ngu?n tài nguyên web, h?nh th?c đư?c không hi?n th? như mong đ?i. V?n đ? này x?y ra khi không ch?n h?p ki?m tài s?n tab m? r?ng tab này theo m?c đ?nh .
 • Gi? s? r?ng b?n s? d?ng đ?nh d?ng tên đ?y đ? sau cho t? ch?c c?a b?n:
  • Cu?i cùng tên, tên, Trung ban đ?u
  Khi b?n s? d?ng ch? là m?t tên m?i đ? t?o m?t s? liên l?c, m?t thêm d?u ph?y (,) đư?c hi?n th? ? cu?i c?a tên c?a s? liên l?c.
 • Gi? s? r?ng b?n b?m vào Thay đ?i thu?c tính trong l?nh v?c B?nh lu?n bài vi?t (bài vi?t) m?t th?c th? bài vi?t. Khi b?n đóng h?p tho?i Tr?nh so?n th?o h?nh th?c , b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

  Microsoft Dynamics CRM đ? b?t g?p l?i.

 • Khi trư?ng mô t? đư?c đưa vào ho?t đ?ng m?t l?n xem cho email ho?t đ?ng, m? HTML Hi?n th? trong c?t lư?i và trong văn b?n chú thích.
 • Gi? s? r?ng b?n thêm m?t ngu?n tài nguyên web HTML có ch?a m?t tham chi?u đ?n trang "ClientGlobalContext.js.aspx" trong ngăn d?n hư?ng c?a m?t h?nh th?c. Khi b?n m? các ngu?n tài nguyên web m?t l?n n?a, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

  Microsoft Dynamics CRM đ? b?t g?p l?i.

 • Khi b?n m? l?ch t? khu v?c Làm vi?c c?a tôi , Microsoft Dynamics CRM 2011 không di chuy?n đ?n nh?ng gi? đ?u tiên c?a ngày làm vi?c.
 • Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n đang ? trong m?t môi trư?ng có cha m? và tr? em đơn v? kinh doanh.
  • B?n t?o m?t email m?u ? c?p đ? ph? huynh.
  • B?n thi?t l?p các email m?u đ? đư?c có th? xem đư?c ? c?p đ? tr? em.
  • Ngư?i dùng c? g?ng t?o ra m?t email trong các đơn v? kinh doanh c?p tr? em.
  Trong trư?ng h?p này, ngư?i dùng không th? s? d?ng email m?u đ? t?o ra các thông báo email.
 • Khi b?n s? d?ng tính năng l?ch trong m?t cu?c h?n d?ch v? trong Microsoft Dynamics CRM 2011 v?i Internet Explorer 9, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

  Không th? th?c thi m? t? t? do k?ch b?n.

 • Khi b?n xu?t kh?u m?t gi?i pháp trong Microsoft Dynamics CRM tr?c tuy?n, b?n không đư?c nh?c đ? m? ho?c lưu t?p.
 • Sau khi b?n nh?p m?t gi?i pháp có ch?a tùy ch?nh lư?t xem, tính xem m?c đ?nh đư?c đ?t không chính xác trên quan đi?m hi?n t?i ho?c quan đi?m m?i.
 • Khi b?n th?c hi?n m?t thay đ?i tu? bi?n m?t, và sau đó nh?p vào Xu?t b?n tùy ch?nh t?t c?, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

  Ngo?i l? không đư?c.

 • Khi b?n ch?y các plugin PersistMatchCode trong Microsoft Dynamics CRM Online, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

  L?i SQL chung.

 • Khi b?n c? g?ng đ? nh?p d? li?u tài kho?n, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

  Xu?t hi?n m?t l?i SQL Server. C? g?ng hành đ?ng này m?t l?n n?a. N?u v?n l?i, ki?m tra các c?ng đ?ng Microsoft Dynamics CRM cho gi?i pháp ho?c liên h? v?i Microsoft Dynamics CRM qu?n tr? t? ch?c c?a b?n. Cu?i cùng, b?n có th? liên h? v?i Microsoft Support.

