Microsoft Dynamics CRM 2011 C?p Nh?t Rollup 8

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2600644 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

C?p Nh?t Rollup 8 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 có s?n. Bài vi?t này mô t? các hotfix và bản c?p nh?t đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t hợp nhất này. Bản cập nhật hợp nhất này có s?n cho t?t c? các ngôn ng? đư?c h? tr? b?i Microsoft Dynamics CRM 2011.

Thông tin thêm

Số bản dựng và t?p đ? đ?t tên tin cho bản cập nhật hợp nhất này

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Gói hợp nhấtSố bản dựngTên t?pTên t?p
Microsoft Dynamics cho phiên b?n 32-bitcho phiên b?n 64-bit
CRM 2011 máy ch?5.0.9690.2243không áp d?ngCRM2011-máy ch?-KB2600644 -LangID-amd64.exe
CRM 2011 cho Microsoft Office Outlook5.0.9690.2243CRM2011-khách hàng-KB2600644 -LangID-i386.exeCRM2011-khách hàng-KB2600644 -LangID-amd64.exe
CRM 2011 E-mail Router5.0.9690.2243CRM2011-Router-KB2600644 -LangID-i386.exeCRM2011-Router-KB2600644 -LangID-amd64.exe
CRM 2011 báo cáo Authoring ph?n m? r?ng5.0.9690.2243CRM2011-giá th?u-KB2600644 -LangID-i386.exekhông áp d?ng
CRM 2011 Language Pack5.0.9690.2243CRM2011-Mui-KB2600644 -LangID-i386.exeCRM2011-Mui-KB2600644 -LangID-amd64.exe
CRM 2011 báo cáo ti?n ích m? r?ng5.0.9690.2243không áp d?ngCRM2011-Srs-KB2600644 -LangID-amd64.exe

Thông tin bản c?p nh?t hợp nhất

B?n C?p Nh?t Rollup 8 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 s? có s?n cho khách hàng trên cơ s? ngày 4 tháng 5 năm 2011.

Cho khách tr?c tuy?n C?i ti?n cơ s? h? t?ng đang đư?c th?c hi?n đ? CRM tr?c tuy?n. B?i v? đi?u này, b?n C?p Nh?t rollups s? không đư?c áp d?ng cho máy ch? cho đ?n khi nh?ng c?i ti?n đư?c hoàn thành. Thông qua trang thông báo h? th?ng cho c?a s? b?o tr? h? th?ng, b?n s? đư?c thông báo khi t? ch?c c?a b?n s? đư?c C?p Nh?t đ? cơ s? h? t?ng m?i. Các b?n c?p nh?t m?i nh?t s? đư?c áp d?ng t?i th?i đi?m đó.

Tệp sau đây có s?n đ? t?i v? t? Trung tâm Tải xuống của Microsoft:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói 2600644 bây gi?.

Ngày phát hành: Tháng 9 năm 2011

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách nhận t?p tin h? tr? Microsoft t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đ? quét t?p tin này đ? ki?m tra vi-rút. Microsoft đ? s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n vào ngày mà t?p tin đư?c đăng. T?p tin này đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n mọi thay đ?i không đư?c phép đ?i v?i t?p tin.

Thông tin cài đặt

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Lưu ? quan tr?ng
b? máy cơ s? d? li?u đ? đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng Microsoft Dynamics CRM năm 2011 Update Rollup 6 ho?c phiên b?n m?i hơn không th? đư?c nh?p kh?u đ? tri?n khai c?a Microsoft Dynamics CRM năm 2011 Update Rollup 5 ho?c phiên b?n trư?c đó. K?ch b?n này không đư?c h? tr?.
cài đ?t chuyên bi?t Windows Update
Đ? t? đ?ng cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t Rollup 8 cho Microsoft Dynamics CRM 2011, b?n có th? s? d?ng Windows Update. B?n C?p Nh?t Rollup 8 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 s? có s?n trên Windows Update vào ngày 22 tháng 1 năm 2012.

