Tích l?y gói 2 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2616519 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Này gói tích l?y cho Microsoft Host Integration Server 2010 ch?a hotfixes cho các v?n đ? đ? đư?c c? đ?nh sau khi s? phát hành c?a máy ch? lưu tr? Integration Server 2010.

Chúng tôi đ? ngh? b?n ki?m tra các hotfixes trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t đ? đư?c bao g?m trong máy ch? trư?c Integration Server 2010 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này.

Quan tr?ng Cumulative update C?p Nh?t gói này bao g?m t?t c? các gói c?u ph?n. Tuy nhiên, gói tích l?y C?p Nh?t ch? nh?ng tính năng mà hi?n đư?c cài đ?t trên h? th?ng.

THÔNG TIN THÊM

C?p nh?t này tích l?y (CU) là m?t C?p Nh?t rollup có ch?a các m?c sau đây:
 • T?t c? trư?c đây phát hành hotfixes cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010
 • T?t c? các b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong máy ch? lưu tr? Integration Server 2010 Cumulative Update 1 (CU1). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? CU1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2533330 Tích l?y gói 1 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010
 • M?t s? hotfixes cho máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009 và máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2006
 • M?t s? c?i ti?n b? sung

Lưu ? C?p Nh?t tích l?y này không ch?a b?n s?a l?i cho Microsoft Enterprise đơn đăng nh?p (SSO). V? v?y, b?n c?p nh?t này không áp d?ng cho các máy ch? SSO đ?c l?p.

Các máy ch? lưu tr? h?i nh?p đ?i đang s? d?ng mô h?nh này là m?t phi công và c?ng có th? cho phiên b?n c? th? này. K? ho?ch đ? áp d?ng mô h?nh này d?a trên thông tin ph?n h?i mà chúng tôi nh?n đư?c t? c?ng đ?ng.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng thu?t ng? đư?c s? d?ng đ? mô t? Microsoft s?n ph?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Máy ch? lưu tr? Integration Server 2010 b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong Cumulative Update 2 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft mà th?o lu?n v? các hotfix đư?c gi?i phóng khi chúng tr? nên có s?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l?i máy ch? lưu tr? h?i nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft.

Tích h?p ?ng d?ng

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
KB
bài vi?t
s?
Mô t?
2607291M?t b?n C?p Nh?t có s?n đ? th?c hi?n TI giám sát và ki?m toán cho các tài kho?n CICS và IMS trong m?t môi trư?ng máy ch? lưu tr? Integration Server 2010
2590909Kh?c ph?c: Giao d?ch Integrator không bao g?m CICS Abend m? trong các s? ki?n thư khi m?t l?i LU 6.2 tr? l?i b?i các ?ng d?ng máy tính l?n c?a IBM
2629661Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n m? m?t t?p tin d?u v?t c?a giao d?ch nhà tích h?p trong máy ch? lưu tr? Integration Server 2010: "t?p tin có th? không đư?c gi?i thích - chu?i không đư?c công nh?n là m?t DateTime h?p l?"
2618292Kh?c ph?c: M?t ngo?i l? unhandled có th? x?y ra khi b?n s? d?ng công c? chuy?n đ?i TI đ? chuy?n đ?i c? TI thư vi?n trong m?t môi trư?ng máy ch? lưu tr? Integration Server 2010
2636160Kh?c ph?c: M?t thông báo l?i "HISMAGB0012" x?y ra khi b?n c? g?ng ch?y nhi?u hơn m?t two-phase cam k?t giao d?ch trong m?t UOW trong m?t môi trư?ng máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