 • Khi b?n xóa m?t h? sơ có ch?a b?n ghi truy c?p đ?i tư?ng chính (POA) trong Microsoft Dynamics CRM 2011 và Microsoft Dynamics CRM tr?c tuy?n, các h? sơ không đư?c xóa kh?i b?ng POA.
 • Khi b?n c? g?ng th?c hi?n m?t s? lư?ng l?n xóa quá tr?nh t? khung C?a tôi xem , b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

  H? sơ là không s?n sàng. H? sơ đư?c yêu c?u không đư?c t?m th?y ho?c b?n không có đ? quy?n đ? xem nó.

 • B?n không th? s? d?ng công c? OrgDBOrgSettings v?i m?t t? ch?c có tên thân thi?n trùng l?p trong Microsoft Dynamics CRM tr?c tuy?n.
 • Khi b?n nh?p kh?u Microsoft Dynamics CRM gi?i pháp, SQL t?ng ch?c năng không xây d?ng l?i.
 • Khi b?n ch?y l?c l?n xem d cho ho?t đ?ng trong báo cáo ho?c ?ng d?ng ISV, quan đi?m l?c không hi?n th? đư?c chia s? h? sơ.
 • Ch? s? trùng l?p đư?c t?o ra cho các ho?t đ?ng OrderClose, OpportunityClose, và b?c thư trong b?ng ActivityPointerBase.
 • M?t t? đ?ng t?o ra s? lư?ng bài vi?t ki?n th?c cơ s? (KB) có m?t h?u t? b?t ng? trong Microsoft Dynamics CRM 2011.
  Lưu ?Khi b?n cài đ?t Update Rollup 6, cài đ?t SkipSuffixOnKBArticles đư?c chuy?n t?i b?ng Orgdborgsettings. Đ? lo?i b? các h?u t? t? s? bài vi?t KB, cho phép các thi?t l?p b?ng cách s? d?ng công c? Orgdborgsettings.
 • M?t s? nhà th?u BusinessEntityMoniker, EntityExpression, và BusinessEntity không s? d?ng b?i c?nh t? ch?c s?n có.
 • Gi? s? b?n t?o m?t báo cáo b?ng cách s? d?ng thu?t s? báo cáo trong Microsoft Dynamics CRM 2011. Khi b?n c? g?ng đ? chèn m?t b?ng pivot đư?c xu?t kh?u t? báo cáo vào m?t b?ng tính Excel, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

  Tên trư?ng PivotTable là không h?p l?. Đ? t?o m?t báo cáo PivotTable, b?n ph?i s? d?ng d? li?u đư?c t? ch?c như là m?t danh sách v?i các c?t có nh?n. N?u b?n đang thay đ?i tên c?a m?t l?nh v?c PivotTable, b?n ph?i nh?p m?t tên m?i cho l?nh v?c.

 • Gi? s? r?ng b?n s? d?ng Microsoft Dynamics CRM k?t thúc trư?c máy ch? trong m?t môi trư?ng cân b?ng t?i. Khi m?t nút trong vi?c tri?n khai không thành công ho?c tr? nên không th? k?t n?i, b?n không th? ch?y báo cáo FetchXML.
 • M?c đ? đăng nh?p cho d?u v?t Exchange Web d?ch v? (EWS) đư?c thi?t l?p đ? m?c đ?nh thay v? Verbose.
 • B?n không th? tri?n khai các quy t?c cho h?p thư ngư?i dùng trong môi trư?ng Microsoft Exchange 2010 khi máy ch? Exchange CAS và h?p thư Exchange vai tr? không ph?i trên máy ch? cùng m?t.
 • Gi? s? r?ng b?n xóa các quy?n cho tài li?u và SharePoint trang web truy c?p cho m?t vai tr? b?o m?t c?a Microsoft Dynamics CRM. Khi b?n đăng nh?p như là m?t ngư?i dùng đ? vai tr? an ninh, ph?n "tài li?u" v?n đư?c hi?n th? trên thanh đi?u hư?ng. Ngoài ra, khi b?n nh?p vào ph?n "tài li?u", b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i c?p phép.
 • Khi b?n c? g?ng đ? thay đ?i giá tr? s? lư?ng b?ng cách thêm m?t k?ch b?n đ? các OnLoad s? ki?n trong các h?nh th?c cơ h?i s?n ph?m, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

  Giá tr? trong h?p s? lư?ng đ? thay đ?i t? "1.0000000000" đ? "1.00000" do m?t C?p Nh?t cho th?p phân đư?c h? tr? trong các s?n ph?m.