B?n c?ng có th? Cài đặt Windows t? đ?ng cài đ?t chuyên bi?t các bản cập nhật đư?c đ? ngh?. Thi?t đ?t này có th? gi?i quy?t các sự cố không nghiêm trọng và giúp c?i thi?n trải nghi?m máy tính c?a b?n. Các bản c?p nh?t tùy ch?n không đư?c t?i v? ho?c cài đ?t chuyên bi?t t? đ?ng.

Đ? t?m hi?u thêm v? các lo?i bản c?p nh?t Microsoft xu?t b?n, h?y vào các website sau của Microsoft:
B?t hoặc tắt c?p nh?t t? đ?ng

Thay đ?i cách Windows cài đ?t chuyên bi?t ho?c thông báo cho b?n v? b?n C?p Nh?t
Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t Rollup 8 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 b?ng cách s? d?ng Windows Update, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p C?p nh?t trong h?p B?t đ?u tra c?u . Trong danh sách k?t qu?, b?m Windows Update.
 2. Trong Ngăn dẫn hướng, bấm vào Ki?m tra c?p nh?t, sau đó đ?i trong khi Windows ki?m tra các bản c?p nh?t m?i nh?t cho máy tính c?a b?n.
 3. N?u b?n nh?n đư?c tin thư thoại cho biết có sẵn các bản cập nhật quan tr?ng ho?c mà nh?c b?n xem xét các bản c?p nh?t quan tr?ng, b?n có th? xem và ch?n các b?n c?p nh?t quan tr?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t.
 4. Trong danh sách, b?m vào b?t k? b?n c?p nh?t quan tr?ng nào để bi?t thêm thông tin. B?m vào đ? ch?n hộp kiểm cho b?t k? C?p Nh?t nào mà b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào OK.
 5. Nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
 6. Đ?c và ch?p nh?n đi?u kho?n mức cấp phép, sau đó bấm vào K?t thúc (n?u bản c?p nh?t yêu c?u thao tác này). N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t m?t kh?u qu?n tr? viên, h?y nh?p m?t kh?u. N?u b?n đư?c nh?c nh?p xác nh?n, hãy cung c?p xác nh?n.
cài đ?t chuyên bi?t thủ công
Đ? t? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t Rollup 8 cho Microsoft Dynamics CRM 2011, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đi đ?n danh m?c website sau c?a Microsoft Update:
  Microsoft Update Catalog
 2. Trong các T?m h?p, g?2600644, và sau đó nh?p vào tra c?u.
 3. Nh?p vào Thêm đ? thêm các C?p Nh?t vào gi?.
 4. Nh?p vào T?i xu?ng.
 5. Nh?p vào tr?nh duy?t, ch? đ?nh m?c tin thư thoại mà b?n mu?n đ? t?i v? b?n C?p Nh?t, và sau đó nh?p vào OK.
 6. Nh?p vào ti?p t?c, và sau đó nh?p vào tôi ch?p nh?n đ? ch?p nh?n Điều khoản cấp phép phần mềm Microsoft.
 7. Khi b?n C?p Nh?t đư?c t?i v? đ? v? trí b?n ch? ra, h?y nh?p vào đóng.
Đ? bi?t thêm thông tin v? danh mục Microsoft Update, bấm vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
323166 Cách t?i xu?ng các b?n c?p nh?t bao g?m tr?nh đi?u khi?n và hotfixe t? Danh mục Windows Update

