Domainprep ti?n ích không ho?t đ?ng n?u máy ch? doanh nghi?p Exchange group và trao đ?i tên mi?n máy ch? nhóm di chuy?n đ?n m?t container m?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 260914 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

N?u các máy ch? Exchange Enterprise, trao đ?i d?ch v?, và Trao đ?i tên mi?n máy ch? nhóm không n?m trong các thùng ch?a dùng khi b?n ch?y các thi?t l?p l?nh, thi?t l?p không th? làm vi?c, và b?n có th? nh?n đư?c dư?i đây thông báo l?i:
0X80072030
N?u b?n di chuy?n các Trao đ?i máy ch? doanh nghi?p, d?ch v? trao đ?i và trao đ?i tên mi?n máy ch? nhóm quay l?i container ngư?i dùng và sau đó th? l?i vi?c domainprep l?nh, thi?t l?p đ? hoàn t?t thành công.

Vi?c trao đ?i Các máy ch? doanh nghi?p và trao đ?i tên mi?n máy ch? nhóm đư?c t?o ra khi b?n ch?y các domainprep l?nh đ? chu?n b? m?t tên mi?n cho vi?c cài đ?t c?a Microsoft Exchange 2000 Server. Nhóm d?ch v? trao đ?i đư?c t?o ra trong các cài đ?t c?a Active Directory Connector (ADC).

B?n c?ng có th? th?y Attendant h? th?ng là không b?t đ?u, nhưng nó là trong tr?ng thái "b?t đ?u". Các sau s? ki?n s? đư?c đăng nh?p trong s? ghi s? ki?n ?ng d?ng m?i phút:

S? ki?n lo?i: C?nh báo
S? ki?n ngu?n: MSExchangeSA
Th? lo?i s? ki?n: chung
S? ki?n ID: 9157
Ngày: 11/23/2003
Th?i gian: 02:08:38
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: EXCHANGE1
Mô t?: Microsoft Exchange h? th?ng Attendant không có đ? quy?n đ? đ?c các đ?i tư?ng c?u h?nh Exchange trong Active Directory. Ch? đ?i cho nhân r?ng đ? hoàn thành và sau đó ki?m tra đ? đ?m b?o r?ng máy tính tài kho?n là m?t thành viên c?a nhóm b?o m?t "Trao đ?i tên mi?n máy ch?".

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? thi?t l?p t?m ki?m các nhóm t?i ch? là các thùng ch?a dùng m?c đ?nh. N?u không có các nhóm này trong ngư?i dùng m?c đ?nh kho ch?a, thi?t l?p s? xác đ?nh các nhóm không t?n t?i.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Microsoft Exchange 2000 Server và Microsoft Exchange Server 2003 yêu c?u mà trao đ?i máy ch? doanh nghi?p, d?ch v? trao đ?i, và các Trao đ?i tên mi?n máy ch? nhóm trong các thùng ch?a dùng m?c đ?nh. N?u nh?ng các nhóm đang không ? trong các thùng ch?a dùng m?c đ?nh, b?n không th? ch?y chương tr?nh cài đ?t đ? thêm ho?c lo?i b? các thành ph?n.

N?u b?n di chuy?n các nhóm này, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i là tương t? như thông báo l?i sau khi b?n c? g?ng ch?y thi?t l?p:
Microsoft Exchange 2000 có m?t chưa bi?t cài đ?t v?n đ?
Trong t?p tin Setup.log, m?t l?i mà là tương t? như l?i sau đư?c đăng nh?p:
Thi?t l?p g?p m?t l?i trong khi ki?m tra đi?u ki?n tiên quy?t cho các thành ph?n "Microsoft Exchange 2000 ": 0X80072030 (8240): không có không có đ?i tư?ng như v?y trên h? ph?c v?.
Trong s? ghi s? ki?n ?ng d?ng, các s? ki?n sau đây đư?c đăng nh?p:

S? ki?n lo?i: L?i
S? ki?n ngu?n: MSExchangeSA
Th? lo?i s? ki?n: chung
S? ki?n ID: 9188
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: Tên máy ch?
Mô t?:
Microsoft Exchange h? th?ng Attendant th?t b?i đ?c các thành viên c?a nhóm ' cn = trao đ?i tên mi?n máy ch?, cn = ngư?i dùng, dc =tên mi?n c?a b?n'. M? l?i '80072030'.

Ki?m tra xem li?u các đ?a phương máy tính là m?t thành viên c?a nhóm. N?u không, d?ng t?t c? c?a Microsoft Trao đ?i d?ch v?, thêm máy tính đ?a phương nhóm b?ng tay và kh?i đ?ng l?i t?t c? các d?ch v?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào http://Search.support.Microsoft.com/Search/?ADV=1.

Đ? có thêm thông tin v? chuy?n hư?ng các thùng ch?a m?c đ?nh cho các nhóm b?o m?t, tài kho?n ngư?i dùng và trương m?c máy tính, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
324949Chuy?n hư?ng ngư?i s? d?ng và máy vi tính thùng ch?a trong Windows Server 2003 tên mi?n
Chú ý N?u b?n làm theo các bư?c trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c 324949, b?n s? ph?i t? chuy?n hai nhóm tr? l?i Container ngư?i dùng m?c đ?nh. Hai nhóm mà b?n ph?i di chuy?n là trao đ?i tên mi?n máy ch? Group và trao đ?i doanh nghi?p máy ch? nhóm.

Thu?c tính

ID c?a bài: 260914 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
T? khóa: 
kbbug kberrmsg kbpending kbmt KB260914 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:260914

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com