Làm th? nào đ? s? d?ng Netdom.exe đ? đ?t l?i m?t kh?u tài kho?n máy c?a b? ki?m soát mi?n Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 260575 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

M?i máy tính Windows d?a trên duy tr? m?t tài kho?n máy l?ch s? m?t kh?u có ch?a m?t kh?u hi?n t?i và trư?c đây đư?c s? d?ng cho các tài kho?n. Khi hai máy tính c? g?ng xác th?c v?i nhau và m?t thay đ?i m?t kh?u hi?n th?i là chưa nh?n đư?c, Windows sau đó d?a vào các m?t kh?u trư?c. N?u tr?nh t? thay đ?i m?t kh?u vư?t quá hai thay đ?i, các tham gia vào các máy tính có th? không th? giao ti?p, và b?n có th? nh?n đư?c l?i tin nh?n (ví d?, "Truy c?p t? ch?i" l?i thông đi?p khi Active Directory sao chép x?y ra).

Hành vi này c?ng đư?c áp d?ng đ? nhân r?ng gi?a b? ki?m soát mi?n c?a cùng m?t tên mi?n. N?u b? đi?u khi?n tên mi?n mà đang không sao chép cư trú trong hai l?nh v?c khác nhau, b?n nên ki?m tra các tin tư?ng m?i quan h? ch?t ch? hơn.

B?n không th? thay đ?i máy tính m?t kh?u tài kho?n b?ng cách s? d?ng ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy vi tính-theo, nhưng b?n có th? đ?t l?i m?t kh?u b?ng cách s? d?ng công c? Netdom.exe đư?c bao g?m trong các c?a s? Công c? h? tr?.

Công c? Netdom đ?t l?i m?t kh?u tài kho?n trên các máy tính c?c b? (c?n đư?c g?i là m?t bí m?t"đ?a phương") và vi?t này thay đ?i đ? các máy tính c?a máy tính tài kho?n đ?i tư?ng vào b? ki?m soát mi?n Windows cư trú trong cùng m?t tên mi?n. Đ?ng th?i ghi m?t kh?u m?i vào c? hai nơi đ?m b?o r?ng ít nh?t hai máy tính tham gia vào chi?n d?ch đang đ?ng b? hóa, và b?t đ?u sao chép thư m?c ho?t đ?ng tên mi?n như v?y có ngh?a khác b? đi?u khi?n nh?n đư?c s? thay đ?i.

Th? t?c sau đây mô t? làm th? nào đ? s? d?ng các netdom l?nh đ? đ?t l?i m?t kh?u tài kho?n máy. Th? t?c này là ph?n l?n thư?ng đư?c s? d?ng trên b? đi?u khi?n vùng, nhưng c?ng áp d?ng cho b?t k? c?a s? tài kho?n máy.

B?i v? b?n không th? s? d?ng Netdom t? xa, b?n ph?i ch?y công c? t? Windows trên máy tính m?t kh?u mà b?n mu?n thay đ?i. Ngoài ra, b?n ph?i có quy?n qu?n tr? t?i đ?a phương và trên các trương m?c máy tính c?a đ?i tư?ng Active Directory đ? ch?y Netdom.

B?ng cách s? d?ng Netdom đ? đ?t l?i m?t kh?u tài kho?n máy

 1. Cài đ?t công c? h? tr? c?a Windows t? các Support\Tools thư m?c trên đ?a CD-ROM Windows trên b? đi?u khi?n vùng có m?t kh?u b?n mu?n đ? thi?t l?p l?i.
 2. N?u b?n đang t?m cách đ? đ?t l?i m?t kh?u cho m?t c?a s? đi?u khi?n vùng, nó là c?n thi?t đ? ngăn ch?n các trung tâm phân ph?i khóa Kerberos d?ch v? và đ?t lo?i kh?i đ?ng c?a nó hư?ng d?n s? d?ng trư?c khi ti?p t?c v?i bư?c 3.

  Chú ý: Sau khi b?n kh?i đ?ng l?i và xác minh r?ng m?t kh?u đ? đ?t l?i thành công, b?n có th? kh?i đ?ng l?i trung tâm phân ph?i khóa Kerberos d?ch v? và đ?t lo?i kh?i đ?ng c?a nó tr? l?i t? đ?ng. Làm đi?u này bu?c các đi?u khi?n vùng v?i m?t kh?u trương m?c máy tính x?u đ? liên l?c v?i nhau đi?u khi?n vùng cho m?t vé Kerberos.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau đây:
  netdom resetpwd /server:Replication_Partner_Server_Name /userd:domainname\administrator_id /passwordd: *
  nơi Replication_Partner_Server_Namelà đ? đi?u ki?n hoàn toàn DNS ho?c NetBIOS tên c?a đi?u khi?n vùng trong cùng m?t tên mi?n như máy tính đ?a phương, vàdomainname\administrator_idlà NetBIOS tên mi?n tên và nhân viên ID tương ?ng, trong b?o m?t Các tài kho?n qu?n l? (SAM) tài kho?n tên ?y nhi?m đ?nh d?ng.

  Các "*" có giá tr? đ? các / PasswordD: tham s? xác đ?nh r?ng m?t kh?u ph?i đư?c g? ?n k? t? khi l?nh đ? n?p. Ví d?, các đ?a phương máy tính (mà x?y ra là m?t b? đi?u khi?n tên mi?n) là Server1 và đ?ng đ?ng Windows tên b? đi?u khi?n tên mi?n là Server2. N?u b?n ch?y Netdom trên Server1 v?i các tham s? sau đây, m?t kh?u đư?c thay đ?i t?i đ?a phương và là đ?ng th?i ngư?i vi?t ngày Server2, và lan truy?n r?ng thay đ?i tên mi?n khác b? đi?u khi?n:
  netdom resetpwd /server:server2 /userd:mydomain\administrator /passwordd: *
 4. Kh?i đ?ng l?i máy ch? có m?t kh?u đư?c thay đ?i (? đây Ví d?, Server1).

Thu?c tính

ID c?a bài: 260575 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbacl kbgpo kbhowto kbhowtomaster kbmt KB260575 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:260575

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com