Thông tin cài đ?t chuyên bi?t b? sung

 • Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t update rollup này, thoát kh?i b?t k? bu?i CRM s?n có, và sau đó B?t đ?u m?t phiên CRM m?i đ? k?t h?p các thay đ?i.
 • Khi b?n de-cung c?p m?t gói ngôn ng?, cài đ?t chuyên bi?t ngôn ng? c?a t?t c? ngư?i dùng c?a Microsoft Dynamics CRM ngư?i s? d?ng ngôn ng? đó s? hoàn nguyên v? ngôn ng? m?c đ?nh. Quá tr?nh tái cung c?p không c?p nh?t các cài đ?t chuyên bi?t ngôn ng? c?a ngư?i dùng. Do đó, ngư?i dùng ph?i đ?t l?i các cài đ?t chuyên bi?t ngôn ng? trong ph?n tu? ch?n cá nhân khi h? kí nh?p vào Microsoft Dynamics CRM 2011.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có Microsoft Dynamics CRM 2011 C?p Nh?t Rollup 6 (xây d?ng 5.0.9690.1992) đư?c cài đ?t chuyên bi?t đ? áp d?ng này update rollup. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? update rollup này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2600640 Đã có Bản cập nhật Hợp nhất 6 cho Microsoft Dynamics CRM 2011


Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

N?u b?n đư?c nh?c, kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t hợp nhất.

Thông tin lo?i b?

B?n có th? g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t Rollup 8 t? m?t máy ch? Microsoft Dynamics CRM. Tuy nhiên, b?n nên sao lưu b? máy cơ s? d? li?u c?a b?n trư?c khi b?n g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t Rollup 8. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y truy cập các website sau của Mạng lưới Nhà phát triển Microsoft (MSDN):
T?o đ?ng g?i lưu b? máy cơ s? d? li?u đ?y đ? (SQL Server)
Khôi ph?c đ?ng g?i lưu b? máy cơ s? d? li?u (SQL Server Management Studio)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Dynamics CRM Q4 C?p Nh?t b?n ghi d?ch v?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n C?p Nh?t Rollup 8 c?ng có các tính năng Dynamics CRM Q4 C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? đ? đư?c phát hành ? Update Rollup 5 cho Microsoft Dynamics CRM 2011. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tính năng Dynamics CRM Q4 C?p Nh?t b?n ghi d?ch v?, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
Microsoft Dynamics CRM: Con đư?ng phía trư?c


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

V?n đ? đư?c gi?i quy?t trong b?n C?p Nh?t Rollup 8 cho Microsoft Dynamics CRM 2011

