C?a b?n Windows Phone 7 ng?ng đáp ?ng ho?c s? không b?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2606900 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
N?u b?n là m?t khách hàng doanh nghi?p nh?, t?m thêm x? l? s? c? và h?c t?p t?i các H? tr? cho doanh nghi?p nh? web site.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Windows Phone 7 c?a b?n có th? ng?ng làm vi?c đúng cách. Ví d?:
 • Khi b?n kh?i đ?ng đi?n tho?i c?a b?n nó b? m?c k?t và không b?t t?t c? các cách.
 • Khi b?n b?m vào, flick ho?c xoay màn h?nh đi?n tho?i c?a b?n có là không có ph?n ?ng.
 • M?t s? ?ng d?ng ho?c tr? chơi c?a b?n không ch?y như mong đ?i.

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? kh?i đ?ng l?i, C?p Nh?t, thi?t l?p l?i và khôi ph?c l?i, và quay tr? l?i đi?n tho?i c?a b?n đ? có đư?c nó làm vi?c m?t l?n n?a.

Đ? giúp đ? v?i m? l?i c? th?, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c sau:

2484484 cài đ?t chuyên bi?t và g? r?i v?n đ? trong b?n c?p nh?t ph?n m?m cho Windows Phone 7

Cho các v?n đ? v?i Windows Phone 8, xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c sau:

2749480 8 Windows Phone c?a b?n không làm vi?c ho?c đáp ?ng như mong đ?i

Các vi?c c?n làm


1. Kh?i đ?ng l?i đi?n tho?i c?a b?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

T?t đi?n tho?i c?a b?n và sau đó tr? l?i trên có th? gi?i quy?t v?n đ?.

Đ? kh?i đ?ng l?i đi?n tho?i c?a b?n, h?y nhấn và giữ nút ch?n m?t ngu?n đi?n
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
S?c m?nh
cho đ?n khi b?n th?y trư?t xu?ng t?t ngu?n, sau đó flick xu?ng. Sau khi, nh?n
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
S?c m?nh
đ? b?t đi?n tho?i c?a b?n m?t l?n n?a.

N?u tr?nh t? kh?i đ?ng l?i này không làm vi?c cho đi?n tho?i c?a b?n, h?y th? m?t trong các tùy ch?n sau:
 • nhấn và giữ nút ch?n m?t ngu?n đi?n
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  S?c m?nh
  trong 10 giây. Sau khi, nh?n
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  S?c m?nh
  đ? b?t đi?n tho?i c?a b?n m?t l?n n?a.
 • N?u đi?n tho?i c?a b?n có m?t thay th? pin, lo?i b? và reinsert pin n?m dư?i Panel điều khiển tr? l?i đi?n tho?i c?a b?n. Báo chí
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  S?c m?nh
  đ? b?t đi?n tho?i c?a b?n m?t l?n n?a.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

2. C?p Nh?t đi?n tho?i c?a b?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

C?p nh?t ph?n m?m thêm tính năng m?i mà c?i thi?n hi?u su?t và s? ?n đ?nh c?a đi?n tho?i c?a b?n và có th? nh?n đư?c nó làm vi?c m?t l?n n?a. N?u kh?i đ?ng l?i đi?n tho?i c?a b?n không gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n, h?y th? c?p nh?t lên phiên b?n m?i nh?t c?a Windows Phone 7. Th?c hi?n theo các bư?c sau:

 1. Ki?m tra xem có b?t k? c?p nh?t ph?n m?m cho Windows Phone 7 c?a b?n:
  • Ngày B?t đ?u, flick trái vào danh sách ?ng d?ng , b?m vào cài đ?t chuyên bi?t , và sau đó b?m vào C?p Nh?t đi?n tho?i đ? xem li?u m?t b?n C?p Nh?t là s?n sàng cho b?n.
 2. N?u m?t b?n C?p Nh?t có s?n, k?t n?i đi?n tho?i v?i máy tính chính c?a b?n b?ng cáp USB mà đi kèm v?i đi?n tho?i c?a b?n. N?u b?n có th? s? d?ng m?t máy tính khác nhau, xem Đ?ng b? hoá đi?n tho?i vào m?t máy tính như là khách m?i.
 3. M? ph?n m?m Zune trên máy tính c?a b?n.
  1. Nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t, n?m ? đ?u trang ph?n m?m Zune.
  2. Nh?p vào đi?n tho?idi đ?ng, n?m ? góc trên bên trái c?a màn h?nh.
  3. Nh?p vào C?p Nh?t, n?m trong danh sách ? bên trái.

