Tích l?y gói 4 cho BizTalk Server 2009

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2604321 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Này gói tích l?y cho Microsoft BizTalk Server 2009 ch?a hotfixes cho các v?n đ? đ? đư?c c? đ?nh sau khi s? phát hành c?a máy ch? BizTalk 2009?

Chúng tôi đ? ngh? b?n ki?m tra các hotfix trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i b?n phát hành b?n c?p nh?t m?i có ch?a t?t c? các hotfix và c?p nh?t t?t c? các b?n c?p nh?t b?o m?t đ? đư?c bao g?m trong năm 2009 trư?c Server BizTalk phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng phiên b?n c?p nh?t m?i nh?t.

Lưu ? quan tr?ng v? này gói tích l?y

  • M?t trong nh?ng gói tích l?y bao g?m t?t c? các gói c?u ph?n. Tuy nhiên, gói tích l?y C?p Nh?t ch? nh?ng thành ph?n đư?c cài đ?t trên h? th?ng.
Lưu ? Đ? có thêm thông tin v? service pack m?i nh?t ho?c tích l?y gói cho BizTalk Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2555976 Danh sách các gói d?ch v? và tích l?y Update cho BizTalk Server

THÔNG TIN THÊM

Này gói tích l?y là m?t C?p Nh?t rollup có ch?a t?t c? các phát hành trư?c đó hotfixes cho BizTalk Server 2009, m?t s? hotfixes t? BizTalk Server 2006 R2 b?n phát hành, và m?t s? C?p Nh?t thêm.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng thu?t ng? đư?c s? d?ng đ? mô t? Microsoft s?n ph?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Hotfixes đư?c bao g?m trong gói này tích l?y C?p Nh?t

Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft (KB) th?o lu?n v? các hotfix đư?c gi?i phóng khi chúng tr? nên có s?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? máy ch? BizTalk, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft.

BizTalk Server EDI h? tr?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s?S? bài vi?t KBMô t?
7914762511268Kh?c ph?c: M?t TA1 ghi nh?n trao đ?i không đư?c tr? l?i khi b?n s? d?ng m?t hai chi?u nh?n c?ng đư?c EDI chuy?n vào máy ch? BizTalk
Công c? thi?t k? BizTalk Server
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s? S? bài vi?t KB Mô t?
8004842617927Kh?c ph?c: Visual Studio đ? v? khi b?n xây d?ng m?t d? án trong năm 2009 máy ch? BizTalk n?u thư lo?i là các l?p h?c t? m?t tham chi?u.LƯ?I d? án
B? đi?u h?p m?ng Microsoft BizTalk Server
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s? S? bài vi?t KB Mô t?
7924792628869Kh?c ph?c: "L?i b?t g?p trong khi câu nhà nư?c máy ch? ?o cho URL" l?i khi b?n c?u h?nh b? đi?u h?p WSS BizTalk Server 2009
HIPAA 5010 Errata h? tr?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s? S? bài vi?t KB Mô t?
741085H? tr? cho HIPAA 5010 Errata đ? đư?c thêm vào, bao g?m:

  • 999 và 277CA lư?c đ? XSD t?p tin
  • X 12 d? ph?ng SettingsBizTalk qu?n tr? danh sách ghi nh?n 999
  • BizTalkMsgBoxDb công c? logic
Notes
  • C?p Nh?t thêm h? tr? out-of-ô-công c? đ?c bi?t cho phép 999s đư?c s? d?ng như biên lai ? v? trí c?a 997s đó là yêu c?u c?a Medicare và Medicaid. V? v?y, m?t gi?i pháp tùy ch?nh ph?i đư?c t?o ra đ? cho phép 999s đư?c s? d?ng như biên lai.
  • S?a ch?a 2566805 cho phép h? tr? cho BizTalk Server 2010.


