Làm th? nào đ? áp d?ng đ?i tư?ng chính sách nhóm cho máy ch? d?ch v? đ?u cu?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 260370 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Các máy ch? Microsoft Windows Server 2003 Terminal Services và Microsoft Windows 2000 Terminal Services máy ch? đư?c cài đ?t cho ngư?i dùng trong ch? đ? máy ch? ?ng d?ng. Khi các máy ch? d?ch v? đ?u cu?i trong m?t tên mi?n Active Directory, các qu?n tr? viên tên mi?n th?c hi?n các đ?i tư?ng chính sách nhóm (GPOs) đ?n máy ch? d?ch v? đ?u cu?i đ? ki?m soát môi trư?ng ngư?i dùng. Bài vi?t này mô t? quá tr?nh đư?c đ? ngh? áp d?ng GPOs cho d?ch v? đ?u cu?i mà không có b?t l?i ?nh hư?ng đ?n các máy ch? khác trên m?ng.

THÔNG TIN THÊM

Có hai phương pháp cho vi?c áp d?ng GPOs đ? d?ch v? đ?u cu?i mà không có b?t l?i ?nh hư?ng đ?n các máy ch? khác trên m?ng.

Phương pháp 1

Đưa máy tính Terminal Server vào đơn v? t? ch?c riêng c?a h? (OU). C?u h?nh này cho phép cài đ?t c?u h?nh máy tính có liên quan đ? đư?c đ?t trong GPOs mà ch? áp d?ng cho Terminal Server máy tính. C?u h?nh này không ?nh hư?ng đ?n kinh nghi?m ngư?i dùng trên máy tr?m hay trên các máy ch? khác và cho phép b?n t?o ra m?t kinh nghi?m Terminal Server ki?m soát ch?t ch? đ?i v?i ngư?i dùng. OU này không nên ch?a ngư?i dùng hay máy tính khác đ? các qu?n tr? viên tên mi?n có th? tinh ch?nh kinh nghi?m d?ch v? đ?u cu?i. OU c?ng có th? đư?c giao cho đi?u khi?n đ? dư?i các nhóm như các nư?c s? d?ng máy ch? ho?c ngư?i dùng cá nhân.

Đ? t?o m?t OU m?i cho các máy ch? d?ch v? đ?u cu?i, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào Ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính.
 2. M? r?ng ngăn bên trái.
 3. Nh?p vào domainname.xxx.
 4. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào M?i, và sau đó nh?p vào Đơn v? t? ch?c.
 5. Trong các Tên h?p, g? tên cho máy ch? d?ch v? đ?u cu?i.
 6. Nh?p vào Ok.

  M?i Terminal Services OU bây gi? xu?t hi?n trong danh sách trong ngăn bên trái và có không có các đ?i tư?ng m?c đ?nh. Các máy ch? d?ch v? đ?u cu?i cư trú t?i OU máy tính ho?c OU b? đi?u khi?n tên mi?n.
 7. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m d?ch v? đ?u cu?i máy ch? ho?c máy ch?, nh?p vào Hành đ?ng, và sau đó nh?p vào Di chuy?n.
 8. Trong các Di chuy?n h?p tho?i h?p, b?m m?i d?ch v? đ?u cu?i máy ch? ho?c máy ch?, và sau đó nh?p vào Ok.
 9. B?m m?i Terminal Services OU đ? xác minh r?ng di chuy?n thành công đ? x?y ra.
Đ? t?o m?t đ?i tư?ng chính sách nhóm d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m m?i Terminal Services OU.
 2. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Chính sách Nhóm tab.
 4. Nh?p vào M?i t?o đ?i tư?ng chính sách nhóm m?i.
 5. Nh?p vào Ch?nh s?a đ? ch?nh s?a chính sách nhóm.

  LƯU ?: H?u h?t các thi?t đ?t có liên quan là dư?i C?u h?nh máy tính, Thi?t đ?t b?o m?t, ho?c Chính sách đ?a phương. Ví d?, dư?i Chuy?n như?ng quy?n s? d?ng trong danh sách bên ph?i, b?n t?m th?y Đăng nh?p t?i đ?a phương. Thi?t l?p này là c?n thi?t đ? đăng nh?p vào m?t phiên h?p ngày d?ch v? đ?u cu?i. B?n c?ng t?m th?y Truy c?p vào máy tính này t? m?ng. Thi?t đ?t này đư?c yêu c?u đ? k?t n?i v?i máy ch? bên ngoài m?t phiên d?ch v? đ?u cu?i. Đây c?ng là nơi b?n có th? ngăn ch?n ngư?i dùng t? vi?c có th? đ? t?t h? th?ng. Các thư m?c tùy ch?n b?o m?t là nơi nhi?u ngư?i trong s? các h?n ch? nên đư?c th?c hi?n trong trư?ng h?p không có thi?t đ?t tương t? vào NTConfig.pol t?p tin trong Windows NT 4.0 Server và Terminal Server Edition. Thi?t đ?t cho ph?n ngư?i s? d?ng c?a chính sách nên không đư?c áp d?ng ? đây b?i v? nh?ng ngư?i dùng đ? không đư?c đưa vào OU này v?i các máy ch? d?ch v? đ?u cu?i. Bài vi?t này đư?c vi?t cho máy tính th?c hi?n chính sách.
 6. Khi s?a đ?i đư?c hoàn t?t, đóng nhóm chính sách biên so?n, và sau đó nh?p vào Đóng đ? đóng OU Properties.

