Khôi ph?c h? th?ng s? g? b? t?p tin trong m?t th? t?c khôi ph?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 261716
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n s? d?ng ti?n ích khôi ph?c h? th?ng, m?t s? t?p (t?p tin đư?c li?t kê trên ph?n bao g?m các t?p tin Filelist.xml, ví d?, t?p đ? exe, com, .drv, .dll ho?c .sys là ph?n m? r?ng tên t?p tin c?a h?) mà đ? trên máy tính c?a b?n trư?c khi các th? t?c khôi ph?c có th? không c?n trên máy tính c?a b?n.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này x?y ra b?i v? các đi?u ki?n sau là đúng:
  • Các t?p tin không trên máy tính c?a b?n khi b?n t?o đi?m khôi ph?c b?n cu?n ngư?c l?i v?.

    - và -
  • Các t?p tin không đư?c lưu tr? trong thư m?c My Documents.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Ch?nh s?a hành vi này, ch?y ti?n ích khôi ph?c h? th?ng m?t l?n n?a và sau đó nh?p vào Hoàn tác khôi ph?c cu?i cùng c?a tôi.

T?NH TR?NG

Hành vi này là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

Đ? tránh hành vi này trong tương lai, lưu tr? các t?p tin mà b?n không mu?n đ? bao g?m trong m?t th? t?c khôi ph?c h? th?ng trong thư m?c My Documents. B?n có th? di chuy?n c?p tài li?u c?a tôi cho b?t k? v? trí, nhưng khôi ph?c h? th?ng bao g?m đ?a đi?m m?i c?a thư m?c My Documents tr? khi b?n vô hi?u hóa và sau đó kích ho?t l?i khôi ph?c h? th?ng.

Quan tr?ng Khi b?n kích ho?t l?i khôi ph?c h? th?ng, t?t c? các đi?m khôi ph?c hi?n có c?a b?n s? b? xoá. Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? vô hi?u hóa và sau đó kích ho?t l?i khôi ph?c h? th?ng, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
264887Làm th? nào đ? kích ho?t và vô hi?u hoá khôi ph?c h? th?ng
Đ?i tên ph?n m? r?ng tên t?p tin c?a các t?p tin mà b?n không mu?n đ? bao g?m trong m?t th? t?c khôi ph?c h? th?ng v?i m?t .sav ph?n m? r?ng tên t?p. Khôi ph?c h? th?ng không theo d?i t?p tin có m?t .sav ph?n m? r?ng tên t?p.

Thu?c tính

ID c?a bài: 261716 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbacwsurvey kbprb kbmt KB261716 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:261716
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com