H?i nh?p d? li?u

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
KB
bài vi?t
s?
Mô t?
2585901Chuy?n máy ch? lưu tr? Integration Server 2010 không đúng hư?ng hàng như l?i khi b?n chèn hàng vào m?t b?ng DB2
2587530Truy v?n mà tr? v? không có d? li?u t? máy ch? SQL có th? gây ra SSIS gói th?t b?i khi b?n s? d?ng các nhà cung c?p DB2 t? 2010 c?a ông và OpenRowset v?i FastLoad đư?c thi?t l?p
2590432Kh?c ph?c: Nhà cung c?p máy ch? lưu tr? t?p tin không chính xác parse m?t đi?m m? SRVCOD trong m?t SYSCMDRM sau khi b?n g?i m?t l?nh h? th?ng đ? DB2/400 trong m?t môi trư?ng máy ch? lưu tr? Integration Server 2010
2600364Kh?c ph?c: Heap tham nh?ng có th? x?y ra khi IIS l?n ra m?t d?ch v? web có s? d?ng các nhà cung c?p OLE DB cho DB2 đ? truy v?n m?t IBM DB2 cơ s? d? li?u trong m?t môi trư?ng máy ch? lưu tr? h?i nh?p
2629395Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n t?o ho?c ch?nh s?a m?t UDL trong d? li?u truy c?p công c?: "l?i thư vi?n n?i b? m?ng đ? x?y ra. M?t m?ng lư?i c?p cú pháp l?i đ? x?y ra."
2622468Kh?c ph?c: Không phù h?p có th? đư?c nh?n d? li?u cho m?t s? k? t? chuy?n đ?i khi b?n s? d?ng các nhà cung c?p DB2 trong m?t môi trư?ng máy ch? lưu tr? Integration Server 2010
2620937Kh?c ph?c: M?t b?n C?p Nh?t có s?n đ? cho phép m?t s? thông s? có th? ch?nh s?a khi b?n s? d?ng ESSO đ? lưu tr? d? li?u chu?i DB2 k?t n?i trong m?t môi trư?ng máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

Thông báo h?i nh?p

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
KB
bài vi?t
s?
Mô t?
2627579Kh?c ph?c: M?t b?n C?p Nh?t có s?n đ? cho phép m?t s? thông s? có th? ch?nh s?a khi b?n s? d?ng ESSO đ? lưu tr? d? li?u chu?i DB2 k?t n?i trong m?t môi trư?ng máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

Tích h?p m?ng

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
KB
bài vi?t
s?
Mô t?
982474M?t s? vi ph?m truy c?p có th? x?y ra sau khi b?n nâng c?p t? năm 2006 h? ph?c v? c?a m?nh đ? ông Server 2006 SP1
2554300Kh?c ph?c: M?t phiên Integrator ?ng d?ng có th? ng?ng đáp ?ng khi các ph?n ?ng máy tính l?n cho m?t trong nh?ng đơn v? h?p l? là b? tr? ho?n trong m?t môi trư?ng máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2006 Service Pack 1
2612823Kh?c ph?c: SNA Manager returns l?i sau khi b?n c? g?ng thay đ?i các thu?c tính c?a k?t n?i h? th?ng IP-DLC Host: "liên quan k?t n?i DLUS nên không có đ?n t? xa APPC LUs"
2579599MS11-082: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Host Integration Server 2010: tháng 11, 2011
2621019Kh?c ph?c: M?t s? vi ph?m truy c?p x?y ra trong các "snaipdlc! nds_next_fsm_action" ch?c năng sau khi b?n thay th? t?p Snaipdlc.dll b?ng cách s? d?ng các t?p tin Trcipdlc.dll
2532670Kh?c ph?c: M?t b?n C?p Nh?t có s?n cho phép h? tr? cho các ?ng d?ng SNA 32-bit trên 64-bit phiên b?n c?a máy ch? lưu tr? Integration Server 2010
2281720Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n c? g?ng thi?t l?p m?t b?i c?nh an ninh gi?a m?t máy ch? và m?t khách hàng t? xa trong m?t môi trư?ng máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2006 SP1: "Không đ? b? nh?"

Thi?t l?p máy ch? tích h?p máy ch? lưu tr?

