MS11-099: C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer: 13 tháng 12 năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2618444 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
B?n C?p Nh?t bài vi?t này mô t? đ? đư?c thay th? b?i m?t c?p nh?t m?i hơn. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t tích lu? m?i nh?t cho Internet Explorer. Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t m?i nh?t, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://Update.Microsoft.com/microsoftupdate
Đ? bi?t nhi?u k? thu?t chi ti?t v? b?n C?p Nh?t b?o m?t tích lu? m?i nh?t Internet Explorer, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
http://technet.Microsoft.com/Security/Bulletin
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành b?n tin an ninh MS11-099. Đ? xem b?n tin an ninh đ?y đ?, đi đ?n m?t trong các web site Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Tr? giúp cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t: H? tr? cho Microsoft Update

Gi?i pháp b?o m?t cho các chuyên gia CNTT: TechNet kh?c ph?c s? c? b?o m?t và h? tr?

Giúp b?o v? máy tính c?a b?n đang ch?y Windows t? virus và ph?n m?m đ?c h?i:Virus gi?i pháp và Trung tâm b?o m?t

H? tr? đ?a phương theo qu?c gia c?a b?n: H? tr? qu?c t?

Thông tin thêm

V?n đ? v?i b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t này, b?n có th? g?p v?n đ? sau đây:
 • Tri?u ch?ng

  Có trên các web site nh?t đ?nh, khi b?n s? d?ng tùy ch?n Chọn Tất cảtrong tr?nh đơn phím l?i tắt, ho?c b?n b?m Ctrl + A đ? Chọn Tất cả n?i dung, và sau đó b?n c? g?ng đ? dán n?i dung vào m?t web site trong Internet Explorer, g? x?y ra. N?i dung không dán. Ví d?, v?n đ? có th? x?y ra khi b?n c? g?ng đ? dán n?i dung vào thư Outlook.com ho?c m?t tin thư thoại Outlook Web Access (OWA).

  V?n đ? này có th? x?y ra ch? trên m?t s? web site. V?n đ? này x?y ra ch? khi b?n dán vào Internet Explorer. V?n đ? này không x?y ra khi b?n sao chép t? Internet Explorer và sau đó dán vào các ?ng d?ng khác ch?ng h?n như Microsoft Word ho?c Microsoft Outlook.

  Nguyên nhân

  V?n đ? này x?y ra n?u web site có ch?a m?t th? script, m?t th? đ?i tư?ng ho?c m?t t? khóa nhúng mà xu?t hi?n sau khi các t? khóa cơ th?.

  Workaround

  Đ? kh?c ph?c v?n đ? này trong Internet Explorer, s? d?ng chu?t thay v? Chọn Tất cả tùy ch?n ho?c Ctrl + A đ? ch?n văn b?n b?n mu?n sao chép. C? g?ng đ? sao chép ch? ph?n c?a n?i dung mà b?n c?n thay v? Chọn Tất cả n?i dung.

Liên quan đ?n ph?ng không-an ninh s?a l?i đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Phiên b?n phân ph?i chung (GDR) s?a ch?a

C?p Nh?t cá nhân không có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, tùy thu?c vào phiên b?n Windows và các phiên b?n c?a ?ng d?ng b? ?nh hư?ng. Xin vui l?ng xem các bài vi?t cá nhân đ? xác đ?nh t?nh tr?ng C?p Nh?t c?a b?n.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? bài vi?tTiêu đ? bài vi?t
2624899 Kh?c ph?c: B?n không th? đóng c?a s? EMC trên m?t máy tính có Internet Explorer 9 cài đ?t chuyên bi?t
2628551 B? l?c tu? ch?nh MIME vô hi?u hoá và không kích ho?t trong Internet Explorer 9
2628724 S?a ch?a: M?t s? danh sách thả xuống và h?p t? h?p không xu?t hi?n trong Internet Explorer 7 sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t 2586448
2629739 M?t ?ng d?ng Visual Basic 6 không th? nh?n đư?c s? ki?n t? m?t khung trong m?t tên mi?n khác nhau
2631938 Xác th?c có th? không thành công khi b?n s? d?ng Internet Explorer 9 đ? truy c?p vào m?t web site an toàn mà đ?i h?i gi?y ch?ng nh?n phía khách hàng
2632022 RSS ngu?n d? li?u th? c?p này có th? không đư?c hi?n th? khi b?n vô hi?u hoá trang phóng to tính năng trong tr?nh duy?t Internet Explorer 8 ho?c Internet Explorer 9
2633097 Kh?c ph?c: H?nh ?nh bi?u tư?ng con tr? tr? nên khó khăn khi m?t web site s? d?ng jQuery UI Thư vi?n đ? th?c hi?n các tính năng kéo và th? trong Internet Explorer 9
2633335 Thay th? c?p nhân v?t không đư?c x? l? như mong đ?i trong m?t h?p đ?u vào trong Internet Explorer 9
2633346 M?t web site mà b?n m? trong m?t c?a s? m?i ho?c tab m? ra v?i m?t m?c thu phóng trư?c trong Internet Explorer 8
2633863 M?t thi?t l?p chính sách nhóm đ? ngăn ch?n các tab t? đóng c?a không ho?t đ?ng trong Internet Explorer 9
2633864 M?t web site ho?c m?t đi?u khi?n ActiveX đư?c lưu tr? trên m?t web site có th? ng?ng nh?n t?p trung liên t?c trong Internet Explorer 9
2634434 B?n không th? lưu m?t t?p t?i xu?ng vào v? trí di?n đàn chuy?n hư?ng trong Windows Internet Explorer 9
2635490 Internet Explorer 9 có th? s?p đ? khi b?n vào l?i m?t web site và s? d?ng t? hoàn t?t
2635543 Các tùy ch?n "C?a s? b?t lên cho phép danh sách" trong chính sách nhóm cho Internet Explorer 9 không làm vi?c như mong đ?i
2637344 đi?u khi?n ActiveX trong Internet Explorer không c?n có th? truy c?p d? li?u đư?c cung c?p b?i m?t thu?c tính d? li?u sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t trong an ninh tư v?n 2562937
2639263 hộp thoại chính sách b?o m?t c?a Internet Explorer là tr?ng cho các web site chính sách b?o m?t P3P
2643119 Internet Explorer 9 có th? hi?n th? thu?c tính n?i dung như là m?t ph?n c?a m?t web site trong đó có m?t s? y?u t? HTML ch?a nhi?u thu?c tính

