Chính sách chuy?n hư?ng c?p không ho?t đ?ng n?u m?t ngư?i dùng trư?c đó đ?t m?t thư m?c chuy?n hư?ng đ?n m?t ch? đ? offline trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2610379 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n c?u h?nh dư?i đây Đ?i hư?ng c?p Thi?t đ?t chính sách nhóm đ? s? d?ng v? trí m?ng như đư?ng d?n chuy?n hư?ng ngư?i s? d?ng thư m?c:
  GPO tên\User Configuration\Policies\Windows Settings\Folder chuy?n hư?ng
  Ghi chú
  • Thư m?c ngư?i s? d?ng bao g?m c?p tài li?u.
  • B?n có th? s? d?ng bàn đi?u khi?n qu?n l? chính sách nhóm (GPMC) đ? xác đ?nh v? trí thi?t đ?t chính sách nhóm.
 • B?n không th? dư?i đây Không t? đ?ng cho chuy?n hư?ng c?p s?n dùng gián tuy?n Thi?t đ?t chính sách nhóm đ? th?c hi?n chuy?n hư?ng c?p s?n dùng gián tuy?n:
  GPO tên\User Configuration\Administrative Templates\System\Folder chuy?n hư?ng
 • B?n c?u h?nh dư?i đây C?u h?nh ch? đ? liên k?t ch?m Thi?t đ?t chính sách nhóm đ? s? d?ng ch? đ? liên k?t ch?m cho các thư m?c chuy?n hư?ng khi đ? tr? m?ng là l?n hơn m?t giá tr? ch? đ?nh:
  Máy tính Configuration\Policies\Administrative Templates\Network\Offline t?p tin
  Lưu ? Theo m?c đ?nh, t?t c? các chuy?n hư?ng c?p đư?c thi?t l?p đ? ch? đ? offline n?u đ? tr? m?ng dài hơn 80 mili giây (ms).
 • M?t ngư?i s? d?ng các b?n ghi m?t khách hàng máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • Ngư?i dùng s? d?ng m?t thư m?c chuy?n hư?ng cho các giao d?ch chuy?n t?p tin.
 • Đ? tr? m?ng là l?n hơn giá tr? ch? đ?nh.
 • Chuy?n hư?ng c?p đư?c chuy?n sang ch? đ? offline mà c?ng đư?c g?i là ch? đ? k?t n?i ch?m, và chuy?n hư?ng c?p là s?n dùng gián tuy?n.
 • Ngư?i s? d?ng b?n đ? m?t ? đ?a đ?a phương trên máy khách vào m?t c?p m?ng.
 • Ngư?i s? d?ng làm cho m?ng chia s? s?n dùng gián tuy?n và s? d?ng Windows Explorer đ? thi?t l?p chia s? m?ng đ? ch? đ? offline.
 • Ngư?i s? d?ng b?n ghi t? máy khách.
 • Ngư?i dùng khác các b?n ghi máy khách. Ngư?i dùng này đ? không trư?c đó đăng nh?p vào máy tính khách hàng này.
Trong trư?ng h?p này, các Đ?i hư?ng c?p Thi?t đ?t chính sách nhóm không ho?t đ?ng cho ngư?i dùng này. Ngoài ra, m?t s? ki?n tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây đư?c đăng nh?p vào Nh?t k? ?ng d?ng:

Tên đăng nh?p: ?ng d?ng
Ngu?n: Microsoft-Windows-Folder Redirection
Ngày: ngày thángth?i gian
ID s? ki?n: 502
Nhi?m v? th? lo?i: không có
M?c đ?: l?i
T? khóa:
Ngư?i dùng: tên mi?n\tên ngư?i dùng
Máy tính: tên máy tính
Mô t?:
Không th? áp d?ng chính sách và chuy?n hư?ng thư m?c"tên c?p"đ?" \\DFS g?c\tên ngư?i dùng\tên c?p".
Tùy ch?n chuy?n hư?ng = 0x1000.
L?i sau x?y ra: "không th? t?o ra c?p" \\DFS g?c\tên ngư?i dùng\tên c?p"".
Chi ti?t l?i: Truy c?p b? t? ch?i.

