B?n không th? hoá đơn đ?t hàng mua n?u b?n lo?i b? công vi?c m? ti?n t? trên th? công vi?c sau khi m?t d?ng l?nh mua hàng đư?c liên k?t v?i m?t nhi?m v? công vi?c nh?n đư?c trong Microsoft Dynamics...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2606862 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này áp d?ng cho Microsoft Dynamics NAV 2009 cho t?t c? các nư?c và t?t c? các ngôn ng? mi?n đ?a phương.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Gi? s? r?ng m?t d?ng l?nh mua hàng đư?c liên k?t v?i m?t nhi?m v? công vi?c nh?n đư?c trong Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 và trong Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1). N?u b?n lo?i b? công vi?c m? ti?n t? trên th? công vi?c, b?n không th? hoá đơn đ?t hàng mua hàng. Khi b?n làm đi?u này, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
B?n không ph?i ch? đ?nh m? ti?n t? công vi?c trong lo?i tài li?u mua d?ng = 'T?', tài li?u s? ='Document_Number', D?ng không ='Line_Number'.
Ngoài ra, b?n không th? thay đ?i m? ti?n t? công vi?c ho?c b?n không th? hoàn tác m?t biên nh?n.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Cập nhật nóng được hỗ trợ hiện đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, nó là ch? nh?m kh?c ph?c s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Chỉ áp dụng hotfix đó cho các hệ thống đang gặp phải sự cố cụ thể này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho gói d?ch v? ti?p theo c?a Microsoft Dynamics NAV 2009 ho?c phiên b?n k? ti?p c?a Microsoft Dynamics NAV có ch?a hotfix này.

Chú ý Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u đ? h? tr? các cu?c g?i có th? đư?c h?y b? n?u m?t chuyên nghi?p h? tr? k? thu?t cho Microsoft Dynamics và s?n ph?m liên quan s? xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.


Thông tin cài đ?̃t

Microsoft cung c?p l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?. Đi?u này bao g?m, nhưng không gi?i h?n, b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh mà đang đư?c ch?ng minh và v?i nh?ng công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c. Microsoft h? tr? các k? sư có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?, nhưng h? s? không s?a đ?i nh?ng ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng quy tr?nh đ? đáp ?ng các yêu c?u c? th? c?a b?n.

Chú ý Trư?c khi cài đ?t hotfix này, ki?m ch?ng r?ng t?t c? ngư?i dùng khách hàng Microsoft Navision đ? đăng xu?t h? th?ng. Đi?u này bao g?m Microsoft Navision ?ng d?ng d?ch v? (NAS) ngư?i dùng khách hàng. B?n c?n ph?i s? d?ng khách hàng duy nh?t đăng nh?p khi b?n th?c hi?n các hotfix này.

Đ? th?c hi?n các hotfix này, b?n ph?i có m?t gi?y phép nhà phát tri?n.

Chúng tôi đ? ngh? r?ng trương m?c ngư?i dùng trong c?a s? đăng nh?p Windows ho?c trong c?a s? đăng nh?p cơ s? d? li?u đư?c ch? đ?nh vai tr? "Siêu" c?a b?n. N?u trương m?c ngư?i dùng không th? gán vai tr? "SUPER" ID, b?n ph?i xác minh tài kho?n ngư?i dùng có quy?n truy c?p sau đây:
 • S? cho phép s?a đ?i đ?i tư?ng mà b?n s? thay đ?i.
 • Thi công, cho phép các H? th?ng đ?i tư?ng ID 5210 đ?i tư?ng và cho các H? th?ng đ?i tư?ng ID 9015 đ?i tư?ng.


Chú ý B?n không ph?i có quy?n đ? hàng d? li?u, tr? khi b?n có đ? th?c hi?n các s?a ch?a d? li?u.

M? thay đ?i

Chú ý Luôn luôn ki?m tra m? fixes trong m?t môi trư?ng ki?m soát trư?c khi b?n áp d?ng các b?n s?a l?i cho các máy tính s?n xu?t c?a b?n.
Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Thay đ?i m? trong các Vi?c làm nhi?m v? s? - OnValidate Kích ho?t trong đư?ng dây mua bàn (39) như sau:
  M? hi?n
  ...
  TESTFIELD("Receipt No.",'');
  
  IF "Document Type" = "Document Type"::Order THEN
  ...
  
  Thay th? m?
  ...
  TESTFIELD("Receipt No.",'');
  
  // Add the following line.
  IF ((FIELDNO("Job Task No.") <> CurrFieldNo) AND (CurrFieldNo <> 0)) THEN
  
  IF "Document Type" = "Document Type"::Order THEN
  ...
  
 2. Thay đ?i m? trong các M? ti?n t? - OnValidate Kích ho?t trong b?ng công vi?c (167) như sau:
  M? hi?n
  ...
  IF "Currency Code" <> xRec."Currency Code" THEN
  
  // Delete the following lines.
   IF NOT JobLedgEntryExist THEN
    CurrencyUpdatePlanningLines
   ELSE
  // End of the lines.
  
     ERROR(Text000,FIELDCAPTION("Currency Code"),TABLECAPTION);
  ...
  
  Thay th? m?
  ...
  IF "Currency Code" <> xRec."Currency Code" THEN
  
  // Add the following lines.
   IF NOT JobLedgEntryExist THEN BEGIN
    CurrencyUpdatePlanningLines;
    CurrencyUpdatePurchLines;
   END ELSE
  //End of the lines.
  
    ERROR(Text000,FIELDCAPTION("Currency Code"),TABLECAPTION);
  ...
  
 3. T?o ra m?t m?i CurrencyUpdatePurchLines ch?c năng trong vi?c làm b?ng (167). Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. T?o ra m?t bi?n đ?a phương, và sau đó ch? đ?nh các bi?n như sau:
   • Tên: PurchLine
   • DataType: K? l?c
   • Ch?ng: Mua d?ng
  2. Thêm m? sau trong các CurrencyUpdatePurchLines ch?c năng:
   MODIFY;
   PurchLine.SETRANGE(PurchLine."Job No.","No.");
   IF PurchLine.FINDSET THEN BEGIN
    REPEAT
     PurchLine.VALIDATE("Job Currency Code","Currency Code");
     PurchLine.VALIDATE("Job Task No.");
     PurchLine.MODIFY;
    UNTIL PurchLine.NEXT = 0;
   END;
   

Điều kiện tiên quyết

B?n ph?i có m?t trong các s?n ph?m sau đư?c cài đ?t đ? áp d?ng hotfix này:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

Lo?i b? thông tin

B?n không th? xoá hotfix này.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".
Chú ý Đây là m?t bài vi?t "Nhanh chóng xu?t b?n" t?o tr?c ti?p t? trong t? ch?c h? tr? c?a Microsoft. Thông tin ? đây đư?c cung c?p như-là đ? đáp ?ng v?i các v?n đ? đang n?i lên. Như là k?t qu? c?a t?c đ? làm cho nó có s?n, các tài li?u có th? bao g?m l?i và có th? đư?c s?a đ?i b?t k? lúc nào mà không báo trư?c. Xem Đi?u kho?n s? d?ng đ? đánh giá khác.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2606862 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Dynamics NAV 2009
T? khóa: 
kbqfe kbmbsmigrate kbmbscodefix kbsurveynew kberrmsg kbmt KB2606862 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2606862

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com