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

B?n C?p Nh?t Rollup 8 ch?a các b?n s?a l?i sau và C?p Nh?t:
 • M?t cu?c h?n không đư?c hi?n th? trong l?ch b?n ghi d?ch v? Microsoft Dynamics CRM 2011.
  V?n đ? này x?y ra khi th?i gian c?a cu?c h?n là zero và khi ngày k?t thúc c?a cu?c h?n là gi?ng như ngày bắt đầu c?a cu?c h?n ti?p theo.
 • H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
  • B?n t?o m?t cu?c h?n trong khách hàng Microsoft Dynamics CRM 2011 cho Outlook.
  • B?n ch?n các tùy ch?n đ? theo d?i cu?c h?n trong Microsoft Dynamics CRM, và sau đó b?n lưu cu?c h?n.
  • B?n m? cu?c h?n và sau đó thay đ?i các giá tr? trong danh sách l?a ch?n.
  Trong trư?ng h?p này, các giá tr? trong danh sách l?a ch?n s? không đư?c lưu.
 • Khi b?n sao chép vai tr? qu?n l? b?n ghi d?ch v? đ? đ?i tên vai tr?, và sau đó b?n gán vai tr? cho ngư?i dùng, l?ch b?n ghi d?ch v? không đư?c hi?n th?. V?n đ? này x?y ra sau khi b?n t?o ra m?t t? ch?c m?i trong Microsoft Dynamics CRM 2011 v?i gói ngôn ng? B? Đào Nha đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 • Thu?t s? d? li?u nh?p kh?u đư?c trong t?nh tr?ng t?i trong Microsoft Dynamics CRM 2011 v?i Internet Explorer 10.
 • Khách hàng Microsoft Dynamics CRM 2011 cho Outlook đ? v? khi ngăn đ?c đư?c b?t trong m?t h?nh th?c có ch?a nhi?u l?nh v?c h?p văn b?n multiline trong Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • Quá tr?nh W3WP tai n?n v?i các ngo?i l? không đư?c trong ch? đ? cơ l?p k? ho?ch trong Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • Khi có r?t nhi?u ngư?i dùng và thi?t b?, và khi các tùy ch?n LeastBusy đư?c kích ho?t trong Microsoft Dynamics CRM 2011, b?n kinh nghi?m ch?m hi?u su?t trong l?p l?ch ti?n tr?nh b?n ghi d?ch v?.
 • Khi b?n b?m vào ph?n đính kèm trong ngăn đ?c trong Microsoft Dynamics CRM 2011, nút ch?n m?t m? đư?c kích ho?t b?t ng?.
 • Kit phát tri?n ph?n m?m (SDK) nh?n đư?c m?t ngo?i l? deserialization cho ngư?i dùng trên Microsoft Office Online. V?n đ? này x?y ra v? c?a m?t ph?n ?ng b?t ng? t? GetUserRealm g?i.
 • Có là không có xác nh?n cho các tên mi?n ? trang stage.axpx.cs trong Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • Khi b?n t?o m?t Email lo?i nhanh chóng chi?n d?ch m?i và sau đó ch?n m?t m?u m?i mà b?n t?o ra, m?t popup c?nh báo s? xu?t hi?n.
 • Khi b?n ch?y m?t báo cáo trong Microsoft Dynamics CRM 2011 trong m?t môi trư?ng sandboxed báo cáo đ?nh ngh?a ngôn ng? (RDL), h?nh ?nh trong báo cáo truncate ho?c không t?i.
 • Khi b?n chuy?n đ?i m?c tin thư thoại trong Microsoft Dynamics CRM 2011 trong m?t môi trư?ng m?ng (WAN) khu v?c r?ng, b?n kinh nghi?m ch?m hi?u su?t.
 • Không có d? li?u perfmon đư?c ghi nh?t k? cho s? lư?t truy c?p hi?u su?t "#Organizations".
 • Khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t Rollup 6 cho Microsoft Dynamics CRM 2011, các công vi?c cung c?p ngôn ng? không thành công. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Reprovisioning công vi?c cho 1033 th?t b?i.
 • Khi b?n b?m vào Chèn m?u trong m?t email ho?t đ?ng, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau đây không liên t?c:
  L?i đ? x?y ra.
 • Sau khi b?n th?c hi?n m?t quá tr?nh đ?ng b? hoá trong khách hàng Microsoft Dynamics CRM 2011 cho Outlook, m? trạm đậu l? do đư?c thay đ?i đ? m?c đ?nh trạm đậu l? do m? vào các ho?t đ?ng đư?c đóng c?a.
 • Khi b?n nh?p vào đ? m? ph?n đính kèm trong m?t h? sơ Microsoft Dynamics CRM 2011, nút ch?n m?t m? là không có s?n trong hộp thoại t?p t?i v?.
