Các ?ng d?ng ho?c d?ch v? b?t đ?u nhi?u tai n?n phiên d?ch v? máy tính đ? bàn t? xa trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2617687 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n ch?y m?t ?ng d?ng ho?c m?t d?ch v? trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • Các ?ng d?ng ho?c d?ch v? s? d?ng đi?u khi?n t? xa máy tính đ? bàn k?t n?i ActiveX (Mstscax.dll) đ? t?o ra nhi?u d?ch v? máy tính đ? bàn t? xa phiên ch?y.
 • Các ?ng d?ng ho?c d?ch v? t?o ra nhi?u WinSock phiên ch?y trong phiên làm vi?c t? xa máy tính đ? bàn d?ch v? khác nhau.
Trong trư?ng h?p này, các ?ng d?ng ho?c d?ch v? có th? crash ng?u nhiên.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? c?a m?t đi?u ki?n ch?ng t?c trong Mstscax.dll. Các đi?u ki?n ch?ng t?c có th? x?y ra khi hai bài t? c? g?ng đ? đăng k? l?p window WinSock cùng cùng m?t lúc.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0. 16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0. 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1. 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngD?ch v? chi nhánh
Wksprt.exe6.1.7600.21097223,74424-Tháng mư?i m?t-201105: 02x 86X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..ES-WORKSPACERUNTIME_31BF3856AD364E35_6.1.7600.21097_NONE_26BC3FF357B9E24F
Wksprt.exe6.1.7601.21866223,74424-Tháng mư?i m?t-201104: 55x 86X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..ES-WORKSPACERUNTIME_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21866_NONE_28C2363754C8AAF6
Mstsc.exe6.1.7600.210971,037,82424-Tháng mư?i m?t-201106: 20x 86Không áp d?ng
Mstsc.MOFKhông áp d?ng1,19922 Tháng b?y năm 200923: 03Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstsc.exe6.1.7601.218661,051,64824-Tháng mư?i m?t-201106: 14x 86Không áp d?ng
Mstsc.MOFKhông áp d?ng1,19912 Tháng mư?i m?t, 201023: 41Không áp d?ngKhông áp d?ng
Aaclient.dll6.1.7600.21097131,58424-Tháng mư?i m?t-201106: 20x 86Không áp d?ng
Aaclient.MOFKhông áp d?ng1.26122 Tháng b?y năm 200922: 58Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7600.210972,706,43224-Tháng mư?i m?t-201106: 23x 86Không áp d?ng
Mstscax.MOFKhông áp d?ng2.054 ngư?i22 Tháng b?y năm 200923: 02Không áp d?ngKhông áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7600.2109736,86424-Tháng mư?i m?t-201106: 25x 86Không áp d?ng
Aaclient.dll6.1.7601.17514131,58420 Tháng mư?i m?t, 201012: 18x 86Không áp d?ng
Aaclient.MOFKhông áp d?ng1.26110 Tháng sáu, 200921: 14Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7601.218663,217,92024-Tháng mư?i m?t-201106: 18x 86Không áp d?ng
Mstscax.MOFKhông áp d?ng2.054 ngư?i10 Tháng sáu, 200921: 17Không áp d?ngKhông áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7601.1751436,86420 Tháng mư?i m?t, 201012: 21x 86Không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngD?ch v? chi nhánh
Wksprt.exe6.1.7600.21097248,83224-Tháng mư?i m?t-201105: 33x 64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..ES-WORKSPACERUNTIME_31BF3856AD364E35_6.1.7600.21097_NONE_82DADB7710175385
Wksprt.exe6.1.7601.21866249,34424-Tháng mư?i m?t-201105: 32x 64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..ES-WORKSPACERUNTIME_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21866_NONE_84E0D1BB0D261C2C
Mstsc.exe6.1.7600.210971,101,31224-Tháng mư?i m?t-201107: 10x 64Không áp d?ng
Mstsc.MOFKhông áp d?ng1,19922 Tháng b?y năm 200923: 22Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstsc.exe6.1.7601.218661,119,74424-Tháng mư?i m?t-201107: 05x 64Không áp d?ng
Mstsc.MOFKhông áp d?ng1,19912 Tháng mư?i m?t, 201023: 42Không áp d?ngKhông áp d?ng
Aaclient.dll6.1.7600.21097158,72024-Tháng mư?i m?t-201107: 11x 64Không áp d?ng
Aaclient.MOFKhông áp d?ng1.26122 Tháng b?y năm 200923: 18Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7600.210973,156,99224-Tháng mư?i m?t-201107: 15x 64Không áp d?ng
Mstscax.MOFKhông áp d?ng2.054 ngư?i22 Tháng b?y năm 200923: 20Không áp d?ngKhông áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7600.2109744,03224-Tháng mư?i m?t-201107: 19x 64Không áp d?ng
Aaclient.dll6.1.7601.17514158,72020 Tháng mư?i m?t, 201013: 25x 64Không áp d?ng
Aaclient.MOFKhông áp d?ng1.26110 Tháng sáu, 200920: 31Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7601.218663,719,16824-Tháng mư?i m?t-201107: 09x 64Không áp d?ng
Mstscax.MOFKhông áp d?ng2.054 ngư?i10 Tháng sáu, 200920: 34Không áp d?ngKhông áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7601.1751444,03220 Tháng mư?i m?t, 201013: 27x 64Không áp d?ng
Mstsc.exe6.1.7600.210971,037,82424-Tháng mư?i m?t-201106: 20x 86Không áp d?ng
Mstsc.MOFKhông áp d?ng1,19922 Tháng b?y năm 200923: 03Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstsc.exe6.1.7601.218661,051,64824-Tháng mư?i m?t-201106: 14x 86Không áp d?ng
Mstsc.MOFKhông áp d?ng1,19912 Tháng mư?i m?t, 201023: 41Không áp d?ngKhông áp d?ng
Aaclient.dll6.1.7600.21097131,58424-Tháng mư?i m?t-201106: 20x 86Không áp d?ng
Aaclient.MOFKhông áp d?ng1.26122 Tháng b?y năm 200922: 58Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7600.210972,706,43224-Tháng mư?i m?t-201106: 23x 86Không áp d?ng
Mstscax.MOFKhông áp d?ng2.054 ngư?i22 Tháng b?y năm 200923: 02Không áp d?ngKhông áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7600.2109736,86424-Tháng mư?i m?t-201106: 25x 86Không áp d?ng
Aaclient.dll6.1.7601.17514131,58420 Tháng mư?i m?t, 201012: 18x 86Không áp d?ng
