M?t b?n C?p Nh?t có s?n đ? th?c hi?n TI giám sát và ki?m toán cho các tài kho?n CICS và IMS trong m?t môi trư?ng máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2607291 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này gi?i thi?u m?t b?n c?p nh?t cho Microsoft Host Integration Server 2010. B?n c?p nh?t này th?c hi?n giao d?ch nhà tích h?p (TI) giám sát và ki?m toán cho các tài kho?n khách hàng thông tin đi?u khi?n h? th?ng (CICS) và IBM thông tin qu?n l? h? th?ng (IMS). Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, tài kho?n CICS IMS có th? phù h?p v?i yêu c?u ch?y trong môi trư?ng Windows Server cùng v?i m?t s? yêu c?u tương ?ng bên máy tính l?n.

THÔNG TIN THÊM

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Để biết danh sách đầy đủ về các số điện thoại của Phòng Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập web site sau của Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

B?n ph?i có Microsoft Host Integration Server 2010 đư?c cài đ?t đ? áp d?ng hotfix này.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thay th? thông tin

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.

Đ?i v?i máy ch? Microsoft Integration Server 2010, 32-bit Edition
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Microsoft.hostintegration.managedcpic.dll8.5.4377.279,76015-Tháng chín-201116: 28x86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.5.4377.255,19215-Tháng chín-201116: 28x86
Microsoft.hostintegration.ti.dpctransport.dll8.5.4377.267,48015-Tháng chín-201116: 28x86
Microsoft.hostintegration.ti.elmtransport.dll8.5.4377.263,38415-Tháng chín-201116: 28x86
Microsoft.hostintegration.ti.Globals.dll8.5.4377.2165,76815-Tháng chín-201116: 28x86
Microsoft.hostintegration.ti.httptransport.dll8.5.4377.247.00015-Tháng chín-201116: 28x86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.5.4377.283,88015-Tháng chín-201116: 28x86
Microsoft.hostintegration.ti.snatransport.dll8.5.4377.267,48015-Tháng chín-201116: 28x86
Microsoft.hostintegration.ti.tbgen.dll8.5.4377.242,88815-Tháng chín-201116: 28x86
Microsoft.hostintegration.ti.tcptransport.dll8.5.4377.255,19215-Tháng chín-201116: 28x86
Microsoft.hostintegration.ti.trmtransport.dll8.5.4377.263,38415-Tháng chín-201116: 28x86
Đ?i v?i máy ch? Microsoft Integration Server 2010, 64-bit Edition
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Microsoft.hostintegration.managedcpic.dll8.5.4377.279,76015-Tháng chín-201116: 39x86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.5.4377.255,19215-Tháng chín-201116: 39x86
Microsoft.hostintegration.ti.dpctransport.dll8.5.4377.267,48015-Tháng chín-201116: 39x86
Microsoft.hostintegration.ti.elmtransport.dll8.5.4377.263,38415-Tháng chín-201116: 39x86
Microsoft.hostintegration.ti.Globals.dll8.5.4377.2165,76815-Tháng chín-201116: 39x86
Microsoft.hostintegration.ti.httptransport.dll8.5.4377.247.00015-Tháng chín-201116: 39x86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.5.4377.283,88015-Tháng chín-201116: 39x86
Microsoft.hostintegration.ti.snatransport.dll8.5.4377.267,48015-Tháng chín-201116: 39x86
Microsoft.hostintegration.ti.tbgen.dll8.5.4377.242,88815-Tháng chín-201116: 39x86
Microsoft.hostintegration.ti.tcptransport.dll8.5.4377.255,19215-Tháng chín-201116: 39x86
Microsoft.hostintegration.ti.trmtransport.dll8.5.4377.263,38415-Tháng chín-201116: 39x86
Chú ý V? c?a ph? thu?c t?p tin, s?a ch?a g?n đây nh?t có ch?a nh?ng t?p tin này c?ng có th? ch?a t?p b? sung.


Thu?c tính

ID c?a bài: 2607291 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Host Integration Server 2010
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2607291 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2607291

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com