Làm th? nào đ? làm th? nào đ? ?n b?ng đi?u khi?n đ? ch?n công c? trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 261241 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách đ? ?n công c? c?u h?nh c? th? trong b?ng đi?u khi?n b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm. Các thi?t đ?t chính sách nhóm mà b?n t?o ra đư?c ch?a trong m?t nhóm chính sách Object (GPO), đó là l?n lư?t k?t h?p v?i h?p đ?ng Active Directory đ? ch?n, ch?ng h?n như các trang web, tên mi?n, ho?c t? ch?c đơn v? (Anh). B?n c?ng có th? th?c hi?n các chính sách nhóm ? m?c đ? máy tính c?c b?. Sau đây là hai cách đ? đ?t đư?c che Control Panel applet dùng thi?t đ?t chính sách nhóm.

?n ch? đ?nh Control Panel applet

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i MMC, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Nh?p vào Hành đ?ng, và sau đó nh?p vào Thêm/lo?i b? Snap-in.
 3. Nh?p vào Thêm, b?m Chính sách Nhóm, b?m Thêm, b?m Chính sách Nhóm ho?c Chính sách C?c b?, và sau đó nh?p vào K?t thúc.
 4. Nh?p vào Đóng, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. M? r?ng C?u h?nh ngư?i dùng, và sau đó m? r?ng Hành chính m?u.
 6. Nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 7. Trên c?a s? bên ph?i c?a các Chính sách tr?nh đơn, nh?p đúp vào ?n ti?u d?ng b?ng đi?u khi?n đư?c ch? đ?nh chính sách.
 8. Nh?p vào Cho phép, b?m Hi?n th?, b?m Thêm, g? tên công c? tương ?ng đ? t? ch?i truy c?p, h?y nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Ok.
 9. L?p l?i bư?c 8 cho m?i công c? b?n mu?n ?n.
 10. Nh?p vào Áp d?ng, và sau đó nh?p vào Ok.

Hi?n th? ch? xác đ?nh ti?u d?ng Pa-nen đi?u khi?n

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào Chính sách Nhóm.
 2. Trong giao di?n đi?u khi?n cây, đi?u hư?ng đ?n ngư?i dùng Administrative Templates và sau đó b?m vào đ? ch?n B?ng đi?u khi?n.
 3. Trong c?a s? hi?n th?, nh?p chu?t Hi?n th? ch? xác đ?nh ti?u d?ng Pa-nen đi?u khi?n và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n Được kích hoạt.
 5. Đi?u này s? gi?u t?t c? m?i th? trong b?ng đi?u khi?n. Đ? thêm ti?u d?ng có th? xem đư?c b?m Hi?n th?, và sau đó nh?p vào Thêm.
 6. Trong các Nh?p kho?n m?c đư?c thêm vào văn b?n h?p, g? tên c?a ti?u d?ng b?n mu?n có s?n cho xem và sau đó nh?p vào Ok. L?p l?i bư?c trư?c hai cho t?t c? các applet mà b?n mu?n có s?n cho xem.
 7. Nh?p vào Ok.

.CPL Files

Danh sách sau đây cho th?y các t?p tin .cpl tương ?ng v?i m?i b?ng đi?u khi?n công c?.
  .cpl File    Control Panel Tools
  ------------------------------------------------
  Access.cpl   Accessibility
  Appwiz.cpl   Add/Remove Program
  Desk.cpl    Display
  Desk.cpl    Printers    
  Fax.cpl     Fax wizard
  Hdwwiz.cpl   Add/Remove Hardware
  Intl.cpl    International
  Joy.cpl     Game controller
  Liccpa.cpl   Licensing
  Main.cpl    Mouse
  Mlcfg.cpl    Mail 
  Mmsys.cpl    Sound and multimedia
  Modem.cpl    Phone and Modem
  Ncpa.cpl    Network and connectivity
  Netcpl.cpl   Network and Dial-up Connectivity
  Nwc.cpl     Netware client connectivity
  Odbccp32.cpl  Open database connectivity
  Powercfg.cpl  Power management
  Sticpl.cpl   Scanner and camera
  Sysdm.cpl    System
  Telephon.cpl  Dialing rule and modem
  Timedate. cpl  Date Time and Time zone
  Wspcpl.cpl   WSP Client
  Wspcpl32.cpl  WSP Client
				

Khắc phục sự cố


Vi?c ki?m soát c?a ti?u d?ng Pa-nen đi?u khi?n c?ng có th? đư?c th?c hi?n b?ng cách s? d?ng TweakUI. N?u b?n đang g? r?i m?t v?n đ? giao d?ch v?i các ti?u d?ng Pa-nen đi?u khi?n và các thi?t đ?t chính sách nhóm cho đi?u này đ? không b? thay đ?i b?n có th? mu?n xem b?t k? s? s?a đ?i đư?c th?c hi?n b?ng cách s? d?ng TweakUI.
Thu?c tính

ID c?a bài: 261241 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbhowtomaster kbmt KB261241 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:261241

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com