N?u ngư?i dùng c? g?ng truy c?p vào đư?ng d?n chuy?n b?ng tay, ngư?i dùng s? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
B?n không có quy?n đ? truy nh?p \\DFS g?c\.
Ngoài ra, ngư?i dùng không có quy?n truy c?p vào ? đ?a đư?c ánh x?.

Lưu ? Khi v?n đ? này x?y ra, ch? có ngư?i dùng nh?ng ngư?i làm đư?ng d?n m?ng s?n dùng khi gián tuy?n có th? tr? l?i thư m?c chuy?n hư?ng ho?c đư?c ánh x? ? đ?a tr? l?i tr?ng thái tr?c tuy?n.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? ngư?i dùng không th? thay đ?i t?nh tr?ng c?a các thư m?c chuy?n hư?ng trong công c? b? nh? đ?m phía khách hàng (CSC).

Khi ngư?i dùng c? g?ng truy c?p thư m?c nhà chuy?n hư?ng, các thư m?c chuy?n hư?ng là không tr?c tuy?n. Tuy nhiên, ngư?i dùng không có quy?n đ? mang l?i thư m?c tr?c tuy?n. V? v?y, v?n đ? đư?c đ? c?p trong ph?n "Tri?u ch?ng" x?y ra.

GI?I PHÁP

Sau khi b?n áp d?ng hotfix sau đây, quá tr?nh chuy?n hư?ng c?p b? các thư m?c chuy?n hư?ng quay l?i nhà nư?c tr?c tuy?n khi các b?n ghi ngư?i dùng đ?n m?t máy tính khách hàng. C? th?, hành vi này x?y ra n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
 • Ngư?i dùng đ? không trư?c đó đăng nh?p vào máy tính.
 • Chuy?n hư?ng c?p đang ? ch? đ? offline mà c?ng đư?c g?i là ch? đ? k?t n?i ch?m.
Tuy nhiên, quá tr?nh chuy?n hư?ng c?p không đ?t các thư m?c ngư?i s? d?ng đ?u tiên t? làm s?n có gián tuy?n nhà nư?c tr?c tuy?n. Thêm vào đó, quá tr?nh chuy?n hư?ng c?p không đ?t b?t k? thư m?c mà không ph?i là thư m?c chuy?n hư?ng v? tr?ng thái tr?c tuy?n.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.1.7600.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Cscapi.dll6.1.7600.2109534,81622-Nov-201105: 36x 86
Cscdll.dll6.1.7600.2109523,04022-Nov-201105: 36x 86
Cscapi.dll6.1.7601.2186434,81622-Nov-201105: 24x 86
Cscdll.dll6.1.7601.2186423,04022-Nov-201105: 24x 86
Cscobj.dll6.1.7600.21095139,26422-Nov-201105: 36x 86
Offlinefileswmiprovider.MOFKhông áp d?ng14.568 ngư?i22-Nov-201100: 08Không áp d?ng
Offlinefileswmiprovider_uninstall.MOFKhông áp d?ng14.568 ngư?i22-Nov-201100: 08Không áp d?ng
Cscobj.dll6.1.7601.21864139,26422-Nov-201105: 24x 86
Offlinefileswmiprovider.MOFKhông áp d?ng14.568 ngư?i22-Nov-201100: 03Không áp d?ng
Offlinefileswmiprovider_uninstall.MOFKhông áp d?ng14.568 ngư?i22-Nov-201100: 03Không áp d?ng
Cscsvc.dll6.1.7600.21095546,81622-Nov-201105: 36x 86
Microsoft-windows-offlinefiles.mofKhông áp d?ng1.77613 Tháng b?y năm 200920: 25Không áp d?ng
Cscsvc.dll6.1.7601.21864547,32822-Nov-201105: 24x 86
Microsoft-windows-offlinefiles.mofKhông áp d?ng1.77613 Tháng b?y năm 200920: 25Không áp d?ng
Shell32.dll6.1.7600.2109512,871,16822-Nov-201105: 38x 86
Shell32.dll6.1.7601.2186412,873,72822-Nov-201105: 26x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Cscapi.dll6.1.7600.2109546,08022-Nov-201106: 42x 64
Cscdll.dll6.1.7600.2109530,20822-Nov-201106: 42x 64
Cscapi.dll6.1.7601.2186446,08022-Nov-201106: 24x 64
Cscdll.dll6.1.7601.2186430,20822-Nov-201106: 24x 64
Cscobj.dll6.1.7600.21095240,64022-Nov-201106: 42x 64
Offlinefileswmiprovider.MOFKhông áp d?ng14.568 ngư?i22-Nov-201100: 04Không áp d?ng