 • Sau khi b?n đ?t c?u h?nh quy t?c yêu c?u b?i thư?ng và lo?i tr? m?t quy t?c cho yêu c?u b?i thư?ng tên trong Microsoft Dynamics CRM tuyên b? và thi?t l?p IFD, trang OrganizationData.svc không làm vi?c.
 • Khi b?n c? g?ng đ? c?u h?nh m?t tên nhân v?t byte đôi cho m?t danh sách gi?m giá, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

  K? l?c trùng l?p: B?n ghi v?i các giá tr? này đ? t?n t?i. M?t k? l?c trùng l?p không th? đư?c t?o ra. Ch?n m?t ho?c nhi?u giá tr? duy nh?t và th? l?i.

 • Khi b?n t?o m?t danh sách ti?p th? năng đ?ng b?ng cách s? d?ng m?t b? l?c, và các b? l?c bao g?m m?t l?nh v?c t?m ki?m đ?i di?n cho m?t m?i quan h? N:N v?i m?t th?c th? tùy ch?nh, các b? l?c không thay đ?i danh sách ti?p th? mà b?n t?o.
 • Lưu truy v?n không tr? l?i d? li?u vào danh sách ti?p th? năng đ?ng.
 • Khi m?t t? bào lo?i partylist đư?c xu?t kh?u sang m?t b?ng tính Excel, d?u ch?m ph?y (;) trong partylist lo?i t? bào t?o nên m?t d?ng b?t ng?.
 • Khi b?n th?c hi?n m?t lưu ho?t đ?ng trong m?t h?nh th?c trong m?t th?i gian th? hai, c?a b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

  Truy c?p b? t? ch?i.

 • Trong khách hàng Microsoft Dynamics CRM cho Outlook, kho?ng th?i gian b? phi?u sau đây đư?c C?p Nh?t đ? c?i thi?n hi?u su?t:
  • Qu?n l? nhà nư?c (15 phút)
  • Qu?n l? thông báo (30 phút)
  • MAPI Sync-ph?ng không-ABP (60 phút)
  • MAPI Sync-ABP (4 gi?)
  • MAPI Sync-sơ đ? trang web (4 gi?)
  • MAPI Sync-siêu d? li?u (4 gi?)
 • Khi b?n chuy?n sang m?t l?n xem ho?t đ?ng có ch?a Ho?t đ?ng lo?i c?t trong đ?nh ngh?a xem, khách hàng Microsoft Office Outlook tai n?n.
 • Các Expect100Continue net cài đ?t nên đư?c vô hi?u hóa khi các phương pháp xác th?c không ph?i là ????(AD).
 • Trang Edit.aspx nên đư?c cài đ?t s?n đ? c?i thi?n th?i gian t?i h?nh th?c.
 • H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
  • B?n m? m?t h?nh th?c.
  • B?n thay đ?i kích c? các h?nh th?c đ? đi?n vào màn h?nh.
  • B?n m? và đóng các h?nh th?c nhi?u l?n.
  Trong trư?ng h?p này, các h?nh th?c phát tri?n cho đ?n khi nó m? r?ng ra phía dư?i và bên c?a màn h?nh.
 • N?u Microsoft Visual C ++ Redist gói ho?c phiên b?n m?i hơn đư?c cài đ?t s?n trên máy tính, cài đ?t khách hàng c?a Microsoft Dynamics CRM không thành công.
 • Chú thích cho m?t cu?c h?n ho?c d?ch v? ho?t đ?ng trong d?ch v? l?ch Hi?n th? không đúng th?i gian. Th?i gian đư?c hi?n th? vài gi? trư?c ho?c sau khi th?c t? c?a cu?c h?n và ph? thu?c vào các cài đ?t múi gi? trong Microsoft Dynamics CRM và múi gi? c?a h? ph?c v? mà Microsoft Dynamics CRM đư?c cài đ?t.
 • Trong Internet Explorer 8 ho?c phiên b?n m?i hơn, băng không hi?n th? ngay l?p t?c khi b?n m? m?t h?nh th?c trong Microsoft Dynamics CRM.
 • Khi b?n c? g?ng đ? ch?p nh?n m?t l?i m?i đ?n Microsoft Dynamics CRM tr?c tuy?n, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

