PRB: Thông báo l?i: "Không th? n?p Translator ho?c thi?t l?p thư vi?n"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 260558 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n cài đ?t b?t k? ph?n m?m mà c? g?ng thay đ?i c?u h?nh ODBC ho?c cài đ?t c?u ph?n ODBC, ch?ng h?n như Microsoft d? li?u truy c?p các thành ph?n, gói d?ch v?, ho?c truy c?p c?a Microsoft, ho?c b?n c?u h?nh m?t ngu?n d? li?u ODBC thông qua các qu?n tr? viên ODBC, thông báo l?i sau xu?t hi?n:
Không th? n?p d?ch ho?c thi?t l?p thư vi?n.
Tin nh?n này có th? đư?c đi kèm v?i m?t trong các thông báo l?i sau đây:
Không th? c?u h?nh tr?nh đi?u khi?n ODBC <driver name=""></driver>.

Công vi?c thi?t l?p cho các <driver name=""></driver> không th? n?p nh? h? th?ng m? l?i 126.

Tr?nh đi?u khi?n có th? không đư?c n?p do h? th?ng m? l?i 1157.
Các thư này có th? bao g?m m?t tên tr?nh đi?u khi?n, ch?ng h?n như "Microsoft Access Driver {*.mdb}," "sql Server," ho?c "Microsoft ODBC cho Oracle ODBC lái."

NGUYÊN NHÂN

Có hai nguyên nhân có th? cho v?n đ? này:
 • Thi?t đ?t đăng k? không chính xác cho các thành ph?n MDAC.
 • Không tương thích .dll t?p.
Nh?ng v?n đ? này có th? có phát sinh v? c?a ti?n tr?nh cài đ?t ph?n m?m tr? lên có thay đ?i các thi?t đ?t đăng k? c?a các tr?nh đi?u khi?n ODBC ho?c thay th? m?t s? t?p tin .dll v?i các phiên b?n không tương thích.

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Gi?i pháp cho v?n đ? cài đ?t không đúng đăng k?:

 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Xác đ?nh v? trí các khóa sau trong registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI
  Thông tin cài đ?t cho tr?nh đi?u khi?n ODBC đư?c lưu tr? trong phím naøy. H?y ch?c ch?n r?ng t?t c? các yêu c?u ODBC t?p tr?nh đi?u khi?n trong thư m?c chính xác như đư?c mô t? b?i khóa registry. Ví d?, gi? s? r?ng b?n có các thông tin sau trong registry c?a b?n cho các driver Microsoft Access ODBC:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.Tr?nh đi?u khi?n truy c?p INI\Microsoft (*.mdb)

  Tr?nh đi?u khi?n = C:\WINNT\System\Odbcjt32.dll
  Thi?t l?p = C:\WINNT\System\Odbcjt32.dll
  Đi?u này s? gây ra m?t l?i n?u t?p Odbcjt32.dll trong c?p C:\WINNT\System32. B?n có th? s?a đ?i các giá tr? quan tr?ng cơ quan đăng k? đ? C:\WINNT\System32\odbcjt32.dll đ? gi?i quy?t v?n đ? này. C?ng ki?m ch?ng r?ng t?p Odbcinst.ini có các m?c chính xác trong cùng m?t cách.

  B?t k? giá tr? sai trong HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI dư?i thi?t l?p khóa s? gây ra l?i này.
Cho SQL Server ODBC tr?nh đi?u khi?n, khóa s? đăng k?, đư?ng d?n, và các DLL nhö sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI\SQL Server

Tr?nh đi?u khi?n = C:\WINNT\system32\SQLSRV32.dll
Thi?t l?p = C:\WINNT\system32\sqlsrv32.dll
Đ?i v?i Microsoft ODBC cho Oracle tr?nh đi?u khi?n, khóa s? đăng k?, đư?ng d?n, và các DLL nhö sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI\Microsoft ODBC cho Oracle

Tr?nh đi?u khi?n = C:\Windows\System32\msorcl32.dll
Thi?t l?p = C:\Windows\System32\msorcl32.dll

Đ? phân gi?i cho không tương thích .dll file v?n đ?:

Cài đ?t l?i phiên b?n hi?n t?i c?a b?n c?a MDAC, ho?c cài đ?t phiên b?n m?i nh?t. H?y xem ph?n "Tham kh?o" c?a bài vi?t này cho bi?t thêm thông tin trên reconfiguring m?t cài đ?t MDAC. Phiên b?n m?i nh?t c?a MDAC có th? đư?c t?i v? t? Microsoft Web site sau c?a:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Data/aa937729.aspx

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
307255 Thông tin: Thành ph?n Checker: ch?n đoán và c?u h?nh l?i cài đ?t MDAC
232060 HOWTO: Thi?t l?p MDAC g? r?i hư?ng d?n
243069 Thông tin: Danh sách các h?u ích MDAC thi?t l?p bài vi?t liên quan

Thu?c tính

ID c?a bài: 260558 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Data Access Components 2.1
 • Microsoft Data Access Components 2.5
T? khóa: 
kbdatabase kbprb kbmt KB260558 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:260558

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com