Aaclient.MOFKhông áp d?ng1.26110 Tháng sáu, 200921: 14Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7601.218663,217,92024-Tháng mư?i m?t-201106: 18x 86Không áp d?ng
Mstscax.MOFKhông áp d?ng2.054 ngư?i10 Tháng sáu, 200921: 17Không áp d?ngKhông áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7601.1751436,86420 Tháng mư?i m?t, 201012: 21x 86Không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngD?ch v? chi nhánh
Wksprt.exe6.1.7600.21097457,21624-Tháng mư?i m?t-201104: 37IA-64IA64_MICROSOFT-WINDOWS-T..ES-WORKSPACERUNTIME_31BF3856AD364E35_6.1.7600.21097_NONE_26BDE3E957B7EB4B
Wksprt.exe6.1.7601.21866456,70424-Tháng mư?i m?t-201104: 28IA-64IA64_MICROSOFT-WINDOWS-T..ES-WORKSPACERUNTIME_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21866_NONE_28C3DA2D54C6B3F2
Mstsc.exe6.1.7600.210971,668,60824-Tháng mư?i m?t-201105: 42IA-64Không áp d?ng
Mstsc.MOFKhông áp d?ng1,19922 Tháng b?y năm 200923: 47Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstsc.exe6.1.7601.218661,703,42424-Tháng mư?i m?t-201105: 34IA-64Không áp d?ng
Mstsc.MOFKhông áp d?ng1,19912 Tháng mư?i m?t, 201023: 42Không áp d?ngKhông áp d?ng
Aaclient.dll6.1.7600.21097339,96824-Tháng mư?i m?t-201105: 43IA-64Không áp d?ng
Aaclient.MOFKhông áp d?ng1.26122 Tháng b?y năm 200923: 44Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7600.210976,094,33624-Tháng mư?i m?t-201105: 47IA-64Không áp d?ng
Mstscax.MOFKhông áp d?ng2.054 ngư?i22 Tháng b?y năm 200923: 46Không áp d?ngKhông áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7600.2109797,79224-Tháng mư?i m?t-201105: 50IA-64Không áp d?ng
Aaclient.dll6.1.7601.21866339,96824-Tháng mư?i m?t-201105: 34IA-64Không áp d?ng
Aaclient.MOFKhông áp d?ng1.26110 Tháng sáu, 200920: 36Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7601.218666,309,37624-Tháng mư?i m?t-201105: 38IA-64Không áp d?ng
Mstscax.MOFKhông áp d?ng2.054 ngư?i10 Tháng sáu, 200920: 38Không áp d?ngKhông áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7601.1751497,79220 Tháng mư?i m?t, 201010: 28IA-64Không áp d?ng
Mstsc.exe6.1.7600.210971,037,82424-Tháng mư?i m?t-201106: 20x 86Không áp d?ng
Mstsc.MOFKhông áp d?ng1,19922 Tháng b?y năm 200923: 03Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstsc.exe6.1.7601.218661,051,64824-Tháng mư?i m?t-201106: 14x 86Không áp d?ng
Mstsc.MOFKhông áp d?ng1,19912 Tháng mư?i m?t, 201023: 41Không áp d?ngKhông áp d?ng
Aaclient.dll6.1.7600.21097131,58424-Tháng mư?i m?t-201106: 20x 86Không áp d?ng
Aaclient.MOFKhông áp d?ng1.26122 Tháng b?y năm 200922: 58Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7600.210972,706,43224-Tháng mư?i m?t-201106: 23x 86Không áp d?ng
Mstscax.MOFKhông áp d?ng2.054 ngư?i22 Tháng b?y năm 200923: 02Không áp d?ngKhông áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7600.2109736,86424-Tháng mư?i m?t-201106: 25x 86Không áp d?ng
Aaclient.dll6.1.7601.17514131,58420 Tháng mư?i m?t, 201012: 18x 86Không áp d?ng
Aaclient.MOFKhông áp d?ng1.26110 Tháng sáu, 200921: 14Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7601.218663,217,92024-Tháng mư?i m?t-201106: 18x 86Không áp d?ng
Mstscax.MOFKhông áp d?ng2.054 ngư?i10 Tháng sáu, 200921: 17Không áp d?ngKhông áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7601.1751436,86420 Tháng mư?i m?t, 201012: 21x 86Không áp d?ng

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.324
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)16: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_95729a081c4ee4fb685e20eb6e11d6a9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_77711a200ac1cebe.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1458
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)16: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_a8d584d4e7a23313684e5e0e8455f260_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_4fb0d622916588d1.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1458
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)16: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...es-workspaceruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_26bc3ff357b9e24f.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,960
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)07: 16
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...es-workspaceruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_28c2363754c8aaf6.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,960
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)07: 14
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_4e3352cb9b8f38dd.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,618
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)07: 26
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_5039490f989e0184.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,618
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)07: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_30450cf3401fdf5c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin131,498
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)07: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_324b03373d2ea803.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin140,967
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)17: 12
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_4bbcb10d4b83f5e4aa88ef1e1875feca_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_0b203665052f7f15.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.205 ngư?i
