Làm th? nào đ? c?u h?nh và kh?c ph?c s? c? m?ng đ? ánh x? ổ đĩa k?t n?i v?i các web site SharePoint Online trong Office 365

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2616712 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? c?u h?nh m?ng đ? ánh x? ổ đĩa đ? k?t n?i v?i các web site SharePoint Online trong Office 365. Bài vi?t này c?ng ch?a thông tin v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? v?i ổ đĩa mạng đ? ánh x?.

PHƯƠNG PHÁP

Sau khi b?n c?u h?nh m?t ổ đĩa mạng đ? ánh x? đ? k?t n?i v?i các web site SharePoint Online, b?n có th? th?c hi?n hành đ?ng sau đây b?ng cách s? d?ng Windows Explorer:
 • Kéo t?p tin vào thư vi?n
 • T?o m?c tin thư thoại
 • Di chuy?n và sao chép t?p tin
 • Xoá nhi?u t?p m?t lúc
Lưu ?: Sau khi b?n ánh x? m?t ổ đĩa mạng cho SharePoint Online, b?n đôi khi ph?i k?t n?i v?i các web site SharePoint Online thông qua Internet Explorer và ch?n tùy ch?n đ? gi? cho tôi đ? kí nh?p. Đi?u này ngăn c?n phiên đư?c s? d?ng b?i các ổ đĩa mạng đ? ánh x? t? h?t h?n. M?t ổ đĩa mạng đ? ánh x? đư?c k?t n?i v?i SharePoint Online ch? đư?c h? tr? khi các bư?c đư?c th?c hi?n trong Internet Explorer.

Trư?c khi b?n ánh x? m?t ổ đĩa mạng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. kí nh?p vào các web site SharePoint Online b?ng cách s? d?ng Office 365 ?y nhi?m c?a b?n. H?y ch?c ch?n r?ng b?n b?m đ? ch?n hộp kiểm gi? cho tôi kí nh?p .
 2. M? m?t Thư viện Tài liệu trong ch? đ? xem Explorer. Ví d?, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. T? web site nhóm c?a b?n, ch?n Tài li?u chia s?.
  2. Trong ph?n Công c? thư vi?n trong Ribbon, nh?p vào tab Thư vi?n .
  3. Trong nhóm hành đ?ng , b?m vào m? v?i Explorer.

Windows XP

Đ? thi?t l?p đ?a đi?m m?ng c?a tôi đ? k?t n?i v?i các web site SharePoint Online, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. kí nh?p vào các web site SharePoint Online b?ng cách s? d?ng Office 365 ?y nhi?m c?a b?n. H?y ch?c ch?n r?ng b?n b?m đ? ch?n hộp kiểm gi? cho tôi kí nh?p .
 2. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Đ?a đi?m m?ng c?a tôi.
 3. Trong Nhi?m v? m?ng, b?m vào Thêm m?t nơi m?ng. Thu?t s? Thêm m?ng B?t đ?u.
 4. Trên trang Chào m?ng c?a thu?t s? Thêm v? trí m?ng, b?m vào ti?p theo.
 5. Ch?n ch?n v? trí m?ng khác, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 6. Trong h?p đ?a ch? Internet ho?c m?ng , nh?p URL c?a trang web mà b?n mu?n k?t n?i, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 7. Ch? r? tên cho vùng m?ng, và sau đó ch?n ti?p theo.
 8. B?m đ? b? ch?n h?p ki?m m? vùng m?ng này khi tôi b?m hoàn t?t , và sau đó nh?p vào k?t thúc.