Làm th? nào đ? có đư?c này gói tích l?y

M?t đư?c h? tr? tích l?y gói bây gi? là có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, gói tích l?y đư?c d? đ?nh đ? s?a các ch? là các s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Gói tích l?y ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p nh?ng v?n đ? c? th?. Cumulative update C?p Nh?t gói này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? c?a nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho gói d?ch v? ti?p theo c?a BizTalk Server 2009. Gói d?ch v? ti?p theo s? ch?a hotfix đư?c trong này gói tích l?y.

N?u b?n C?p Nh?t tích l?y là có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c gói tích l?y.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho này c? th? tích l?y gói. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Liên h? v?i d?ch v? khách hàng Microsoft và h? tr?
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix t?i v? có s?n" s? hi?n th? các ngôn ng? cho b?n C?p Nh?t tích l?y là có s?n. N?u b?n không th?y m?t ngôn ng? nh?t đ?nh, không có gói tích l?y là có s?n cho ngôn ng? đó.

V?n đ? đư?c bi?t đ?n

Sau khi b?n áp d?ng C?p nh?t này tích l?y, các cài đ?t cho DTA t?y và lưu tr? công vi?c quay ngư?c l?i v? m?c đ?nh. Đi?u này có th? gây ra backlog trong cơ s? d? li?u BizTalk theo d?i (BizTalkDTADb). Khuyên b?n re-configure công vi?c. Đ? bi?t thêm chi ti?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
Làm th? nào đ? c?u h?nh DTA thanh tr?ng và công vi?c lưu tr?

Cumulative update C?p nh?t thông tin gói

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có BizTalk Server 2009 đư?c cài đ?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng tích l?y C?p nh?t này.

Thông tin v? t?p

B?n ti?ng Anh c?a b?n c?p nh?t này tích l?y gói này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Ph?i h?p qu?c t? gi? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, đó là chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø kho?n m?c trong b?ng đi?u khi?n.

