Làm th? nào đ? tích h?p Exchange Server 2013 v?i Lync Server 2013, Lync Online ho?c tri?n khai k?t h?p Lync Server 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2614242 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này th?o lu?n v? các c?u h?nh bư?c và yêu c?u đ? tích h?p tri?n khai k?t h?p Microsoft Exchange Server 2013 ho?c Exchange Server 2013 v?i Microsoft Lync Server 2013, Microsoft Lync Online trong Office 365, ho?c m?t s? k?t h?p lai c?a c? hai. C?u h?nh ngư?i dùng sau đây đư?c coi là trong bài vi?t này:
 1. H?p thư ngư?i dùng trên năm 2013 máy ch? Microsoft Exchange t?i ch? tích h?p v?i Microsoft Lync Server 2013.
 2. H?p thư ngư?i dùng trên Exchange Server 2013 t?i ch? tích h?p v?i Microsoft Lync Online.
  • Đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại là c?n thi?t.
  • C?u h?nh này m?t ph?n đư?c h? tr?. Xem các "Bi?t thêm thông tin".
 3. H?p thư ngư?i dùng trên Exchange Server 2013 t?i ch? tích h?p v?i Lync tr?c tuy?n thông qua m?t tri?n khai k?t h?p Lync Server 2013.
  • Đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại và đăng nhập đơn (SSO) đư?c yêu c?u, như là m?t ph?n c?a vi?c thi?t l?p m?t tri?n khai k?t h?p Lync.

TRI?N KHAI

 1. Đ?m b?o r?ng các b?n ghi H? th?ng Tên Mi?n (DNS) cho liên bang Lync và Lync khách hàng khám phá luôn luôn có đư?c c?u h?nh đ? cho Microsoft Outlook Web App có th? xác đ?nh c?a ngư?i dùng Lync server n?m ? đâu.
  V?i Lync tr?c tuy?n ch?
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding start collapsed
  H?y ch?c ch?n r?ng DNS ghi l?i t?t c? đi?m Lync Online. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y truy c?p bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
  • 2566790 Kh?c ph?c s? c? c?u h?nh DNS Lync Online trong Office 365
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding end collapsed
  V?i Lync Server năm 2013 ho?c tri?n khai k?t h?p Lync Server 2013
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding start collapsed
  H?y ch?c ch?n r?ng DNS ghi l?i t?t c? các đi?m đ? t?i ch?. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y vào web site Microsoft sau đây:
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding end collapsed
 2. H?y ch?c ch?n r?ng Exchange Online đ? truy c?p vào đ?a ch? c?a ngư?i dùng Lync SIP. Trao đ?i s? d?ng thu?c tính Thư mục Họat độngProxyAddresses đ? xác đ?nh đ?a ch? giao th?c B?t đ?u phiên h?p (SIP) c?a ngư?i dùng. N?u các thu?c tính không ch?a đ?a ch? SIP c?a ngư?i dùng, Outlook Web App s? không th? k?t n?i.
  V?i Lync Server 2013 ch?
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding start collapsed
  Không có Hành đ?ng b? sung đư?c yêu c?u.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding end collapsed
  V?i Lync tr?c tuy?n ch?
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding start collapsed
  • Đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại là c?n thi?t cho t?nh hu?ng này.
  • K?t n?i Trung tâm qu?n tr? Exchange (EAC), và sau đó thêm đ?a ch? SIP c?a ngư?i dùng b?ng cách s? d?ng bài vi?t c?a Microsoft TechNet sau đây đ? đư?c hư?ng d?n:
   Thêm ho?c xoá địa chỉ email cho m?t h?p thư
   Lưu ? Đ?m b?o r?ng đ?a ch? SIP đư?c thêm vào b?ng cách s? d?ng các đ?nh d?ng chính xác (ví d?: sip:user@contoso.com, nơi user@contoso.com đ?i di?n cho địa chỉ email c?a ngư?i s? d?ng).
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding end collapsed
  V?i Lync Online t?n t?i v?i Lync Server 2013
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding start collapsed
  • Đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại là c?n thi?t cho t?nh hu?ng này.
  • Không có hành đ?ng đó là c?n thi?t ngoài th?c hi?n DirSync. Thu?c tính msRTCSIP-PrimaryUserAddress đư?c đ?t t?i ch? và hoàn toàn dành cho Exchange Server 2013.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding end collapsed
 3. Đ?m b?o r?ng Lync có quy?n truy c?p vào địa chỉ email c?a ngư?i dùng Exchange.
  V?i Lync Server 2013 ch?
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding start collapsed
  Không có Hành đ?ng b? sung c?n thi?t. CácTHƯthu?c tính đư?c đ?t t?i ch? và hoàn toàn có đ? Lync Server 2013.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding end collapsed
  V?i Lync tr?c tuy?n ch?
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding start collapsed
  • Đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại là c?n thi?t cho t?nh hu?ng này. B?i v? ngư?i dùng Lync tr?c tuy?n không có h?p thư trong đám mây, có là không có cách nào khác đ? ch? đ?nh th? công các thu?c tínhthư .
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding end collapsed
  V?i Lync Online t?n t?i v?i Lync Server 2013
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding start collapsed
  • Đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại là c?n thi?t cho t?nh hu?ng này. B?i v? ngư?i dùng Lync tr?c tuy?n không có h?p thư trong đám mây, có là không có cách nào khác đ? ch? đ?nh th? công các thu?c tínhthư .
  • Đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại đ? là m?t đi?u ki?n tiên quy?t cho tri?n khai k?t h?p Lync Server 2013.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding end collapsed
 4. Thêm ứng dụng tin cậy.