Offlinefileswmiprovider_uninstall.MOFKhông áp d?ng14.568 ngư?i22-Nov-201100: 04Không áp d?ng
Cscobj.dll6.1.7601.21864240,64022-Nov-201106: 24x 64
Offlinefileswmiprovider.MOFKhông áp d?ng14.568 ngư?i22-Nov-201100: 01Không áp d?ng
Offlinefileswmiprovider_uninstall.MOFKhông áp d?ng14.568 ngư?i22-Nov-201100: 01Không áp d?ng
Cscsvc.dll6.1.7600.21095693,24822-Nov-201106: 42x 64
Microsoft-windows-offlinefiles.mofKhông áp d?ng1.77613 Tháng b?y năm 200920: 20Không áp d?ng
Cscsvc.dll6.1.7601.21864693,24822-Nov-201106: 24x 64
Microsoft-windows-offlinefiles.mofKhông áp d?ng1.77613 Tháng b?y năm 200920: 20Không áp d?ng
Shell32.dll6.1.7600.2109514,170,11222-Nov-201106: 47x 64
Shell32.dll6.1.7601.2186414,173,69622-Nov-201106: 26x 64
Cscobj.dll6.1.7600.21095139,26422-Nov-201105: 36x 86
Offlinefileswmiprovider.MOFKhông áp d?ng14.568 ngư?i22-Nov-201100: 08Không áp d?ng
Offlinefileswmiprovider_uninstall.MOFKhông áp d?ng14.568 ngư?i22-Nov-201100: 08Không áp d?ng
Cscobj.dll6.1.7601.21864139,26422-Nov-201105: 24x 86
Offlinefileswmiprovider.MOFKhông áp d?ng14.568 ngư?i22-Nov-201100: 03Không áp d?ng
Offlinefileswmiprovider_uninstall.MOFKhông áp d?ng14.568 ngư?i22-Nov-201100: 03Không áp d?ng
Shell32.dll6.1.7600.2109512,871,16822-Nov-201105: 38x 86
Shell32.dll6.1.7601.2186412,873,72822-Nov-201105: 26x 86
Cscapi.dll6.1.7600.2109534,81622-Nov-201105: 36x 86
Cscdll.dll6.1.7600.2109523,04022-Nov-201105: 36x 86
Cscapi.dll6.1.7601.2186434,81622-Nov-201105: 24x 86
Cscdll.dll6.1.7601.2186423,04022-Nov-201105: 24x 86

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • S? d?ng trương m?c ngư?i dùng c?a ngư?i s? d?ng đ?u tiên đ? h?i chuy?n hư?ng c?p ho?c ? đ?a đư?c ánh x? quay l?i nhà nư?c tr?c tuy?n.
 • S? d?ng trương m?c ngư?i qu?n tr? đ? xóa t?p gián tuy?n cơ s? d? li?u. Khi m?t ngư?i dùng đăng nh?p vào máy tính, các thư m?c chuy?n hư?ng đư?c đ?t đ? nhà nư?c tr?c tuy?n.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xóa t?p gián tuy?n cơ s? d? li?u, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  230738 Làm th? nào đ? re-initialize b? đ?m ?n t?p gián tuy?n và cơ s? d? li?u
Lưu ? Ngư?i qu?n tr? có th? s? d?ng m?t k?ch b?n đăng xu?t mà luôn luôn đ?t các thư m?c chuy?n hư?ng quay l?i nhà nư?c tr?c tuy?n n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
 • Nhi?u ngư?i dùng thư?ng đăng nh?p m?i máy tính khách hàng.
 • Nh?ng ngư?i s? d?ng đ?t th? công v? trí m?ng gián tuy?n nhà nư?c.
Đăng xu?t c?a k?ch b?n này tương t? như dư?i đây:
'
' THIS CODE AND INFORMATION IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF
' ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
' THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A
' PARTICULAR PURPOSE.
'
' Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
'
'
' Usage: CscTransition.vbs /ItemPath:<path> /Online|Offline [/Force] [/Machine:value] [/User:value] [/Password:value]
'
' 
' Set an item to an online or offline state.
'
'   /Online  - Transition online
'   /Offline  - Transition offline
'   /Force   - For offline transition, force any open handles closed. Default is no-force.
'
'
 