  Gi? đi?n tho?i k?t n?i v?i máy tính c?a b?n cho đ?n khi b?n th?y m?t thông báo r?ng các b?n C?p Nh?t đư?c hoàn t?t.
Đ? t?m hi?u thêm v? C?p nh?t Windows Phone 7 c?a b?n, và làm th? nào đ? chu?n b? cho m?t b?n C?p Nh?t, xem Làm th? nào đ? c?p nh?t ph?n m?m đi?n tho?i c?a tôi?

Trên máy Mac? T?i v? Windows Phone các ?ng d?ng cho Mac.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

3. Quay tr? l?i đi?n tho?i c?a b?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Đôi khi m?t chi?c đi?n tho?i có v?n đ? hi?u su?t sau khi c?p nh?t ph?n m?m. N?u đi?n tho?i c?a b?n không làm vi?c sau khi m?t b?n C?p Nh?t, b?n có th? mu?n quay ngư?c l?i v? phiên b?n pre-updated và nhà nư?c c?a nó.

Máy tính c?a b?n ch? s? t?o ra m?t đi?m cu?n l?i như m?t ph?n c?a m?t b?n C?p Nh?t (t?c là, do đó b?n có th? B?t đ?u hơn n?u b?n ph?i). Th?i đi?m cu?n l?i này s? ch? đư?c lưu trên máy tính Windows Phone đư?c C?p Nh?t. (Tuy nhiên, n?u đi?n tho?i c?a b?n ? ch? đ? đánh, máy PC s? xóa đi?m khôi ph?c sau m?t th?i gian, do đó, nó có th? không luôn luôn có s?n.)

M?t quay ngư?c l?i có th? là m?t quá tr?nh ph?c t?p, b?n có th? m?t t?t c? các m?c m?i ho?c thay đ?i k? t? khi c?p nh?t đi?n tho?i c?a b?n. Các m?c này bao g?m các tin nhắn văn bản, nh?c chuông, âm nh?c t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t b?n đ? thay đ?i k? t? khi c?p nh?t cu?i cùng c?a b?n. Đây là l? do t?i sao đi?u quan tr?ng là đ? quay tr? l?i đi?n tho?i c?a b?n ngay sau khi m?t b?n c?p nh?t nh?t có th?, n?u b?n có đ? làm đi?u này.

Đ? t?m hi?u thêm v? nh?ng g? d? li?u đư?c khôi ph?c và nh?ng g? không sau khi quay ngư?c l?i m?t, h?y xemKhôi ph?c đ?ng g?i lưu đi?n tho?i c?a tôi.

Lưu ? v? các đi?u kho?n "Roll" tr? l?i và "khôi ph?c":Tr?nh cu?n l?i đư?c đ?t tên "khôi ph?c" trong giao di?n Zune và Windows Phone trong bư?c mà làm theo, và đ? c?p đ?n lăn tr? l?i m?t phiên b?n trư?c đó, không l?y n?i dung, như trong bư?c 4 dư?i đây (thi?t l?p l?i và khôi ph?c Windows Phone 7 c?a b?n).

Đ? B?t đ?u quá tr?nh quay ngư?c l?i:


 • H?y ch?c ch?n r?ng b?n đang s? d?ng cùng m?t máy tính b?n s? d?ng khi b?n th?c hi?n đi?n tho?i m?i nh?t C?p Nh?t.
 • Đ? quay ngư?c l?i đi?n tho?i c?a b?n, b?n ph?i có m?t sao lưu c?a các phiên b?n hệ điều hành trư?c đó v?i t?t c? các n?i dung c?a nó và cài đ?t chuyên bi?t. Đây là nh?ng g? b?n đang lăn đi?n tho?i c?a b?n tr? l?i. Ph?n m?m Zune t? đ?ng cu?n l?i đi?n tho?i c?a b?n b?ng cách t?m m?t đ?ng g?i c?a phiên b?n trư?c đó. H?y th? tùy ch?n 1 đ?u tiên. N?u ph?n m?m Zune không th? phát hi?n m?t phiên b?n trư?c đó, h?y th? tr?nh tùy ch?n 2, hư?ng d?n s? d?ng.
L?a ch?n 1:T? đ?ng cu?n l?i b?ng cách s? d?ng ph?n m?m Zune (khuy?n cáo)