 • B?n hoàn toàn không th? truy c?p web site Microsoft Dynamics CRM 2011 trong khách hàng Microsoft Dynamics CRM 2011 cho Outlook.
 • Gi? s? r?ng b?n g?i hàm SetLabel không gian tên "Xrm.Page.ui.controls" vào thu?c tính priceperunit c?a các th?c th? trích d?n trong Microsoft Dynamics CRM 2011. Khi b?n thi?t l?p tùy ch?n lo?i s?n ph?m đ? Write-in và sau đó đóng các h?nh th?c báo giá s?n ph?m, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Đ?i tư?ng không h? tr? tài s?n ho?c phương pháp.
 • Khi b?n c? g?ng đ? danh sách các tên mi?n đáng tin c?y trong thu?t s? nhi?u ngư?i dùng m?i trong Microsoft Dynamics CRM 2011, m?t l?i x?y ra.
 • B?n không th? nh?p m?t t? ch?c vào vi?c tri?n khai Microsoft Dynamics CRM 2011 cùng n?u t? ch?c đơn v? kinh doanh có thu?c tính m?i đư?c thêm vào.
 • Gi? s? r?ng b?n c?p nh?t các b?n m?u b? l?c m?c đ?nh Outlook b?ng cách s? d?ng SDK. Khi b?n th?c hi?n m?t quá tr?nh Outlook đ?t l?i b? l?c, b? l?c hai ho?c ba có cùng tên nhưng v?i fetchxml khác nhau đư?c t?o ra.
 • Gi? s? r?ng b?n untrack Microsoft Dynamics CRM b?c e-mail trong ch? đ? xem explorer h?p thư đ?n Outlook trong Microsoft Dynamics CRM 2011. Khi b?n c? g?ng đ? xóa các ho?t đ?ng email tương ?ng t? h? ph?c v? Microsoft Dynamics CRM 2011, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Đ?nh d?ng không đư?c công nh?n GUID.
 • Gi? s? r?ng b?n đang không m?t thành viên c?a b?t k? nhóm hành chính trong m?t lư?c đ? Thư mục Họat động. Khi b?n xu?t b?n b?ng tính năng đ?ng v?i m?t b?ng tính Microsoft Excel, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  [Microsoft][ODBC SQL Server lái xe][SQL máy ch?] S? cho phép ch?n đ? b? t? ch?i cho đ?i tư?ng 'fn_GetGuidsFromString'.
 • Thu?c tính tài kho?n donotbulkpostalmail không ph?i là có th? ch?nh s?a. Ngoài ra, các thu?c tính tài kho?n không đư?c li?t kê khi b?n thi?t k? các h?nh th?c t? ch?c.
 • Khi b?n đ?ng b? hoá các cu?c h?n trong Microsoft Dynamics CRM 2011 b?ng cách s? d?ng ch? đ? tr?c tuy?n Microsoft Outlook (noncached ch? đ?), t?t c? nh?ng ngư?i tham gia trong các cu?c h?n tr? thành các t? ch?c trong Outlook.
 • Khi b?n xu?t kh?u lư?t xem nâng cao tra c?u có ch?a "ho?c" ti?t đ? b?ng tính năng đ?ng, không chính xác cú pháp truy v?n SQL đư?c t?o ra.
 • Khi b?n s?a đ?i m?t báo giá đóng c?a, b?n nh?n đư?c thông báo c?nh báo sau đây:
  B?n có ch?c b?n mu?n r?i kh?i trang này không?
  Tuy nhiên, h?nh th?c s?a đ?i báo s? m? ra trên các h?nh th?c đóng c?a báo.
 • B?n không th? h?y b? s? ki?n "Ngày lưu" trong m?t h?nh th?c cu?c h?n đ?nh k? b?ng cách s? d?ng Java script trong Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • Khi b?n th?c hi?n RetrieveMultiple truy v?n cho các th?c th? listmemeber b?ng cách s? d?ng ch?c năng phân trang và sau đó vư?t qua các t?p tin cookie phân trang đ? c?i thi?n hi?u su?t, không ph?i t?t c? listmembers đư?c tr? v?. M?t s? truy v?n l?y hai trang đ?y đ? c?a d? li?u, và trang th? hai ch? ra có thêm b?n ghi. Tuy nhiên, không có h? sơ đư?c tr? v? trên trang th? ba.
  V?n đ? này x?y ra khi lo?i đ?t hàng "OrderType.Descending" đư?c s? d?ng trong OrderExpresion cho các thu?c tính createdon ho?c modifiedon .
 • Khi b?n m? m?t h?nh th?c trong Microsoft Dynamics CRM 2011, b?n nh?n đư?c thông báo l?i k?ch b?n sau đây:
  Đ?a b? đ?y đ?.
 • Xem xét k?ch b?n sau đây trong Microsoft Dynamics CRM 2011:
  • B?n nh?p vào Công vi?c c?a tôi, và sau đó nh?p vào ho?t đ?ng.
  • B?n b?m vào g?i đi?n tho?i, và sau đó m? công c? g? l?i.
  • B?n nh?p vào tab k?ch b?n bên trái, và sau đó nh?p vào tab giao di?n đi?u khi?n bên ph?i.