const cComputerName = "LocalHost"
const cWMINamespace = "root\cimv2"
const cWMIClass   = "Win32_OfflineFilesCache"
 
set objWMILocator = WScript.CreateObject("WbemScripting.SWbemLocator")
 
'
' Process commandline arguments
'
strItemPath = WScript.Arguments.Named("ItemPath")'
if Len(strItemPath) = 0 Then
  Wscript.Echo "ItemPath parameter required"
  Err.Raise 449 ' "argument not optional" error
End if
 
bOnline  = False
bOffline = False
bForce  = False
 
If WScript.Arguments.Named.Exists("Online") Then
  bOnline = True
End If
 
If WScript.Arguments.Named.Exists("Offline") Then
  bOffline = True
End If
 
If WScript.Arguments.Named.Exists("Force") Then
  bForce = True
End if
 
If NOT bOnline AND NOT bOffline Then
  WScript.Echo "Must specify either Online or Offline parameter."
  Err.Raise 449 ' "argument not optional" error
End if
 
If bOnline AND bOffline Then
  WScript.Echo "Only one of Online and Offline parameters may be specified."
  Err.Raise 450 ' "Wrong number of arguments" error
End if
 
 
strComputerName = WScript.Arguments.Named("Machine")
If Len(strComputerName) = 0 Then strComputerName = cComputerName
 
strUserID = WScript.Arguments.Named("User")
If Len(strUserID) = 0 Then strUserID = ""
 
strPassword = WScript.Arguments.Named("Password")
If Len(strPassword) = 0 Then strPassword = ""
 
 
Set objWMIServices = objWMILocator.ConnectServer(strComputerName, _
                         cWMINameSpace, _
                         strUserID, _
                         strPassword)
 
 
'
' Transition control flags from Win32_OfflineFilesCache.TransitionOnline and TransitionOffline
'
const fInteractive = &H00000001
const fConsole   = &H00000002
 
TransitionFlags = fConsole + _
         fInteractive
 
 
'
' Note that Win32_OfflineFilesCache is a singleton.
'
Set objCache = objWMIServices.Get("Win32_OfflineFilesCache=@")
 
WScript.Echo "Path = " & strItemPath & " bOnline = " & bOnline
 
If bOnline Then
  objCache.TransitionOnline strItemPath, TransitionFlags
  WScript.Echo strItemPath & " is online."
Else
  bOpenFiles = False
  objCache.TransitionOffline strItemPath, bForce, TransitionFlags, bOpenFiles
 
  If bOpenFiles Then
    WScript.Echo strItemPath & " is not offline. Open Files prevent offline transition."
  Else
    WScript.Echo strItemPath & " is offline."
  End If
End If