  Windows Live ID, xxxx.xxxx@healthiergeneration.org, không có m?t l?i m?i Microsoft Dynamics CRM tr?c tuy?n ho?t đ?ng. Đăng xu?t kh?i Windows Live ID này và đăng nh?p m?t l?n n?a v?i Windows Live ID đúng cho l?i m?i, nh?p vào đăng xu?t.

 • Khi b?n có nhi?u Outlook b? l?c, phím T?m ki?m trong CRM không hi?n th? trong Outlook đ?a ch? liên l?c ho?c trong các lo?i th?c th? đư?c đ?ng b? hóa. V?n đ? này x?y ra khi m?t trong các b? l?c b? vô hi?u hóa.
 • Sau khi b?n b? ghim m?t cái nh?n trong m?t khách hàng Microsoft Office Outlook, H? sơ đư?c không tr? l?i m?t cái nh?n paged.
 • Thư đi?n t? không đư?c g?i t? Outlook khi b?n ch?nh s?a thư email trong h?p thư đi. V?n đ? này x?y ra khi khách hàng Microsoft Dynamics CRM 2011 đư?c c?u h?nh. Sau khi c?u h?nh Microsoft Dynamics CRM đư?c l?y ra, thư đi?n t? có th? đư?c ch?nh s?a và g?i t? h?p thư đi.
 • H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
  • B?n m? các khách hàng Microsoft Dynamics CRM 2011 cho Outlook.
  • B?n b?m vào nơi làm vi?c, m? r?ng Công vi?c c?a tôi và sau đó nh?p vào nh?p kh?u.
  • B?n m? m?t nh?p kh?u hoàn thành, và sau đó nh?n vào đây đ? xem các b?n ghi đ?y đ? nh?p kh?u, nh?p kh?u m?t ph?n, ho?c không th?.
  • B?n đóng h?p tho?i.
  Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

  Microsoft Dynamics CRM đ? b?t g?p l?i.

 • Khi b?n theo d?i thư email trong Outlook, và sau đó chuy?n đ?i các tin nh?n email đó vào m?t trư?ng h?p ho?c cơ h?i trong Outlook, email ho?t đ?ng trong Microsoft Dynamics CRM không đư?c liên k?t v?i trư?ng h?p m?i mà b?n t?o.
 • Khi b?n nh?p vào Thi?t l?p v? trong khách hàng Microsoft đ?ng CRM cho Outlook, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

  L?i: l?i đ? x?y ra.