  • B?n b?m vào các danh sách trong v? l?nh v?c.
  Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
  HTML1422: B?t đ?u b? thay đ?i th?. M?t t? đóng d?u ki?m g?ch chéo ph?i đư?c theo sau b?i m?t U + 003E l?n-hơn d?u ki?m hi?u (>).
  lookupinfo.aspx, nhân v?t d?ng 1018 5434
  HTML1422: B?t đ?u b? thay đ?i th?. M?t t? đóng d?u ki?m g?ch chéo ph?i đư?c theo sau b?i m?t U + 300E l?n-hơn d?u ki?m hi?u (>).
  lookupinfo.aspx, nhân v?t d?ng 1018 5440
  HTML1409: Các kí t? đ?i di?n tên thu?c tính không h?p l?. Thu?c tính tên không ch?a ("), ('), ()<), or="" (=""></),>
  lookupinfo.aspx, d?ng 1018 nhân v?t 5455
 • Gi? s? r?ng b?n có m?t trư?ng h?p đư?c đ?t tên c?a SQL Server có c?ng đư?c ch? đ?nh và b?n vô hi?u hoá b?n ghi d?ch v? tr?nh duy?t SQL. Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Dynamics CRM 2011 trong trư?ng h?p đư?c đ?t tên c?a SQL Server, ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t không thành công. Ngoài ra, b?n không th? t?o t? ch?c b?ng cách trư?ng h?p s? d?ng đư?c đ?t tên c?a SQL Server trong Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • N?u b?n ki?m nh?p m?t plug-in ch?ng l?i m?t cơ h?i th?c th? trong giai đo?n h?u chi?n d?ch, các plug-in b?t ng? th?c hi?n bên ngoài giao d?ch.
 • Khi b?n c? g?ng đ? xu?t kh?u các chi?n d?ch ho?t đ?ng phân ph?i th?t b?i đ?n Microsoft Excel, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Đ?i s? không h?p l?.
 • Khi b?n nh?n đư?c b?c e-mail đ?n t? đ?a ch? liên h? trùng l?p trong Microsoft Dynamics CRM 2011, b?c e-mail đư?c theo d?i không chính xác.
 • Giá tr? đ?ng, ch?ng h?n như m?t ngày, trong m?t h? sơ t? m?t truy v?n không ph?n ánh múi thời gian c?a b?n ho?c khu v?c ngày đ?nh d?ng trong m?t hộp thoại.
 • Khi b?n c? g?ng đ? vư?t qua v?ng lo?i m?t cơ h?i, m?t tài kho?n, ho?c m?t s? liên l?c, m?t hộp thoại trùng l?p giam gi? xu?t hi?n. Tuy nhiên, khi b?n ti?p t?c vư?t qua v?ng lo?i h? sơ, hộp thoại d?ng đáp ?ng. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau trên thanh trạng thái c?a Internet Explorer:
  L?i trên trang.
 • Xem danh sách các b? nh? đ?m nguyên nhân m?t danh sách không đúng quan đi?m trong các ph?n khác c?a Microsoft Dynamics CRM 2011. V? v?y, khi b?n tùy ch?nh Panel điều khiển v?i m?t thành ph?n lư?i và thi?t l?p m?t s? quan đi?m có s?n trong các thành ph?n lư?i, không ph?i t?t c? các quan đi?m đư?c hi?n th?.
 • M?t s? th?c th? đư?c b? sung vào b? nh? cache đ? c?i thi?n hi?u su?t cho l?p l?ch ti?n tr?nh b?n ghi d?ch v?.
  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kích ho?t nh?ng c?i ti?n hi?u su?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2651621 b?n ghi d?ch v? l?p l?ch tr?nh c?i ti?n hi?u su?t cho Microsoft Dynamics CRM 2011
 • Khi b?n đ?ng b? hoá các cu?c h?n trong Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Outlook, các cu?c h?n đư?c t?o ra như yêu c?u g?p m?t. V?n đ? này x?y ra ngay c? khi không có không có ngư?i tham d? nh?ng ngư?i đư?c li?t kê trong các cu?c h?n.
 • Gi? s? r?ng m?t th?c th? liên l?c có ch?a d?u ki?m tr?ng trong m?t l?nh v?c văn b?n trong Microsoft Dynamics CRM 2011. Trong t?nh hu?ng này, các th?c th? liên l?c đư?c đ?ng b? liên t?c trong các khách hàng Microsoft Dynamics CRM cho Outlook. Đi?u này x?y ra ngay c? khi không có h? sơ đư?c thay đ?i trong các th?c th? liên l?c.
 • Edit.aspx đôi-t?i trang b?t ng?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Hotfix và c?p nh?t mà b?n ph?i kích ho?t ho?c c?u h?nh th? công