Windows Vista, Windows 7 và Windows 8

Đ? ánh x? ? đ?a m?ng cho m?t trang web SharePoint Online, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đăng nh?p vào các trang web SharePoint Online b?ng cách s? d?ng Office 365 ?y nhi?m c?a b?n. H?y ch?c ch?n r?ng b?n b?m đ? ch?n h?p ki?m gi? cho tôi đăng nh?p .
 2. Nh?p chu?t ph?i vào máy tính t? máy tính đ? bàn, ho?c trong Windows Explorer, và sau đó nh?p vào b?n đ? m?ng lái xe.
 3. Nh?p vào liên k?t k?t n?i đ?n m?t trang Web mà b?n có th? lưu tr? tài li?u và h?nh ?nh c?a b?n , và sau đó b?m ti?p theo hai l?n.
 4. Nh?p URL trang web, nh?p vào ti?p theo, và sau đó theo các ch? d?n trong thu?t s?. Ví d?, g? https://contoso.SharePoint.com.
Đ? ánh x? ? đ?a m?ng cho m?t thư vi?n SharePoint Online, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đăng nh?p vào các trang web SharePoint Online b?ng cách s? d?ng Office 365 ?y nhi?m c?a b?n. H?y ch?c ch?n r?ng b?n b?m đ? ch?n h?p ki?m gi? cho tôi đăng nh?p .
 2. Duy?t đ?n thư vi?n mà b?n mu?n đ? ánh x? ? đ?a cho.
 3. Nh?p vào tab Thư vi?ntrên băng, và sau đó nh?p vào m? v?i Explorer.
 4. Nh?p vào m?t vùng tr?ng c?a thanh đ?a ch? c?a s? Explorer, và sau đó sao chép URL thư vi?n.
 5. Nh?p chu?t ph?i vào bi?u tư?ng máy tính t? máy tính đ? bàn, ho?c trong Windows Explorer, và sau đó nh?p vào b?n đ? m?ng lái xe.
 6. Nh?p vào liên k?t k?t n?i đ?n m?t trang Web mà b?n có th? lưu tr? tài li?u và h?nh ?nh c?a b?n , và sau đó b?m ti?p theo hai l?n.
 7. Dán URL mà b?n sao chép vào bư?c 4, b?m vào ti?p theo, và sau đó theo các ch? d?n trong thu?t s?.

Kh?c ph?c s? c? báo l?i ? đ?a m?ng đ? ánh x?

Khi b?n duy?t đ?n m?t ? đ?a m?ng đ? ánh x?, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
\\Đư?ng d?n không ph?i là có th? truy c?p. B?n có th? không có s? cho phép đ? s? d?ng tài nguyên m?ng này. Liên h? v?i ngư?i qu?n tr? h? ph?c v? này đ? t?m hi?u xem b?n có quy?n truy nh?p.

Truy c?p b? t? ch?i. Trư?c khi m? t?p tin ? v? trí này, b?n ph?i đ?u tiên thêm trang web vào danh sách site tin c?y, duy?t đ?n trang web, và ch?n tùy ch?n đ? đăng nh?p t? đ?ng '

Đ?i v?i Internet Explorer 10 v?i Windows 8 ho?c Windows 7, cài đ?t hotfix đ? gi?i quy?t v?n đ? này

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
N?u b?n đang s? d?ng Internet Explorer 10 v?i Windows 8 ho?c Windows 7, m?t hotfix đ? đư?c phát hành đ? gi?i quy?t v?n đ? này. Đ? xem thêm thông tin, h?y truy c?p bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
2846960 L?i khi b?n m? m?t thư vi?n tài li?u SharePoint trong Windows Explorer ho?c ánh x? ? đ?a m?ng cho các thư vi?n sau khi b?n cài đ?t Internet Explorer 10
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Xác th?c cho Office 365

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
H?y ch?c ch?n r?ng b?n đang ch?ng th?c vào Office 365. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau trong Internet Explorer:
 1. Đăng nh?p vào các trang web SharePoint Online b?ng cách s? d?ng Office 365 ?y nhi?m c?a b?n, và ch?c ch?n r?ng b?n b?m đ? ch?n h?p ki?m gi? cho tôi đăng nh?p như nh?n th?y trong ?nh ch?p màn h?nh sau đây:

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p màn h?nh c?a Office 365 h?p ki?m đ? gi? cho tôi đăng nh?p tùy ch?n


  Lưu ?: Sau khi b?n ánh x? m?t ? đ?a m?ng cho SharePoint Online, b?n đôi khi ph?i k?t n?i v?i các trang web SharePoint Online b?ng cách s? d?ng Internet Explorer và ch?n tùy ch?n gi? tôi đ? đăng nh?p . Đi?u này ngăn c?n phiên đư?c s? d?ng b?i các ? đ?a m?ng đ? ánh x? t? h?t h?n. M?t ? đ?a m?ng đ? ánh x? đư?c k?t n?i v?i SharePoint Online ch? đư?c h? tr? khi các bư?c đư?c th?c hi?n trong Internet Explorer.