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
KB
bài vi?t
s?
Mô t?
2592837Khi b?n nâng c?p lên máy ch? lưu tr? Integration Server 2010 ho?c s? d?ng tính năng Unconfigure đ? thi?t l?p l?i tính năng tích h?p d? li?u trong máy ch? lưu tr? Integration Server 2010, các máy ch? lưu tr? tích h?p gi?t bàn ngay c? khi các máy ch? khác đang s? d?ng các b?ng SQL c?n thi?t
2566606Kh?c ph?c: "L?i m? t?p tin cài đ?t đăng nh?p" thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t ho?c g? cài đ?t m?t hotfix cho máy ch? lưu tr? tích h?p, khi m?t s? chương tr?nh ch?ng vi-rút ph?n m?m đư?c cài đ?t

Làm th? nào đ? có đư?c tích l?y Update 2 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

M?t đư?c h? tr? tích l?y gói bây gi? là có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, gói tích l?y đư?c d? đ?nh đ? s?a các ch? là các s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Gói tích l?y ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p nh?ng v?n đ? c? th?. Cumulative update C?p Nh?t gói này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? c?a nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho gói d?ch v? ti?p theo c?a máy ch? lưu tr? Integration Server 2010. Gói d?ch v? ti?p theo s? ch?a hotfix đư?c trong này gói tích l?y.

N?u b?n C?p Nh?t tích l?y là có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c gói tích l?y.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho này c? th? tích l?y gói. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Liên h? v?i d?ch v? khách hàng Microsoft và h? tr?
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix t?i v? có s?n" hi?n th? các ngôn ng? mà tích l?y có b?n C?p Nh?t. N?u b?n không th?y m?t ngôn ng? nh?t đ?nh, không có gói tích l?y là có s?n cho ngôn ng? đó.

Làm th? nào đ? cài đ?t máy ch? lưu tr? Integration Server 2010 Cumulative Update 2

Máy ch? lưu tr? Integration Server 2010 Cu có th? đư?c cài đ?t b?ng cách s? d?ng m?t trong các thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh sau đây:
 • / s
 • / th? đ?ng
 • / yên t?nh
 • /w

N?u b?n s? d?ng m?t trong các thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh, các t?p tin Setup.log đư?c t?o ra trong quá tr?nh cài đ?t có th? ch?a m?t tin nh?n tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây n?u b?t k? hotfix Host Integration Server 2010 đư?c cài đ?t trư?c đây:
Thi?t l?p đ? phát hi?n s? hi?n di?n c?a hotfixes gói d?ch v? này s? không C?p Nh?t. Liên h? v?i h? tr? khách hàng c?a Microsoft đ? có đư?c phiên b?n SP1 c?a các b?n s?a l?i, và sau đó áp d?ng chúng vào h? th?ng sau khi gói d?ch v? này đư?c áp d?ng. Hotfixes sau đây không đư?c bao g?m trong gói d?ch v? này và s? đư?c g? b? n?u gói d?ch v? này đư?c áp d?ng:

Microsoft Host Integration Server 2010 Hotfix [bài vi?t xem KB article_number đ? xem chi ti?t] GDR
Microsoft Host Integration Server 2010 x 64 Hotfix [bài vi?t xem KB article_number đ? xem chi ti?t] LDR
Microsoft Host Integration Server 2010 x 64 Hotfix [bài vi?t xem KB article_number đ? xem chi ti?t] LDR

Danh sách các hotfixes có th? thay đ?i d?a trên b?n s?a l?i nào đư?c cài đ?t trên h? th?ng trư?c đó. Thư có th? đư?c disregarded b?i v? cài đ?t máy ch? lưu tr? Integration Server 2010 Cu m?t cách chính xác C?p nh?p các t?p đ? đư?c C?p Nh?t trên h? th?ng.

Thư này không đư?c bao g?m trong taäp tin Setup.log khi b?n cài đ?t máy ch? lưu tr? Integration Server 2010 Cu tương tác.

Dư?i đây là m?t ví d? d?ng l?nh cài đ?t mà k?t qu? trong thông báo không chính xác đư?c bao g?m trong taäp tin Setup.log:
HIS2010-RTM-KB2616519-x 64-ENU.exe-ENU.exe/s

Cumulative update C?p nh?t thông tin gói

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có máy ch? lưu tr? Integration Server 2010 đư?c cài đ?t.

N?u m?t t?p tin Readme.txt đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem các t?p tin Readme.txt cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t b?n c?p nh?t này.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng tích l?y C?p nh?t này.