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
C?p Nh?t Rollup 8 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 bao g?m các b?n s?a l?i sau và c?p nh?t mà b?n ph?i kích ho?t ho?c c?u h?nh th? công. Đ? cho phép ho?c đ?t c?u h?nh các b?n s?a l?i ho?c các b?n C?p Nh?t trên máy ch? đang ch?y Microsoft Dynamics CRM 2011, h?y làm theo các hư?ng d?n trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau.

2651621 B?n g?p kém khi b?n s? d?ng t?m th?y th?i gian s?n có trong Microsoft Dynamics CRM 2011
B?n C?p Nh?t Rollup 7 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 ch?a không có b?n s?a l?i ho?c c?p nh?t mà b?n ph?i kích ho?t ho?c c?u h?nh th? công.

C?p Nh?t Rollup 6 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 bao g?m các b?n s?a l?i sau và c?p nh?t mà b?n ph?i kích ho?t ho?c c?u h?nh th? công. Đ? cho phép ho?c đ?t c?u h?nh các b?n s?a l?i ho?c các b?n C?p Nh?t trên máy ch? đang ch?y Microsoft Dynamics CRM 2011, h?y làm theo các hư?ng d?n trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau. Bài vi?t này ch?a các bư?c mà b?n có th? làm theo sau khi b?n cài đ?t Update Rollup 6 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 đ? làm s?ch b?ng PrincipalObjectAccess:
2664150 Làm th? nào đ? ki?m soát PrincipalObjectAccess b?ng tăng trư?ng trong năm 2011 CRM
Đ? ngăn ch?n ghim lư?t xem t? kéo xu?ng thông tin SQL Server CE đ?a phương lưu tr?, khoá đăng k? có th? đư?c đ?t trên các khách hàng Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook. Đi?u này c?ng có th? giúp làm gi?m lưu lư?ng m?ng t?ng th? đư?c g?i t? m?t máy ch? Microsoft Dynamics CRM 2011 v?i m?t máy tính khách hàng Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook.

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t cách s?a đ?i s? đăng k?. Tuy nhiên, các s? c? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i s? đăng k? không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c m?t cách c?n th?n. Đ? b?o đ?m hơn, h?y sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u s? c? x?y ra. Đ? bi?t thêm thông tin v? cách sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi ph?c s? đăng k? trong Windows XP
Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đăng nh?p vào máy tính khách hàng c?a Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook như là m?t ngư?i dùng đ? cài đ?t khách hàng c?a Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook.
 2. Nh?p vào b?t đ?u, b?m ch?y, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào OK.
 3. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào khóa con đăng k? sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient
 4. Trên các ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n m?i, và sau đó b?m giá tr? DWORD (32-bit).
 5. Lo?i DisableMapiCaching, và sau đó nh?n ENTER.
 6. Nh?p chu?t ph?i vào DisableMapiCaching, đi?m đ?n m?i, và sau đó b?m Giá tr? DWORD.
 7. Nh?p chu?t ph?i vào DisableMapiCaching, và sau đó b?m s?a đ?i.
 8. Trong các d? li?u giá tr? h?p, g? 1, và sau đó nh?p vào OK.
 9. Trên menu T?p , b?m Thoát đ? thoát kh?i Tr?nh so?n th?o S? đăng k?.

Bản cập nhật Hợp nhất 5 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 không ch?a hotfix ho?c bản c?p nh?t nào mà b?n ph?i định c?u h?nh th? công.

