Mô t? v? giá tr? đăng k? MaxClientRequestBuffer

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 260694
Chúng tôi đ? ngh? t?t c? ngư?i dùng nâng c?p đ? Microsoft Internet Information Services (IIS) Phiên b?n 7.0 ch?y trên Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 làm tăng đáng k? Web an ninh cơ s? h? t?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ch? đ? liên quan đ?n an ninh IIS, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/prodtech/IIS.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? IIS 7.0, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.iis.net/default.aspx?tabid=1
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

B?n có th? s? d?ng giá tr? đăng k? Internet Information Server (IIS) m?i MaxClientRequestBuffer đ? gi?i h?n kích thư?c tích l?y byte c?a các yêu c?u d?ng tiêu đ? l?nh v?c và g?i trong m?t yêu c?u đ?n IIS.

CHÚ Ý: Trong IIS 4.0, MaxClientRequestBuffer đư?c ch? đư?c công nh?n khi chương tr?nh ch?y trên Windows NT 4.0 Server Service Pack 5 ho?c sau đó.

THÔNG TIN THÊM

L? do cho MaxClientRequestBuffer

Giá tr? đăng k? MaxClientRequestBuffer đ? đư?c thêm vào IIS như là m?t bi?n pháp an ninh, do đó kích thư?c t?i đa c?a các yêu c?u d?ng tiêu đ? trư?ng và có th? đư?c thi?t l?p b?i các qu?n tr? viên IIS đ? gi?m kh? năng c?a m?t cu?c t?n công do yêu c?u có ch?a m?t lư?ng l?n d? li?u trong các yêu c?u dây ho?c tiêu đ?.

CHÚ Ý: Thông s? k? thu?t HTTP không ch? đ?nh kích thư?c t?i đa c?a các l?nh v?c nào v? d?ng ho?c tiêu đ? yêu c?u.

Cho bi?t thêm thông tin v? m?t v?n đ? b?o m?t có th? x?y ra khi r?t l?n các URL có ch?a k? t? thoát đư?c s? d?ng, xem b?n tin an ninh MS00-023)http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/ms00-023.mspx).

Kích c? m?c đ?nh trong IIS 4 và 5

Trong IIS 4.0, m?c đ?nh kích thư?c t?i đa c?a trư?ng d?ng và tiêu đ? yêu c?u là 2 megabyte (MB).

IIS 5.0, đi?u này gi?m đ?n 128 kilobyte (KB).
IIS 5.0 v?i Windows 2000 Service Pack 4 cài đ?t, đi?u này gi?m 16 KB.

Chi ti?t c?a c?u trúc yêu c?u

D? li?u h?n ch? b?i MaxClientRequestBuffer (ph?n ?ng d?ng và tiêu đ?), bao g?m t?t c? các d? li?u t? các byte đ?u tiên c?a yêu c?u thông qua các byte cu?i cùng trư?c khi cơ th? th?c th?. Đi?u này bao g?m các phương pháp, URL, b?t k? thông tin b? sung đư?ng d?n, chu?i truy v?n, phiên b?n HTTP, t?t c? các tiêu đ? và các k? t? delimit t?t c? các ph?n c?a các yêu c?u. Nói cách khác, đi?u này bao g?m t?t c? các d? li?u mà không ph?i là m?t ph?n c?a th?c th? theo yêu c?u c?a cơ th?.

Vi?c s? d?ng bài thay v? GET đ? g?i m?t lư?ng l?n d? li?u trong yêu c?u

Nh?n đư?c yêu c?u s? d?ng ph?n URL yêu c?u đ? g?i thông tin đ?n IIS dây. Phương pháp đăng bài, tuy nhiên, g?i thông tin trong cơ th? theo yêu c?u c?a t? ch?c đ? thay th?. V? v?y, b?n nên xem xét vi?c s? d?ng phương pháp đăng bài đ? g?i m?t s? lư?ng l?n c?a d? li?u trong yêu c?u.

MaxClientRequestBuffer gi?i h?n b? ?nh hư?ng b?i b? đ?m

B?i v? IIS l?n đ?c các kh?i d? li?u yêu c?u vào b? đ?m, gi?i h?n thi?t l?p b?i MaxClientRequestBuffer không vô cùng chính xác. V? v?y, sau khi s? d?ng MaxClientRequestBuffer, b?n có th? ph?i th? nghi?m đ? xem li?u gi?i h?n th?c t? kích thư?c c?a các khách hàng yêu c?u tiêu đ? trư?ng và nh?ng g? b?n mong đ?i.

Tác d?ng ph? trên SF_STATUS_REQ_READ_NEXT

Vi?c s? d?ng c?a MaxClientRequestBuffer có th? ?nh hư?ng đ?n các b? l?c Internet Server ?ng d?ng l?p tr?nh giao di?n (ISAPI). N?u m?t b? l?c c? g?ng s? d?ng các tính năng SF_STATUS_REQ_READ_NEXT đ? đ?c trong m?t yêu c?u hoàn thành trư?c khi nó s? b?nh thư?ng x?y ra, nó có th? g?p ph?i gi?i h?n này, mà nguyên nhân yêu c?u th?t b?i.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
255574 Thông tin: IIS báo cáo m?t l?i v?i b? l?c b?ng cách s? d?ng giá tr? tr? l?i SF_STATUS_REQ_READ_NEXT.

Thêm giá tr? đăng k? MaxClientRequestBuffer

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Đ? thay đ?i kích thư?c t?i đa c?a m?t yêu c?u URL, th?c hi?n sau đây đ? thêm giá tr? đăng k? MaxClientRequestBuffer:
 1. Ch?y Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Xác đ?nh v? trí các khóa sau trong registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\w3svc\parameters
 3. T? các Ch?nh s?a tr?nh đơn, ch?n Thêm giá tr?, và sau đó thêm giá tr? đăng k? sau đây:
  Giá tr? tên: MaxClientRequestBuffer
  Data Type: REG_DWORD
 4. Trong các DWORD Editor h?p tho?i h?p, dư?i Sau, ch?n Th?p phân. Trong các D? li?u văn b?n h?p, g? s? byte cho t?i đa kích thư?c yêu c?u URL.

  Chú ý B?n ph?i kh?i đ?ng l?i d?ch v? IIS đ? thay đ?i có hi?u l?c.
(c) Microsoft Corporation 2000, t?t c? các quy?n. Nh?ng đóng góp c?a Kevin Zollman, Microsoft Corporation.

Thu?c tính

ID c?a bài: 260694 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbwin2ksp4fix kbinfo kbmt KB260694 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:260694

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com