Chi tieát taäp tin

B?n ti?ng Anh c?a gói cumulative update C?p nh?t này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng tab múi gi? trong m?c ngày và gi? trong b?ng đi?u khi?n.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a máy ch? lưu tr? Integration Server 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
802cfg.dll8.5.4430.2153,42403 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Accessddm.dll8.5.4430.287,89603 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Adloc.dll8.5.4430.230,54403 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Db2oledb.dll8.5.4430.2632,65603 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Dbgtrace.dll8.5.4430.251.024 ngư?i03 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Ddm.dll8.5.4430.275,59203 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Ddmserv.exe8.5.4430.275,60003 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Ddmstr.dll8.5.4430.267,40803 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Delnamespace.exe8.5.4430.215,70403 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Democfg.dll8.5.4430.2132,94403 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Drdaresync.exe8.5.4430.2530,26403 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Dtcwrapper.dllKhông áp d?ng59,22403 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Duwtcpcleanup.SQLKhông áp d?ng1,28304 Tháng mư?i m?t, 201122: 58Không áp d?ng
Essohelper.dll8.5.4430.263,32003 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Fmistr32.dll8.5.4430.217,74403 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Hipadmin.dll8.5.4430.2206,67203 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Hipadminclasses.dll8.5.4430.2636,76803 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Hipobjects.dll8.5.4430.21,271,64003 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Hisconfig.dll8.5.4430.2505,68803 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Histrace.exe8.5.4430.2116,56003 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Ibmcobol.xmlKhông áp d?ng83,79804 Tháng mư?i m?t, 201122: 57Không áp d?ng
Ibmrpg400.xmlKhông áp d?ng67,57404 Tháng mư?i m?t, 201122: 57Không áp d?ng
Linkcfg.exe8.5.4430.223,88803 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Mgddtcob390.dll8.5.4430.2386,90403 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.dll8.5.4430.2132,99203 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqscadmin.dll8.5.4430.287,94403 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Runtime.dll8.5.4430.279,78403 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Runtime.dll8.5.4430.283,87203 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4430.21,304,47203 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe8.5.4430.2198,54403 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4430.258,76003 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.managedcpic.dll8.5.4430.279,76003 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4430.2264,08003 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4430.2395,16003 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4430.2194,45603 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.dll8.5.4430.251,11203 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4430.263,44803 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.SNA.trace.dll8.5.4430.246.984 ngư?i03 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.5.4430.275,68003 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.ti.assemblyutilities.dll8.5.4430.2165,79203 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.ti.baseprimitiveconverter.dll8.5.4430.279,79203 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.5.4430.255,19203 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.5.4430.287,97603 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpctransport.dll8.5.4430.267,48003 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dplflowcontrol.dll8.5.4430.234,71203 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.ti.elmflowcontrol.dll8.5.4430.251,09603 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.ti.elmtransport.dll8.5.4430.263,38403 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.ti.endpointflowcontrol.dll8.5.4430.242,92003 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.ti.essohelper.interop.dll7.0.2304.011,16803 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.ti.Globals.dll8.5.4430.2165,76803 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.ti.httptransport.dll8.5.4430.247.00003 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.5.4430.283,88003 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.5.4430.267,48003 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.ti.snatransport.dll8.5.4430.267,48003 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4430.2104,36803 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.ti.tbgen.dll8.5.4430.242,88803 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.ti.trmflowcontrol.dll8.5.4430.255,19203 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.ti.trmtransport.dll8.5.4430.263,38403 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.ti.userdataflowcontrol.dll8.5.4430.242,92003 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.ti.wipruntimeadministration.dll8.5.4430.247,02403 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.app.dll8.5.4430.2735,12003 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.as400cobolimporter.dll8.5.4430.216,82403 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.cobolimporter.dll8.5.4430.263,40003 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Ctrl.dll8.5.4430.2141,20803 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.editparser.dll8.5.4430.215,26403 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.gendecl.dll8.5.4430.2100,25603 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.5.4430.2272,27203 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkgui.dll8.5.4080.075,67203 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.rpgimporter.dll8.5.4430.267,49603 