  N?u b?n đ? không ch?n gi? cho tôi đăng nh?p và sau đó tr?nh duy?t m?t trang web SharePoint Online ho?c c?ng Office 365 và b?n đ? đăng nh?p, b?n ph?i l?n đ?u tiên đăng xu?t, và sau đó đăng nh?p m?t l?n n?a b?ng cách s? d?ng gi? tôi đăng nh?p vào h?p ki?m. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trong ribbon Office 365, h?y nh?p vào m?i tên th? xu?ng bên c?nh tên ngư?i dùng c?a b?n.
  2. Nh?p vào đăng xu?t.
  3. Đóng t?t c? c?a s? tr?nh duy?t.
  4. Duy?t đ?n c?ng Office 365.
  5. Ch?n h?p ki?m gi? cho tôi đăng nh?p , nh?p thông tin đăng nh?p c?a b?n, và sau đó nh?p vào đăng nh?p (n?u nó là c?n thi?t).
 2. M? m?t thư vi?n tài li?u trong ch? đ? xem Explorer.
 3. C? g?ng đ? truy c?p vào ? đ?a m?ng đ? ánh x?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thêm các trang web SharePoint Online c?a b?n đ?n các trang web đáng tin c?y

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Đ?m b?o r?ng các URL tr?c tuy?n SharePoint đ? đư?c thêm vào vùng site tin c?y c?a b?n trong Internet Explorer. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng Internet Explorer.
 2. Tùy thu?c vào phiên b?n c?a Internet Explorer, m?t m?t trong nh?ng hành đ?ng sau đây:
  • Nh?p vào tr?nh đơn công c? , và sau đó b?m tùy ch?n Internet.
  • Nh?p vào bi?u tư?ng bánh răng, và sau đó b?m tùy ch?n Internet.


  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  M?t ?nh ch?p màn h?nh c?a tùy ch?n Internet đư?c đánh d?u theo bi?u tư?ng bánh răng

 3. Nh?p vào Security tab, nh?p vào các trang web tin c?y, và sau đó nh?p vào các trang web.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  M?t ?nh ch?p màn h?nh c?a các b?o m?t tab trên trang Internet Options

 4. Trong h?p Thêm website này vào vùng , h?y nh?p URL cho trang web SharePoint Online b?n mu?n thêm vào vùng site tin c?y , và sau đó b?m vào Thêm. Ví d?, g? https://contoso. sharepoint.com. (? đây, gi? ch? contoso đ?i di?n cho tên mi?n mà b?n s? d?ng cho t? ch?c c?a b?n.) L?p l?i các bư?c này cho b?t k? trang web b? sung mà b?n mu?n thêm vào vùng này.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  M?t ?nh ch?p màn h?nh c?a trang web tin c?y

 5. Sau khi b?n đ? thêm vào t?ng trang web vào danh sách trang web , nh?p vào đóng, và sau đó nh?p vào OK.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Ki?m tra tr?ng thái d?ch v? WebClient