Th?c hi?n theo các bư?c sau:
  1. B?t đi?n tho?i c?a b?n.
  2. K?t n?i đi?n tho?i v?i máy tính đư?c s? d?ng đ? c?p nh?t. S? d?ng cáp USB mà đi kèm v?i đi?n tho?i c?a b?n.
  3. M? ph?n m?m Zune trên máy tính.
  4. Nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t, n?m ? góc trên bên ph?i c?a màn h?nh.
  5. Nh?p vào đi?n tho?i, và sau đó b?m vào C?p Nh?t.
  6. Nh?p vào nút ch?n m?t khôi ph?c .

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   2630693
   N?u b?n không th?y tùy ch?n khôi ph?c, không có sao lưu có s?n cho đi?n tho?i c?a b?n thông qua ph?n m?m Zune. N?u trư?ng h?p này x?y ra, h?y th? tùy ch?n tr? l?i hư?ng d?n s? d?ng cu?n theo các bư?c sau trong tùy ch?n 2.
  7. N?u b?n có m?t tùy ch?n khôi ph?c, h?y th?c hi?n theo các hư?ng d?n trên màn h?nh đ? khôi ph?c l?i đi?n tho?i c?a b?n đ? phiên b?n trư?c c?a nó. (H?y nh?, trong giao di?n này, "ph?c h?i" có ngh?a là "quay tr? l?i.")

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   2630247
  H?y th? s? d?ng đi?n tho?i c?a b?n đ? xem làm th? nào nó ho?t đ?ng.

  L?a ch?n 2:Theo cách th? công B?t đ?u quá tr?nh quay ngư?c l?i

  N?u ph?n m?m Zune không phát hi?n ra m?t phiên b?n đi?n tho?i c? đ? quay ngư?c l?i v?, b?n có th? đi qua quá tr?nh theo cách th? công. Dư?i đây là như th? nào:
  1. T?t đi?n tho?i c?a b?n.
   Lưu ? N?u đi?n tho?i c?a b?n đang b? m?c k?t vào bi?u tư?ng c?a nhà s?n xu?t, h?y th? g? b? pin đ? t?t nó đi.
  2. Ng?t k?t n?i đi?n tho?i c?a b?n t? cáp USB.
  3. Gi? nút ch?n m?t máy ?nh.
  4. Ti?p t?c gi? nút ch?n m?t camera và k?t n?i cáp USB gi?a đi?n tho?i và máy tính c?a b?n.
  5. Ti?p t?c gi? nút ch?n m?t máy ?nh cho đ?n khi b?n th?y màn h?nh k?t n?i đ?n máy tính.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   2630678  6. Phát hành vào nút ch?n m?t camera.
  7. M? ph?n m?m Zune trên máy tính.
  8. Ph?n m?m Zune t? đ?ng nên nh?c b?n B?t đ?u cu?n l?i, ho?c khôi ph?c l?i quá tr?nh.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   2630250
N?u b?n nh?n đư?c d?u ki?m nh?c khôi ph?c, ti?p t?c quá tr?nh đ? quay tr? l?i đi?n tho?i c?a b?n.

Khi cu?n l?i đư?c hoàn t?t, b?n có th? nh?n th?y r?ng m?t s? n?i dung và cài đ?t chuyên bi?t b?n m?i thêm là m?t tích.

Đi?n tho?i c?a b?n bây gi? là m?t phiên b?n c? c?a ph?n m?m, nhưng b?n có th?đ?ng b? phương ti?n c?a b?n n?i dung v? đi?n tho?i c?a b?n v?i ph?n m?m Zune.
Bây gi?, h?y th? đi?n tho?i c?a b?n và xem n?u nó làm vi?c m?t l?n n?a.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

4. Thi?t l?p l?i và khôi ph?c l?i đi?n tho?i c?a b?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


Th?c hi?n đi?u này l?a ch?n cu?i cùng c?a b?n, v? nó là không th? đ?o ngư?c.