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.tadtlb.dll8.5.4430.218,32803 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Wizards.dll8.5.4430.2464,80003 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Mmcsna.dll8.5.4430.2341,84003 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Mngagent.exe8.5.4430.2128,84803 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Mngbase.dll8.5.4430.2116,56003 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Mngcli.exe8.5.4430.2128,84803 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Mngext.dll8.5.4430.224,91203 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Mngsna.dll8.5.4430.2137,04003 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Mobase.dll8.5.4430.2337,74403 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Msdrda.dll8.5.4430.2989,00803 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Prmngext.dll8.5.4430.267,40803 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Remcfg.dll8.5.4430.2182,09603 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Resyncsvc.exe8.5.4430.2145,24003 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Snaadmin.dll8.5.4430.2345,93603 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Snabase.exe8.5.4430.2264,01603 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Snacfg.dll8.5.4430.2296,78403 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Snadmod.dll8.5.4430.2849,74403 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Snadump.dll8.5.4430.216,20803 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Snaip.dll8.5.4430.2124,75203 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Snaip6.dll8.5.4430.2124,75203 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Snaipcfg.dll8.5.4430.2149,32803 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Snaipdlc.dll8.5.4430.21,013,58403 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Snalink.dll8.5.4430.263,31203 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Snalm.dll8.5.4430.271,50403 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Snamanag.dll8.5.4430.2141,13603 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Snanls.dll8.5.4430.2120,65603 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Snaprint.exe8.5.4430.291,98403 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Snareg.dll8.5.4430.239,24803 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Snaservr.exe8.5.4430.2694,09603 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Snasii.dll8.5.4430.236,17603 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Snasvc.dll8.5.4430.215,69603 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Snatrc.dll8.5.4430.279,69603 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
Snatrcsn.dll8.5.4430.255,12003 Tháng mư?i hai, 201100: 46x 86
System.servicemodel.channels.webspheremq.baseclient.dll8.5.4430.2177,07203 Tháng mư?i hai, 201100: 45x 86
System.servicemodel.channels.webspheremq.Channel.dll8.5.4430.2119,72003 Tháng mư?i hai, 201100: 45x 86
System.servicemodel.channels.webspheremq.extendedclient.dll8.5.4430.2177,08003 Tháng mư?i hai, 201100: 45x 86
System.servicemodel.channels.webspheremq.Server.dll8.5.4430.2177,05603 Tháng mư?i hai, 201100: 45x 86
T3mngext.dll8.5.4430.259,21603 Tháng mư?i hai, 201100: 45x 86
T5mngext.dll8.5.4430.259,21603 Tháng mư?i hai, 201100: 45x 86
Ticonversiontool.exe8.5.4430.263,32803 Tháng mư?i hai, 201100: 45x 86
Tn3servr.exe8.5.4430.2259,92003 Tháng mư?i hai, 201100: 45x 86
Trcipdlc.dll8.5.4430.23,041,10403 Tháng mư?i hai, 201100: 45x 86
Trcservr.exe8.5.4430.2931,66403 Tháng mư?i hai, 201100: 45x 86
Trnsbidi.dll8.5.4430.275,60003 Tháng mư?i hai, 201100: 45x 86
Wappc32.dll8.5.4430.2198,48003 Tháng mư?i hai, 201100: 45x 86
Wcpic32.dll8.5.4430.2112,46403 Tháng mư?i hai, 201100: 45x 86
Winappc.dll8.5.4430.211,60003 Tháng mư?i hai, 201100: 45x 86
Wincsv32.dll8.5.4430.251.024 ngư?i03 Tháng mư?i hai, 201100: 45x 86
Winmgt32.dll8.5.4430.267,40803 Tháng mư?i hai, 201100: 45x 86
Winrui32.dll8.5.4430.2100,17603 Tháng mư?i hai, 201100: 45x 86
Winsli32.dll8.5.4430.2120,65603 Tháng mư?i hai, 201100: 45x 86
Wmisna.dll8.5.4430.2333,64803 Tháng mư?i hai, 201100: 45x 86
Wmisnalinkservicems.dll8.5.4430.2112,48803 Tháng mư?i hai, 201100: 45x 86
Wmisnastatus.dll8.5.4430.279,70403 Tháng mư?i hai, 201100: 45x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a máy ch? lưu tr? Integration Server 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
802cfg.dll8.5.4430.2153,42403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Accessddm.dll8.5.4430.287,89603 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Adloc.dll8.5.4430.230,54403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Db2oledb.dll8.5.4430.2632,65603 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Dbgtrace.dll8.5.4430.251.024 ngư?i03 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Ddm.dll8.5.4430.275,59203 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Ddmserv.exe8.5.4430.275,60003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Ddmstr.dll8.5.4430.267,40803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Delnamespace.exe8.5.4430.215,70403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Democfg.dll8.5.4430.2132,94403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Drdaresync.exe8.5.4430.2530,26403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Dtcwrapper.dllKhông áp d?ng59,22403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Duwtcpcleanup.SQLKhông áp d?ng1,28304 Tháng mư?i m?t, 201122: 58Không áp d?ng
Essohelper.dll8.5.4430.263,32003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Fmistr32.dll8.5.4430.217,74403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Hipadmin.dll8.5.4430.2206,67203 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Hipadminclasses.dll8.5.4430.2636,76803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Hipobjects.dll8.5.4430.21,271,64003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Hisconfig.dll8.5.4430.2505,68803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Histrace.exe8.5.4430.2116,56003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Ibmcobol.xmlKhông áp d?ng83,79804 Tháng mư?i m?t, 201122: 57Không áp d?ng