  Lưu ? Bư?c này áp d?ng cho Exchange Server năm 2013 ho?c đ?i ngo?i lai khách nh?ng ngư?i đang c? g?ng đ? tích h?p v?i Lync Server năm 2013 ho?c Lync lai tri?n khai.
  V?i Lync tr?c tuy?n ch?
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding start collapsed
  Bư?c này là không th? v?i Lync Online. Đây là l? do t?i sao m?t s? nâng cao Exchange và Lync tích h?p tính năng không có s?n trong trư?ng h?p này.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding end collapsed
  V?i Lync Server năm 2013 ho?c tri?n khai k?t h?p Lync Server 2013
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding start collapsed
  Lync Server 2013 và Exchange Server 2013 ph?i đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng OAuth cho máy ch? đ?n máy ch? xác th?c. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:
  C? Lync và trao đ?i ph?i đư?c thêm vào như là đ?i tác ?ng d?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? đ?t c?u h?nh Exchange Server 2013 và Lync Server 2013 làm đ?i tác ?ng d?ng, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding end collapsed
 5. Đ?t c?u h?nh các m?c tin thư thoại ?o Outlook Web App trên cơ s?. C?u h?nh có bao g?m các tên máy (ứng dụng) phục vụ IM và IM lo?i.
  V?i Lync tr?c tuy?n ch?
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding start collapsed
  Bư?c này là không th? v?i Lync Online. Đây là l? do t?i sao m?t s? nâng cao Exchange và Lync tích h?p tính năng không có s?n trong trư?ng h?p này.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding end collapsed
  V?i Lync Server năm 2013 ho?c tri?n khai k?t h?p Lync Server 2013
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding start collapsed
  Outlook Web App đ? đư?c thêm vào như là m?t ứng dụng tin cậy đ? Lync, và các m?c tin thư thoại ?o Outlook Web App c?a Exchange Server ph?i đư?c c?u h?nh b?ng cách s? d?ng các cài đ?t chuyên bi?t phù h?p đ? làm vi?c v?i Lync. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y vào bài vi?t c?a Microsoft TechNet sau đây:
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding end collapsed
 6. Trong tri?n khai Lync lai, đ?m b?o r?ng ch? Lync Server tín thác b?n ghi d?ch v? xác th?c Office 365.
  V?i Lync tr?c tuy?n ch?
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding start collapsed
  Bư?c này là không th? v?i Lync Online. Đây là l? do t?i sao m?t s? nâng cao Exchange và Lync tích h?p tính năng không có s?n trong trư?ng h?p này.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding end collapsed
  V?i m?t tri?n khai k?t h?p Lync Server 2013 (không b?t bu?c cho quá tr?nh tri?n khai Lync Server 2013 duy nh?t)
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding start collapsed
  Tin b?n ghi d?ch v? xác th?c Office 365 Beta dành cho phép Lync Server đ? tin tư?ng nh?ng n? l?c k?t n?i t? Exchange Online. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? bư?c này, h?y vào bài vi?t c?a Microsoft TechNet sau đây:
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding end collapsed

