Sau khi phía máy ch? ho?t đ?ng ho?c C?p Nh?t, Lync tr?c tuy?n ngư?i dùng không th? kí nh?p v? ch?ng ch? liên quan đ?n l?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2604176 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

V?N Đ?

Khi ngư?i dùng Microsoft Office 365 c? g?ng kí nh?p vào Microsoft Lync Online b?ng Microsoft Lync 2010 ho?c Microsoft Lync 2013, ngư?i dùng nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Đ? x?y ra s? c? khi thu nh?n ch?ng ch? cá nhân đư?c yêu c?u đ? kí nh?p. N?u s? c? v?n ti?p di?n, vui l?ng liên h? v?i nhóm h? tr? c?a b?n.
Ngoài ra, khi b?n c? g?ng kí nh?p vào Lync 2010 sau khi m?t cúp m?ng ho?c m?t b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n Lync Cúp, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Không th? kí nh?p vào Lync. Có th? b?n đ? nh?p đ?a ch? kí nh?p, tên người dùng ho?c m?t kh?u không đúng ho?c b?n ghi d?ch v? xác th?c có th? không tương h?p v? sau v?i phiên b?n chương tr?nh. N?u thông tin kí nh?p c?a b?n là chính xác và s? c? v?n ti?p di?n, vui l?ng liên h? v?i người quản trị hệ thống c?a b?n.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t ho?c nhi?u đi?u ki?n sau là đúng:
 • Khách hàng Lync là h?t h?n.
 • N?u b?n đang s? d?ng Lync 2010, công c? thi?t l?p Office 365 máy tính đ? bàn đ? không đư?c ch?y, ho?c các Microsoft tr?c tuy?n b?n ghi d?ch v? ki?m nh?p trong chương tr?nh h? tr? là h?t h?n.
 • Ch?ng ch? cá nhân tr?c tuy?n Lync ho?c các thông tin lưu tr? đang b? h?ng ho?c quá h?n và đ? đư?c làm m?i.
 • Khi h? th?ng máy tính là nhi?u hơn năm phút khác nhau t? máy ch? h? th?ng xác th?c Microsoft Azure qu?ng cáo.
 • Truy c?p vào m?t container ch? ch?t RSA c? th? đ? b? khoá sau khi thay đ?i m?t kh?u.

GI?I PHÁP

Đ? phân gi?i cho Lync 2013

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Xóa thông tin kí nh?p

Trong th?i gian kí nh?p quá tr?nh, Lync 2013 lưu tr? thông tin kí nh?p c?a b?n và thông tin khác v? k?t n?i Lync Online. N?u b?n g?p khó khăn khi kí nh?p vào Lync Online, h?y nh?p vào xóa thông tin kí nh?p c?a tôi và Lync 2013 s? t? đ?ng lo?i b? b?t k? m?t kh?u đ? lưu, gi?y ch?ng nh?n, và cài đ?t chuyên bi?t k?t n?i cho tài kho?n ngư?i dùng.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
?nh ch?p màn h?nh c?a Lync 2013 kí nh?p trang


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Đ? phân gi?i cho Lync 2010

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Đ? đư?c chúng tôi kh?c ph?c s? c? cho b?n, h?y vào các "Kh?c ph?c s? c? cho tôi". N?u b?n mu?n t? kh?c ph?c v?n đ? này, h?y truy c?p ph?n "Ngh? quy?t cho Lync 2010 và Lync 2103".

Kh?c ph?c s? c? cho tôi

Đ? kh?c ph?c s? c?, h?y nh?p vào các s?a ch?a nó nút ch?n m?t ho?c đư?ng d?n. Sau đó b?m ch?y trong hộp thoại T?p t?i xu?ng , và làm theo các bư?c trong thu?t s? s?a ch?a nó .

Đ?i v?i Windows 8

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix nó 20045
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2Đ?i v?i Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2003


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix nó 50935
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2


Lưu ý
 • Thu?t s? này có th? ch? có b?ng ti?ng Anh. Tuy nhiên, kh?c ph?c s? c? t? đ?ng c?ng ho?t đ?ng đ?i v?i các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u b?n không ph?i trên máy tính có s? c?, lưu s?a ch?a nó gi?i pháp cho m?t ổ đĩa flash ho?c CD r?i ch?y trên máy tính có s? c?.
Sau đó, đi đ?n các "Thao tác này có kh?c ph?c đư?c s? c??".

