Máy bay đ?t ng?t các ngân hàng ? bên trái ho?c bên ph?i ho?c là không ki?m soát trong tr?nh mô ph?ng bay

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 260183 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Trư?c khi b?n b?t đ?u đ? bay, trư?c khi b?n đưa ra, ho?c khi b?n bay trong Microsoft Flight Simulator, máy bay c?a b?n có th? b?t ng? ngân hàng đ? các trái ho?c bên ph?i sau khi đư?c trên không kho?ng năm phút. Ngoài ra, máy bay c?a b?n có th? c?t cánh c?a riêng m?nh.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u các thi?t đ?t nhiên li?u cho các máy bay không đư?c c?u h?nh đúng.

GI?I PHÁP

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng các phương pháp sau đây trong Th? t? mà chúng xu?t hi?n trong.

Phương pháp 1: Ng?t k?t n?i thi?t b? tr? chơi

Đôi khi m?t controler mà không đư?c ki?m đ?nh chính xác có th? gây ra v?n đ? trong tr? chơi. Đ? xác đ?nh n?u thi?t b? tr? chơi gây ra v?n đ?, h?y t?t máy tính c?a b?n và tháo b? đi?u khi?n tr? chơi (phím đi?u khi?n). Kh?i đ?ng Microsoft Windows, và sau đó b?t đ?u các tr? chơi. H?y th? s? d?ng bàn phím c?a b?n đ? chơi tr? chơi. N?u v?n đ? v?n ti?p t?c x?y ra, đi đ?n các phương pháp ti?p theo. N?u v?n đ? đ? không x?y ra, v?n đ? có l? v?i c?u h?nh b? đi?u khi?n tr? chơi và thi?t l?p. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c đi?u khi?n tr? chơi ? Flight Simulator, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
315926Làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? c?n đi?u khi?n trong tr?nh mô ph?ng bay

Cách 2: Thi?t l?p l?i các giá tr? m?c đ?nh tr? chơi

Làm theo các bư?c cho phiên b?n c?a tr?nh mô ph?ng bay mà b?n đang s? d?ng.

Microsoft Flight Simulator 2004

 1. Ra kh?i tr? chơi.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m T?t c? chương tr?nh, và sau đó nh?p vào Microsoft Games.
 3. Nh?p vào Microsoft Flight Simulator 2004, b?m Khắc phục sự cố, và sau đó nh?p vào Đ?t l?i m?c đ?nh.
 4. B?t đ?u tr? chơi.

Microsoft Flight Simulator 2002

Xây d?ng l?i các t?p tin c?u h?nh Flight Simulator 2004, b?m và gi? phím CTRL + SHIFT khi b?n b?t đ?u chuy?n bay Simulator 2004, và sau đó b?t đ?u m?t chuy?n bay m?i. Ti?p t?c gi? phím CTRL + SHIFT cho đ?n khi các tr? chơi là trong bu?ng lái xem. Chú ý Khi b?n xây d?ng l?i các t?p tin c?u h?nh, m?t s? thi?t đ?t c?a b?n có th? thay đ?i.

Phương pháp 3: Thay đ?i cài đ?t công c? ch?n nhiên li?u đ? t?t

 1. B?t đ?u m?t chuy?n bay m?i trong tr?nh mô ph?ng bay.
 2. Trên các Máy bay tr?nh đơn, nh?p vàoNhiên li?u.
 3. Trong các Nhiên li?u ch?n h?p, b?m vàoT?t.
 4. Nh?p vào d?u ki?m màu xanh lá cây đ? tr? v? các bu?ng lái.

Method 4: Thay đ?i các thi?t đ?t hi?n th?c hi?n t?i đ? d? dàng

 1. Trên các Máy bay tr?nh đơn, nh?p vàoThi?t đ?t hi?n th?c.
 2. Di chuy?n các Thi?t đ?t hi?n th?c hi?n th?i, trư?t t?t c? các cách đ? phía bên trái (các D? dàng cài đ?t).
 3. Nh?p vào d?u ki?m màu xanh lá cây đ? tr? v? các bu?ng lái.
Chú ý Thay đ?i các thi?t đ?t hi?n th?c hi?n t?i đ? D? dàngcho phép b?n bay trong m?t kho?ng th?i gian vô h?n mà không c?n ch?y ra kh?i nhiên li?u.