Hotfix

Gói C?p Nh?t 2618444 b?o m?t cho Windows XP và Windows Server 2003 bao g?m các t?p tin hotfix Internet Explorer và phân ph?i chung phát hành (GDR) t?p tin. N?u không có t?p tin Internet Explorer hi?n có t? môi trư?ng hotfix, b?n C?p Nh?t b?o m?t 2618444 cài đ?t chuyên bi?t t?p Đông Đ?c.

Hotfix đư?c nh?m kh?c ph?c ch? là nh?ng v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ?n các hotfix. Áp d?ng hotfix ch? đ? h? th?ng đang g?p nh?ng v?n đ? c? th?.

Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch? đ?i cho gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t các hotfix đư?c bao g?m trong b?o m?t C?p Nh?t 2618444, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
897225Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix có trong b?n C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer

Lưu ?Ngoài ra đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix t?p tin, h?y xem l?i bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft đư?c k?t h?p v?i hotfix c? th? mà b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t đ? xác đ?nh các s?a đ?i s? ki?m nh?p đư?c yêu c?u đ? cho phép đó hotfix c? th?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xác đ?nh xem các t?p tin Internet Explorer hi?n có t? các hotfix ho?c t? môi trư?ng GDR, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824994Mô t? n?i dung c?a Windows XP Service Pack 2 và ph?n m?m Windows Server 2003 C?p Nh?t gói

CHI TIEÁT TAÄP TIN

Cho m?t danh sách các t?p tin đư?c cung c?p trong các gói, nh?p vào liên k?t sau đây:
T?p tin thu?c tính b?ng cho b?o m?t C?p Nh?t 2618444.csv

Làm th? nào đ? xác đ?nh cho dù b?n đang ch?y m?t 32-bit ho?c m?t phiên b?n 64-bit c?a Windows

N?u b?n không ch?c ch?n Phiên b?n Windows b?n đang ch?y ho?c cho dù đó là m?t phiên b?n 32-bit ho?c phiên b?n 64-bit, m? thông tin hệ thống (Msinfo32.exe), và xem xét giá tr? đư?c li?t kê cho Lo?i h? th?ng.Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào ch?y, ho?c nh?p vào B?t đ?u tra c?u.
 2. Lo?i msinfo32.exe, và sau đó nh?n Enter.
 3. Trong thông tin hệ thống, xem xét l?i giá tr? cho Lo?i h? th?ng.
  • Đ?i v?i phiên b?n 32-bit c?a Windows, giá tr? H? th?ng ki?ux 86 d?a trên PC.
  • Đ?i v?i phiên b?n 64-bit c?a Windows, giá tr? H? th?ng ki?ux 64 d?a trên PC.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xác đ?nh cho dù b?n đang ch?y m?t phiên b?n 32-bit ho?c 64-bit c?a Windows, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
827218Làm th? nào đ? xác đ?nh máy tính đang ch?y phiên b?n 32-bit ho?c phiên b?n 64-bit c?a hệ điều hành Windows

Thu?c tính

ID c?a bài: 2618444 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Internet Explorer 9, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Internet Explorer 8, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Windows Internet Explorer 7, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
T? khóa: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbpubtypekc kbqfe kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB2618444 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2618444

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com