Lưu ? quan tr?ng


 • Khi b?n đ?t l?i đi?n tho?i c?a b?n, b?n xóa t?t c? d? li?u cá nhân và khôi ph?c l?i đi?n tho?i c?a b?n v?i nhà nư?c đó là trong khi b?n mua nó. Nói cách khác, b?n đang lau đi?n tho?i c?a b?n s?ch s?.
 • N?i dung cá nhân b? xóa sau khi thi?t l?p l?i m?t bao g?m:mua trước khi tải xuống apps, đánh nh?c chuông, lưu tr? chơi, liên h? v?i nhóm, h?nh ?nh, âm nh?c, ho?c video và tin nhắn văn bản, mà không th? đư?c ph?c h?i sau khi h? đang xóa b?t k?.
 • Bao g?m các m?c mà có th? đư?c khôi ph?c l?i đi?n tho?i:Phương ti?n truy?n thông n?i dung mà b?n đ? đ?ng b? hóa v?i các ph?n m?m Zune, mua ?ng d?ng, và lưu tr? chơi.

Có ba ph?n đ? đ?t l?i và khôi ph?c l?i đi?n tho?i c?a b?n: trư?c tiên, đ?ng b? n?i dung c?a b?n; Th? hai, đ?t l?i đi?n tho?i c?a b?n; và th? ba, khôi ph?c l?i n?i dung c?a b?n.
 1. Đ?ng b? n?i dung c?a b?n trư?c khi thi?t l?p l?i

  K?t n?i đi?n tho?i v?i máy tính c?a b?n và đ?ng b? h?nh ?nh, âm nh?c và video c?a b?n b?ng cách s? d?ng ph?n m?m Zune. Sau khi cài l?i, b?n có th? đ?ng b? các t?p phương ti?n truy?n thông v? đi?n tho?i c?a b?n.

  Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? đ?ng b? hóa n?i dung, h?y xemĐ?ng b? âm nh?c, h?nh ?nh và video.

  N?u b?n không th? đ?ng b? b?i v? máy tính c?a b?n không nh?n ra đi?n tho?i c?a b?n, h?y xem thu?t s? kh?c ph?c s? c? sau đây:Máy tính không nh?n ra đi?n tho?i c?a b?n trên các ph?n m?m Zune.

 2. Đ?t l?i c?a b?n Windows Phone 7

  1. Ngày B?t đ?u, flick r?i vào danh sách ?ng d?ng .
  2. B?m vào cài đ?t chuyên bi?t
   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   2617466
   , r?i b?m vào v?.
  3. B?m vào đ?t l?i đi?n tho?i c?a b?n, ? dư?i cùng c?a màn h?nh c?a b?n.
  4. Nh?p vào đ? xác nh?n đ?t l?i c?a b?n.
  5. Ti?p theo, b?n s? nh?n đư?c m?t lo?t các màn h?nh đ? thi?t l?p đi?n tho?i c?a b?n. Đi?u này là quá tr?nh tương t? mà b?n đ? đi qua sau khi b?n l?n đ?u tiên mua l?i c?a b?n Windows Phone 7. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem Thi?t l?p tài kho?n. Lưu ? B?n ph?i kí nh?p b?ng cùng m?t Microsoft kho?n (trư?c đây đư?c g?i là Windows Live ID) mà b?n s? d?ng khi b?n l?n đ?u tiên t?i v? n?i dung và mua ?ng d?ng.
 3. Khôi ph?c l?i n?i dung c?a b?n vào đi?n tho?i

  Đ? khôi ph?c, b?n đ?u tiên re-sync n?i dung phương ti?n truy?n thông c?a b?n, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i trư?c đây đ? mua ?ng d?ng và tr? chơi tr? l?i đi?n tho?i c?a b?n.