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

B? sung x? l? s? c? bư?c cho Lync 2013 và Lync 2010

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
N?u các bư?c trư?c đó trong bài vi?t này không gi?i quy?t v?n đ?, h?y th? nh?ng phương pháp sau đây, như là thích h?p cho t?nh h?nh c?a b?n:
 • C?p nh?t các khách hàng Lync v?i phiên b?n m?i nh?t có s?n trên trang t?i xu?ng c?a c?ng Office 365.
 • N?u b?n đang s? d?ng Lync 2010, C?p nh?t các Microsoft tr?c tuy?n b?n ghi d?ch v? kí nh?p tr? l? đ? phiên b?n m?i nh?t b?ng cách ch?y công c? thi?t l?p Office 365 máy tính đ? bàn t? trang t?i xu?ng c?a c?ng Office 365.
 • Khi Lync k?t n?i đ?n m?t máy ch? c? th? k?t thúc, nó lưu tr? r?ng đi?m cu?i đ? làm cho quá tr?nh kí nh?p nhanh hơn trong tương lai. Tuy nhiên, đôi khi đi?m cu?i có th? đư?c thay đ?i và có th? gây ra kí nh?p th?t b?i. Đ? xóa b? nh? cache đi?m cu?i, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Xác đ?nh v? trí m?c tin thư thoại d? li?u đ?a phương ?ng d?ng:
   • Windows Vista, Windows 7 và Windows 8 (không bao g?m Windows 8 RT):

    %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Communicator\<sip_address@contoso.com>\ 
   • Windows XP:

    %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Communicator\<sip_address@contoso.com>\
  2. Xóa m?c tin thư thoại liên k?t v?i đ?a ch? giao th?c B?t đ?u phiên h?p (SIP) c?a ngư?i dùng.
  3. Kh?i đ?ng l?i Lync 2010, và sau đó c? g?ng đ? kí nh?p vào Lync Online.
 • N?u b?n đang s? d?ng Lync 2010, xóa ch?ng ch? cá nhân tr?c tuy?n Lync và sau đó t?i v? m?t h?nh m?i. Lưu ? r?ng khi ngư?i dùng nh?p Lưu m?t kh?u trong Lync 2010, hành đ?ng này c?ng giúp ti?t ki?m gi?y ch?ng nh?n trong qu?n l? ch?ng ch? Windows.

  Đ? gia h?n gi?y ch?ng nh?n tài kho?n ngư?i dùng, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Gia h?n gi?y ch?ng nh?n trong qu?n l? ch?ng ch? Windows. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. M? c?a s? qu?n l? ch?ng ch?. Đ? làm đi?u này, b?m Windows + R, g? certmgr.msc, và sau đó nh?p vào OK.
   2. M? r?ng cá nhân, và sau đó m? r?ng gi?y ch?ng nh?n.
   3. S?p x?p theo C?p b?i c?t, và sau đó t?m m?t gi?y ch?ng nh?n đư?c ban hành b?i Communications Server.
   4. Xác minh r?ng ch?ng ch? là hi?n t?i và r?ng nó không ph?i là h?t h?n.
   5. Xóa b? ch?ng ch? và c? g?ng đ? kí nh?p vào Lync Online. N?u b?n không th? kí nh?p tr?c tuy?n Lync, đi t?i bư?c 2.
  2. N?u b?n đang ch?y Windows 7, lo?i b? thông tin kí nh?p đư?c lưu tr? c?a ngư?i dùng trong qu?n l? ?y nhi?m Windows. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. M? Panel điều khiển, và sau đó nh?p vào Qu?n l? ?y nhi?m.
   2. Xác đ?nh v? trí t?p các thông tin kí nh?p đư?c s? d?ng đ? k?t n?i v?i Lync Online.
   3. M? r?ng b? thông tin kí nh?p, và sau đó ch?n lo?i b? t? Vault.
   4. C? g?ng đ? kí nh?p vào Lync Online m?t l?n n?a, và sau đó nh?p c?a b?n b? m?i thông tin kí nh?p.

