"Chuy?n ti?p truy c?p ch?i" ho?c "Hop tính vư?t" ph?ng không giao hàng báo cáo (NDR) báo l?i khi ngư?i dùng g?i thư cho ngư?i dùng Office 365

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2603474 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi m?t ngư?i g?i bên ngoài c? g?ng đ? g?i m?t email đ?n ngư?i dùng Microsoft Office 365, ngư?i dùng bên ngoài nh?n đư?c m?t thông báo g?i (NDR) gi?ng như sau:
Domain_URL> #5.7.1 smtp; 554 5,71client_email_address>: Truy c?p b? t? ch?i do ti?p s?c đ?ng

Khi m?t ngư?i dùng Office 365 c? g?ng g?i thư email, ngư?i dùng Office 365 nh?n đư?c NDR gi?ng như sau:
Domain_URL><#></#>Domain_URL> #5.4.6 smtp; 554 5.4.6 Hop tính vư?t quá - v?ng l?p có th? thư > #SMTP #


Nguyên nhân

V?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
 • Tên mi?n không đư?c thêm vào như là m?t mi?n đư?c ch?p nh?n (có ngh?a là, tên mi?n chưa xác minh) trong Office 365.
 • Tuyên truy?n tên mi?n đ? Microsoft Forefront Online Protection cho máy ch? Exchange (FOPE) c?nh giao thông v?n t?i yêu c?u lên đ?n 45 phút sau khi m?t mi?n ch?p nh?n Office 365 thêm, di chuy?n ho?c xóa trong FOPE. Ho?c, tên mi?n ph? bi?n, nhưng nó đư?c c?u h?nh như đi ch?.
 • Trong FOPE, t? ch?c Exchange t?i ch? không đư?c đ?nh ngh?a là đư?c cho phép đ? chuy?n ti?p b?c e-mail.
 • cài đ?t chuyên bi?t phân ph?i thư trong Trung tâm qu?n tr? FOPE đư?c không thi?t l?p m?t cách chính xác cho d?ng ch?y d? ki?n email.


Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp trong b?ng dư?i đây, là thích h?p cho t?nh h?nh c?a b?n.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Nguyên nhânĐ? phân gi?i
Tên mi?n không đư?c thêm vào như là m?t mi?n đư?c ch?p nh?n (có ngh?a là, tên mi?n chưa xác minh) trong Office 365.H?y ch?c ch?n r?ng tên mi?n có trạm đậu "Verified" trong ph?n tên mi?n Office 365.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? thêm và xác minh tên mi?n trong Office 365, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
Thêm mi?n c?a b?n vào Office 365
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? thêm và verifying tên mi?n trong Office 365, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2515404 Kh?c ph?c s? c? quy tr?nh xác minh tên mi?n trong Office 365
Tên mi?n tuyên truy?n đ?n các máy ch? FOPE c?nh v?n t?i yêu c?u lên đ?n 45 phút sau khi m?t Office 365 ch?p nh?n tên mi?n thêm, di chuy?n ho?c xóa trong FOPE. Ho?c, tên mi?n ph? bi?n nhưng đư?c c?u h?nh như đi ch?.Cư trú c?a b?n tên mi?n trong FOPE. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng các l?nh Windows PowerShell sau đ? bu?c FOPE đ? nh?n ra tên mi?n Office 365. Đi?u này t?o ra các h? sơ c?n thi?t.
Set-AcceptedDomain <domain> -OutboundOnly $true
Set-AcceptedDomain <domain> -OutboundOnly $false

Lưu ? Gi? ch?tên mi?n> đ?i di?n cho tên mi?n vanity mà b?n mu?n s? d?ng.

Nó s? m?t 30 đ?n 45 phút cho tuyên truy?n đ? c?nh t?t c? các máy ch?. Trong th?i gian này, b?n có th? nh?n đư?c thông báo NDR nói r?ng s? hop vư?t quá.
K?t h?p cùng t?n t?i k?ch b?n ch?: trong FOPE, t? ch?c Exchange t?i ch? không đư?c đ?nh ngh?a là đư?c cho phép đ? chuy?n ti?p b?c e-mail.Trong Trung tâm qu?n tr? FOPE, thêm đ?a ch? IP c?a máy ch? t?i ch? ho?c máy ch? danh sách đ?a ch? IP trên máy ch? (c?ng đư?c g?i là "đi ra") thư đi. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Trung tâm qu?n tr? FOPE, nh?p vào qu?n tr?, b?m vào mi?nvà sau đó b?m vào mi?n mà đang tr?i qua v?n đ?.
 2. Theo đ?a ch? IP máy ch? thư đi, b?m vào Thêm, và sau đó nh?p đ?a ch? IP c?a máy ch? t?i ch? ho?c máy ch?.
 3. Nh?p vào lưu.
Nó s? m?t 30 đ?n 45 phút cho tuyên truy?n đ? c?nh t?t c? các máy ch?. Trong th?i gian này, b?n có th? nh?n đư?c thông báo NDR nói r?ng s? hop vư?t quá.
cài đ?t chuyên bi?t phân ph?i thư trong Trung tâm qu?n tr? FOPE đư?c không thi?t l?p m?t cách chính xác cho d?ng ch?y d? ki?n email.N?u FOPE g?i thư tr?c ti?p t?i Exchange Online cho tên mi?n, h?y đ?m b?o r?ng cài đ?t chuyên bi?t phân ph?i thư qu?n tr? FOPE ho?c đ?a ch? máy ch? thư đư?c thi?t l?p đ? b?ng cách s? d?ng h? sơ đa-SMTP trong nư?c: inboundsmtpprofile. N?u FOPE cung c?p thư sang t? ch?c Exchange t?i ch?, xác minh r?ng đ?a ch? IP trên cơ s? đư?c đ?t làm đ?a ch? giao hàng.


Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng l?nh ghép ng?n Set-AcceptedDomain , h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:
Thi?t l?p-AcceptedDomain

Thu?c tính

ID c?a bài: 2603474 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 7.0
Áp d?ng
 • Microsoft Forefront Online Protection for Exchange
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
T? khóa: 
o365 o365e o365062011 o365p o365a o365m kbmt KB2603474 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2603474

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com