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)16: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_647ed0db8315f15ac6efeb075ea0a7b9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_87b2bdb85b8f48ec.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.205 ngư?i
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)16: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...es-workspaceruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_82dadb7710175385.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,551
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)08: 10
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...es-workspaceruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_84e0d1bb0d261c2c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,551
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)08: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_aa51ee4f53ecaa13.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,624
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)08: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_ac57e49350fb72ba.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,624
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)08: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_8c63a876f87d5092.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin131,504
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)08: 16
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinAmd64_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_8e699ebaf58c1939.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin140,973
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)17: 56
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,340
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)16: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_b4a698a1884d6c0e.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin13,023
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)06: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_b6ac8ee5855c34b5.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin13,023
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)06: 53
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_30450cf3401fdf5c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin131,498
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)07: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_324b03373d2ea803.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin140,967
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)17: 56
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_5bf73fc8995809913658d382497bd8d3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_3d78d9d3a19d1ae3.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.201 ngư?i
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)16: 38
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_60a4ff337236f628810618f0876a3551_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_4319c4833c97475f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.201 ngư?i
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)16: 38
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-t...es-workspaceruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_26bde3e957b7eb4b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,549
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)07: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-t...es-workspaceruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_28c3da2d54c6b3f2.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,549
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)07: 35
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_4e34f6c19b8d41d9.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,621
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)07: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_503aed05989c0a80.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,621
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_3046b0e9401de858.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin131,501
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)07: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_324ca72d3d2cb0ff.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin140,970
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)16: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,947
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)16: 38
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_b4a698a1884d6c0e.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin13,023
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)06: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_b6ac8ee5855c34b5.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin13,023
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)06: 53
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_30450cf3401fdf5c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin131,498
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)07: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_324b03373d2ea803.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin140,967
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)16: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2617687 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbmt KB2617687 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2617687

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com