Thư đi?n t? ch? có th? đư?c g?i t? máy khách RoleTailored trong Microsoft Dynamics NAV năm 2009 trong m?t môi trư?ng ba t?ng v?i xác th?c vô danh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2618652 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này áp d?ng cho Microsoft Dynamics NAV cho t?t c? các nư?c và t?t c? các ngôn ng? mi?n đ?a phương.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n s? d?ng SMTP Mail codeunit (400) t?i RoleTailored khách (RTC) trong Microsoft Dynamics NAV năm 2009 trong m?t môi trư?ng ba t?ng, thư đi?n t? có th? ch? đư?c g?i khi Chưa xác đ?nh ngư?iđư?c ch?n là xác th?c trong thi?t l?p thư SMTP.
Tuy nhiên, thư đi?n t? có th? đư?c g?i v?i b?t k? lo?i xác th?c trong khách hàng c? đi?n.
Chú ýKhi b?n ch?y RTC trong máy ch? mà máy ch? d?ch v? Tier NAV (NDT), SMTP Mail codeunit (400) ho?t đ?ng đúng v?i b?t k? lo?i xác th?c.
V?n đ? này x?y ra trong các s?n ph?m sau:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? nh?n d?ng khách hàng khác trong môi trư?ng c?p ba. Do đó các v?n đ? xác th?c x?y ra trong Microsoft Exchange Server.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Cập nhật nóng được hỗ trợ hiện đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, nó là ch? nh?m kh?c ph?c s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Chỉ áp dụng hotfix đó cho các hệ thống đang gặp phải sự cố cụ thể này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho gói d?ch v? ti?p theo c?a Microsoft Dynamics NAV 2009 ho?c phiên b?n k? ti?p c?a Microsoft Dynamics NAV có ch?a hotfix này.

Chú ý Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u đ? h? tr? các cu?c g?i có th? đư?c h?y b? n?u m?t chuyên nghi?p h? tr? k? thu?t cho Microsoft Dynamics và s?n ph?m liên quan s? xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.


Thông tin cài đ?̃t

Microsoft cung c?p l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?. Đi?u này bao g?m, nhưng không gi?i h?n, b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh mà đang đư?c ch?ng minh và v?i nh?ng công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c. Microsoft h? tr? các k? sư có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?, nhưng h? s? không s?a đ?i nh?ng ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng quy tr?nh đ? đáp ?ng các yêu c?u c? th? c?a b?n.

Chú ý Trư?c khi cài đ?t hotfix này, ki?m ch?ng r?ng t?t c? ngư?i dùng khách hàng Microsoft Navision đ? đăng xu?t h? th?ng. Đi?u này bao g?m Microsoft Navision ?ng d?ng d?ch v? (NAS) ngư?i dùng khách hàng. B?n c?n ph?i s? d?ng khách hàng duy nh?t đăng nh?p khi b?n th?c hi?n các hotfix này.

Đ? th?c hi?n các hotfix này, b?n ph?i có m?t gi?y phép nhà phát tri?n.

Chúng tôi đ? ngh? r?ng trương m?c ngư?i dùng trong c?a s? đăng nh?p Windows ho?c trong c?a s? đăng nh?p cơ s? d? li?u đư?c ch? đ?nh vai tr? "Siêu" c?a b?n. N?u trương m?c ngư?i dùng không th? gán vai tr? "SUPER" ID, b?n ph?i xác minh tài kho?n ngư?i dùng có quy?n truy c?p sau đây:
 • S? cho phép s?a đ?i đ?i tư?ng mà b?n s? thay đ?i.
 • Thi công, cho phép các H? th?ng đ?i tư?ng ID 5210 đ?i tư?ng và cho các H? th?ng đ?i tư?ng ID 9015 đ?i tư?ng.


Chú ý B?n không ph?i có quy?n đ? hàng d? li?u, tr? khi b?n có đ? th?c hi?n các s?a ch?a d? li?u.

