Đ?i l? s?c kh?e M?o và b?n s?a l?i cho h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2616936 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Bài vi?t này th?o lu?n v? l?i khuyên v? các b?n s?a l?i và thay đ?i cho Microsoft h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 (OpsMgr) đ?i l? s?c kh?e. Bài vi?t này th?o lu?n v? ki?m nh?p và hotfix phím. Lưu ? r?ng các phím hotfix và cơ quan ki?m nh?p có th? không đư?c nh?n th?y trong môi trư?ng c?a b?n tr?c ti?p nhưng có th? gây ra v?n đ? trong đó qu? v? không đư?c nh?n th?c.

Bài vi?t này là dành cho Operations Manager 2007 SP1 và Operations Manager 2007 R2. Đ? ho?t đ?ng Manager 2012, ho?t đ?ng Manager 2012 SP1, và ho?t đ?ng Manager 2012 R2 xem bài vi?t sau đây:

http://support.Microsoft.com/kb/2843219
N?u b?n có m?t v?n đ? mà ?nh hư?ng đ?n đ?i l? trong m?t trạm đậu màu xám, nh?ng l?i khuyên và b?n s?a l?i có th? giúp. Tuy nhiên, n?u h? không giúp đ?, bài vi?t sau có th? h?u ích:

http://support.Microsoft.com/kb/2288515

Thông tin thêm

Hotfix

 1. Đ?m b?o r?ng các đ?i l?, qu?n l? máy ch? và c?ng c?a b?n đang ch?y tích l?y C?p Nh?t m?i nh?t (CU). T?i th?i đi?m bài vi?t này đư?c vi?t, CU phiên b?n m?i nh?t là CU6. Đ? t?i v? Cumulative Update 6 cho h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2 (KB 2626076), h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:

  http://www.Microsoft.com/Download/en/details.aspx?ID=29850
 2. T?t c? các đ?i l?, qu?n l? máy ch? và c?ng nên ch?y phiên b?n m?i nh?t c?a máy bay ph?n l?c EDB hotfix cho Windows.

  Windows 2008 R2 và Windows 7

  phiên b?n m?i nh?t c?a máy bay ph?n l?c EDB hotfix cho Windows đư?c bao g?m trong Service Pack 1 (SP) cho các hệ điều hành.

  Windows 2008 và Windows Vista

  cài đ?t chuyên bi?t hotfix rollup đư?c đ? c?p trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:

  http://support.Microsoft.com/kb/2553708

  Cho Windows Server 2003

  cài đ?t chuyên bi?t hotfix đư?c đ? c?p trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:

  http://support.Microsoft.com/kb/981263
 3. Đó là m?t v?n đ? Avg. đ?a Sec/chuy?n tr? v? m?t giá tr? r?t l?n đó là không chính xác. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các bài vi?t sau đây, như là thích h?p cho hệ điều hành c?a b?n:

  Windows 2008 R2 ho?c Windows 7

  http://support.Microsoft.com/kb/2470949
  Cho Windows Server 2008 ho?c Windows Vista

  http://support.Microsoft.com/kb/2495300
 4. B?n không nh?n đư?c thông báo s? ki?n sau khi b?n sao lưu và sau đó xóa b?n ghi s? ki?n trong Windows Server 2008 ho?c Windows Vista. V? v?y, OpsMgr là ngăn ch?n t? vi?c cung c?p m?t c?nh báo cho các s? ki?n sau khi các b?n ghi s? ki?n s? b? xóa.

  Windows 2008 ho?c Windows Vista
  http://support.Microsoft.com/kb/2458331

  Lưu ? V?n đ? này không x?y ra trong Windows Server 2008 R2 ho?c Windows 7.
 5. "Win32_Service" WMI l?p r? b? nh? trong Windows Server 2008 R2 và Windows 7:

  http://support.Microsoft.com/kb/981314

  Lưu ? V?n đ? này đư?c gi?i quy?t trong Windows Server 2008 R2 SP1 và Windows 7 SP1.
 6. M?t hotfix có s?n mà c?i thi?n s? ?n đ?nh c?a các kho phương ti?n qu?n l? Windows trong Windows Server 2003:

  http://support.Microsoft.com/kb/933061
 7. Nh?ng chương tr?nh WSH đư?c ghi đè b?i b?o v? t?p c?a Windows sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows Script 5.7 trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2003 ho?c Windows XP:

  http://support.Microsoft.com/kb/955360
  Ho?t đ?ng qu?n l?, đi?u này có th? là nguyên nhân c?a vi?c s? d?ng CPU cao.
 8. M?t ?ng d?ng đư?c qu?n l? này có m?t s? cao ch? đ? x? l? và B? x? lí bi?n c? trong Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0:

  http://support.Microsoft.com/kb/968760
  Ho?t đ?ng qu?n l?, đi?u này gây ra m?t s? x? l? cao
 9. Vi?c s? d?ng CPU c?a m?t ?ng d?ng ho?c m?t b?n ghi d?ch v? s? d?ng MSXML 6.0 đ? x? l? yêu c?u XML đ?t đ?n 100% trong Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP Service Pack 3 ho?c các h? th?ng khác có MSXML 6.0 cài đ?t:

  http://support.Microsoft.com/kb/968967
  Ho?t đ?ng qu?n l?, hành vi này gây ra vi?c s? d?ng CPU cao cho quá tr?nh Monitoringhost.exe.
 10. M?i AFD k?t n?i không thành công khi ph?n m?m s? d?ng TDI tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên Windows Server 2008 ho?c Windows Vista SP1 H? th?ng đang ch?y trên m?t máy tính có đa b? x? l?:

  http://support.Microsoft.com/kb/961775
 11. Kh?c ph?c: B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Nhà cung c?p t?i l?i" ho?c quá tr?nh Wmiprvse.exe d?ng đáp ?ng khi b?n s? d?ng m?t nhà cung c?p SQL Server WMI đ? có đư?c thông tin v? SQL Server 2005, SQL Server 2008 hay SQL Server 2008 R2 d?ch v?:

  http://support.Microsoft.com/kb/980142
 12. M? r?ng b?o v? cho xác th?c: tính năng này giúp tăng cư?ng b?o v? và x? l? thông tin kí nh?p khi cá k?t n?i m?ng b?ng cách s? d?ng Xác thực tích h?p Windows (IWA). Trong qu?n l? ho?t đ?ng, có th? có m?t s? hi?u l?i làm m?t đ?y khách hàng. Trong trư?ng h?p này, m?t d?u ki?m v?t m?ng s? ch?a nh?ng đi?u sau đây:

  Server Error, (91) Invalid user identifier
  Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

  http://support.Microsoft.com/kb/968389
 13. Mô t? C?p Nh?t rollup cho các Khuôn kh? .NET 3,5 Service Pack 1 trên Windows XP và Windows Server 2003 (976765, 980773 và 976769): Tháng sáu 8, 2010:

  http://support.Microsoft.com/kb/982168
 14. Mô t? C?p Nh?t rollup cho Khuôn kh? .NET 3,5 Service Pack 1 và các Khuôn kh? .NET 2.0 Service Pack 2 trên Windows XP và Windows Server 2003 (976765 và 980773): Tháng sáu 8, 2010:

  http://support.Microsoft.com/kb/982167
 15. M?t hotfix rollup gói cho Windows Server 2008 chuy?n đ?i d? ph?ng Clustering WMI nhà cung c?p:

  http://support.Microsoft.com/kb/968936
 16. Có là m?t r? b? nh? trong IIS khi căng th?ng th? nghi?m c?a chúng tôi khám phá IIS. QFE này là quan tr?ng cho b?t c? ai s? d?ng OpsMgr v?i IIS MP, và quan tr?ng hơn khi tính năng APM đư?c s? d?ng trong OM12. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem "s?a ch?a: r? b? nh? trong Rhs.exe sau khi b?n c?u h?nh IIS 7.5 W3SVC v? trong Windows Server 2008 R2 SP1 c?m chuy?n đ?i d? ph?ng":

  http://support.Microsoft.com/kb/2618982
 17. b?n ghi d?ch v? WMI và các nhà cung c?p WMI ng?ng đáp ?ng khi b?n s? d?ng WMI hi?u su?t l?p h?c đ? theo d?i hi?u su?t trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2:

  http://support.Microsoft.com/kb/2547244
 18. S? d?ng CPU cao ho?c m?t quá tr?nh dài kh?i đ?ng x?y ra trong WMI kho xác minh khi m?t kho lưu tr? WMI l?n t?n t?i trong Windows 7 ho?c trong Windows Server 2008 R2:

  http://support.Microsoft.com/kb/2505348
 19. B?t ng? kh?i đ?ng ch?m ho?c ti?n tr?nh kí nh?p trong Windows Server 2008 R2 ho?c Windows 7:

