M?t hotfix cho phép kh? năng tương tác v?i Microsoft h? th?ng Trung tâm qu?n l? b?o v? d? li?u 2012 RC là có s?n cho h? th?ng Trung tâm qu?n l? b?o v? d? li?u 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2615782 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? m?t hotfix cho phép b?n tr?c thu?c Trung ương qu?n l? máy ch? Microsoft h? th?ng Trung tâm d? li?u b?o v? Manager (DPM) 2010 b?ng cách s? d?ng Microsoft h? th?ng Trung tâm d? li?u b?o v? Manager (DPM) 2012 Release Candidate (RC). Thêm vào đó, bài vi?t này mô t? m?t s? v?n đ? đư?c c? đ?nh b?i hotfix này.

THÔNG TIN THÊM

System Center DPM 2012 RC cho phép b?n qu?n l? nhi?u h? th?ng Trung tâm DPM máy ch? b?ng cách s? d?ng m?t giao di?n đi?u khi?n đơn. Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, b?n có th? s? d?ng cùng m?t bàn đi?u khi?n qu?n l? máy ch? h? th?ng Trung tâm DPM 2010 c?a b?n và máy ch? h? th?ng Trung tâm DPM 2012 RC c?a b?n.

B?n có th? s? d?ng bàn đi?u khi?n trung tâm giám sát s?c kh?e c?a các ngu?n tài nguyên h? th?ng Trung tâm DPM. Đi?u này bao g?m DPM máy ch?, đư?c b?o v? máy tính, thư vi?n băng và đ?a v? tr? s?n có. Ngoài ra, giao di?n đi?u khi?n trung tâm theo d?i các tác v? đang ch?y trên máy ch? h? th?ng Trung tâm DPM. Ví d?, giao di?n đi?u khi?n trung tâm theo d?i cho dù ph?c h?i đi?m đư?c th?c hi?n t?i các theo l?ch tr?nh l?n và li?u m?t máy ch? là v?n c?n n?m trên m?ng.

Các v?n đ? hotfix này gi?i quy?t

Các v?n đ? sau đư?c gi?i quy?t b?i hotfix này:
 • B?n không th? c?u h?nh máy ch? Microsoft SharePoint Server 2010 có m?t s?n ph?m bên th? ba đư?c cài đ?t.
 • Ph?c h?i c?p hàng không m?c dù sao lưu đư?c hoàn t?t trong Microsoft SharePoint server.
 • Khi m?t máy tính khách hàng h? th?ng Trung tâm DPM kh?i đ?ng, giao di?n phía khách hàng ngư?i dùng (UI) b?t đ?u m?t quá tr?nh sao lưu. N?u tr?nh sao lưu nào đang ch? gi?i quy?t khi máy tính khách hàng kh?i đ?ng, quá tr?nh kh?i đ?ng là ch?m.
 • Khi cơ s? d? li?u SQL đư?c b?o v? và nhóm đ? có r?t nhi?u c?a m?ng ch?n đoán khuôn kh? (NDF) t?p tin lây lan trên t?p h?p đ?a đư?c chia s? (1240 NDF t?p tin), ban đ?u làm b?n sao không k?t thúc. Ngoài ra, công vi?c th?i gian sau 12 gi?.
 • Khi b?n thêm khách hàng m?i cho m?t nhóm b?o v? trong m?t d?ng ch?y ph?c h?i d? li?u cho máy ch? h? th?ng Trung tâm DPM, giao di?n ngưng đáp ?ng. V?n đ? này x?y ra v? không đ? không gian cho m?t b?n sao.

Thông tin quan tr?ng

Các b? l?c tu? ch?nh mà s? d?ng giao di?n giám sát không đư?c gi? l?i sau khi b?n cài đ?t hotfix này. V? v?y, b?n ph?i sao t?p JobFilters.xml trong thư m?c sau đây sau khi b?n áp d?ng hotfix này:
DPMINstallLocation\DPM\bin vào thư m?c %SystemDrive%\Users\User name\appdata\Microsoft\Microsoft qu?n l? b?o v? h? th?ng Trung tâm d? li?u
Lưu ? Gói hotfix này áp d?ng cho t?t c? các phiên b?n ngôn ng? c?a h? th?ng Trung tâm DPM 2010.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này trên m?t máy ch? h? th?ng Trung tâm DPM 2010 đang ch?y Windows Server 2008 R2, b?n ph?i có các hotfix sau đây đư?c cài đ?t:
2223201 T? ch?c s? ki?n ID 82 có th? đư?c đăng trong đăng nh?p h? th?ng sau khi b?n m? r?ng kh?i lư?ng năng đ?ng đư?c b?o v? trên m?t máy tính d?a trên Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 d?a trên
Đ? áp d?ng hotfix này trên máy ch? h? th?ng Trung tâm DPM đang ch?y Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 Service Pack 2, b?n ph?i có các hotfix sau đây đư?c cài đ?t:
2279787 T? ch?c s? ki?n ID 82 có th? đư?c ghi l?i trong Nh?t k? h? th?ng sau khi b?n m? r?ng kh?i lư?ng năng đ?ng đư?c b?o v? trên máy tính đang ch?y Windows Vista ho?c Windows Server 2008
Ngoài ra, trung tâm giao di?n đi?u khi?n yêu c?u Microsoft h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng qu?n l? (SCOM) 2007 R2 đ? ph?c v? như là máy ch? qu?n l? t?p trung cho môi trư?ng h? th?ng Trung tâm DPM. Chúng tôi đ? ngh? r?ng khách hàng có m?t chuyên d?ng Microsoft h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng qu?n l? (SCOM) 2012 máy RC ch? đư?c s? d?ng ch? đ? tr?c thu?c Trung ương qu?n l? h? th?ng Trung tâm DPM. H? ph?c v? SCOM 2012 RC chuyên d?ng này có th? là m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2 và r?ng ph?c v? như m?t máy ch? qu?n l? t?p trung cho h? th?ng Trung tâm DPM. B?n c?ng ph?i t?i v? và cài đ?t c?u ph?n qu?n l? t?p trung cho h? th?ng Trung tâm DPM 2012 RC cùng v?i các thành ph?n bàn đi?u khi?n trung tâm phía máy ch? và client-side.