M? thay đ?i

Chú ý Luôn luôn ki?m tra m? fixes trong m?t môi trư?ng ki?m soát trư?c khi b?n áp d?ng các b?n s?a l?i cho các máy tính s?n xu?t c?a b?n.
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, thay đ?i m? trong SMTP Mail codeunit (400). Sau khi b?n áp d?ng nh?ng thay đ?i, thư đi?n t? s? đư?c t?o ra và đư?c g?i t? các khách hàng thay v? c?a máy ch?. V? v?y, thư đi?n t? s? b?o v? danh tính c?a ngư?i s? d?ng executing.
Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Tri?n khai và đăng k? h?i đ?ng Microsoft.Navision.Mail.dll trong các khách hàng. Đ? làm đi?u này, h?y ch?y l?nh sau:
  regasm /tlb:Microsoft.Navision.Mail.tlb / codebase Microsoft.Navision.Mail.dll
 2. Thay đ?i m? trong SMTP Mail codeunit (400) như sau:
  M? hi?n
  ...
  PROCEDURE CreateMessage@.....
  BEGIN
  IF Recipients <> '' THEN
  CheckValidEmailAddresses(Recipients);
  CheckValidEmailAddresses(SenderAddress);
  SMTPMailSetup.GET;
  SMTPMailSetup.TESTFIELD("SMTP Server");
  IF ISCLEAR(Mail) THEN
  CREATE(Mail);
  Mail.FromName := SenderName;
  ...
  Thay th? m?
  ...
  PROCEDURE CreateMessage@.....
  BEGIN
  IF Recipients <> '' THEN
  CheckValidEmailAddresses(Recipients);
  CheckValidEmailAddresses(SenderAddress);
  SMTPMailSetup.GET;
  SMTPMailSetup.TESTFIELD("SMTP Server");
  IF ISCLEAR(Mail) THEN
  CREATE(Mail,TRUE,TRUE);
  Mail.FromName := SenderName;
  ...

Điều kiện tiên quyết

B?n ph?i có m?t trong các s?n ph?m sau đư?c cài đ?t đ? áp d?ng hotfix này:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1
B?n ph?i có hotfixes sau đây áp d?ng:
 • 2499881 B?n không th? c?u h?nh các thi?t đ?t TLS cho truy?n thông SMTP trong Microsoft Dynamics NAV 2009
 • 2345735 B?n không th? thay đ?i c?ng m?c đ?nh cho truy?n thông SMTP trong Microsoft Dynamics NAV
 • 2479702 Thư đi?n t? n?i dung thư không đúng khi b?n t?o m?t email b?ng cách s? d?ng phương pháp AppendBody trong Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1
 • 2280492 Ph?n đính kèm không phát hành cho đ?n khi khách hàng Microsoft Dynamics NAV đóng c?a khi b?n s? d?ng SMTP Mail codeunit (400) đ? g?i thư đi?n t? có ph?n đính kèm
 • 2516144 B?n nh?n đư?c sai d?ng email, tin nh?n n?u b?n s? d?ng m?t phiên b?n c? th? 7 phát hành c?a các t?p tin Microsoft.Navision.Mail.dll trong Microsoft Dynamics NAV 2009

Lo?i b? thông tin

B?n không th? xoá hotfix này.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".
Chú ý Đây là m?t bài vi?t "Nhanh chóng xu?t b?n" t?o tr?c ti?p t? trong t? ch?c h? tr? c?a Microsoft. Thông tin ? đây đư?c cung c?p như-là đ? đáp ?ng v?i các v?n đ? đang n?i lên. Như là k?t qu? c?a t?c đ? làm cho nó có s?n, các tài li?u có th? bao g?m l?i và có th? đư?c s?a đ?i b?t k? lúc nào mà không báo trư?c. Xem Đi?u kho?n s? d?ng đ? đánh giá khác.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2618652 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Dynamics NAV 2009
T? khóa: 
kbqfe kbmbsmigrate kbsurveynew kbmbscodefix kbmt KB2618652 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2618652

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com