Máy tính ng?u nhiên chơi âm nh?c c? đi?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 261186 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Trong th?i gian ho?t đ?ng b?nh thư?ng ho?c trong ch? đ? an toàn, máy tính c?a b?n có th? chơi "Fur Elise" ho?c "nó là m?t nh?, nh? th? gi?i" dư?ng như ng?u nhiên. Đây là m?t d?u hi?u g?i đ?n loa PC t? BIOS c?a máy tính mà qu?t CPU là không ho?c đ? th?t b?i, ho?c mà voltages ngu?n cung c?p đi?n năng đ? trôi d?t ra kh?i l?ng khoan dung. Đây là m?t tính năng thi?t k? c?a m?t vi m?ch phát hi?n và h? th?ng BIOS đư?c phát tri?n b?i gi?i/Unicore t? 1997 ngày.

THÔNG TIN THÊM

M?c dù nh?ng tri?u ch?ng này có th? xu?t hi?n đ? đư?c gi?ng như vi rút, h? là k?t qu? c?a m?t ph?n c?ng đi?n t? giám sát thành ph?n c?a bo m?ch ch? và BIOS. B?n có th? mu?n có máy tính c?a b?n ki?m tra ho?c d?ch v?.

Cho aditional liên quan đ?n thông tin, xin vui l?ng xem DFI công ngh? Web site sau:
http://www.DFI.org
Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 261186 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 95
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbhardware kbinfo kbmt KB261186 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:261186

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com