  V?n đ? này x?y ra khi b?n không có quy?n truy c?p vào tài kho?n.
 • H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
  • B?n b?t đ?u Outlook.
  • B?n m? thư m?c danh b?.
  • B?n m? h?p thư đ?n, và sau đó m? c?p liên h? m?t l?n n?a.
  Trong trư?ng h?p này, ph?i m?t thêm th?i gian đ? m? thư m?c đ?a ch? liên l?c l?n đ?u tiên.
 • B?n không th? lưu giá tr? trong m?t h?p ki?m trong m?t cu?c h?n khách hàng Microsoft Dynamics CRM cho Outlook.
 • Khi b?n c? g?ng s? d?ng "C?a tôi nh?n đư?c email v?i chưa đư?c gi?i quy?t ngư?i g?i" xem trong khách hàng Microsoft Dynamics CRM cho Outlook, Outlook tai n?n.
 • Các truy v?n SQL đ? xu?t d? li?u sang b?ng tính Excel nên đư?c vô hi?u hóa trong Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • Xem l?ch s? ki?m toán Hi?n th? không chính xác d? li?u sau khi b?n c?p nh?t m?t l?nh v?c t?i m?t th?i đi?m.
 • Internet Information Services (IIS) các gian hàng cho m?t vài phút trong gi? cao đi?m.
 • Khi b?n c? g?ng đ? xóa m?t công vi?c l?n nh?p kh?u, quá tr?nh xóa l?n ra.
 • B?n kinh nghi?m ch?m hi?u su?t trong ch? đ? xem lư?i m?c đ?nh sau khi b?n nh?p nhi?u h? sơ trong ch? đ? xem s? liên l?c.
 • Thi?t l?p SkipGettingRecordCountForPaging đư?c thêm vào các công c? Orgdborgsettings. Khi các thi?t l?p đư?c thi?t l?p đ? đúng, các "ch?n COUNT(*) như [#TotalRecordCount]" truy v?n b? qua và t?ng s? h? sơ không đư?c tr? l?i trong m?t cái nh?n.
 • M?t thông báo tùy ch?nh l?i không hi?n th? khi tr?nh c?m không thành công trong quá tr?nh ch? đ?nh thông báo.
 • Thông tin múi gi? đư?c C?p Nh?t cho mi?n b?c mùa đông 2011/2012.
 • Khi b?n nh?p vào Hi?n th? ph? thu?c trong t? ch?c ngư?i s? d?ng trong gi?i pháp thành ph?n lư?i trong Microsoft Dynamics CRM 2011, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

  L?i: Các ngo?i l? c?a lo?i 'System.Web.HttpUnhandledException' đ? đư?c ném.
  S? l?i: 0x80040216
  Thông báo l?i: Có ph?i là m?t DependencyNode cho ObjectId.

 • H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
  • B?n t?o m?t th?c th? tùy ch?nh.
  • B?n không t?o ra m?t m?i quan h? gi?a các t? ch?c và ho?t đ?ng. Thay vào đó, b?n t?o ra m?t m?i quan h? mà trong đó m?t lo?i ho?t đ?ng là ph? huynh c?a các th?c th? tùy ch?nh.
  • B?n t?o ra m?t m?i quan h? mà trong đó các th?c th? tùy ch?nh là cha m? c?a các lo?i h?nh ho?t đ?ng.
  Trong trư?ng h?p này, m?t c?u trúc h?nh tr?n m?i quan h? t?n t?i. Đi?u này gây ra Microsoft Dynamics CRM 2011 s?p đ?.
 • N?u hai h? th?ng th?c th? có liên quan thông qua m?t m?i quan h? tùy ch?nh, b?n không th? chuy?n nh?p m?t gi?i pháp qu?n l? bao g?m m?t tùy ch?nh m?i quan h? gi?a các th?c th? hai h? th?ng tương t?.
 • Gi? s? r?ng b?n có m?t t? ch?c v?i m?t đa ngôn ng? User Interface Pack (MUI) đư?c cài đ?t, và các gói MUI đư?c thi?t l?p đ? T?t c? ngôn ng?. Khi b?n c? g?ng nh?p m?t báo cáo vào t? ch?c, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i. Ngoài ra, báo cáo không đư?c C?p Nh?t.
 • Gi? s? r?ng b?n có m?t Microsoft Dynamics CRM 4,0 plug-in. Khi b?n đăng k? tr?nh c?m trên GrantAccess thư trong ch? đ? không đ?ng b? cho m?t th?c th?, và sau đó chia s? m?t h? sơ, m?t ngo?i l? l?i x?y ra. Khi các plugin c? g?ng th?c hi?n không đ?ng b?, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Ngo?i l?: System.Runtime.Serialization.SerializationException: l?i trong d?ng 1 v? trí 916. Y?u t? 'http://xxxx'ch?a d? li?u t? m?t lo?i b?n đ? đ? tên'http://xxxx'. Deserializer đ? không có ki?n th?c c?a b?t k? lo?i ánh x? t?i tên này. Xem xét s? d?ng m?t DataContractResolver ho?c thêm các lo?i tương ?ng v?i 'PrincipalAccess' vào danh sách các lo?i đư?c bi?t đ?n - ví d?, b?ng cách s? d?ng các thu?c tính KnownTypeAttribute ho?c b?ng cách thêm nó vào danh sách các lo?i đư?c bi?t đ?n thông qua đ? DataContractSerializer.
 • H? tr? b?ng đi?u khi?n không hi?n th? k?t qu? trong Microsoft Dynamics CRM tr?c tuy?n. Ngoài ra, b?n không th? g?i l?i m?i ngư?i dùng.
 • B?n không th? lưu đ?a ch? email có ch?a các t?i d?u hi?u (@) ho?c th?ng d?u ngo?c kép ("") ? đ?a phương.
 • Báo cáo hi?n th? m?t tem th?i gian không chính xác.
 • B?n không th? đăng nh?p vào m?t t? ch?c sau khi b?n nh?p tùy ch?nh. V?n đ? này x?y ra khi các tùy ch?nh ch?a m?t sơ đ? trang web không h?p l?. Các t?p tin sơ đ? trang web XSD ph?i đư?c C?p Nh?t đ? xác nh?n r?ng các thu?c tính t? ch?c có m?t chu?i không có s?n ph?m nào.
 • Vi?c cung c?p ngôn ng? không thành công, và sau đó b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