Ibmrpg400.xmlKhông áp d?ng67,57404 Tháng mư?i m?t, 201122: 57Không áp d?ng
Linkcfg.exe8.5.4430.223,88803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Mgddtcob390.dll8.5.4430.2386,90403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.dll8.5.4430.2132,99203 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqscadmin.dll8.5.4430.287,94403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Runtime.dll8.5.4430.279,78403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Runtime.dll8.5.4430.283,87203 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4430.21,304,47203 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe8.5.4430.2198,54403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4430.258,76003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.managedcpic.dll8.5.4430.279,76003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4430.2264,08003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4430.2395,16003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4430.2194,45603 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.dll8.5.4430.251,11203 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4430.263,44803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.SNA.trace.dll8.5.4430.246.984 ngư?i03 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.5.4430.275,68003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.assemblyutilities.dll8.5.4430.2165,79203 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.baseprimitiveconverter.dll8.5.4430.279,79203 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.5.4430.255,19203 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.5.4430.287,97603 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpctransport.dll8.5.4430.267,48003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dplflowcontrol.dll8.5.4430.234,71203 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.elmflowcontrol.dll8.5.4430.251,09603 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.elmtransport.dll8.5.4430.263,38403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.endpointflowcontrol.dll8.5.4430.242,92003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.essohelper.interop.dll7.0.2304.011,16803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.Globals.dll8.5.4430.2165,76803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.httptransport.dll8.5.4430.247.00003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.5.4430.283,88003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.5.4430.267,48003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.snatransport.dll8.5.4430.267,48003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4430.2104,36803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.tbgen.dll8.5.4430.242,88803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.trmflowcontrol.dll8.5.4430.255,19203 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.trmtransport.dll8.5.4430.263,38403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.userdataflowcontrol.dll8.5.4430.242,92003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.wipruntimeadministration.dll8.5.4430.247,02403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.app.dll8.5.4430.2735,12003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.as400cobolimporter.dll8.5.4430.216,82403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.cobolimporter.dll8.5.4430.263,40003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Ctrl.dll8.5.4430.2141,20803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.editparser.dll8.5.4430.215,26403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.gendecl.dll8.5.4430.2100,25603 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.5.4430.2272,27203 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkgui.dll8.5.4080.075,67203 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.rpgimporter.dll8.5.4430.267,49603 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.tadtlb.dll8.5.4430.218,32803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Wizards.dll8.5.4430.2464,80003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Mmcsna.dll8.5.4430.2341,84003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Mngagent.exe8.5.4430.2128,84803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Mngbase.dll8.5.4430.2116,56003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Mngcli.exe8.5.4430.2128,84803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Mngext.dll8.5.4430.224,91203 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Mngsna.dll8.5.4430.2137,04003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Mobase.dll8.5.4430.2337,74403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Msdrda.dll8.5.4430.2989,00803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Prmngext.dll8.5.4430.267,40803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Remcfg.dll8.5.4430.2182,09603 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Resyncsvc.exe8.5.4430.2145,24003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Snaadmin.dll8.5.4430.2345,93603 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Snabase.exe8.5.4430.2264,01603 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Snacfg.dll8.5.4430.2296,78403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Snadmod.dll8.5.4430.2849,74403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Snadump.dll8.5.4430.216,20803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Snaip.dll8.5.4430.2124,75203 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Snaip6.dll8.5.4430.2124,75203 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Snaipcfg.dll8.5.4430.2149,32803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Snaipdlc.dll8.5.4430.21,013,58403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Snalink.dll8.5.4430.263,31203 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Snalm.dll8.5.4430.271,50403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Snamanag.dll8.5.4430.2141,13603 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Snanls.dll8.5.4430.2120,65603 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Snaprint.exe8.5.4430.291,98403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Snareg.dll8.5.4430.239,24803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Snaservr.exe8.5.4430.2694,09603 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Snasii.dll8.5.4430.236,17603 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Snasvc.dll8.5.4430.215,69603 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Snatrc.dll8.5.4430.279,69603 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Snatrcsn.dll8.5.4430.255,12003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