Hư?ng d?n cài đ?t

Hotfix này có các h? th?ng Trung tâm DPM phía máy ch? hotfix (DataProtectionManager2010-KB2615782.exe). Hotfix phía máy ch? C?p nh?t các t?p tin nh? phân h? th?ng Trung tâm DPM đ? kích ho?t ch?c năng trung tâm giao di?n đi?u khi?n. Đ? cài đ?t các gói ph?n m?m phía máy ch? hotfix trên m?t máy ch? đang ch?y h? th?ng Trung tâm DPM 2010, ch?y t?p tin th?c thi DataProtectionManager2010 - KB2615782.exe trên máy ch?.

Lưu ? DataProtectionManager2010 - KB2615782.exe là m?t x 64 d?a trên th?c thi t?p và ch? có th? đư?c áp d?ng trên x 64 d?a trên các máy ch? h? th?ng Trung tâm DPM. Sau khi b?n cài đ?t hotfix này, b?n ph?i c?p nh?t các đ?i l? b?o v? b?ng cách s? d?ng bàn đi?u khi?n qu?n tr? viên h? th?ng Trung tâm DPM. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1

 1. M? bàn đi?u khi?n qu?n tr? viên h? th?ng Trung tâm DPM.
 2. B?m vào các Qu?n l? tab, và sau đó b?m các Các đ?i l? tab.
 3. Trong các B?o v? máy tính danh sách, ch?n m?t máy tính, và sau đó nh?p vào C?p Nh?t ngày các Hành đ?ng ngăn.
 4. Nh?p vào , sau đó b?m Các đ?i l? C?p Nh?t.
 5. Trong các Nh?p ?y nhi?m và kh?i đ?ng l?i tùy ch?n h?p tho?i h?p đư?c hi?n th?, nh?p ?y nhi?m c?a b?n, ch?n các T? kh?i đ?ng l?i máy ch? đư?c ch?n sau này tùy ch?n, và sau đó nh?p vào Ok.

Phương pháp 2

 1. Có đư?c s? b?o v? đ?i l? gói t? thư m?c sau trên máy ch? h? th?ng Trung tâm DPM 2010:
  Cài đ?t qu?n l? b?o v? d? li?u location\DPM\Agents\RA\3.0.8180.0000
  • Đ? c?p nh?t m?t x 86 d?a trên máy tính, s? d?ng hotfix sau đây: i386\1033\DPMAgentInstaller_KB2615782.exe
  • Đ? c?p nh?t m?t x 64 d?a trên máy tính, s? d?ng hotfix sau đây: amd64\1033\DPMAgentInstaller_KB2615782_AMD64.exe
  • Các gói ph?n m?m DPMAgentInstaller.exe áp d?ng cho t?t c? ngôn ng?.
 2. Ch?y các gói ph?n m?m DPMAgentInstaller.exe thích h?p trên m?i máy tính đư?c b?o v?.
 3. M? bàn đi?u khi?n qu?n tr? viên h? th?ng Trung tâm DPM trên máy ch? h? th?ng Trung tâm DPM 2010.
 4. B?m vào các Qu?n l? tab, và sau đó b?m các Các đ?i l? tab.
 5. Ch?n các máy tính đư?c b?o v?, và sau đó h?y ch?c ch?n r?ng phiên b?n đ?i l? có 3.0.8180.0000.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2581742 Microsoft h? th?ng Trung tâm d? li?u kh? năng tương tác b?o v? Manager 2010 Hotfix cho qu?n l? t?p trung v?i h? th?ng Trung tâm qu?n l? b?o v? d? li?u 2012 Beta

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Làm th? nào đ? t?i v? các hotfix

Đ? t?i xu?ng hotfix này, truy c?p vào trang web trung tâm t?i v? sau đây:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng hotfix gói bây gi?.
Ngày phát hành: 1 năm 2012

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2615782 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center Data Protection Manager 2010
T? khóa: 
kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2615782 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2615782

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com