D?ch v? máy ch? nh? g?n bit ng?u nhiên d?ng đáp ?ng dư?i căng th?ng cao trong Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008 SP2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2608408 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Hãy xem xét các tình huống sau:
 • B?n cài đ?t tính năng Background Intelligent Transfer Service (BITS) Compact máy ch? trên máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2).
 • B?n t?o m?t nhóm các URL trên bit nh? g?n máy ch?.
 • B?n xoá nhóm URL. Cùng lúc đó, m?t yêu c?u đư?c g?i đ?n nhóm URL.
 • BIT nh? g?n máy ch? dư?i căng th?ng cao.
Trong trư?ng h?p này, các d?ch v? máy ch? nh? g?n bit ng?u nhiên ng?ng đáp ?ng.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? c?a m?t t?nh hu?ng b? t?c trong d?ch v? Server Compact bit.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t gói hotfix sau trên máy tính d?a trên Windows Server 2008 R2 b? ?nh hư?ng.

Chú ý Sau khi b?n cài đ?t các hotfix trên Windows Server 2008 SP2 d?a trên máy tính b? ?nh hư?ng, các hotfix c?ng cài đ?t Windows PowerShell ho?c Windows Remote Management (WinRM) 2.0 n?u nó không đư?c cài đ?t.

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1)

Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows Server 2008, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows Server 2008 R2, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin về Gói Dịch vụ 1 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.
Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows Vista" được liệt kê trên trang Yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows Vista" trên trang này. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi bản sửa lỗi khẩn cấp được áp dụng.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SP»n), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên bảnSản phẩmSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008". MUM t?p và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Bitscompactserver.MOFKhông áp d?ng2.253 ngư?i05 Tháng mư?i m?t, 201023: 03Không áp d?ng
Lightweightserver.dll6.0.6002.2272096,25622-Sep-201105: 43x86
WinRM.CMDKhông áp d?ng3505 Tháng mư?i m?t, 201023: 35Không áp d?ng
WinRM.VBSKhông áp d?ng201,18405 Tháng mư?i m?t, 201023: 35Không áp d?ng
Wsmanconfig_schema.xmlKhông áp d?ng4,67505 Tháng mư?i m?t, 201023: 35Không áp d?ng
Wsmanhttpconfig.exe6.0.6002.22720245,76022-Sep-201105: 47x86
Wsmanmigrationplugin.dll6.0.6002.22720251,90422-Sep-201110: 12x86
Wsmauto.dll6.0.6002.22720144,89622-Sep-201110: 12x86
Wsmauto.MOFKhông áp d?ng4.43005 Tháng mư?i m?t, 201023: 35Không áp d?ng
Wsmplpxy.dll6.0.6002.227209,72822-Sep-201105: 47x86
Wsmprovhost.exe6.0.6002.2272012,28822-Sep-201105: 47x86
Wsmpty.XSLKhông áp d?ng1.55905 Tháng mư?i m?t, 201023: 35Không áp d?ng
Wsmres.dll6.0.6002.2272054,27222-Sep-201105: 46x86
Wsmsvc.dll6.0.6002.227201,178,11222-Sep-201110: 12x86
Wsmtxt.XSLKhông áp d?ng2,42605 Tháng mư?i m?t, 201023: 35Không áp d?ng
Wsmwmipl.dll6.0.6002.22720214,01622-Sep-201110: 12x86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Bitscompactserver.MOFKhông áp d?ng2.253 ngư?i05 Tháng mư?i m?t, 201023: 04Không áp d?ng
Lightweightserver.dll6.0.6002.22720134,65622-Sep-201109: 08x64
WinRM.CMDKhông áp d?ng3505 Tháng mư?i m?t, 201023: 36Không áp d?ng
WinRM.VBSKhông áp d?ng201,18405 Tháng mư?i m?t, 201023: 36Không áp d?ng
Wsmanconfig_schema.xmlKhông áp d?ng4,67505 Tháng mư?i m?t, 201023: 36Không áp d?ng
Wsmanhttpconfig.exe6.0.6002.22720348,16022-Sep-201109: 12x64
Wsmanmigrationplugin.dll6.0.6002.22720352,25622-Sep-201114: 10x64
Wsmauto.dll6.0.6002.22720180,22422-Sep-201114: 10x64
Wsmauto.MOFKhông áp d?ng4.43005 Tháng mư?i m?t, 201023: 36Không áp d?ng
Wsmplpxy.dll6.0.6002.2272012,28822-Sep-201109: 12x64
Wsmprovhost.exe6.0.6002.2272013,82422-Sep-201109: 12x64
Wsmpty.XSLKhông áp d?ng1.55905 Tháng mư?i m?t, 201023: 36Không áp d?ng
Wsmres.dll6.0.6002.2272054,27222-Sep-201109: 11x64
Wsmsvc.dll6.0.6002.227202,046,46422-Sep-201114: 10x64
Wsmtxt.XSLKhông áp d?ng2,42605 Tháng mư?i m?t, 201023: 36Không áp d?ng
Wsmwmipl.dll6.0.6002.22720310,78422-Sep-201114: 10x64
Bitscompactserver.MOFKhông áp d?ng2.253 ngư?i05 Tháng mư?i m?t, 201023: 03Không áp d?ng
WinRM.CMDKhông áp d?ng3505 Tháng mư?i m?t, 201023: 35Không áp d?ng
WinRM.VBSKhông áp d?ng201,18405 Tháng mư?i m?t, 201023: 35Không áp d?ng
Wsmanconfig_schema.xmlKhông áp d?ng4,67505 Tháng mư?i m?t, 201023: 35Không áp d?ng
Wsmanhttpconfig.exe6.0.6002.22720245,76022-Sep-201105: 47x86
Wsmanmigrationplugin.dll6.0.6002.22720251,90422-Sep-201110: 12x86
Wsmauto.dll6.0.6002.22720144,89622-Sep-201110: 12x86
Wsmauto.MOFKhông áp d?ng4.43005 Tháng mư?i m?t, 201023: 35Không áp d?ng
Wsmplpxy.dll6.0.6002.227209,72822-Sep-201105: 47x86
Wsmprovhost.exe6.0.6002.2272012,28822-Sep-201105: 47x86
Wsmpty.XSLKhông áp d?ng1.55905 Tháng mư?i m?t, 201023: 35Không áp d?ng
Wsmres.dll6.0.6002.2272054,27222-Sep-201105: 46x86
Wsmsvc.dll6.0.6002.227201,178,11222-Sep-201110: 12x86
Wsmtxt.XSLKhông áp d?ng2,42605 Tháng mư?i m?t, 201023: 35Không áp d?ng
Wsmwmipl.dll6.0.6002.22720214,01622-Sep-201110: 12x86
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi bản sửa lỗi khẩn cấp được áp dụng.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SP»n), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên bảnSản phẩmSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0. 21xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2". Các tệp MUM và MANIFEST cũng như các tệp danh mục phân loại bảo mật liên quan (.cat) đều đặc biệt quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Bitscompactserver.MOFKhông áp d?ng2.253 ngư?i10 Tháng sáu, 200920: 52Không áp d?ng
Lightweightserver.dll6.1.7600.21039136,70430-Tháng tám-201105: 39x64
Bitscompactserver.MOFKhông áp d?ng2.253 ngư?i10 Tháng sáu, 200920: 52Không áp d?ng
Lightweightserver.dll6.1.7601.21804137,21630-Tháng tám-201106: 37x64
Bitscompactserver.MOFKhông áp d?ng2.253 ngư?i22 Tháng b?y năm 200923: 18Không áp d?ng
Bitscompactserver.MOFKhông áp d?ng2.253 ngư?i12 Tháng mư?i m?t, 201023: 57Không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Bitscompactserver.MOFKhông áp d?ng2.253 ngư?i10 Tháng sáu, 200920: 58Không áp d?ng
Lightweightserver.dll6.1.7600.21039282,11230-Tháng tám-201104: 37IA-64
Bitscompactserver.MOFKhông áp d?ng2.253 ngư?i10 Tháng sáu, 200920: 58Không áp d?ng
Lightweightserver.dll6.1.7601.21804282,62430-Tháng tám-201104: 11IA-64
Bitscompactserver.MOFKhông áp d?ng2.253 ngư?i22 Tháng b?y năm 200923: 18Không áp d?ng
Bitscompactserver.MOFKhông áp d?ng2.253 ngư?i12 Tháng mư?i m?t, 201023: 57Không áp d?ng

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, b?n c?n ph?i k?t thúc ti?n tr?nh Svchost.exe ch? d?ch v? bit nh? g?n Server.