Phương pháp 2

S? d?ng tính năng loopback chính sách nhóm đ? áp d?ng thi?t đ?t ngư?i dùng c?u h?nh GPO đ? ngư?i dùng ch? khi h? đăng nh?p vào h? ph?c v? đ?u cu?i. Khi x? l? GPO Loopback đư?c kích ho?t cho các máy tính trong m?t OU có ch?a ch? h? ph?c v? đ?u cu?i, nh?ng máy tính áp d?ng các cài đ?t c?u h?nh ngư?i dùng t? các thi?t l?p c?a GPOs áp d?ng cho r?ng OU. Ngoài ra, nh?ng máy tính áp d?ng các cài đ?t c?u h?nh ngư?i dùng t? GPOs đư?c liên k?t v?i ho?c đư?c th?a k? b?i OU có ch?a trương m?c c?a ngư?i dùng.

Th?c hi?n này đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c sau:
231287 X? l? v?ng-ngư?c c?a chính sách nhóm
Chính sách h? th?ng trong Windows NT 4.0 Terminal Services Edition c?ng th?c hi?n m?t cách khác nhau hơn trên các máy ch? Windows NT khác, như mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c sau:
192794 Làm th? nào đ? áp d?ng chính sách h? ph?c v? đ?u cu?i
Khi có th?, d?ch v? đ?u cu?i nên đư?c cài đ?t trên máy ch? thành viên thay v? trên b? đi?u khi?n vùng v? nh?ng ngư?i s? d?ng c?n Đăng nh?p t?i đ?a phương quy?n c?a ngư?i dùng. Khi các Đăng nh?p t?i đ?a phương quy?n đư?c gán cho b? đi?u khi?n vùng, nó đư?c gán cho m?i b? ki?m soát mi?n trong mi?n v? c?a cơ s? d? li?u Active Directory đư?c chia s?. Theo m?c đ?nh, các máy ch? thành viên đư?c c?p Đăng nh?p t?i đ?a phương quy?n ngư?i dùng trong chính sách b?o m?t c?c b? khi d?ch v? đ?u cu?i đư?c cài đ?t trong ch? đ? máy ch? ?ng d?ng.

Đ? thêm thông tin v? đăng nh?p v? đ?a phương quy?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
247989B? đi?u khi?n vùng yêu c?u các đ?i tư?ng chính sách nhóm "c?c đăng nh?p vào b?" cho các k?t n?i khách hàng d?ch v? đ?u cu?i
234237 Gán Log On t?i đ?a phương quy?n ki?m soát mi?n Windows 2000
Windows NT 4.0 Terminal Services Edition có m?i quan tâm tương t? v?i đăng nh?p vào ? đ?a phương có quy?n đ?i v?i b? đi?u khi?n vùng v? c?a cơ s? d? li?u b?o m?t tài kho?n qu?n l? (SAM) ph? bi?n nhân r?ng t? b? đi?u khi?n tên mi?n chính (PDC) đ? t?t c? các b? đi?u khi?n vùng sao lưu.

Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
186529Chính sách C?c b? không cho phép b?n đăng nh?p tương tác


Trương m?c máy tính c?a máy ch? đ?u cu?i nên đư?c thêm vào các thu?c tính b?o m?t c?a GPO đang đư?c t?o ra cho loopback. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Ch?n GPO đư?c t?o ra cho loopback, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 2. B?m vào các Bảo mật tab, và sau đó b?m Thêm.
 3. Trong các Ch?n ngư?i dùng, máy tính, ho?c các nhóm h?p, ch?n trương m?c máy tính, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Nh?p vào tài kho?n máy tính t? các Tên ngư?i dùng ho?c nhóm h?p.
 5. Trong các C?p phép cho tên máy tính h?p, nh?n vào đây đ? ch?n các ĐọcÁp d?ng chính sách nhóm ki?m tra h?p trong các Cho phép c?t.
 6. Nh?p vào Ok hai l?n đ? đóng và lưu các thi?t đ?t chính sách.

Thu?c tính

ID c?a bài: 260370 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbwinservperf kbenv kbhowto kbinfo kbtermserv kbmt KB260370 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:260370

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com