Update rollup cho các thành ph?n SIS trong Windows Storage Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2608658
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Đây là m?t lưu tr? trư?ng h?p duy nh?t (SIS) update rollup cho Windows Storage Server 2008 R2. Update rollup này gi?i quy?t các v?n đ? sau:

Issue 1

C?t sau khi m?t t?p tin ng?n đ? kích thư?c có s?n ph?m nào trên m?t kh?i lư?ng SIS b?ng cách s? d?ng CreateFile v?i các TRUNCATE_EXISTING sáng t?o b? trí:
 • N?u t?p tin đư?c đ?c mà không c?n m? c?a l?i nó, h? th?ng có th? tr? l?i d? li?u n?u như các t?p tin không đư?c c?t ng?n. Ví d?, n?u t?p tin g?c là 2 megabyte (MB) và đư?c m? ra b?ng cách s? d?ng CreateFile v?i các TRUNCATE_EXISTING sáng t?o b? trí. Khi trong kho?ng 1 MB đ?c, h? th?ng có th? tr? l?i 1 MB b?n g?c n?i dung m?c dù kích thư?c t?p tin là zero.
 • N?u t?p tin đư?c vi?t mà không c?n m? c?a l?i nó, h? th?ng có th? cư x? như th? t?p tin không đư?c c?t ng?n. Ví d?, n?u t?p tin g?c là 2 MB và đư?c m? ra b?ng cách s? d?ng CreateFile v?i các TRUNCATE_EXISTING sáng t?o b? trí. Khi trong kho?ng 1 MB đư?c vi?t v?i d? li?u m?i, các t?p tin m?i có th? là 2 MB v?i trong kho?ng 1 MB d? li?u m?i và th? hai trong kho?ng 1 MB c?a d? li?u g?c.
S? phát hành 2

Khi m?t t?p nén ho?c decompressed trên m?t kh?i lư?ng SIS và t?p trư?c đó đ? đư?c thay đ?i và s?a đ?i đư?c b? gián đo?n ho?c không thành công, các t?p tin có th? b? h?ng.

V?n đ? 3

Khi m?t t?p tin đư?c truy c?p vào m?t kh?i lư?ng SIS và kh?i lư?ng đang đư?c m?t t?nh hu?ng căng th?ng cao, máy ch? có th? ng?ng đáp ?ng yêu c?u t?t c? các kh?i lư?ng SIS.


Quan tr?ng

S?n ph?m Windows Storage Server là s?n ph?m ch? có OEM. OEM ph?i thi?t l?p m?t h?p đ?ng v?i Microsoft c?p phép thông qua các nhà qu?n l? tài kho?n OEM trư?c khi các OEMs có th? truy c?p C?p Nh?t gói cho Windows Storage Server. Update rollup này đư?c phân ph?i ch? thông qua Microsoft OEM Online. G?i câu h?i v? gói này đ?n đ?a ch? email sau:
naspm@Microsoft.com

NGUYÊN NHÂN

Issue 1

V?n đ? này x?y ra b?i v? các b? l?c SIS không l?c các FileAllocationInformation thông tin khóa IRP_MJ_SET_INFORMATION yêu c?u.

S? phát hành 2

V?n đ? này x?y ra b?i v? m?t s? các ho?t đ?ng đ?c có ngu?n g?c t? NTFS cho nén ho?c gi?i nén trên SIS qu?n l? các t?p tin đư?c vô h?nh đ? các b? l?c SIS. Đi?u này ngăn ch?n các b? l?c SIS tr? v? d? li?u t?p tin th?c s? và gây ra t?p tin tham nh?ng.

V?n đ? 3

V?n đ? này x?y ra v? các b? l?c SIS không chính xác làm m?t b? t?c t?nh h?nh trên ? đ?a SIS.

GI?I PHÁP

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c c?p nh?t này

B?n c?p nh?t này có s?n t? Microsoft C?p nh?t trang web:
http://Update.Microsoft.com

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows Storage Server 2008 R2
 • Windows Storage Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