System.servicemodel.channels.webspheremq.baseclient.dll8.5.4430.2177,07203 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
System.servicemodel.channels.webspheremq.Channel.dll8.5.4430.2119,72003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
System.servicemodel.channels.webspheremq.extendedclient.dll8.5.4430.2177,08003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
System.servicemodel.channels.webspheremq.Server.dll8.5.4430.2177,05603 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
T3mngext.dll8.5.4430.259,21603 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
T5mngext.dll8.5.4430.259,21603 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Ticonversiontool.exe8.5.4430.263,32803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Tn3servr.exe8.5.4430.2259,92003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Trcipdlc.dll8.5.4430.23,041,10403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Trcservr.exe8.5.4430.2931,66403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Trnsbidi.dll8.5.4430.275,60003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Wappc32.dll8.5.4430.2198,48003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Wcpic32.dll8.5.4430.2112,46403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Winappc.dll8.5.4430.211,60003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Wincsv32.dll8.5.4430.251.024 ngư?i03 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Winmgt32.dll8.5.4430.267,40803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Winrui32.dll8.5.4430.2100,17603 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Winsli32.dll8.5.4430.2120,65603 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Wmisna.dll8.5.4430.2333,64803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Wmisnalinkservicems.dll8.5.4430.2112,48803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Wmisnastatus.dll8.5.4430.279,70403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
802cfg.dll8.5.4430.2166,22403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Accessddm.dll8.5.4430.296,60003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Adloc.dll8.5.4430.235,66403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Db2oledb.dll8.5.4430.2878,92803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Dbgtrace.dll8.5.4430.263,82403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Ddm.dll8.5.4430.283,27203 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Ddmserv.exe8.5.4430.286,86403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Ddmstr.dll8.5.4430.255,63203 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Delnamespace.exe8.5.4430.217.240 ngư?i03 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Democfg.dll8.5.4430.2132,43203 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Drdaresync.exe8.5.4430.2719,70403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Dtcwrapper.dllKhông áp d?ng62,29603 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Duwtcpcleanup.SQLKhông áp d?ng1,28304 Tháng mư?i m?t, 201122: 58Không áp d?ng
Essohelper.dll8.5.4430.267,41603 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Fmistr32.dll8.5.4430.219,28003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Hipadmin.dll8.5.4430.2285,00803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Hipadminclasses.dll8.5.4430.21,155,42403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Hipobjects.dll8.5.4430.22,203,99203 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Hisconfig.dll8.5.4430.2505,68803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Histrace.exe8.5.4430.2116,56003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Linkcfg.exe8.5.4430.228,49603 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.dll8.5.4430.2132,99203 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqscadmin.dll8.5.4430.287,94403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Runtime.dll8.5.4430.279,78403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Runtime.dll8.5.4430.283,87203 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4430.21,304,47203 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe8.5.4430.2198,54403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4430.269.00003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Microsoft.hostintegration.managedcpic.dll8.5.4430.279,76003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4430.2264,08003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4430.2395,16003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4430.2194,45603 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.dll8.5.4430.251,11203 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4430.263,44803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.SNA.trace.dll8.5.4430.246.984 ngư?i03 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.5.4430.275,68003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.assemblyutilities.dll8.5.4430.2165,79203 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.baseprimitiveconverter.dll8.5.4430.279,79203 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.5.4430.255,19203 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.5.4430.287,97603 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpctransport.dll8.5.4430.267,48003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dplflowcontrol.dll8.5.4430.234,71203 