B?n c?p nh?t Hợp nhất 4 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 không ch?a hotfx ho?c bản c?p nh?t nào mà b?n ph?i định c?u h?nh th? công.

B?n c?p nh?t Hợp nhất 3 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 không ch?a hotfix ho?c bản c?p nh?t nào mà b?n ph?i định c?u h?nh th? công.

Bản c?p nh?t Hợp nhất 2 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 có ch?a các hotfix và bản c?p nh?t sau mà b?n ph?i kích ho?t ho?c định c?u h?nh th? công. Đ? kích ho?t ho?c định c?u h?nh các hotfix ho?c các b?n c?p nh?t này trên máy ch? đang ch?y Microsoft Dynamics CRM 2011, h?y làm theo hư?ng d?n ở bài vi?t sau trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft. Bài vi?t này ch?a các bư?c mà b?n có th? làm theo trư?c khi b?n cài đ?t Update Rollup 2 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 n?u b?n mu?n duy tr? ch?c năng c?a phiên b?n phát hành c?a Microsoft Dynamics CRM 2011:
2535245 B?n g?p ph?i ch?m hi?u su?t khi b?n th?c hi?n RetrieveMultiple truy v?n trên datasets l?n trong Microsoft Dynamics CRM 2011
B?n c?p nh?t Hợp nhất 1 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 không ch?a hotfix ho?c bản c?p nh?t nào mà b?n ph?i định c?u h?nh th? công.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Các hotfix và bản c?p nh?t đã đư?c phát hành dưới dạng b?n s?a l?i riêng

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Các l?i sau đây đ? đư?c sửa và được cung cấp dưới dạng bản sửa lỗi quan tr?ng theo yêu c?u (COD):

 • Khi b?n duy?t qua nhi?u h? sơ trong phiên b?n Hungary c?a Microsoft Dynamics CRM 1011, b?ng ch? cái ch? s? có th? nh?p và thanh nh?y b?ng ti?ng Anh.
 • Gi? đ?nh r?ng Microsoft Dynamics CRM, nh?n d?ng trang web ?ng d?ng ngoài tr?i đư?c c?u h?nh như m?t trương m?c ngư?i dùng vùng. Khi b?n c? g?ng đ? đ?t c?u h?nh các khách hàng Microsoft Dynamics CRM 2011 cho Outlook qua HTTPS giao th?c, m?t l?i chung x?y ra.
 • B?n không th? đ?t c?u h?nh các khách hàng Microsoft Dynamics CRM 2011 cho Outlook v?i Office 365 n?n t?ng khi b?n s? d?ng m?t tên ch?a các k? t? multibyte.
 • Khi b?n làm cho m?t s? thay đ?i trong m?t cu?c h?n hi?n có và sau đó lưu cu?c h?n, các h?nh th?c t?i l?i v?i giá tr? ban đ?u. V? v?y, b?n không th? nh?n th?y s? thay đ?i b?n đ? th?c hi?n.
 • Nhi?u Microsoft Dynamics CRM 2011 thanh công c? xu?t hi?n ng?u nhiên khi b?n s? d?ng Microsoft Office Word 2003 đ? ch?nh s?a thư đi?n t?.
 • Tu? ch?nh lưu quan đi?m r?ng đang chia s? không có s?n trong Microsoft Outlook khi b?n đang gián tuy?n.
 • Khi b?n ch?y các ch?c năng Ki?m tra quy?n truy c?p vào Microsoft Dynamics CRM Email Router, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  L?i xu?t hi?n khi m? h?p thư.
  Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.EmailException: Các máy ch? e-mail t? xa c?a Microsoft Exchange l?i l?i "(401) trái phép".

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

C?p nh?t thông tin Rollup 8 t?p tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Click vào đây đ? t?i v? b?n C?p Nh?t Rollup 8 t?p tin thông tin gói
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed


Thu?c tính

ID c?a bài: 2600644 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Năm 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Dynamics CRM 2011
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbmbsmigrate kbexpertiseinter atdownload kberrmsg kbsurveynew kbmt KB2600644 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2600644

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com