Kh?c ph?c: "SCRIPT438: đ?i tư?ng không h? tr? tài s?n ho?c phương pháp 'setProperty'"l?i tin thư thoại khi b?n truy c?p vào m?t NET Framework 3.5-d?a ASP.NET web site trong Internet Explorer 10

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2616142 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n c? g?ng truy c?p vào web site Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5-d?a ASP.NET b?ng cách s? d?ng Internet Explorer 10. web site có ch?a m? JavaScript cu?c g?i các ch?c năng get_xml() trong các l?p h?c XMLHttpExecutor . Ví d?, các web site ch?a d?ng m? sau:
executor.get_xml().xml
Trong t?nh hu?ng này, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
SCRIPT438: Đ?i tư?ng không h? tr? tài s?n ho?c phương pháp 'setProperty'

ScriptResource.axd, nhân v?t d?ng 6156 13Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? mà bài vi?t này mô t?. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Đ? hoàn thành danh sách các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, áp d?ng các hotfix đó là thích h?p cho các phiên b?n Windows b?n đang ch?y.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Phiên b?n WindowsHotfix
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows Vista SP2 và Windows XP SP3T?i v? các hotfix bây gi?.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows Vista SP2 và Windows XP SP3T?i v? các hotfix bây gi?.
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows Vista SP2 và Windows XP SP3T?i v? các hotfix bây gi?.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7T?i v? các hotfix bây gi?.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2T?i v? các hotfix bây gi?.
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2T?i v? các hotfix bây gi?.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7 SP1T?i v? các hotfix bây gi?.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1T?i v? các hotfix bây gi?.
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1T?i v? các hotfix bây gi?.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Microsoft Khuôn kh? .NET 3,5 Service Pack 1 cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix n?u ví d? Khuôn kh? .NET có liên quan đ?n v?n đ? này không đư?c s? d?ng.

Chi tieát taäp tin

Các phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows Vista SP2 và Windows XP SP3
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
System.web.Extensions.dll3.5.30729.58131,282,04812 Tháng 12 năm 201100: 36x 86
System.web.Extensions.dll3.5.30729.40241,277,95212 Tháng 12 năm 201100: 51x 86


Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows Vista SP2 và Windows XP SP3
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
System.web.Extensions.dll3.5.30729.58131,282,04812 Tháng 12 năm 201100: 36x 86
System.web.Extensions.dll3.5.30729.40241,277,95212 Tháng 12 năm 201100: 51x 86
System.web.Extensions.dll3.5.30729.40241,277,95212 Tháng 12 năm 201101: 10x 86
System.web.Extensions.dll3.5.30729.58131,282,04812 Tháng 12 năm 201101: 19x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows Vista SP2 và Windows XP SP3
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
System.web.Extensions.dll3.5.30729.58131,282,04812 Tháng 12 năm 201100: 36x 86
System.web.Extensions.dll3.5.30729.40241,277,95212 Tháng 12 năm 201100: 51x 86
System.web.Extensions.dll3.5.30729.40241,277,95212 Tháng 12 năm 201101: 29x 86
System.web.Extensions.dll3.5.30729.58131,282,04812 Tháng 12 năm 201101: 38x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
System.web.Extensions.dll3.5.30729.49611,277,95203 Tháng 12 năm 201122: 35x 86
System.web.Extensions.dll3.5.30729.58051,282,04803 Tháng 12 năm 201122: 31x 86
System.web.Extensions.dll3.5.30729.49611,277,95203 Tháng 12 năm 201122: 35x 86
System.web.Extensions.dll3.5.30729.58051,282,04803 Tháng 12 năm 201122: 31x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
System.web.Extensions.dll3.5.30729.49611,277,95203 Tháng 12 năm 201122: 31x 86
System.web.Extensions.dll3.5.30729.58051,282,04803 Tháng 12 năm 201122: 31x 86
System.web.Extensions.dll3.5.30729.49611,277,95203 Tháng 12 năm 201122: 35x 86
System.web.Extensions.dll3.5.30729.58051,282,04803 Tháng 12 năm 201122: 31x 86
System.web.Extensions.dll3.5.30729.49611,277,95203 Tháng 12 năm 201122: 35x 86
System.web.Extensions.dll3.5.30729.58051,282,04803 Tháng 12 năm 201122: 31x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
System.web.Extensions.dll3.5.30729.49611,277,95203 Tháng 12 năm 201122: 24x 86
System.web.Extensions.dll3.5.30729.58051,282,04803 Tháng 12 năm 201122: 24x 86
System.web.Extensions.dll3.5.30729.49611,277,95203 Tháng 12 năm 201122: 35x 86
System.web.Extensions.dll3.5.30729.58051,282,04803 Tháng 12 năm 201122: 31x 86
System.web.Extensions.dll3.5.30729.49611,277,95203 Tháng 12 năm 201122: 35x 86
System.web.Extensions.dll3.5.30729.58051,282,04803 Tháng 12 năm 201122: 31x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7 SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
System.web.Extensions.dll3.5.30729.54491,277,95203 Tháng 12 năm 201122: 30x 86
System.web.Extensions.dll3.5.30729.58051,282,04803 Tháng 12 năm 201122: 28x 86
System.web.Extensions.dll3.5.30729.54491,277,95203 Tháng 12 năm 201122: 30x 86
System.web.Extensions.dll3.5.30729.58051,282,04803 Tháng 12 năm 201122: 28x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
System.web.Extensions.dll3.5.30729.54491,277,95203 Tháng 12 năm 201122: 29x 86
System.web.Extensions.dll3.5.30729.58051,282,04803 Tháng 12 năm 201122: 27x 86
System.web.Extensions.dll3.5.30729.54491,277,95203 Tháng 12 năm 201122: 30x 86
System.web.Extensions.dll3.5.30729.58051,282,04803 Tháng 12 năm 201122: 28x 86
System.web.Extensions.dll3.5.30729.54491,277,95203 Tháng 12 năm 201122: 30x 86
System.web.Extensions.dll3.5.30729.58051,282,04803 Tháng 12 năm 201122: 28x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
System.web.Extensions.dll3.5.30729.54491,277,95203 Tháng 12 năm 201122: 22x 86
System.web.Extensions.dll3.5.30729.58051,282,04803 Tháng 12 năm 201122: 21x 86
System.web.Extensions.dll3.5.30729.54491,277,95203 Tháng 12 năm 201122: 30x 86
System.web.Extensions.dll3.5.30729.58051,282,04803 Tháng 12 năm 201122: 28x 86
System.web.Extensions.dll3.5.30729.54491,277,95203 Tháng 12 năm 201122: 30x 86
System.web.Extensions.dll3.5.30729.58051,282,04803 Tháng 12 năm 201122: 28x 86


T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2616142 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbhotfixserver kbfix kbmt KB2616142 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2616142

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com