Làm th? nào đ? thi?t l?p ADMT for Windows NT 4.0 đ? di chuy?n Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 260871 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

B?n có th? s? d?ng công c? ho?t đ?ng thư m?c di chuy?n (ADMT) đ? di chuy?n ngư?i dùng, các nhóm, và máy tính t? m?t tên mi?n khác. Bài vi?t này mô t? cách thi?t l?p ADMT đ? th?c hi?n m?t di chuy?n t? m?t tên mi?n d?a trên Microsoft Windows NT 4.0 đ? m?t tên mi?n d?a trên Microsoft Windows 2000.

Chú ý
 • B?n c?ng có th? s? d?ng các thông tin trong bài vi?t này đ? thi?t l?p ADMT đ? th?c hi?n m?t di chuy?n t? m?t tên mi?n d?a trên Windows 2000 sang m?t tên mi?n d?a trên Windows 2000 trong m?t khu r?ng tách bi?t.
 • Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng các ngu?n tên mi?n đang ch?y Windows NT 4.0 Service Pack 6a ho?c Windows 2000, và r?ng m?c tiêu mi?n là m?t tên mi?n d?a trên Windows 2000 trong ch? đ? b?n x?.
Phiên b?n công c? di chuy?n Active Directory 2 (ADMTv2) cài đ?t và ch?y đúng trên b?t k? d?a trên Windows 2000 Professional (ho?c m?i hơn) khách hàng ho?c máy ch? máy tính. Tuy nhiên, nó thư?ng là t?t nh?t đ? cài đ?t và ch?y ADMTv2 trên bàn đi?u khi?n c?a b? đi?u khi?n tên mi?n trong tên mi?n đi?m đ?n. Các cân nh?c chính khi b?n quy?t đ?nh nh?ng máy tính nên lưu tr? ADMTv2 là:
 • Đáng tin c?y RPC k?t n?i gi?a máy tính đích và các ngu?n tên mi?n ho?c tên mi?n.
 • Không có nhi?u hơn m?t ví d? c?a ADMT nên đư?c cài đ?t cho vi?c di chuy?n cùng m?t d? án. Cơ s? d? li?u nh?p cư (Protar.mdb) không ph?i là m?t c?a hàng replicated d? li?u, do đó, ch?y ADMTv2 nhi?m v? vi?c di chuy?n t? nhi?u các nút trong cùng m?t d? án có th? d?n đ?n d? li?u không h?p l? ho?c không phù h?p khi báo cáo post-migration đư?c t?o ra.
 • M?t s? công vi?c di chuy?n có th? đ?i h?i c?u h?nh b? sung đ? thành công.
Đ? t?i v? ADMT Phiên b?n 2.0, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6F86937B-533A-466D-A8E8-AFF85AD3D212

Tín thác

 1. C?u h?nh tên mi?n ngu?n tin tư?ng tên mi?n m?c tiêu.
 2. C?u h?nh các m?c tiêu, tin tư?ng ngu?n mi?n mi?n.

Các nhóm

 1. Thêm nhóm toàn c?u qu?n tr? viên tên mi?n t? các ngu?n tên mi?n đ? qu?n tr? viên đ?a phương nhóm trong ph?m vi m?c tiêu.
 2. Thêm nhóm toàn c?u qu?n tr? viên tên mi?n t? mi?n m?c tiêu vào nhóm qu?n tr? viên đ?a phương ? mi?n ngu?n.
 3. T?o m?t nhóm đ?a phương m?i thu?c v? ph?m vi ngu?n g?i là Ngu?n g?c tên mi?n$$$ (nhóm này c?n ph?i có thành viên nào).

Ki?m toán

 1. Kích ho?t tính năng ki?m toán cho s? thành công và th?t b?i c?a ngư?i dùng và nhóm qu?n l? vào mi?n ngu?n.
 2. Kích ho?t tính năng ki?m toán cho s? thành công và th?t b?i c?a qu?n l? tài kho?n ki?m toán trên vùng m?c tiêu, chính sách m?c đ?nh b? đi?u khi?n vùng.

Đăng k?

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Trên c?p ti?u domain controller (PDC) thu?c v? ph?m vi ngu?n, thêm giá tr? TcpipClientSupport:REG_DWORD:0x1 dư?i HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA.

Chú ý
 • B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính đ? áp d?ng thay đ?i đăng k? này.
 • N?u b?n đang th?c hi?n m?t di chuy?n t? m?t tên mi?n d?a trên Windows 2000, thêm các m?c nh?p registry đ? đi?u khi?n tên mi?n trong tên mi?n ngu?n ch? ho?t đ?ng t?ng th? gi? l?p PDC vai tr?. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  234790Làm th? nào đ? t?m các máy ch? mà gi? vai tr? ho?t đ?ng đơn Master linh ho?t

Hành chính chia s?

Hành chính chia s? ph?i t?n t?i trên b? đi?u khi?n tên mi?n (DC) thu?c v? ph?m vi m?c tiêu trên đó b?n ch?y ADMT, c?ng như trên b?t k? máy tính mà trên đó m?t đ?i l? s? đư?c c? đi.

Ngư?i s? d?ng quy?n

B?n ph?i đăng nh?p vào máy tính mà trên đó b?n ch?y ADMT v?i trương m?c có các quy?n sau đây:
 • Quy?n qu?n tr? tên mi?n trong ph?m vi m?c tiêu
 • Là m?t thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên tên mi?n ngu?n
 • Quy?n qu?n tr? trên m?i máy tính b?n di chuy?n
 • Quy?n qu?n tr? trên m?i máy tính mà trên đó b?n d?ch an ninh
V? v?y, đăng nh?p vào PDC là FSMO ngư?i gi? vai tr? thu?c v? ph?m vi m?c tiêu v?i các tài kho?n domain\Administrator ngu?n suffices, gi? đ?nh r?ng nhóm qu?n tr? viên ngu?n domain\Domain thu?c v? nhóm ngư?i qu?n tr? c?a m?i máy tính.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng ADMT di chuy?n t? m?t tên mi?n d?a trên Windows 2000 sang m?t tên mi?n d?a trên Microsoft Windows Server 2003, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
326480Làm th? nào đ? s? d?ng công c? di chuy?n Active Directory Phiên b?n 2 đ? di chuy?n t? Windows 2000 lên Windows Server 2003

Thu?c tính

ID c?a bài: 260871 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmigrate w2000migrate kbmt KB260871 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:260871

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com