Xây d?ng ?ng d?ng nhanh chóng v?i LightSwitch

ID c?a bài: 2612177 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

V? tác gi?

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2401266
Bài vi?t này đư?c cung c?p b?i MVP [Thân Bá Hùng]. Microsoft chân thành c?m ơn nh?ng MVP đ? chia x? nh?ng kinh nghi?m chuyên môn c?a m?nh v?i nh?ng ngư?i s? d?ng khác. Bài vi?t này s? đư?c đăng trên website ho?c blog c?a MVP sau đây. N?u b?n mu?n xem các bài vi?t khác đư?c chia x? b?i MVP, vui l?ng nháy chu?t vào đây.

Nh?ng tri?u ch?ng

Đôi khi chúng ta c?n t?o ra các ?ng d?ng m?t cách nhanh chóng đ? gi?i quy?t t?c th?i m?t bài toán nào đó. Nhưng đ? t?o m?t ?ng d?ng trong Visual Studio 2010 chúng ta c?n ph?i có m?t th?i gian nh?t đ?nh đ? th?c hi?n ?ng d?ng như là thi?t k? Database, xây d?ng giao di?n ngư?i dùng c?ng như vi?t m?. Đi?u đó m?c dù đ? đư?c h? tr? b?i công c? nhưng chúng c?ng chi?m khá nhi?u th?i gian c?a b?n.

Nguyên nhân

Nguyên nhân là do b?n không có các m?u có s?n và b?n ph?i m?t m?t kho?ng th?i gian nh?t đ?nh đ? t?o ra ?ng d?ng.

Gi?i pháp

LightSwitch là m?t công c? đư?c tích h?p trong Visual Studio 2010 SP1. Nó cho phép b?n xây d?ng ?ng d?ng b?ng cách l?p ghép các thành ph?n, d? li?u và vi?t m?. Công vi?c c?a b?n ch? là suy ngh? logic ?ng d?ng, d? li?u c?n thi?t. C?n nh?ng vi?c khác đ? hoàn thi?n ?ng d?ng s? do LightSwitch đ?m nhi?m.

Đ? bi?t thêm thông tin

Khi b?n t?o ?ng d?ng ki?u LightSwitch, màn h?nh Design s? như th? này:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2612256


Trong Lightswitch, s? có 2 thành ph?n chính c?a m?t ?ng d?ng là Table và Screen. Table ph?c v? cho vi?c lưu tr? d? li?u, Screen ph?c v? cho vi?c tr?nh bày d? li?u.

T?o Table:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2612305


? đây chúng ta s? t?o 2 Table là: Customer và Activity. M?i khách hàng s? có các ho?t đ?ng liên quan khác nhau, do đó sau khi t?o 2 table xong, ta s? ph?i t?o RelationShip cho 2 table này.

T?o Relationship:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2612306


Sau khi đ? t?o m?i quan h? cho 2 b?ng. B?n cơ b?n đ? hoàn thành xong ph?n CSDL. Bây gi? s? th?c hi?n vi?c đưa d? li?u đó ra màn h?nh đ? ngư?i dùng th?c hi?n các thao tác cơ b?n như Add, Edit, Delete,..

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2612307


Trên màn h?nh này đ? li?t kê m?t s? ki?u hi?n th? cơ b?n, ? đây, m?nh s? th?c hi?n t?t c? trên m?t Form chính, do đó ch?n vào List and Details Screen.

? m?c ScreenData b?n ch?n Customer, v? d? li?u Customer ? đây là d? li?u Master, check thêm vào d?u ch?n Customer Detail và Customer Activities (nh?ng ho?t đ?ng liên quan đ?n khách hàng đư?c lưu trong b?ng Activities).

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2612308


Bây gi? b?n có th? ti?n hành nh?p d? li?u khách hàng, các ho?t đ?ng liên quan,…..

Bây gi? b?n có th? ch?y ?ng d?ng đ? xem k?t qu?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2612309

Tuyên b? Không ch?u trách nhi?m N?i dung Gi?i pháp C?ng đ?ng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG B?O Đ?M V? TÍNH PHÙ H?P, Đ? TIN C?Y HO?C TÍNH CHÍNH XÁC C?A THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN ? ĐÂY. M?I THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH NHƯ V?Y ĐƯ?C CUNG C?P “NHƯ NGUYÊN M?U” MÀ KHÔNG CÓ B?T K? B?O Đ?M NÀO. MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG CH?U TRÁCH NHI?M Đ?I V?I M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N V? THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN NÀY, BAO G?M C? M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N LIÊN QUAN V? TÍNH THƯƠNG M?I, PHÙ H?P CHO M?T M?C ĐÍCH Đ?C BI?T, N? L?C C?A CÔNG VI?C, TƯ CÁCH VÀ CAM K?T KHÔNG VI PH?M. B?N Đ?NG ? M?T CÁCH C? TH? LÀ KHÔNG CÓ TRƯ?NG H?P NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? B? RÀNG BU?C VÀO B?T K? THI?T H?I TR?C TI?P, GIÁN TI?P, TR?NG PH?T, T?NH C?, Đ?C BI?T, H? QU? HO?C B?T K? THI?T H?I D?NG NÀO, BAO G?M NHƯNG KHÔNG GI?I H?N THI?T H?I DO M?T MÁT, D? LI?U HO?C L?I ÍCH, X?Y RA HO?C TRONG M?I CÁCH LIÊN QUAN Đ?N VI?C S? D?NG HO?C KHÔNG TH? S? D?NG THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN CÓ ? ĐÂY, DÙ LÀ D?A VÀO H?P Đ?NG, L?I GÂY THI?T H?I, SƠ SU?T, NGH?A V? PHÁP L? HO?C B?T K? CƠ S? NÀO KHÁC, NGAY C? N?U MICROSOFT HO?C B?T K? NHÀ CUNG C?P NÀO C?A H? Đ? ĐƯ?C TƯ V?N V? KH? NĂNG B? THI?T H?I.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2612177 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Mười Một 2011 - Xem xét l?i: 2.2
Áp d?ng
  • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate
  • Microsoft Visual Studio 2010 Premium with MSDN
  • Microsoft Visual Studio 2010 Professional
T? khóa: 
kbprb kbtshoot kbstepbystep kbgraphxlink kbmvp KB2612177

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com