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Đ? gi? k?t n?i sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính, đ?m b?o r?ng các d?ch v? WebClient đang ch?y. (Lưu ? r?ng cookie s? cu?i cùng th?i gian ra.) Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Th?c hi?n theo bư?c thích h?p cho h? đi?u hành c?a b?n:
  • Đ?i v?i Windows XP, Windows Vista và Windows 7, b?m vào b?t đ?u, b?m ch?y, g? Services.msc, và sau đó nh?n Enter.
  • Cho Windows 8, nh?p vào b?t đ?u, g? services.msc, và sau đó nh?n Enter.
 2. Trong danh sách các d?ch v?, xác đ?nh v? trí các d?ch v? WebClient, và sau đó h?y ch?c ch?n r?ng t?nh tr?ng c?a nó trong c?t tr?ng thái đư?c thi?t l?p đ? b?t đ?u. N?u nó không ph?i là thi?t l?p đ? b?t đ?u, b?m đúp vào d?ch v? WebClient , nh?p vào b?t đ?u, và sau đó nh?p vào OK.
Đ?m b?o r?ng các b?n c?p nh?t Windows m?i nh?t đư?c áp d?ng. N?u t?t c? các b?n c?p nh?t m?i nh?t đư?c áp d?ng, và các v?n đ? v?n ti?p di?n, h?y ch?c ch?n r?ng d?ch v? WebClient đang ch?y.
 1. Th?c hi?n theo bư?c thích h?p cho h? đi?u hành c?a b?n:
  • Đ?i v?i Windows XP, Windows Vista và Windows 7, b?m vào b?t đ?u, b?m ch?y, g? Services.msc, và sau đó nh?n Enter.
  • Cho Windows 8, nh?p vào b?t đ?u, g? services.msc, và sau đó nh?n Enter.
 2. Trong danh sách các d?ch v?, xác đ?nh v? trí các d?ch v? WebClient, và sau đó h?y ch?c ch?n r?ng t?nh tr?ng c?a nó trong c?t tr?ng thái đư?c thi?t l?p đ? b?t đ?u. N?u nó không ph?i là thi?t l?p đ? b?t đ?u, b?m đúp vào d?ch v? WebClient , nh?p vào b?t đ?u, và sau đó nh?p vào OK.
N?u b?n đ? ch?y Microsoft tr?c tuy?n d?ch v? ch?n đoán và b? công c? h? tr? đăng nh?p (MOSDAL), b?n có th? xác đ?nh các d?ch v? WebClient đ? ch?y. T? các b?n ghi MOSDAL, trong thư m?c h? th?ng ch?n đoán, m? Tasklist_svc.txt và t?m ki?m WebClient. N?u b?n không th? t?m th?y nó, các d?ch v? WebClient không ch?y.

Ngoài ra, b?n có th? xác minh các trang web đáng tin c?y. T? các b?n ghi MOSDAL, trong thư m?c đăng k? n?m trong thư m?c Internet Explorer, t?m ki?m trong các t?p tin phím đăng k? Internet cài đ?t ZoneMap cho các trang web đáng tin c?y.

Đ? xem thêm thông tin, h?y truy c?p bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
960625 Tr?c tuy?n Microsoft d?ch v? ch?n đoán và b? công c? h? tr? khai thác g? (MOSDAL)
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Kh?c ph?c s? c? ch?m hơn so v?i d? ki?n hi?u su?t ? đ?a m?ng đ? ánh x? trên m?t Windows 8 - ho?c máy tính d?a trên Windows Server 2012

Khi b?n duy?t đ?n m?t thư vi?n tài li?u SharePoint Online thông qua m?t ? đ?a m?ng đ? ánh x?, b?n có th? g?p m?t v?n đ? trong đó li?t kê các t?p tin và thư m?c là ch?m hơn so v?i d? ki?n. M?t hotfix đư?c phát hành đ? gi?i quy?t v?n đ? này. Đ? xem thêm thông tin, h?y truy c?p bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
2782826 Hi?u su?t ch?m khi b?n k?t n?i t?i c?p chia s? WebDAV trong Windows 8 ho?c c?a s? máy ch? 2012

THÊM THÔNG TIN

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm vi?c v?i các d?ch v? WebClient, đi đ?n các bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
 • 2548470 M?t d?ch v? WebClient treo trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 khi b?n k?t n?i m?t ngu?n tài nguyên WebDav
 • 943280 Nh?c cho thông tin đăng nh?p khi truy c?p vào các trang web FQDN t? Windows Vista ho?c Windows 7 máy tính
M?t cách thay th? đ? s? d?ng ch?c năngb?n đ? ? đ?a m?nglà đ? s? d?ng Microsoft OneDrive cho khách hàng kinh doanh (trư?c đây là Microsoft SkyDrive Pro) đ?ng b? đ? đ?ng b? hóa c?a b?n t?p tin gi?a các h? sơ Explorer và SharePoint Online. Đ? xem thêm thông tin, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách th?c đ? làm vi?c v?i các trang web thư vi?n t?p tin trong File Explorer, đi đ?n trang web c?a Microsoft sau đây:
Cách đ? làm vi?c v?i các trang web thư vi?n t?p tin trong File Explorer

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2616712 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 23.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office SharePoint Online
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
o365 o365a o365e mosdal4.5 o365m o365022013 kbgraphxlink kbgraphic o365p kbmt KB2616712 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2616712

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com