Quy t?c chính t? c? trên t? đi?n ti?ng B? Đào Nha Brazil trong OWA trong môi trư?ng Exchange Server 2007 SP3

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2617514 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n c?u h?nh đ? s? d?ng t? đi?n ti?ng B? Đào Nha (Brazil) đ? ki?m tra chính t? trong Outlook Web Access (OWA) trong m?t môi trư?ng Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3 (SP3).
  • B?n vi?t m?t email trong OWA và sau đó ki?m tra chính t?.
Trong trư?ng h?p này, đ? ngh? ki?m tra chính t? c?a t? sai chính t? là không tương h?p v? sau v?i Brazil B? Đào Nha spelling c?i cách c?a năm 2009. Ki?m tra chính t? v?n c?n s? d?ng các quy t?c chính t? c?.

Ví d?, ki?m tra chính t? góp ? cho các t? "aguentar", "consequencia" và "cinquenta" là "agüentar", "conseqüência" và "cinqüenta". Tuy nhiên, theo các quy t?c m?i, ch? "consequencia" nên đư?c đánh d?u ki?m không chính xác và đ? ngh? "consequência".

Ghi chú
  • V?n đ? đư?c đ? c?p trong ph?n "Tri?u ch?ng" c?ng có m?t trong Exchange Server 2007 trư?c khi đ?n SP3.
  • D?a trên m?t ngh? đ?nh c?a chính ph? Brasil, Brazil s? thay đ?i các quy t?c chính t? B? Đào Nha. T? ngày 1 tháng 1 năm 2009 đ?n tháng mư?i hai 31 2012, có là m?t giai đo?n chuy?n ti?p mà c? hai quy t?c đang đư?c ch?p nh?n. Sau th?i gian này, các quy t?c m?i s? đư?c thi hành.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t rollup sau đây:
2655203 Mô t? C?p Nh?t Rollup 7 cho Exchange Server 2007 Service Pack 3
Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t rollup này, t? đi?n ti?ng B? Đào Nha (Brazil) s? dùng các quy t?c chính t? m?i cho vi?c ki?m tra chính t?.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm v? C?p Nh?t cho Brazil B? Đào Nha công cụ kiểm l?i trong năm 2007 Microsoft Office các ?ng d?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
972854 Thông tin chung v? m?t b?n c?p nh?t cho Brazil B? Đào Nha công cụ kiểm l?i trong năm 2007 Microsoft Office các ?ng d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2617514 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3, khi đư?c dùng v?i:
    • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
    • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2617514 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2617514

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com