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? t?p gián tuy?n, h?y truy c?p trang web Microsoft sau đây:
T?ng h?p thông tin v? t?p gián tuy?n trong Windows Vista và Windows Server 2008
T?ng h?p thông tin v? t?p gián tuy?n trong Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chuy?n hư?ng c?p, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? chuy?n hư?ng c?p
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thư m?c chuy?n hư?ng và ngư?i dùng h? sơ, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? thư m?c chuy?n hư?ng và ngư?i dùng h? sơ
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.725 ngư?i
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)10: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_233b268dcd2feeada6f8aa73a2d4fbd7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_68b0402409628964.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)10: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_8074d0b9cdb8a5dfbf42fd0260ccf351_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_079d872bb353989e.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin708
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)10: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_8fd70cd82885fbd631cd9051a5f7db5c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_b97b324234bb19af.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)10: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_ae778581a2716692add5dd39a6f55939_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_f85e14cda5e92794.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)10: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_b870f813d7b33a29027a7f5454cd3be5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_207a73548635e9d3.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)10: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_c784ae8372613b06e2323091a08a77b8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_f1eff748eecb1078.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)10: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_f2a24dac88f5594c60366c1465a77f19_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_c840ce6c2292c211.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin708
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)10: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_ff08654d646a038049db0fae27f62256_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_0a262ebbfe37e3c8.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)10: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-o...inefiles-win32-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_abbffe73739eb021.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,017
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-o...inefiles-win32-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_adc5f4b770ad78c8.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,017
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 08
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-o...nefiles-m? r?ng-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_8d47c1d9aec52ba2.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin60,347
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 24
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-o...nefiles-m? r?ng-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_8f4db81dabd3f449.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin60,347
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 13
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_0a2896acdbd9baab.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin56,703
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 19
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_0c2e8cf0d8e88352.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin56,703
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_6c7e2f808c7563f0.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,059,457
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_6e8425c489842c97.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,059,457
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_0a3e814e4c3264513e7782d6e3f7b891_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_55a1fe29faee26dd.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.040
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)10: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_205469ce9a2fb57230162f73c3c6a0de_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_019a4173a9e891d7.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)10: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_250c40ce434e3f4dad6497403eeb6811_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_312632d5a5eb4928.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.070
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)10: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_2677fe7308a5cb032777f88cd1b42c07_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_2f61525b46f77b6f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)10: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_2d9138c237a2244cdbe5048385be94ee_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_ed0868c0c910a1e4.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.074
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)10: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_3c8e6c06f080ff96d6fae3f54c527fa1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_956d50de5d539a4d.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin715
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)10: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_8e408b006edc412c351a23ed34da6156_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_c2c4860baf1a8a3e.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)10: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_8fd70cd82885fbd631cd9051a5f7db5c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_1599cdc5ed188ae5.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)10: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_962816d950e522ce98db86949d6989d6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_103c6b41b1fe2e61.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin715
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)10: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_ae778581a2716692add5dd39a6f55939_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_547cb0515e4698ca.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)10: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_becf95cd3a21d86c6729ef349947300b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_cc5063f7050e2de3.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.070
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)10: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_c2adfd045dba376e745e890c89c77354_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_217571180348392c.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)10: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_c4da3a9efd23cd5bea9530ed5da76ed1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_7f1521dae94be5d0.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.040
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)10: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_e3564d869087063b7486bc48f5fda019_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_c75c37b56794c703.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.074
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)10: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-o...inefiles-win32-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_07de99f72bfc2157.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,019
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)07: 20
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-o...inefiles-win32-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_09e4903b290ae9fe.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,019
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 53
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-o...nefiles-m? r?ng-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_e9665d5d67229cd8.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin60,351
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)07: 26
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-o...nefiles-m? r?ng-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_eb6c53a16431657f.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin60,351
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_6647323094372be1.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin56,710
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)07: 24
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_684d28749145f488.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin56,710
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_c89ccb0444d2d526.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,058,443
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)07: 20
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_caa2c14841e19dcd.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,058,443
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 53
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,021
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)10: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-o...nefiles-m? r?ng-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_f3bb07af9b835ed3.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin60,349
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 05
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-o...nefiles-m? r?ng-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_f5c0fdf39892277a.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin60,349
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_d2f1755679339721.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,054,916
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 05
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_d4f76b9a76425fc8.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,054,916
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 58
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-o...inefiles-win32-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_abbffe73739eb021.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,017
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-o...inefiles-win32-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_adc5f4b770ad78c8.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,017
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 08
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2610379 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2610379 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2610379

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com