Quá tr?nh đ?ng b? hoá Outlook không ho?t đ?ng như mong đ?i trong năm 2009 Microsoft Dynamics NAV n?u nhi?u đ?a ch? liên l?c có tên tương t? trong Outlook

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2617761 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này áp d?ng cho Microsoft Dynamics NAV 2009 cho t?t c? các nư?c và t?t c? các ngôn ng? mi?n đ?a phương.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Gi? s? b?n có các thư m?c liên l?c nhi?u trong Microsoft Outlook. Ngoài ra, các thư m?c liên h? v?i c?a hàng đ?a ch? liên l?c có th? có tên tương t?. Trong t?nh hu?ng này, khi b?n s? d?ng Outlook Add-In đ? th?c hi?n m?t quá tr?nh đ?ng b? hoá Outlook Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 và Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1), quá tr?nh đ?ng b? hoá Outlook không ho?t đ?ng như mong đ?i.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Đó là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u b?n đang g?p ph?i m?t v?n đ? t?i v?, cài đ?t hotfix này, ho?c có câu h?i h? tr? k? thu?t khác, liên h? v?i đ?i tác c?a b?n ho?c, n?u đ? ghi danh vào m?t k? ho?ch h? tr? tr?c ti?p v?i Microsoft, b?n có th? liên h? v?i h? tr? k? thu?t cho Microsoft Dynamics và t?o ra m?t yêu c?u h? tr? m?i. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
https://MBS.Microsoft.com/support/newstart.aspx
B?n c?ng có th? liên l?c h? tr? k? thu?t cho Microsoft Dynamics qua đi?n tho?i b?ng cách s? d?ng các liên k?t cho qu?c gia c? th? đi?n tho?i. Đ? th?c hi?n vi?c này, truy c?p vào m?t trong các trang web Microsoft sau đây:

Đ?i tác
https://MBS.Microsoft.com/partnersource/support/
Khách hàng
https://MBS.Microsoft.com/customersource/support/Information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm
Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u đ? h? tr? các cu?c g?i có th? đư?c h?y b? n?u m?t chuyên nghi?p h? tr? k? thu?t cho Microsoft Dynamics và s?n ph?m liên quan s? xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng cho b?t k? câu h?i h? tr? b? sung và các v?n đ? không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft Dynamics NAV hotfix hay C?p nh?t t?p

Sau khi b?n yêu c?u m?t hotfix Microsoft Dynamics NAV, m?t siêu liên k?t s? đư?c g?i đ?n b?n trong m?t e-mail.

E-mail s? ch?a m?t siêu liên k?t và m?t kh?u. B?n có th? s? d?ng các siêu liên k?t đ? t?i xu?ng hotfix Microsoft Dynamics NAV ho?c các t?p tin C?p Nh?t. Khi b?n b?m vào các siêu liên k?t, các T?p tin t?i v?-c?nh báo b?o m?t h?p tho?i s? m? ra. Sau đó, b?n đư?c nh?c nh? đ? ch?y, đ? ti?t ki?m ho?c đ? h?y b? vi?c t?i xu?ng.

N?u b?n b?m vào Ch?y, các t?p tin b?t đ?u t?i v? và quá tr?nh khai thác. B?n ph?i ch? đ?nh m?t thư m?c cho các t?p tin m?i, và sau đó cung c?p m?t kh?u.

N?u b?n b?m vào Lưu, b?n ph?i xác đ?nh m?t đư?ng d?n cho vi?c lưu t?p nén. Khi b?n m? t?p tin mà b?n đ? lưu, b?n đư?c nh?c nh? đ? ch? ra m?t đư?ng d?n cho các t?p tin. Sau đó, b?n ph?i cung c?p m?t kh?u đư?c cung c?p trong e-mail.

N?u b?n b?m vào H?y b?, đi?m d?ng quá tr?nh t?i v?.