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.elmflowcontrol.dll8.5.4430.251,09603 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.elmtransport.dll8.5.4430.263,38403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.endpointflowcontrol.dll8.5.4430.242,92003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.essohelper.interop.dll7.0.2304.011,16803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.Globals.dll8.5.4430.2165,76803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.httptransport.dll8.5.4430.247.00003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.5.4430.283,88003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.5.4430.267,48003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.snatransport.dll8.5.4430.267,48003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4430.291,56803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Microsoft.hostintegration.ti.tbgen.dll8.5.4430.242,88803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.trmflowcontrol.dll8.5.4430.255,19203 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.trmtransport.dll8.5.4430.263,38403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.userdataflowcontrol.dll8.5.4430.242,92003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.wipruntimeadministration.dll8.5.4430.247,02403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
Mmcsna.dll8.5.4430.2445,26403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Mngagent.exe8.5.4430.2148,81603 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Mngbase.dll8.5.4430.2151,88803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Mngcli.exe8.5.4430.2148,30403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Mngext.dll8.5.4430.229,52003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Mngsna.dll8.5.4430.2159.56803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Mobase.dll8.5.4430.2500,56003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Msdrda.dll8.5.4430.21,716,56003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Prmngext.dll8.5.4430.263,31203 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Remcfg.dll8.5.4430.2183,63203 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Resyncsvc.exe8.5.4430.2163,16003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Snaadmin.dll8.5.4430.2500,04803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Snabase.exe8.5.4430.2296,27203 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Snacfg.dll8.5.4430.2389,45603 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Snadmod.dll8.5.4430.21,053,52003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Snadump.dll8.5.4430.218,25603 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Snaip.dll8.5.4430.2133,45603 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Snaip6.dll8.5.4430.2138,06403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Snaipcfg.dll8.5.4430.2195,92003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Snaipdlc.dll8.5.4430.21,398,60803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Snalink.dll8.5.4430.269,96803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Snalm.dll8.5.4430.269,96803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Snamanag.dll8.5.4430.2181,07203 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Snanls.dll8.5.4430.2129,87203 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Snaprint.exe8.5.4430.292,49603 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Snareg.dll8.5.4430.249,48803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Snaservr.exe8.5.4430.2968,01603 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Snasii.dll8.5.4430.248,46403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Snasvc.dll8.5.4430.217,74403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Snatrc.dll8.5.4430.290,44803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Snatrcsn.dll8.5.4430.255,63203 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
System.servicemodel.channels.webspheremq.baseclient.dll8.5.4430.2204,72003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
System.servicemodel.channels.webspheremq.Channel.dll8.5.4430.2119,72003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 86
System.servicemodel.channels.webspheremq.extendedclient.dll8.5.4430.2204,72803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
System.servicemodel.channels.webspheremq.Server.dll8.5.4430.2204,70403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
T3mngext.dll8.5.4430.257,16803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
T5mngext.dll8.5.4430.257,16803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Tn3servr.exe8.5.4430.2319,82403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Trcipdlc.dll8.5.4430.23,787,60003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Trcservr.exe8.5.4430.21,263,95203 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Trnsbidi.dll8.5.4430.267,92003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Wappc32.dll8.5.4430.2252,24003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Wcpic32.dll8.5.4430.2115,02403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Winappc.dll8.5.4430.212,11203 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Wincsv32.dll8.5.4430.249,48803 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Winmgt32.dll8.5.4430.275,60003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Winrui32.dll8.5.4430.2104,78403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Winsli32.dll8.5.4430.2132,94403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Wmisna.dll8.5.4430.2606,54403 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Wmisnalinkservicems.dll8.5.4430.2151,40003 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64
Wmisnastatus.dll8.5.4430.2110,93603 Tháng mư?i hai, 201100: 57x 64

Thu?c tính

ID c?a bài: 2616519 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Host Integration Server 2010
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2616519 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2616519

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com