Đăng k? thông tin

S? d?ng b?n C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Storage Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0. 16xxxWindows Storage Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0. 20xxxWindows Storage Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 17xxxWindows Storage Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1. 21xxxWindows Storage Server 2008 R2SP1LDR
 • Đông Đ?c d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, vô cùng quan tr?ng. LDR d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix thêm vào s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Storage Server 2008 R2". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Storage Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Sis.sys6.1.7600.16879133,48807-Sep-201105: 39x 64
Sis.sys6.1.7600.21047133,48807-Sep-201105: 30x 64
Sis.sys6.1.7601.17686133,48807-Sep-201105: 43x 64
Sis.sys6.1.7601.21812133,48807-Sep-201107: 04x 64
Sisbkup.dll6.1.7600.1687924,06407-Sep-201105: 35x 64
Sisbkup.dll6.1.7600.2104724,06407-Sep-201105: 28x 64
Sisbkup.dll6.1.7601.1768624,06407-Sep-201105: 39x 64
Sisbkup.dll6.1.7601.2181224,06407-Sep-201106: 41x 64
Sisbkup.dll6.1.7600.1687919,45607-Sep-201104: 42x 86
Sisbkup.dll6.1.7600.2104719,45607-Sep-201104: 30x 86
Sisbkup.dll6.1.7601.1768619,45607-Sep-201104: 30x 86
Sisbkup.dll6.1.7601.2181219,45607-Sep-201106: 16x 86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Storage Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Storage Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_1480645bb8760e7f5df800e1f24fd7b6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21812_none_325e7b0aed79e029.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.038 ngư?i
Ngày (UTC)07-Sep-2011
Th?i gian (UTC)23: 38
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_26bfa0447e274ee95df6816b5fd2c731_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21047_none_f8dada79b77c9515.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)07-Sep-2011
Th?i gian (UTC)23: 38
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_292142b0d95803a7fe7ca465dd37aae7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16879_none_354f2004d38223c4.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)07-Sep-2011
Th?i gian (UTC)23: 38
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_3b25bfb58531e273c37d478710d034f4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21812_none_4564bca303975592.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)07-Sep-2011
Th?i gian (UTC)23: 38
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_3f9b838fd52ae35c332ad1afbd9855d4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17686_none_bf8b9178a7dadfd3.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)07-Sep-2011
Th?i gian (UTC)23: 38
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_5a0598a4359e7afce196dbb095109723_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21047_none_c7d98282ddd73054.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)07-Sep-2011
Th?i gian (UTC)23: 38
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_5fbf58127e8ebf1f333c5b81e3ece41b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17686_none_103ec5adfc1df2cf.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.038 ngư?i
Ngày (UTC)07-Sep-2011
Th?i gian (UTC)23: 38
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_61b7657041fcc2cd07d3a246ac944c99_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17686_none_0cf159325ee6a6dd.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)07-Sep-2011
Th?i gian (UTC)23: 38
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_9d7654e3f6a93433637accc6a330b068_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21047_none_781a3fccbffa05f4.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.038 ngư?i
Ngày (UTC)07-Sep-2011
Th?i gian (UTC)23: 38
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_9ee16b9aa07c66d77fbd74792bbe4b52_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16879_none_cb5a72d9be0d4b32.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)07-Sep-2011
Th?i gian (UTC)23: 38
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_a5269457e50fc0d837098c62bf33ee02_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21047_none_979dbfd1b0831c23.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)07-Sep-2011
Th?i gian (UTC)23: 38
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_c78f4918d3687e1a6e20c336981c91e6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16879_none_4e822190c6ba7e15.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)07-Sep-2011
Th?i gian (UTC)23: 38
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_c8053767519265450f4d73c5a97c8d1e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21812_none_3c9b88d5bee5b958.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)07-Sep-2011
Th?i gian (UTC)23: 38
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_e58af6bb87451c5682fff9ce74278260_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16879_none_8f3b9480cfa32e2f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.038 ngư?i
Ngày (UTC)07-Sep-2011
Th?i gian (UTC)23: 38
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_fabfe07191a82b14baefeebfb9e8a279_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17686_none_5727a3ccfc59051f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)07-Sep-2011
Th?i gian (UTC)23: 38
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_fe882bf72519392a5320386643ad27df_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21812_none_d71f599dab25a9b8.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)07-Sep-2011
Th?i gian (UTC)23: 38
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-sis-filter_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16879_none_a6d01360c2d549f5.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p tin2,842
Ngày (UTC)07-Sep-2011
Th?i gian (UTC)06: 13
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-sis-filter_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21047_none_a777f77ddbdc9680.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,842
Ngày (UTC)07-Sep-2011
Th?i gian (UTC)06: 13
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-sis-filter_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17686_none_a8a89f9cc00685cd.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,842
Ngày (UTC)07-Sep-2011
Th?i gian (UTC)06: 19
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-sis-filter_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21812_none_a979ec99d8eef9cb.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,842
Ngày (UTC)07-Sep-2011
Th?i gian (UTC)07: 58
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-sisbkup_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16879_none_b8eb10de77419ac4.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,060
Ngày (UTC)07-Sep-2011
Th?i gian (UTC)06: 05
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-sisbkup_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21047_none_b992f4fb9048e74f.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,060
Ngày (UTC)07-Sep-2011
Th?i gian (UTC)06: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-sisbkup_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17686_none_bac39d1a7472d69c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,060
Ngày (UTC)07-Sep-2011
Th?i gian (UTC)06: 12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-sisbkup_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21812_none_bb94ea178d5b4a9a.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,060
Ngày (UTC)07-Sep-2011
Th?i gian (UTC)07: 49
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,405
Ngày (UTC)07-Sep-2011
Th?i gian (UTC)23: 38
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-sisbkup_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16879_none_5ccc755abee4298e.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,058
Ngày (UTC)07-Sep-2011
Th?i gian (UTC)05: 16
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-sisbkup_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21047_none_5d745977d7eb7619.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,058
Ngày (UTC)07-Sep-2011
Th?i gian (UTC)05: 22
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-sisbkup_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17686_none_5ea50196bc156566.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,058
Ngày (UTC)07-Sep-2011
Th?i gian (UTC)05: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-sisbkup_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21812_none_5f764e93d4fdd964.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,058
Ngày (UTC)07-Sep-2011
Th?i gian (UTC)07: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2608658 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Ba 2012 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload kbmt KB2608658 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2608658

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com