Làm th? nào đ? cài đ?t m?t hotfix Microsoft Dynamics NAV ho?c m?t t?p tin C?p Nh?t

Microsoft Dynamics NAV n?n t?ng hotfix và C?p Nh?t đư?c làm s?n sàng d?ng t?p tin duy nh?t. Đ? cài đ?t m?t hotfix Microsoft Dynamics NAV ho?c m?t b?n C?p Nh?t, b?n ph?i thay th? các t?p tin cài đ?t Microsoft Dynamics NAV hi?n có v?i các hotfix ho?c các t?p tin C?p Nh?t.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Microsoft.Dynamics.NAV.OLSync.navsyncaddin.dll5.10.24547.1947,09603-Sep-201119: 27x86
Đ? cài đ?t hotfix này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Thoát kh?i m?i phiên b?n c?a Outlook đang ch?y.
 2. Trong đư?ng d?n sau đây, thay th? t?p Microsoft.Dynamics.NAV.OLSync.NAVSyncAddIn.dll v?i các t?p tin C?p Nh?t:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\


  Chú ý
  • N?u b?n đang ch?y m?t h? đi?u hành 64-bit, thay th? "T?p tin chương tr?nh" v?i "Chương tr?nh Files (x 86)" trong đư?ng d?n.
  • Thay th? Office14 trong con đư?ng v?i phiên b?n c?a văn ph?ng b?n đang ch?y.
 3. M?t d?u nh?c l?nh, h?y ch?y các d?ng l?nh sau đây:
  C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\RegAsm.exe "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\Microsoft.Dynamics.NAV.OLSync.NAVSyncAddIn.dll"


  Chú ý Các b? ph?n liên quan c?a con đư?ng nên đư?c s?a ch?a d?a trên h? đi?u hành tương ?ng và các phiên b?n tương ?ng c?a Microsoft Office.
N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau đây c?a m?t nhân viên bán hàng, h?y ch?c ch?n r?ng đ?a ch? email trong liên h? m?t hàng đó ho?c g? b?ng tay ho?c ngư?i nào khác đ?ng b? t? Microsoft Dynamics NAV:
M?c có liên quan đư?c đ?ng b? hóa kho?n m?c Outlook không t?m th?y
V?n đ? này liên quan đ?n nhân viên bán hàng liên h? m?c đư?c liên k?t v?i danh sách đ?a ch? toàn c?u. Kho?n m?c liên h? v?i nhân viên bán hàng không đư?c phép liên k?t đ?n danh sách đ?a ch? toàn c?u. V?n đ? này có th? x?y ra khi b?n thi?t l?p đ?a ch? mail cho soá lieân laïc trong Outlook thay v? trong Microsoft Dynamics NAV. Trong trư?ng h?p đi?n h?nh, b?ng cách s? d?ng các phiên b?n m?i nh?t c?a t?p tin .dll, b?n có th? đ?t đ?a ch? email trong Microsoft Dynamics NAV và sau đó đ?ng b? hóa đ?a ch? email v?i Outlook.

Điều kiện tiên quyết

B?n ph?i có m?t trong các s?n ph?m sau đư?c cài đ?t đ? áp d?ng hotfix này:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t l?i trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft
Chú ý Đây là m?t bài vi?t "Nhanh chóng xu?t b?n" t?o tr?c ti?p t? trong t? ch?c h? tr? c?a Microsoft. Thông tin ? đây đư?c cung c?p như-là đ? đáp ?ng v?i các v?n đ? đang n?i lên. Như là k?t qu? c?a t?c đ? làm cho nó có s?n, các tài li?u có th? bao g?m l?i và có th? đư?c s?a đ?i b?t k? lúc nào mà không báo trư?c. Xem Đi?u kho?n s? d?ng đ? đánh giá khác.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2617761 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Dynamics NAV 2009
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbmbsmigrate kbexpertiseadvanced kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2617761 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2617761

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com