  1. Đ?ng b? phương ti?n c?a b?n n?i dung v? đi?n tho?i c?a b?n:
  1. K?t n?i đi?n tho?i v?i máy tính c?a b?n b?ng cách s? d?ng cáp USB mà đi kèm v?i đi?n tho?i c?a b?n, và sau đó m? ph?n m?m Zune.
  2. Đ? t? đ?ng đ?ng b? kho?n m?c t?t c? v? đi?n tho?i c?a b?n, b?m vào cài đ?t chuyên bi?t, n?m ? phía trên cùng c?a màn h?nh c?a b?n.
  3. Nh?p vào đi?n tho?idi đ?ng, n?m ? góc trên bên trái c?a màn h?nh c?a b?n. B?n nên trên màn h?nh tùy ch?n đ?ng b? .
  4. Đ?i v?i t?ng lo?i phương ti?n truy?n thông áp d?ng, ch?n t?t c? các nút ch?n m?t.
  5. Nh?p vào nút ch?n m?t OK đ? B?t đ?u đ?ng b?.
  6. Ti?p theo, b?n s? th?y m?t màn h?nh đi?n tho?i c?a b?n đ?ng b? đang ti?p di?n. B?n có th? ng?t k?t n?i đi?n tho?i c?a b?n t? ph?n m?m Zune khi b?n nh?n th?y đ?ng b? hoàn thành.

   Đ? có thêm s? l?a ch?n đ?ng b?, ch?ng h?n như m?t l?a ch?n hư?ng d?n s? d?ng kéo và th?, xemĐ?ng b? âm nh?c, h?nh ?nh và video.

  2. cài đ?t chuyên bi?t l?i c?a b?n trư?c đó đ? mua ?ng d?ng và tr? chơi c?a b?n Windows Phone 7:

  Đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i ?ng d?ng t? đi?n tho?i c?a b?n:
  1. Ngày B?t đ?u, b?m vào Th? trư?ng
   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   Marketplace.png
   .
  2. B?m vào tra c?u
   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   Search.png
   trên màn h?nh đi?n tho?i c?a b?n đ? t?m các ?ng d?ng ho?c tr? chơi mà b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  3. Khi b?n xác đ?nh v? trí các ?ng d?ng ho?c tr? chơi mà b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t l?i, b?m vào mua. B?n s? th?y m?t thông báo cho bi?t b?n đ? mua nó. B?n có th? cài đ?t chuyên bi?t l?i nó cho mi?n phí.
  4. Nh?p cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó làm theo các hư?ng d?n đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i ?ng d?ng. B?n có th? c?n ph?i nh?p l?i tài kho?n Microsoft c?a b?n (trư?c đây g?i là Windows Live ID).

   Lưu ?Tài kho?n Microsoft c?a b?n đư?c g?i là Windows Live trên giao di?n Windows Phone 7 c?a b?n.

  Lưu ?
  n?u b?n không th? nh? các ?ng d?ng và tr? chơi b?n mua, b?n có th? xem l?ch s? mua hàng c?a b?n tr?c tuy?n khi b?n cài đ?t chuyên bi?t l?i t? web site, trong thi?t k? ti?p bư?c.

  Đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i t? các trang web:
  1. Trên máy tính c?a b?n, đi đ?n cácweb site Windows Phone, và sau đó kí nh?p b?ng cùng m?t Microsoft kho?n (trư?c đây đư?c g?i là Windows Live ID) mà b?n s? d?ng trên đi?n tho?i c?a b?n.
  2. Nh?p vào Đi?n tho?i c?a tôi ? trên cùng c?a màn h?nh, và sau đó nh?p vào tài kho?n.
  3. Theo L?ch s? mua hàng ?ng d?ng, t?m th?y các ?ng d?ng b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t l?i và nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t l?i.
  4. Th?c hi?n theo các hư?ng d?n đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i ?ng d?ng. B?n có th? c?n ph?i nh?p l?i tài kho?n Microsoft c?a b?n (trư?c đây, Windows Live ID).
T?i th?i đi?m này, đi?n tho?i c?a b?n đ? đư?c đ?t l?i v? trạm đậu trư?c c?a nó, và t?t c? n?i dung restorable nên đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i. H?y th? s? d?ng đi?n tho?i c?a b?n đ? xem làm th? nào nó ho?t đ?ng. N?u b?n v?n g?p v?n đ?, h?y đi t?i ph?n h? tr? ? dư?i cùng c?a bài vi?t này.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed


H? tr?

Community Forum
Get help from the knowledgeable Windows Phone Community.

Contact Us
View other helpful articles and contact information.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2606900 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 10.2
Áp d?ng
 • Windows Phone 7 Consumer
 • Windows Phone Consumer
T? khóa: 
kbwp7update kbwp7 kbmt KB2606900 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2606900

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com