MS12-007: L? h?ng trong Anti-XSS thư vi?n có th? cho phép ti?t l? thông tin: tháng m?t 10, 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2607664
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành b?n tin an ninh MS12-007. Đ? xem các b?n tin an ninh hoàn ch?nh, truy c?p vào m?t trong các trang web Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho các b?n c?p nh?t b?o m?t này

Cho ngư?i dùng gia đ?nh, không có phí h? tr? có s?n b?ng cách g?i 1-866-PCSAFETY t?i Hoa K? và Canada ho?c b?ng cách liên l?c v?i công ty con Microsoft đ?a phương c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? liên h? v?i công ty con Microsoft đ?a phương c?a b?n đ? h? tr? các v?n đ? v?i b?n c?p nh?t b?o m?t, truy c?p trang web Microsoft qu?c t? h? tr?:
http://support.Microsoft.com/common/International.aspx?rdpath=4
B?c M? khách hàng c?ng có th? đư?c truy c?p ngay đ? h? tr? email không có phí không gi?i h?n ho?c không gi?i h?n cá nhân chat h? tr? b?ng cách truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/OAS/Default.aspx?&prid=7552
Đ?i v?i khách hàng doanh nghi?p, h? tr? cho C?p Nh?t b?o m?t có s?n thông qua liên h? h? tr? thông thư?ng c?a b?n.

THÔNG TIN THÊM

Các v?n đ? đư?c bi?t đ?n v?i b?n c?p nh?t b?o m?t này

  • Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t này, th? HREF nh?t đ?nh có th? đư?c k?t xu?t không chính xác khi b?n s? d?ng các thư vi?n AntiXSS như các b? m? hóa m?c đ?nh v?i ASP.NET WebForms.

    Microsoft đang tích c?c làm vi?c trên phiên b?n m?i c?a thư vi?n AntiXSS đ? gi?i quy?t v?n đ? này. Cho đ?n khi b?n C?p Nh?t có s?n, không c?u h?nh web.config thi?t l?p thư vi?n AntiXSS là các b? m? hóa m?c đ?nh. Theo m?c đ?nh, web.config không đư?c đ?t đ? s? d?ng thư vi?n AntiXSS như các b? m? hóa m?c đ?nh.Microsoft nghiên c?u v?n đ? này và s? g?i thêm thông tin trong bài vi?t này khi thông tin tr? nên s?n có.

THÔNG TIN V? T?P

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) C?p nh?t ph?n m?m này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n và v?i thiên v? gi? ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, ngày tháng và th?i gian có th? đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
AntiXSS.CHM20781512/14/201112: 21
EULA.rtf365079-12-201110: 16
NET20\AntiXSSLibrary.dll4.2.0.06378412/14/201113: 07
NET20\AntiXSSLibrary.xml19623015-12-201111: 30
NET35\AntiXSSLibrary.dll4.2.0.06276012/14/201113: 07
NET35\AntiXSSLibrary.xml19623012/14/201113: 00
NET40\AntiXSSLibrary.dll4.2.0.06378412/14/201113: 07
NET40\AntiXSSLibrary.xml19623012/14/201113: 00
SANITIZER\HtmlSanitizationLibrary.dll4.2.0.042116012/14/201113: 07
SANITIZER\HtmlSanitizationLibrary.xml16925212/14/201113: 00


B?n tin b?o m?t này áp d?ng cho các thư vi?n Microsoft Anti-Cross Site Scripting sau đây:
  • Microsoft Anti-Cross trang web script thư vi?n V4.0
  • Microsoft Anti-Cross trang web script thư vi?n V3.1
Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p trang web Microsoft sau đây:
Microsoft Anti-Cross trang web script thư vi?n V4.2

Thu?c tính

ID c?a bài: 2607664 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB2607664 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2607664

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com