  Quá tr?nh: CrmAsyncService - Crm ngo?i l?: Thông báo: The LocalizedLabel t? ch?c ho?c thành ph?n đ? c? g?ng đ? chuy?n đ?i t? m?t tr?ng thái không h?p l?.

 • M?t r? r? b? nh? x?y ra khi b?n t?i l?i ngu?n tài nguyên web t? các menu bên. Ngoài ra, m?t r? r? b? nh? x?y ra khi b?n t?i các trang sau đây:
  • L?ch
  • Thông báo
  • Th? trư?ng năng đ?ng
  • Trung tâm tài nguyên

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Các hotfix và bản c?p nh?t mà b?n ph?i kích ho?t ho?c định c?u h?nh theo cách th? công

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Bản c?p nh?t Hợp nhất 6 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 ch?a các hotfix và bản c?p nh?t sau mà b?n ph?i kích ho?t ho?c định c?u h?nh th? công. Đ? kích ho?t ho?c định c?u h?nh các hotfix ho?c các b?n c?p nh?t này trên máy ch? đang ch?y Microsoft Dynamics CRM 2011, h?y làm theo hư?ng d?n ở bài vi?t sau trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft. Bài vi?t này ch?a các bư?c mà b?n có th? làm theo trư?c khi b?n cài đ?t Update Rollup 2 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 n?u b?n mu?n duy tr? ch?c năng c?a phiên b?n phát hành c?a Microsoft Dynamics CRM 2011:
2664150 Các bư?c sau đ? làm s?ch b?ng PrincipalObjectAccess trong Microsoft Dynamics CRM 2011 sau khi C?p Nh?t Rollup 6 đư?c áp d?ng


2741514 Làm ch?m hi?u su?t khi Pinning lư?t xem trong Microsoft Dynamics CRM


Update Rollup 5 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 không ch?a b?t k? hotfix ho?c b?t k? C?p Nh?t nào b?n ph?i c?u h?nh th? công.

Update Rollup 4 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 không ch?a b?t k? hotfix ho?c b?t k? C?p Nh?t nào b?n ph?i c?u h?nh th? công.

B?n C?p Nh?t Rollup 3 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 không ch?a b?t k? hotfix ho?c b?t k? C?p Nh?t nào b?n ph?i c?u h?nh th? công.

