K? t?rs boj?ta pievienojumprogramma Silverlight instal?ciju un p?c tam p?rinstal?jiet pievienojumprogrammu Silverlight

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2608523 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Str?d?jot ar Microsoft Silverlight var rasties ??dos gad?jumos:
 • Instal?t vad?klu Microsoft Silverlight
 • Jaunin??ana uz citu Microsoft Silverlight versija
 • Atinstal?t vad?klu Microsoft Silverlight
 • Microsoft Silverlight nedarbojas, k? paredz?ts

Restart?jiet datoru un m??iniet atjaunin?t, instal?t vai atinstal?t vad?klu Microsoft Silverlight atkal m??ina galu t?dus pa?us rezult?tus.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja instal?cija vai atinstal?t ir boj?ta.

RISIN?JUMS

Autom?tiski atinstal?t vad?klu Microsoft Silverlight, noklik??iniet uz pogas"Tas man fix" sada??. Ja j?s v?l?tos p?rbaud?t un atjaunin?t ?os tausti?us, sevi, dodieties uz "?aujiet man noteikt sev" sada??.


Noteikt to me


Nov?rstu ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50747

Piez?me ?o vedni var b?t tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? nov?r?ana darbojas ar? citas valodas versijas Windows.

Piez?me Ja pa?laik nelietojat datoru, kas radu??s ?o probl?mu, var saglab?t autom?tisk? nov?r?ana, zibatmi?as diskdzinis vai kompaktdisk?, un p?c tam to var palaist v?l?k taj? dator?.

Kad noteikt to 50747 ir pabeigta, noklik??iniet uz ??s saites, lai instal?tu jaun?ko Microsoft Silverlight versiju:

http://www.Microsoft.com/getsilverlight/Get-Started/Install/default.aspx?aujiet man to nov?rst pats

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt un mekl??anas adreses lodzi?? ierakstiet notepad
 2. Veiciet dubultklik??i uz Notepadrezult?tus, kas iepriek? sarakst?
 3. Kop?t, un p?c tam iel?m?jiet ??du tekstu Notepad.

  reg dz?siet HKLM\Software\Microsoft\Silverlight/f
  reg dz?siet {D7314F9862C648A4DB8BE2A5B47BE100} HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\/f
  reg dz?siet {D7314F9862C648A4DB8BE2A5B47BE100} HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\/f
  reg dz?siet {283C8576-0726-4DBC-9609-3F855162009A} HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\/f
  reg dz?siet HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\install.exe/f
  reg dz?siet HKEY_CLASSES_ROOT\AgControl.AgControl/f
  reg dz?siet {89F4137D-6C26-4A84-BDB8-2E5A4BB71E00} HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\/f
  rmdir /s /q "%ProgramFiles%\Microsoft Silverlight"
  rmdir /s /q "% ProgramFiles (x86) %\Microsoft Silverlight"
 4. Noklik??iniet uz Fails un Saglab?t k? un ievadiet CleanSilverlight.cmd
 5. adreses lodzi?? Saglab?t k?tipunoklik??iniet uz Visi faili (*. *)
 6. adreses lodzi?? kur saglab?t noklik??iniet uz darbvirsmasun p?c tam noklik??iniet uz saglab?t
 7. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz iziet
 8. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz CleanSilverlight.cmd failu uz darbvirsmas un noklik??iniet uz Palaist k? administratoram
 9. Kad atinstal??ana ir pabeigta, ar peles labo pogu noklik??iniet uz CleanSilverlight.cmd failu uz darbvirsmas un noklik??iniet uz Palaist k? administratoram otrreiz
 10. Kad atinstal??ana ir pabeigta, noklik??iniet uz saites, lai instal?tu jaun?ko versiju, Microsoft Silverlight

  http://www.Microsoft.com/getsilverlight/Get-Started/Install/default.aspx
 11. Dz?st CleanSilverlight.cmd failu darbvirsm?.

PAPILDINDORM?CIJA

Microsoft atbildes Kopienas

Ir citi jaut?jumi? Lai ieg?tu bezmaksas atbalstu, p?rbaudiet m?su Microsoft atbildes Kopienas. J?s varat mekl?t atbildes vai citiem lietot?jiem uzdot konkr?tus jaut?jumus. Noklik??iniet uz ??s saites, lai apmekl?tu Microsoft atbildes Forums: http://Answers.Microsoft.com

Specifiski jaut?jumiSilverlight

Rekviz?ti

Raksta ID: 2608523 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2012. gada 20. marts - P?rskat??ana: 5.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Silverlight for Windows
Atsl?gv?rdi: 
kbmt KB2608523 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2608523

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com