Không th? làm cho m?t k?t n?i SSL sau khi xu?t kh?u và nh?p kh?u m?t gi?y ch?ng nh?n SSL

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 261655 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

B?n xu?t kh?u m?t ch?ng ch? t? máy tính đang ch?y ho?c Internet thông tin Server 4.0 ho?c Internet Information Services (IIS) 5.0 và sau đó chuy?n nh?p ch?ng ch? trên m?t máy tính v?i IIS 5.0. Chuy?n nh?p thành công, nhưng b?n không th? k?t n?i, và trong tr?nh duy?t, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i "Không có máy ch? ho?c DNS". Trong s? ghi s? ki?n b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: Schannel
Th? lo?i s? ki?n: không có
T? ch?c s? ki?n ID: 36871
Ngày: 4/26/2000
Th?i gian: 11:17:34 AM
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: WEBSERVER2
Mô t?: M?t l?i nghiêm tr?ng x?y ra trong khi t?o m?t ?y nhi?m máy ch? SSL.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows 2000. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t
Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a nên có các thu?c tính t?p sau đây ho?c sau này:
  Date    Time    Version     Size  File name  Platform
  ------------------------------------------------------------------
  05/02/2000 12:34:58PM 5.131.2195.2079 466,704 crypt32.dll x86
				

LƯU ?: Đ? có hi?u qu? s?a v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:

Trong trư?ng h?p này, máy ch? a hi?n nay nhà t?t c? gi?y ch?ng nh?n và đư?c s? d?ng như máy ch? xu?t kh?u (đi?u này có th? là m?t máy ch? Microsoft Windows NT ho?c Windows 2000). Máy ch? b là th?t b?i vi?c nh?p kh?u máy ch? mà có gi?y ch?ng nh?n đ? đư?c nh?p kh?u t? máy ch? A.

LƯU ?: Server A và Server B có th? cùng m?t máy tính.
 1. Lo?i b? t?t c? các ch?ng ch? t? máy ch? b t?n t?i t? chuy?n nh?p không thành công. Đi?u này bao g?m ch?ng ch? đư?c đ?t t?i các c?a hàng gi?y ch?ng nh?n "Trusted g?c", "Trung gian" và "Cá nhân".
 2. Áp d?ng các hotfix ph?c v? A.
 3. Áp d?ng các hotfix đ? Server sinh
 4. Trên Server, s? d?ng ch?ng ch? MMC snap-in xu?t chuy?n ch?ng ch?. Khi b?n xu?t kh?u m?t gi?y ch?ng nh?n đ? s? d?ng trên máy tính khác, luôn luôn ch?n các tùy ch?n sau và nh? m?t kh?u:
  • Có, xu?t kh?u khóa riêng
  • Trao đ?i thông tin cá nhân - PKCS # 12 (.PFX)
  • Bao g?m t?t c? các ch?ng ch? trong đư?ng d?n ch?ng nh?n n?u có th?
  LƯU ?: Làm không ch?n Yêu c?u m?t m? hoá Stong.

 5. Trên máy ch? B, chuy?n nh?p ch?ng ch? vào kho ch?ng ch? thích h?p "máy tính đ?a phương" (Trusted g?c, trung c?p, ho?c cá nhân) và ki?m tra Secure Sockets Layer (SSL).
LƯU ?: N?u b?n áp d?ng các gói m? hóa cao đ? cài đ?t, b?n ph?i áp d?ng hotfix này sau khi b?n cài đ?t Windows 2000 Service Pack 1.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u c?a bài vi?t này. V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong Windows 2000 Service Pack 2.

Đ? nh?n đư?c các hotfix mà không áp d?ng SP2, liên h? v?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m c?a Microsoft.

Thu?c tính

ID c?a bài: 261655 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Internet Information Services 5.0
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbmt KB261655 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:261655

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com