Các thành viên c?a m?t nhóm phân ph?i trong Exchange Server có th? không nh?n đư?c b?c e-mail không ch? đ?nh m?t con đư?ng tr? l?i trong Office 365 dành riêng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2618599 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây trong Microsoft Office 365 dành riêng cho:
 • B?n có m?t nhóm phân ph?i có ch?a s? liên l?c qua thư bên ngoài trên m?t máy ch? đang ch?y Microsoft Exchange.
 • B?n g?i m?t email cho nhóm phân ph?i.
 • Tiêu đ? c?a thư email không xác đ?nh m?t con đư?ng tr? l?i.

Trong trư?ng h?p này, m?t s? thành viên c?a nhóm phân ph?i có th? không nh?n đư?c thông báo email. Ngoài ra, b?n không nh?n đư?c báo cáo (NDR).


Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? m?t s? máy ch? b?c e-mail không ch?p nh?n các b?c e-mail không ch? đ?nh m?t con đư?ng tr? l?i. Hành vi này là m?t phương pháp ph?ng ch?ng spam. Ví d?, h?y xem xét ví d? sau cu?c tr? chuy?n Simple Mail Transfer Protocol (SMTP):

Máy ch?: 220 smtp.contoso.com ESMTP Postfix
Khách hàng: Xin chào relay.example.org
Máy ch?: 250 Xin chào relay.example.org, tôi vui m?ng đ? đáp ?ng b?n
Khách hàng: thư t?:<>
Máy ch?: 250 Ok
Khách hàng: RCPT đ?n: username@example.com

Trong ví d? này, các máy ch? ngư?i nh?n t? ch?i thư email v? thư không có m?t con đư?ng tr? l?i.

Thư?ng xuyên nh?t, thông báo email không có m?t con đư?ng tr? l?i khi ReportToManagerReportToOriginator thu?c tính nhóm phân ph?i đư?c thi?t l?p đ? sai, như sau:
Get-DistributionGroup testgroup@contoso.com | FL *report* 
ReportToManagerEnabled : False 
ReportToOriginatorEnabled : False

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, thi?t l?p giá tr? Tr? l?i con đư?ng đ?n m?t trong các giá tr? sau:
 • Ngư?i qu?n l? c?a nhóm phân ph?i
 • Nh?ng ngư?i kh?i c?a thông báo email
Lưu ? Ch? có m?t trong các thu?c tính nên đư?c đ?t thành True. cài đ?t chuyên bi?t c? hai thu?c tính đ? đúng s? s?n xu?t k?t qu? b?t ng?.

Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? thi?t l?p các thu?c tính trên các đ?i tư?ng đư?c qu?n l? b?ng cách s? d?ng l?nh ghép ng?n Windows PowerShell:

Phương pháp 1: Đ?t giá tr? tr? l?i con đư?ng đ? ch? s? h?u nhóm phân ph?i b?t k? ngư?i g?i

Đ? thi?t l?p giá tr? tr? l?i con đư?ng đ? ch? s? h?u c?a nhóm phân ph?i b?t k? ngư?i g?i, thi?t l?p giá tr? c?a thu?c tính ReportToManagerEnabled cho đúng b?ng cách s? d?ng l?nh sau đây:
Set-DistributionGroup testgroup@contoso.com –ReportToManagerEnabled $TRUE

Phương pháp 2: Thi?t l?p giá tr? tr? l?i con đư?ng đ? g?i thư

Đ? thi?t l?p giá tr? tr? l?i con đư?ng đ? g?i thư, thi?t l?p giá tr? c?a thu?c tính ReportToOriginatorEnabled cho đúng b?ng cách s? d?ng l?nh sau đây:
Set-DistributionGroup testgroup@contoso.com –ReportToOriginatorEnabled $TRUE
Lưu ? C? hai thu?c tính đư?c đ? c?p trong nh?ng phương pháp này là các thu?c tính tr?c ti?p d?ng ch?y Microsoft qu?n l? b?n ghi d?ch v? b?n ghi d?ch v? cung c?p nhà cung c?p (MMSSPP). V? v?y, b?t k? s?a đ?i nào đư?c th?c hi?n cho các thu?c tính trong môi trư?ng đư?c qu?n l? đư?c ghi đè trong quá tr?nh đ?ng b? hoá MMSSPP ti?p theo. B?t k? thay đ?i v?nh vi?n các thu?c tính này ph?i đư?c th?c hi?n t?i c?a khách hàng b?n ghi d?ch v? mi?n danh m?c hi?n ho?t, và các c?i bi?n này ph?i có kh? năng đ?ng b? hoá thông qua MMSSPP.

Các thu?c tính đư?c hi?n th? trong b?n ghi d?ch v? mi?n danh m?c hi?n ho?t như sau:
 • ReportToOwner
 • ReportToOriginator

Thu?c tính

ID c?a bài: 2618599 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Business Productivity Online Dedicated
 • Microsoft Business Productivity Online Suite Federal
 • Microsoft Exchange Online
 • Microsoft Exchange Online Dedicated
T? khóa: 
vkbportal226 kbmt KB2618599 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2618599

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com