T? ch?c s? ki?n ID 1000 và 1202 sau khi c?u h?nh chính sách

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 260715 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n s?a đ?i các chính sách nhóm trên m?t máy ch? Windows 2000 d?a trên, các thông báo l?i sau đây có th? đư?c ghi trong s? ghi s? ki?n ?ng d?ng m?i năm phút:
S? ki?n lo?i: c?nh báo
S? ki?n ngu?n: SceCli
Th? lo?i s? ki?n: không có
T? ch?c s? ki?n ID: 1202
Ngày: 21/09/1999
Th?i gian: 18: 15: 14
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: MachineName
Mô t?:
Chính sách b?o m?t đư?c ph? bi?n v?i c?nh báo. 0x4b8: m? r?ng l?i. H?y t?m ki?m thêm chi ti?t trong x? l? s? c? ph?n trong Tr? giúp an ninh.

Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: Userenv
Th? lo?i s? ki?n: không có
T? ch?c s? ki?n ID: 1000
Ngày: 21/09/1999
Th?i gian: 18: 15: 14
User: NT AUTHORITY\SYSTEM
Máy tính: SLDN220IN
Mô t?:
M? r?ng phía khách hàng nhóm chính sách an ninh đ? đư?c thông qua c? (17) và tr? v? m?t quy t?c t?nh tr?ng th?t b?i (1208).

NGUYÊN NHÂN

M?t cu?c xung đ?t trong chính sách nhóm có th? gây ra nh?ng s? ki?n x?y ra. Các thông báo l?i có th? x?y ra n?u chính sách b?o m?t "Đ?i tên tài kho?n qu?n tr?" đư?c kích ho?t và sau đó đ?t m?t tên trương m?c hi?n đang s? d?ng.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, vô hi?u hóa chính sách "Đ?i tên tài kho?n qu?n tr?" ho?c c?u h?nh chính sách s? d?ng m?t tên trương m?c không t?n t?i.Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
259576 Quy t?c ?ng d?ng chính sách nhóm cho b? ki?m soát mi?n
258595 Gpresult không kê khai t?p k?t qu? chính sách b?o m?t máy tính

Thu?c tính

ID c?a bài: 260715 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbprb kbmt KB260715 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:260715

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com