  http://support.Microsoft.com/kb/2617858
 20. "0x80041001" l?i khi l?p Win32_Environment WMI truy v?n b?i nhi?u requestors trong Windows 7 ho?c trong Windows Server 2008 R2:

  http://support.Microsoft.com/kb/2692929
 21. Kh?c ph?c: Quá tr?nh máy ch? c?a ?ng d?ng đ? v? khi phương pháp CounterExists ho?c phương pháp t?n đư?c g?i là trên m?t máy tính s? IIS 6.0

  http://support.Microsoft.com/kb/960718
 22. Ch? kí t? đ?i di?n đ?u tiên v? cho m?t s? dây trong trư?ng h?p tin thư thoại khi b?n truy v?n s? ghi s? ki?n DFS nhân r?ng trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008

  http://support.Microsoft.com/kb/973275

ki?m nh?p subkeys

Khoá con 1
Khoá con:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\HealthService\Parameters

Lo?i: REG_DWORD
Tên: kiên tr? phiên b?n c?a hàng t?i đa
Giá tr?: s? 16-kilobyte trang
Cơ s?: th?p phân

Kích thư?c m?c đ?nh c?a các c?a hàng phiên b?n ph? thu?c vào vai tr? qu?n l? ho?t đ?ng và đư?c đ?nh ngh?a là s? lư?ng các trang 16-kilobyte đ? phân b? trong b? nh?. Các giá tr? m?c đ?nh là như sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Đ?i l? (h? đi?u hành máy tr?m): 640 (10 MB)
Đ?i l? (h? đi?u hành server): 1920 (30 megabyte)
Qu?n l? Server: 5120 (80 MB)
N?u b?n g?p s? c? v?i c?u h?nh c?a giá tr? ki?m nh?p này, b?n nh?n th?y s? ki?n sau đây:

Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: Tây B?c
Th? lo?i s? ki?n: Giao d?ch qu?n l?
ID s? ki?n: 623
Mô t?: (HealthService)<PID></PID>) Các phiên b?n lưu tr? ví d? <instance></instance> ("<name></name>") đ? đ?t đ?n kích thư?c t?i đa c?a <value></value>MB. Nó có kh? năng r?ng m?t giao d?ch dài ch?y ngăn ng?a d?n d?p Phiên b?n lưu tr? và gây ra nó đ? xây d?ng kích thư?c. B?n C?p Nh?t s? b? t? ch?i cho đ?n khi giao d?ch dài ch?y đ? đư?c hoàn toàn cam k?t ho?c quay ngư?c l?i. Có th? dài ch?y giao d?ch:
SessionId: <value></value>
Phiên-b?i c?nh: <value></value>
Phiên-b?i c?nh ThreadId: <value></value>.
D?n:<value></value>


Lưu ? S? ki?n này có th? báo cáo s? c? v?i các quy tr?nh qu?n l? ho?t đ?ng khác, tùy thu?c vào vai tr? b? ?nh hư?ng.

Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n thi?t l?p kích thư?c lưu tr? phiên b?n tăng g?p đôi kích thư?c m?c đ?nh c?a nó. Ví d?, n?u b?n thi?t l?p kích thư?c lưu tr? phiên b?n trên máy tính lưu tr? m?t vai tr? qu?n l? máy ch?, thi?t l?p giá tr? ki?m nh?p đ? 10240 (th?p phân).

Subkey 2

Khoá con:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\HealthService\Parameters\Management Groups\<MGNAME>

Lo?i: REG_DWORD
Tên: MaxItemSizeBytes
Giá tr?: 52428800
Cơ s?: th?p phân

N?u b?n g?p m?t v?n đ? v?i giá tr? ki?m nh?p này, b?n nh?n th?y s? ki?n sau đây:

S? ki?n ngu?n: HealthService
Th? lo?i s? ki?n: b?n ghi d?ch v? y t?
ID s? ki?n: 2015
Ngư?i dùng: N/A
Tr? chơi mô t?:
M?t quy tr?nh làm vi?c trong các b?n ghi d?ch v? y t? đ? t?o ra m?t tin thư thoại mà vư?t quá gi?i h?n kích thư?c, và đ? đư?c lo?i b?.


Lưu ? Tăng gi?i h?n có th? ?nh hư?ng đ?n hi?u su?t c?a nhóm qu?n l?. Đi?u này là do s? gia tăng này gây ra r?t nhi?u khám phá d? li?u đư?c thu th?p b?i các máy ch? qu?n l? và b?i các máy ch? g?c qu?n l?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2616936 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Mười Hai 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1
T? khóa: 
kbmt KB2616936 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2616936

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com