Bản c?p nh?t Hợp nhất 2 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 có ch?a các hotfix và bản c?p nh?t sau mà b?n ph?i kích ho?t ho?c định c?u h?nh th? công. Đ? kích ho?t ho?c định c?u h?nh các hotfix ho?c các b?n c?p nh?t này trên máy ch? đang ch?y Microsoft Dynamics CRM 2011, h?y làm theo hư?ng d?n ở bài vi?t sau trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft. Bài vi?t này ch?a các bư?c mà b?n có th? làm theo trư?c khi b?n cài đ?t Update Rollup 2 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 n?u b?n mu?n duy tr? ch?c năng c?a phiên b?n phát hành c?a Microsoft Dynamics CRM 2011:
2535245 B?n g?p ph?i ch?m hi?u su?t khi b?n th?c hi?n RetrieveMultiple truy v?n trên datasets l?n trong Microsoft Dynamics CRM 2011
B?n C?p Nh?t Rollup 1 dành cho Microsoft Dynamics CRM 2011 không ch?a b?t k? hotfix ho?c b?t k? C?p Nh?t nào b?n ph?i c?u h?nh th? công.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Các hotfix và bản c?p nh?t đã đư?c phát hành dưới dạng b?n s?a l?i riêng

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Các l?i sau đây đ? đư?c c? đ?nh và giao hàng như là quan tr?ng theo yêu c?u (COD) s?a ch?a:
 • Khi b?n truy c?p vào Microsoft Dynamics CRM v?i yêu c?u kích ho?t qua Internet ph?i đ?i m?t v?i tri?n khai (IFD), trang 404 l?i đư?c t?o ra ng?u nhiên.
 • Khi b?n thêm m?t l?nh v?c tùy ch?nh tra c?u đ? nhanh chóng t?m th?y danh sách trư?ng ? nhanh chóng t?m th?y cái nh?n trong khách hàng Microsoft Dynamics CRM cho Outlook, l?nh v?c tùy ch?nh tra c?u Hi?n th? không có h? sơ.
 • Khi b?n gán h? sơ t? m?t ngư?i s? d?ng cho các ngư?i dùng khác trong Microsoft Dynamics CRM 2011, b?n kinh nghi?m ch?m hi?u su?t. Ngoài ra, quá tr?nh chuy?n như?ng có th? th?i gian ra.
 • Khi b?n chuy?n đ?i nhanh chóng gi?a nhi?u tài kho?n Microsoft Dynamics CRM records, Microsoft Office Outlook tai n?n.
 • Khi b?n lưu cu?c h?n trong Outlook, b?n kinh nghi?m ch?m hi?u su?t.
 • Gi? đ?nh r?ng b?n đóng cơ h?i b?ng cách s? d?ng m?t Microsoft CRM ph?n m?m b? phát tri?n (SDK) trong khách hàng Microsoft CRM cho Outlook trong ch? đ? gián tuy?n. Khi b?n c? g?ng đ? thay đ?i khách hàng tr? l?i tr?ng thái tr?c tuy?n, m?t l?i phát l?i x?y ra.
 • Khi b?n c? g?ng đ? đ?t c?u h?nh các khách hàng Microsoft Dynamics CRM cho Outlook có Update Rollup 5 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 đư?c cài đ?t, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

  H? ph?c v? LDAP là không s?n dùng.

 • H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
  • B?n thay đ?i b? l?c nhóm d? li?u trong khu v?c Công vi?c c?a tôi đ? bao g?m b? sung l?c trong do trư?ng ngày.
  • B?n t?o m?t tác v? trong ?ng d?ng mà đáp ?ng các b? l?c công vi?c c?a tôi và bao g?m do nay tiêu chu?n.
  • B?n đ?ng b? hóa tác v? này v?i khách hàng Microsoft Dynamics CRM cho Outlook.
  • B?n xóa tác v? t? ?ng d?ng.
  • B?n đ?ng b? hóa các nhi?m v? v?i các khách hàng Microsoft Dynamics CRM cho Outlook m?t l?n n?a.
  Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

  L?i đ? x?y ra. C? g?ng hành đ?ng này m?t l?n n?a. N?u v?n đ? v?n ti?p t?c ki?m tra Microsoft Dynamics CRM c?ng đ?ng.