Lưu ? Này gói tích l?y là m?t gói riêng mà áp d?ng cho máy tính 32-bit và 64-bit máy tính. Khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, gói c?p nh?t các phiên b?n 32-bit và 64-bit c?a BizTalk Server 2010.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a BizTalk Server 2009
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Admin_server_logic.SQLKhông áp d?ng72,83212-Tháng mư?i-201119: 30Không áp d?ng
Biztalkcommon.targetsKhông áp d?ng10,68112-Tháng mư?i-201119: 30Không áp d?ng
Biztalkftp.dll3.8.473.2305,50412-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Biztalkmsgboxdbsps.SQLKhông áp d?ng57,21112-Tháng mư?i-201119: 30Không áp d?ng
Bts_administration_logic.SQLKhông áp d?ng467,99612-Tháng mư?i-201119: 30Không áp d?ng
Bts_tracking_logic.SQLKhông áp d?ng328,00612-Tháng mư?i-201119: 30Không áp d?ng
Btsasmext.dll3.8.473.2888,66412-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Btsedimessagecontenttables.SQLKhông áp d?ng2.07012-Tháng mư?i-201119: 30Không áp d?ng
Btshttpreceive.dll3.8.473.2184,67212-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Btsmessageagent.dll3.8.473.2713,05612-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Btsmetadataom.dll3.8.473.2427,87212-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Btsmimecomps.dll3.8.473.2164,69612-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Btsmsgcore.dll3.8.473.21,248,60012-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Btstask.exe3.8.473.291,98412-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Btswmiprovider.dll3.8.473.2617,82412-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Exsmime.dll14.0.639.11207,63212-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Interop.xceedftplib.dll3.8.473.259,24012-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.Runtime.dll3.8.473.283,84812-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.admin.dll3.8.473.21,386,37612-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.common.dll3.8.473.2378,76012-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.consuming.dll3.8.473.2259,98412-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.Publishing.dll3.8.473.2173,96812-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.Runtime.dll3.8.473.2210,83212-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.admin_server_logic.SQL.dll3.8.473.211,66412-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.Administration.ediext.dll3.8.473.21,517,45612-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.Administration.snapin.dll3.8.473.23,528,59212-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.applicationdeployment.Engine.dll3.8.473.2567,20012-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.applicationdeployment.Engine.dll3.8.473.2567,20012-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.artifactbrowser.dll3.8.473.2198,53612-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll3.8.473.24,196,22412-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.biztalkmsgboxdbsps.SQL.dll3.8.473.211,66412-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.brmacontrols.dll3.8.473.2714,62412-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.bts_administration_logic.SQL.dll3.8.473.211,68012-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.bts_tracking_logic.SQL.dll3.8.473.211,66412-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.btsedimessagecontentsps.SQL.dll3.8.473.211,68012-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.btsedimessagecontenttables.SQL.dll3.8.473.211,68812-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.coreadapter.dll3.8.473.2100,22412-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.coreadaptermgmt.dll3.8.473.2104,32812-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.dbaccessor.dll3.8.473.218,80812-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.Deployment.dll3.8.473.2350,07212-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.Deployment.dll3.8.473.2350,07212-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.baseartifacts.dll3.8.473.2919,43212-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.batchinghelper.dll3.8.473.292,04012-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.batchinghelper.dll3.8.473.292,04012-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.batchingorchestration.dll3.8.473.25,744,53612-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.batchingorchestration.dll3.8.473.25,744,53612-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.messagecore.dll3.8.473.2382,85612-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.partneragreementmanager.dll3.8.473.2460,70412-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.pipelinecomponents.dll3.8.473.2190,35212-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.schemaeditorextension.dll3.8.473.2202,64812-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.Shared.dll3.8.473.2182,13612-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.ediint.pipelinecomponents.dll3.8.473.2128,92012-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.epmtransform.dll3.8.473.217,79212-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.explorerom.dll3.8.473.2505,72012-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.kwtpm.stsominterop3.exe3.8.473.242,89612-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.kwtpm.wssadapter.Runtime.dll3.8.473.2145,30412-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.kwtpm.wssv3adapter.WebService.dll3.8.473.279,77612-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.Mapper.compiler.dll3.8.473.2157,57612-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.Mapper.om.dll3.8.473.2128,88812-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.messaging.dll3.8.473.292,02412-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.msgbox_application_logic.SQL.dll3.8.473.211,68012-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.msgboxlogic.SQL.dll3.8.473.211,65612-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.Operations.dll3.8.473.2198,52012-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.orchestrationdesigner.dll3.8.473.22,299,79212-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.pamsps.SQL.dll3.8.473.211,64012-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.pamtables.SQL.dll3.8.473.211,64812-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.components.dll3.8.473.2296,84812-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.8.473.2292,72812-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.8.473.2292,72812-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.reliablemessaging.dll3.8.473.251,08012-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.resourcemanagers.dll3.8.473.2198,53612-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.schemaeditor.dll3.8.473.2214,91212-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.streaming.dll3.8.473.251,06412-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.Tom.dll3.8.473.2874,35212-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.Tom.dll3.8.473.2874,35212-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.trackingservice.dll3.8.473.246.984 