THÊM THÔNG TIN

B?ng sau li?t kê các tính năng đư?c h? tr? và các c?u h?nh cho Exchange Server 2013 (t?i ch?). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? t?nh hu?ng lai Lync đư?c h? tr?, h?y làm web site Microsoft TechNet sau đây:
Đư?c h? tr? Lync Server 2013 Hybrid c?u h?nh
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tính năng tích h?p Lync và trao đ?iH?i nh?p Outlook (EWS, MAPI)Outlook Web App tích h?p (IM/P)Outlook Web App cu?c h?p tr?c tuy?n (l?p k? ho?ch)C?a hàng liên h? th?ng nh?tĐ? phân gi?i cao h?nh ?nh liên h?
Lync Server 2013 ch?H? tr?H? tr?H? tr?H? tr?H? tr?
Lync tr?c tuy?n ch?H? tr?Không đư?c h? tr?Không đư?c h? tr?Không đư?c h? tr?H? tr?
Tri?n khai Lync Server 2013 k?t h?p v?i Lync OnlineH? tr?H? tr?H? tr? *H? tr? *H? tr?
* H? tr? ch? cho ngư?i dùng Lync ngư?i ch? homed.

Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau đây s? giúp b?n g? r?i các tính năng c? th? c?a h?i nh?p trao đ?i và Lync. N?u b?n v?n g?p v?n đ? v?i b?t k? tính năng c? th? sau khi b?n làm theo các bư?c trong bài vi?t này, xem các bài vi?t thích h?p trong ph?n này cho bi?t thêm thông tin.

Tích h?p v?i Outlook và Các b?n ghi Dịch vụ Web Truy c?p Microsoft Exchange

 • 2436962 "Đ? có m?t v?n đ? k?t n?i v?i Microsoft Office Outlook. địa chỉ email đư?c s? d?ng trong h? sơ Outlook m?c đ?nh c?a b?n là khác" khi b?n kí nh?p vào Lync Online
 • 2787614 Exchange Server ho?c Các b?n ghi Dịch vụ Web Truy c?p Microsoft Exchange thông báo l?i khi b?n c? g?ng kí nh?p vào Lync Online
 • 2298541B?n đang liên t?c đư?c nh?c cho trao đ?i thông tin kí nh?p sau khi b?n kí nh?p vào Lync

Liên h? th?ng nh?t Exchage và Lync liên h? v?i danh sách

 • 2859882 danh sách liên hệ Lync Online là s?n ph?m nào ho?c không có s?n cho ngư?i dùng có h?p thư Exchange Online
 • 2435699 Đ?a ch? liên l?c trong Lync Xu?t hi?n ?n ho?c không có th? tra c?u trong s? đ?a ch?
 • 2811654 danh sách liên hệ Lync là r?ng ho?c đ?c-ch? sau khi ngư?i người dùng hộp thư Exchange là b? ng?t k?t n?i, không có gi?y phép, ho?c di chuy?n
 • 2757458 Ngư?i dùng có th? s?a đ?i danh sách liên hệ c?a h? trong Lync 2010 và Lync cho Mac 2011

Trao đ?i đ? phân gi?i cao h?nh ?nh liên h? trong Lync

 • 2497721 Ngư?i dùng liên h? h?nh ?nh trong Lync không đư?c hi?n th? m?t cách chính xác
 • 2860366 B?n không th? t?i lên m?t b?c ?nh t? Lync 2013 Lync Online

thư thoại tin t?c th?i t?c th?i và cu?c h?p tr?c tuy?n tính năng l?p l?ch trong Outlook Web App

 • 2565604 Không th? l?ch tr?nh các cu?c h?p tr?c tuy?n Lync, xem thông tin hi?n di?n ho?c g?i IMs t? Outlook Web App trong Office 365

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2614242 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 14.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Online
 • Microsoft Exchange Online
T? khóa: 
o365 o365e o365a o365m o365022013 hybrid kbmt KB2614242 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2614242

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com