 • Gi? s? r?ng hai h? sơ s? d?ng m?t đ?a ch? email trùng l?p. B?n có quy?n truy c?p vào ch? là m?t trong hai h? sơ v? c?u h?nh c?a c?p phép b?o m?t. Trong t?nh hu?ng này, khi b?n c? g?ng g?i m?t email đ?n h? sơ mà b?n có th? truy c?p, thông báo email không đư?c g?i. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như sau:

  CRM ngo?i l?: Thông đi?p: SecLib::AccessCheckEx không thành công. Tr? v? nhân s? =-2147187962, ObjectID: ed22c90f-269 c-e011-98b4-00155d516fbe, OwnerId: 3618883d-509 c-e011-98b4-00155d516fbe, OwnerIdType: 8 và CallingUser: ebc6a2c7-259 c-e011-98b4-00155d516fbe. ObjectTypeCode: 2, objectBusinessUnitId: 4a9246dd-7285-e011-ab97-00155d52100d, AccessRights: ReadAccess, ErrorCode:-2147187962.

 • Gi? đ?nh r?ng khách hàng Microsoft Dynamics CRM cho Outlook đư?c c?u h?nh b?ng cách s? d?ng IFD URL. Trong t?nh hu?ng này, b?n đang không đư?c nh?c cho thông tin đăng nh?p khi các thông tin đăng nh?p đư?c lưu tr? mà b?n đ? không c?n h?p l?.
 • B?n không th? ch?y báo cáo trong các khách hàng Microsoft Dynamics CRM cho Outlook khi yêu c?u xác th?c đư?c kích ho?t.
 • Khi b?n duy?t trong Microsoft Dynamics CRM web khách hàng b?ng cách s? d?ng Internet Explorer 9, Internet Explorer tiêu th? quá nhi?u b? nh?. V? v?y, b?n kinh nghi?m ch?m hi?u su?t.
 • Quan đi?m lư?i ph? không n?p h? sơ.
 • Khi b?n thay đ?i m?t hàng sau khi b?n th?c hi?n m?t t?m ki?m nhanh chóng vào hàng đ?i, m?t k?ch b?n l?i x?y ra.
 • Khi b?n pin m?t cái nh?n t?i các khách hàng Microsoft Dynamics CRM cho Outlook, tab cho ch? đ? xem đư?c nh? t?i trên phiên và các d? li?u cho giao di?n lưu tr? t?i đ?a phương.
 • Khi b?n đ?ng b? hoá m?t cu?c h?n đ?nh k? đó bao g?m m?t cu?c h?p b? h?y b?, và cu?c h?p h?y b? s? không b? xóa kh?i l?ch, Outlook đ? v? crash.
 • Gi? s? r?ng b?n có m?t plugin không đ?ng b? ho?c công vi?c đư?c đăng k? vào b?n C?p Nh?t c?a m?t m?c hàng đ?i. Khi hàng đ?i m?c đư?c đ?nh tuy?n thông qua m?t Microsoft Dynamics CRM 4.0 SDK đi?m cu?i tuy?n đư?ng yêu c?u trong Microsoft Dynamics CRM 2011, yêu c?u đư?ng không thành công.
 • Báo cáo không th? hi?n th? cho ngư?i dùng trong các đơn v? kinh doanh đ?u c?p sau khi giá tr? m?c EnableRetrieveMultipleOptimization DWORD đăng k? đư?c thi?t l?p đ? 2
 • Khi l?nh v?c multiline văn b?n đư?c bao g?m trong m?t email m?u trong Microsoft Dynamics CRM 2011, d?ng phá v? trong văn b?n multiline l?nh v?c đư?c đ?nh d?ng không chính xác.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

C?p nh?t thông tin Rollup 6 t?p tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Click vào đây đ? t?i xu?ng Update Rollup 6 t?p tin thông tin gói
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsedThu?c tính

ID c?a bài: 2600640 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Năm 2014 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Dynamics CRM 2011
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbmbsmigrate kbexpertiseinter atdownload kberrmsg kbsurveynew kbmt KB2600640 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2600640

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com