ngư?i12-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.Webservices.dll3.8.473.2259,96812-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.Webservices.serverproxy.dll3.8.473.251,09612-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.xlanginterceptor.dll3.8.473.246.984 ngư?i12-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.BizTalk.xpathreader.dll3.8.473.283,84012-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.visualstudio.biztalkproject.Base.dll3.8.473.232,66412-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.visualstudio.biztalkproject.buildtasks.dll3.8.473.241,38412-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.visualstudio.biztalkproject.dll3.8.473.2341,90412-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.xlangs.basetypes.dll3.8.473.2104,31212-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.xlangs.basetypes.dll3.8.473.2104,31212-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.xlangs.BizTalk.Engine.dll3.8.473.2247,68012-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.xlangs.BizTalk.Engine.dll3.8.473.2247,68012-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.xlangs.Engine.dll3.8.473.2272,24012-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.xlangs.Engine.dll3.8.473.2272,24012-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Microsoft.xlangs.runtimetypes.dll3.8.473.2120,70412-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Mqsagent.dll3.8.473.2183,63212-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Msgbox_application_logic.SQLKhông áp d?ng535,16212-Tháng mư?i-201119: 30Không áp d?ng
Msgboxlogic.SQLKhông áp d?ng570,91012-Tháng mư?i-201119: 30Không áp d?ng
Pamsps.SQLKhông áp d?ng271,48012-Tháng mư?i-201119: 30Không áp d?ng
Pamtables.SQLKhông áp d?ng102,56612-Tháng mư?i-201119: 30Không áp d?ng
Wssadacfg.dll3.8.473.2117,08012-Tháng mư?i-201119: 30x 86
Esbconfigurationtool.exe1.0.0.1781,67218 Tháng b?y, 201111: 51x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a BizTalk Server 2009
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Admin_server_logic.SQLKhông áp d?ng72,83212-Tháng mư?i-201119: 36Không áp d?ng
Biztalkcommon.targetsKhông áp d?ng10,68112-Tháng mư?i-201119: 36Không áp d?ng
Biztalkftp.dll3.8.473.2305,50412-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Biztalkmsgboxdbsps.SQLKhông áp d?ng57,21112-Tháng mư?i-201119: 36Không áp d?ng
Bts_administration_logic.SQLKhông áp d?ng467,99612-Tháng mư?i-201119: 36Không áp d?ng
Bts_tracking_logic.SQLKhông áp d?ng328,00612-Tháng mư?i-201119: 36Không áp d?ng
Btsasmext.dll3.8.473.2888,66412-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Btsedimessagecontenttables.SQLKhông áp d?ng2.07012-Tháng mư?i-201119: 36Không áp d?ng
Btshttpreceive.dll3.8.473.2184,67212-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Btshttpreceive.dll3.8.473.2286,04812-Tháng mư?i-201119: 36x 64
Btsmessageagent.dll3.8.473.21,346,91212-Tháng mư?i-201119: 36x 64
Btsmessageagent.dll3.8.473.2713,05612-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Btsmetadataom.dll3.8.473.2427,87212-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Btsmimecomps.dll3.8.473.2164,69612-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Btsmsgcore.dll3.8.473.21,248,60012-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Btsmsgcore.dll3.8.473.21,977,68812-Tháng mư?i-201119: 36x 64
Btstask.exe3.8.473.291,98412-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Btswmiprovider.dll3.8.473.2617,82412-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Exsmime.dll14.0.639.11207,63212-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Interop.xceedftplib.dll3.8.473.259,24012-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.Runtime.dll3.8.473.283,84812-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.admin.dll3.8.473.21,386,37612-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.common.dll3.8.473.2378,76012-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.consuming.dll3.8.473.2259,98412-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.Publishing.dll3.8.473.2173,96812-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.Runtime.dll3.8.473.2210,83212-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.admin_server_logic.SQL.dll3.8.473.211,66412-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.Administration.ediext.dll3.8.473.21,517,45612-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.Administration.snapin.dll3.8.473.23,528,59212-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.applicationdeployment.Engine.dll3.8.473.2567,20012-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.artifactbrowser.dll3.8.473.2198,53612-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll3.8.473.24,196,22412-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.biztalkmsgboxdbsps.SQL.dll3.8.473.211,66412-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.brmacontrols.dll3.8.473.2714,62412-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.bts_administration_logic.SQL.dll3.8.473.211,68012-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.bts_tracking_logic.SQL.dll3.8.473.211,66412-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.btsedimessagecontentsps.SQL.dll3.8.473.211,68012-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.btsedimessagecontenttables.SQL.dll3.8.473.211,68812-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