N?u b?n đang s? d?ng ti?n ích c?a bên th? ba (phong c?nh ho?c máy bay) v?i Tr?nh mô ph?ng bay, tr? chơi có th? không làm vi?c như mong đ?i. Đ? gi?i quy?t v?n đ?, lo?i b? các tr? chơi, xóa thư m?c c?a nó, và sau đó cài đ?t l?i các tr? chơi. N?u b?n không có ti?n ích c?a bên th? ba đư?c cài đ?t, h?y làm theo các bư?c sau c?ng.

Cách 5: Lo?i b? chương tr?nh, xóa thư m?c chương tr?nh, th?c hi?n m?t th? t?c kh?i đ?ng s?ch s?, và sau đó cài đ?t l?i chương tr?nh

Đ? lo?i b? chương tr?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nThiết đặt, và sau đó nh?p vào Ki?m soát B?ng đi?u khi?n.

  Chú ý Trên m?t máy tính d?a trên Microsoft Windows XP, nh?pB?t đ?u, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 3. Trên các Cài đ?t/g? cài đ?t tab, b?m đúp vàoMicrosoft Flight Simulator 2000, Tr?nh mô ph?ng bay M?t th? k? c?a chuy?n bay, ho?c Microsoft Flight Simulator 2002, và sau đó làm theo các bư?c sau đ? lo?i b? chương tr?nh.

Xóa b? c?p Flight Simulator 2000, Flight Simulator 2002 c?p hay c?p Flight Simulator 9

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?mCh?y, lo?i "c:\Program Files\Microsoft Tr? chơi" (bao g?m c? các d?u ngo?c kép) trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok.
 2. Trong các Microsoft Games h?p tho?i, Nh?p chu?t ph?i vào các Chuy?n bay gi? l?p 2000 thư m?c, cácChuy?n bay gi? l?p 2002 thư m?c, ho?c các Tr?nh mô ph?ng bay 9 thư m?c, và sau đó b?m Xóa.
 3. Đóng các Microsoft Games h?p tho?i h?p.
 4. Trong các Microsoft Games h?p tho?i, Nh?p chu?t ph?i vào các Chuy?n bay gi? l?p 2000 thư m?c, cácChuy?n bay gi? l?p 2002 thư m?c, ho?c các Tr?nh mô ph?ng bay 9 thư m?c, và sau đó b?m Xóa. Nh?p vàoCó đ? xoá b? c?p.
 5. Đóng các Microsoft Games h?p tho?i h?p.

Th?c hi?n m?t th? t?c kh?i đ?ng s?ch trên máy tính

Khi b?n kh?i đ?ng Microsoft Windows b?ng cách s? d?ng m?t kh?i đ?ng đi?n h?nh, m?t s? chương tr?nh t? kh?i đ?ng và ch?y trong n?n. Các chương tr?nh này có th? bao g?m các chương tr?nh ti?n ích antivirus và h? th?ng. Chương tr?nh như v?y có th? can thi?p v?i các thi?t l?p tr? chơi.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
331796Tr? chơi: Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch đ? ngăn ch?n n?n chương tr?nh can thi?p v?i chơi
Sau khi b?n th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch, r?ng t?m th?i thư m?c trong Windows. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng phương pháp đó là thích h?p cho b?n h? th?ng.

Cài đ?t l?i chương tr?nh

Chèn CD1 c?a gói Flight Simulator CD vào máy tính c?a b?n Đ?a CD hay DVD drive, và sau đó làm theo các bư?c đ? cài đ?t các chương tr?nh.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 260183 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Flight Simulator X Deluxe
 • Microsoft Flight Simulator X Standard
 • Microsoft Flight Simulator 2004: Century of Flight
 • Microsoft Flight Simulator 2002 Standard Edition
 • Microsoft Flight Simulator 2002 Professional Edition
 • Microsoft Flight Simulator 2000 Standard Edition
 • Microsoft Flight Simulator 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbconfig kbsetup kbprb kbui kbmt KB260183 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:260183

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com