Chú ý K?t thúc quá tr?nh Svchost.exe c?ng k?t thúc các d?ch v? khác ch?y trong quá tr?nh Svchost.exe. B?n có th? ch?y các tasklist -svc b? ch? huy t?i m?t d?u nh?c l?nh ki?m tra mà d?ch v? chia s? quá tr?nh Svchost.exe cùng v?i d?ch v? bit nh? g?n Server.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? bit nh? g?n máy ch?, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? bit nh? g?n máy ch?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? bit nh? g?n Server Remote Management, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? bit nh? g?n Server Remote Management

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,033
Ngày (UTC)22-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 33
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_34aeb4ffae35f65372325a7d717ea483_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22720_none_968820d5ffba2143.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp705
Ngày (UTC)22-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 33
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_394e86288599b4865af1aa5f0e901c45_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22720_none_6066c0a3ea91d542.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)22-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 33
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-lightweightserver_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22720_none_2fea6e1762a8d2db.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp20,662
Ngày (UTC)22-Sep-2011
Th?i gian (UTC)11: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-w..cho-qu?n l?-core_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22720_none_be3071964e428853.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp189,962
Ngày (UTC)22-Sep-2011
Th?i gian (UTC)11: 20
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpAmd64_73a84508d1a66239316f524786f79c59_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22720_none_f60f1343766666c6.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,060
Ngày (UTC)22-Sep-2011
Th?i gian (UTC)20: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_e769ec21081e9dfeb52f04f5607e7d3e_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22720_none_7d360963245a4550.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.090
Ngày (UTC)22-Sep-2011
Th?i gian (UTC)20: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-lightweightserver_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22720_none_8c09099b1b064411.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp20,688
Ngày (UTC)22-Sep-2011
Th?i gian (UTC)15: 13
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-w..cho-qu?n l?-core_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22720_none_1a4f0d1a069ff989.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp190,002
Ngày (UTC)22-Sep-2011
Th?i gian (UTC)15: 19
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,047
Ngày (UTC)22-Sep-2011
Th?i gian (UTC)20: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-lightweightserver_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22720_none_965db3ed4f67060c.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp14,462
Ngày (UTC)22-Sep-2011
Th?i gian (UTC)10: 41
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-w..cho-qu?n l?-core_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22720_none_24a3b76c3b00bb84.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp181,351
Ngày (UTC)22-Sep-2011
Th?i gian (UTC)10: 42
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpAmd64_d68a40de79600022a56b4cd33ec9f545_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21804_none_7c4c1be1999e067f.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,060
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)06: 56
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_ee044e6c8deeba7eacb2e326ecc787d3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21039_none_9a16625d67eec697.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,060
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)06: 56
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-lightweightserver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21039_none_98d7f2b6f410bbfa.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp17,739
Ngày (UTC)30-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)06: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-lightweightserver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21804_none_9ad9e7d2f1231f45.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp17,739
Ngày (UTC)30-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)07: 40
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,945
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)06: 56
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-lightweightserver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21039_none_a32c9d0928717df5.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp14,959
Ngày (UTC)30-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)04: 58
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-lightweightserver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21804_none_a52e92252583e140.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp14,959
Ngày (UTC)30-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)06: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpIa64_2838491fca828922c3352059eb5d3453_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21804_none_f428756e32195014.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.058
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)06: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_afeccb9baccbfbdbaf53afb96cd3b03b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21039_none_2677ac728b7da6c6.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.058
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)06: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-lightweightserver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21039_none_3cbafb293bb153c0.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp17,737
Ngày (UTC)30-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)05: 59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-lightweightserver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21804_none_3ebcf04538c3b70b.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp17,737
Ngày (UTC)30-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)07: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,939
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)06: 56
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-lightweightserver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21039_none_a32c9d0928717df5.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp14,959
Ngày (UTC)30-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)04: 58
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-lightweightserver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21804_none_a52e92252583e140.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp14,959
Ngày (UTC)30-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)06: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2608408 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2608408 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2608408

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com