.coreadapter.dll3.8.473.2100,22412-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.coreadaptermgmt.dll3.8.473.2104,32812-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.dbaccessor.dll3.8.473.218,80812-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.Deployment.dll3.8.473.2350,07212-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.baseartifacts.dll3.8.473.2919,43212-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.batchinghelper.dll3.8.473.292,04012-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.batchinghelper.dll3.8.473.292,04012-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.batchingorchestration.dll3.8.473.25,744,53612-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.batchingorchestration.dll3.8.473.25,744,53612-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.messagecore.dll3.8.473.2382,85612-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.partneragreementmanager.dll3.8.473.2460,70412-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.pipelinecomponents.dll3.8.473.2190,35212-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.schemaeditorextension.dll3.8.473.2202,64812-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.Shared.dll3.8.473.2182,13612-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.ediint.pipelinecomponents.dll3.8.473.2128,92012-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.epmtransform.dll3.8.473.217,79212-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.explorerom.dll3.8.473.2505,72012-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.kwtpm.stsominterop3.exe3.8.473.242,89612-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.kwtpm.wssadapter.Runtime.dll3.8.473.2145,30412-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.kwtpm.wssv3adapter.WebService.dll3.8.473.279,77612-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.Mapper.compiler.dll3.8.473.2157,57612-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.Mapper.om.dll3.8.473.2128,88812-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.messaging.dll3.8.473.292,02412-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.msgbox_application_logic.SQL.dll3.8.473.211,68012-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.msgboxlogic.SQL.dll3.8.473.211,65612-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.Operations.dll3.8.473.2198,52012-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.orchestrationdesigner.dll3.8.473.22,299,79212-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.pamsps.SQL.dll3.8.473.211,64012-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.pamtables.SQL.dll3.8.473.211,64812-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.components.dll3.8.473.2296,84812-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.8.473.2292,72812-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.8.473.2292,72812-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.reliablemessaging.dll3.8.473.251,08012-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.resourcemanagers.dll3.8.473.2198,53612-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.schemaeditor.dll3.8.473.2214,91212-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.streaming.dll3.8.473.251,06412-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.Tom.dll3.8.473.2874,35212-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.Tom.dll3.8.473.2874,35212-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.trackingservice.dll3.8.473.246.984 ngư?i12-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.Webservices.dll3.8.473.2259,96812-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.Webservices.serverproxy.dll3.8.473.251,09612-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.xlanginterceptor.dll3.8.473.246.984 ngư?i12-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.BizTalk.xpathreader.dll3.8.473.283,84012-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.visualstudio.biztalkproject.Base.dll3.8.473.232,66412-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.visualstudio.biztalkproject.buildtasks.dll3.8.473.241,38412-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.visualstudio.biztalkproject.dll3.8.473.2341,90412-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.xlangs.basetypes.dll3.8.473.2104,31212-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.xlangs.basetypes.dll3.8.473.2104,31212-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.xlangs.BizTalk.Engine.dll3.8.473.2247,68012-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.xlangs.BizTalk.Engine.dll3.8.473.2247,68012-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.xlangs.Engine.dll3.8.473.2272,24012-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.xlangs.Engine.dll3.8.473.2272,24012-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Microsoft.xlangs.runtimetypes.dll3.8.473.2120,70412-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Mqsagent.dll3.8.473.2183,63212-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Mqsagent.dll3.8.473.296,59212-Tháng mư?i-201119: 36x 64
Msgbox_application_logic.SQLKhông áp d?ng535,16212-Tháng mư?i-201119: 36Không áp d?ng
Msgboxlogic.SQLKhông áp d?ng570,91012-Tháng mư?i-201119: 36Không áp d?ng
Pamsps.SQLKhông áp d?ng271,48012-Tháng mư?i-201119: 36Không áp d?ng
Pamtables.SQLKhông áp d?ng102,56612-Tháng mư?i-201119: 36Không áp d?ng
Wssadacfg.dll3.8.473.2117,08012-Tháng mư?i-201119: 36x 86
Esbconfigurationtool.exe1.0.0.1781,67218 Tháng b?y, 201123: 21x 86

THAM KH?O

Đ? có thêm thông tin v? gói tích l?y 4 cho BizTalk Adapter Pack 2,0, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2604327 Tích l?y gói 4 cho BizTalk Adapter Pack 2,0

Cho bi?t thêm thông tin v? máy ch? BizTalk hotfixes, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2003907 Thông tin v? máy ch? BizTalk hotfixes

Thu?c tính

ID c?a bài: 2604321 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Mười Hai 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
  • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
  • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
  • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2604321 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2604321

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com