    Lưu ?: Các bư?c này là không c?n thi?t trong Lync 2013 b?i v? các bư?c trư?c đó đ? đ? c?p r?ng xóa thông tin kí nh?p lo?i b? các ch?ng ch? t? đ?ng.
 • Xác minh r?ng th?i gian h? th?ng là trong v?ng năm phút c?a cư?i máy ch? đ?ng b? hoá máy tính c?a b?n v?i m?t nguồn tin cậy th?i gian.
  • N?u b?n là ngư?i dùng đ? liên k?t Office 365 trong m?t t? ch?c s? d?ng đăng nhập đơn (SSO), xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c sau:
   2578667"Xin l?i, nhưng chúng tôi đang g?p s? c? khi kí nh?p b?n vào" và "80045 C 06" l?i khi ngư?i dùng đ? liên k?t c? g?ng kí nh?p vào Office 365, Azure, ho?c Windows dành
  • N?u b?n đang s? d?ng Windows XP, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c sau:
   314054 Làm th? nào đ? c?u h?nh m?t máy ch? th?i gian th?m quy?n trong Windows XP
  • Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xác nh?n th?i gian, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c sau:
   2581291 Lync Online kí nh?p l?i n?u các cài đ?t chuyên bi?t như máy tính th?i gian, ngày, tên người dùng ho?c m?t kh?u không chính xác
 • Làm s?ch b? nh? cache DNS. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m Windows + R, g? l?nh sau, và sau đó nh?n Enter:

   Ipconfig/flushdns
 • Trên Windows XP, xóa các thùng ch?a chính Crypto RSA. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. M? Window Explorer và xác đ?nh v? trí C:\Documents and Settings\ngư?i s? d?ng> \Application Data\Microsoft\Crypto\RSA\ m?c tin thư thoại.
  2. Xóa các m?c tin thư thoại con ch? ch?t RSA. Tên c?a các m?c tin thư thoại con ch? ch?t RSA bao g?m m?t chu?i dài c?a các s? và kí t? đ?i di?n. Ví d?:

   S-1-5-21-433994307-1646369186-2100375486-500
  3. Kh?i đ?ng l?i máy tính, và sau đó c? g?ng đ? kí nh?p vào Lync Online.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

THÊM THÔNG TIN

N?u v?n đ? v?n t?n t?i sau khi b?n th?c hi?n các bư?c x? l? s? c?, h?y liên h? v?i Microsoft Office 365 h? tr? k? thu?t ho?c các di?n đàn c?ng đ?ng Microsoft Office 365. Trong m?t s? trư?ng h?p, tài kho?n ngư?i dùng b?n ghi d?ch v? mi?n danh m?c hi?n ho?t có th? không đ?y đ? ho?c b? h?ng. V? v?y, tr?c tuy?n Lync không th? t?o ra m?t ch?ng ch? cá nhân. Đi?u này không có th? ?nh hư?ng đ?n t?t c? tài kho?n c?a ngư?i thuê nhà v? hi?u qu? ph? thu?c vào trạm đậu c?a máy ch? khi tài kho?n ngư?i dùng đư?c t?o ra.

Đ? thu h?p s? c?, xác đ?nh cho dù s? c? x?y ra cho nhi?u tài kho?n ngư?i dùng trên cùng m?t máy tính. Sau đó, c? g?ng đ? kí nh?p vào Lync Online t? cùng m?t máy tính b?ng cách s? d?ng nhi?u tài kho?n ngư?i dùng. Quá tr?nh này ch? ra cho dù v?n đ? có liên quan đ?n c?u h?nh c?a máy tính ho?c m?t v?n đ? v?i tài kho?n ngư?i dùng Lync Online.

Thao tác này có kh?c ph?c đư?c s? c??
 • Ki?m tra xem li?u v?n đ? đư?c kh?c ph?c hay chưa.
  • N?u v?n đ? c? đ?nh, b?n đ? k?t thúc v?i các bư?c sau.
  • N?u v?n đ? không ph?i là c? đ?nh, đi đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng web site, ho?c liên h? v?i h? tr?.
 • Chúng tôi s? đánh giá cao thông tin ph?n h?i c?a b?n. Đ? cung c?p ph?n h?i ho?c báo cáo b?t k? v?n đ? v?i gi?i pháp này, xin vui l?ng đ? l?i m?t b?nh lu?n trên các "Kh?c ph?c s? c? cho tôi"blog ho?c g?i cho chúng tôi m?t b?c e-mail tin thư thoại.

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2604176 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 19.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Online
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
o365 o365a kbfixme kbmsifixme o365p o365m kbgraphxlink o365e o365022013 kbgraphic kbmt KB2604176 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2604176

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com