Lietot?js vai administrators aizmirsu paroli programm? Office 365, Azure vai Windows Intune

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2606983 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Lietot?ja vai administratora vai Aizmirs?t savu paroli un nevarat pierakst?ties Office 365, Azure vai Windows Intune.

???DUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, veiciet vienu no ??m darb?b?m:
 • Ja j?s esat lietot?js, doties uz paroli atiestat?t formu https://PasswordReset.microsoftonline.com.

  Ja admin iesl?gts ietilp?bu, lai at?autu jums nomain?t savu paroli, j?s var?siet atiestat?t savu paroli. Pret?j? gad?jum? paroles atiestat??anas forma dod iesp?ju sazinieties ar savu administratoru.
 • Ja esat admin, un j?iesp?jo paroles atiestat??anas lietot?jiem organiz?cij?, sk.patst?v?gi izmantojams pakalpojums paroles atiestat??anas lietot?jiem.
 • Ja esat admin, varat m??in?t atiestat?t savu paroli, ja jums jau bija uzkl?jis alternat?v? e-pasta adrese un mobil? t?lru?a numurs.
  • Vair?k info par to, k? atiestat?t j?su Office 365 admin paroli, skatiet Atiestat?t paroles admins.
  • Lai ieg?tu vair?k inform?cijas par to, k? atiestat?t paroles j?su organiz?cijas admin konta Azure vai Windows Intune, skatietAdministratora paroles atiestat??ana.
 • Ja esat admin, un uz??mumam ir vair?k nek? viens admin, l?gt citu administratora paroles atiestat??anai.
 • Ja j?s esat tikai admin uz??mum? vai nav admins, j?su uz??mum? ir pieejami, sazinieties ar Atbalsts lai atiestat?tu savu paroli.

  Piez?me. Tad, kad j?s iesniedzat savu l?gumu atbalst?t, iek?aut savu v?rdu, t?lru?a numuru un e-pasta adrese, t?p?c, ka atbalsts zina, k? sazin?ties ar jums.

PAPILDINFORM?CIJA

Lai ieg?tu vair?k inform?cijas par to, k? atiestat?t lietot?ja paroli, skatietLietot?ja paroles atiestat??ana.

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uzOffice 365 Kopiena vietni vai Debeszils Active Directory Forums t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2606983 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2014. gada 13. j?lijs - P?rskat??ana: 18.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office 365
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Azure Active Directory
 • Windows Intune
 • CRM Online via Office 365 E Plans
 • Microsoft Azure Recovery Services
 • Office 365 Identity Management
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365p o365m o365022013 kbmt KB2606983 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2606983

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com