Kh?c ph?c: Giao d?ch kí nh?p sao lưu đư?c t?o ra ngay c? khi sao lưu đ?y đ? đư?c h?y b? trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2618676 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2008 hay Microsoft SQL Server 2008 R2 b?n s?a l?i như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và c?p nh?t t?t c? các C?p Nh?t b?o m?t đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 hay SQL Server 2008 R2 phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n th?c hi?n m?t thao tác sao lưu đ?y đ? trên m?t b? máy cơ s? d? li?u trong Microsoft SQL Server 2008 hay trong Microsoft SQL Server 2008 R2.
 • Thao tác sao lưu b? h?y b? sau khi ki?m tra an ninh và v? trí ban đ?u. Ví d?, không có không gian có s?n đ? t?o ra các t?p tin sao lưu, ho?c m?t ngư?i s? d?ng theo cách th? công d?ng sao lưu.
Trong trư?ng h?p này, m?t đ?ng g?i lưu Nh?t k? giao d?ch đư?c t?o ra ngay c? khi quá tr?nh sao lưu là không đ?y đ?.

Ghi chú

 • V?n đ? này không x?y ra n?u sao lưu b? máy cơ s? d? li?u đư?c h?y b? trư?c khi ki?m tra an ninh và v? trí ban đ?u. Ví d?, t?nh tr?ng này x?y ra n?u v? trí sao lưu đư?c ch? đ?nh là không th? ti?p c?n khi thao tác sao lưu B?t đ?u.
 • V?n đ? này c?ng x?y ra trong SQL Server 2005 và trong SQL Server 2008 R2.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? s? th? t? kí nh?p (LSN) cho sao lưu đ?y đ? đư?c thi?t l?p trư?c khi thao tác sao lưu hoàn thành.

Trong SQL Server 2005, SQL Server 2008 và SQL Server 2008 R2, LSN đư?c thi?t l?p trư?c khi sao lưu b? máy cơ s? d? li?u hoàn t?t. V? v?y, m?t đ?ng g?i lưu Nh?t k? đư?c t?o ra ngay c? khi sao lưu b? máy cơ s? d? li?u đ? b? h?y b?.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, áp d?ng các gói C?p Nh?t tích l?y sau.

Sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này, LSN đư?c thi?t l?p sau khi sao lưu b? máy cơ s? d? li?u đư?c t?o ra. N?u sao lưu b? máy cơ s? d? li?u đư?c h?y b?, thao tác sao lưu Nh?t k? giao d?ch không thành công, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Msg 4214, c?p 16, bang 1, thu?c tuy?n 2
sao lưu Nh?t k? không th? đư?c th?c hi?n b?i v? có không có sao lưu b? máy cơ s? d? li?u hi?n t?i.
Msg 3013, c?p 16, bang 1, thu?c tuy?n 2
Nh?t k? sao lưu ch?m d?t b?t thư?ng.

Cumulative update C?p nh?t thông tin

SQL Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 2

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 1 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2720425 Tích l?y C?p Nh?t gói 1 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2730301 SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 đư?c phát hành

SQL Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 7 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2703282 Tích l?y C?p Nh?t gói 7 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

SQL Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 3

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 4 cho SQL Server 2008 Service Pack 3. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói này cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2673383 Cumulative update C?p Nh?t gói 4 cho SQL Server 2008 Service Pack 3
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 s?a ch?a phát hành. Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2629969 SQL Server 2008 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 3 đư?c phát hành
Microsoft SQL Server 2008 hotfixes đư?c t?o ra cho c? th? SQL Server service pack. B?n ph?i áp d?ng m?t hotfix SQL Server 2008 Service Pack 3 cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t c?a SQL Server 2008 Service Pack 3. theo m?c đ?nh, b?t k? hotfix đư?c cung c?p trong gói b?n ghi d?ch v? máy ch? SQL đư?c bao g?m trong các gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo c?a SQL Server.

SQL Server 2008 R2

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 11. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2633145 Tích l?y C?p Nh?t gói 11 cho SQL Server 2008 R2
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
981356 SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 đư?c phát hành

SQL Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 4 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2633146 Tích l?y C?p Nh?t gói 4 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

SQL Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong cumulative update C?p Nh?t gói 7 cho SQL Server 2008 Service Pack 2. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói này cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2617148 Cumulative update C?p Nh?t gói 7 cho SQL Server 2008 Service Pack 2
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i b?n c?p nh?t m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các C?p Nh?t b?o m?t đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 C?p Nh?t phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng b?n phát hành C?p Nh?t g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2402659 SQL Server 2008 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 2 đư?c phát hành
Microsoft SQL Server 2008 hotfixes đư?c t?o ra cho c? th? SQL Server service pack. B?n ph?i áp d?ng m?t hotfix SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2) cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t c?a SQL Server 2008 SP2. theo m?c đ?nh, b?t k? hotfix đư?c cung c?p trong gói b?n ghi d?ch v? máy ch? SQL đư?c bao g?m trong các gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo c?a SQL Server.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ph?n m?m quy t?cTiêu đ? quy t?cMô t? quy t?cPhiên b?n s?n ph?m ch?ng l?i các quy t?c đư?c đánh giá
H? th?ng Trung tâm c? v?nKhôi ph?c l?i b? máy cơ s? d? li?u SQL Server là d? b? t?n thương do m?t chu?i sao lưu b? h?ng kí nh?pH? th?ng Trung tâm c? v?n phát hi?n m?t sao lưu kí nh?p sau khi m?t sao lưu đ?y đ? không thành công (database_backup_lsn = 0) cho b? máy cơ s? d? li?u R-W có hi?n nay đang online. Đi?u này làm cho b? máy cơ s? d? li?u d? b? t?n thương đ? ph?c h?i trong quá tr?nh khôi ph?c th?m h?a. Xem l?i danh sách các b? máy cơ s? d? li?u cung c?p dư?i đây, và th?c hi?n hành đ?ng s?a sai. Xem l?i thông tin trong bài vi?t này và có nh?ng hành đ?ng kh?c ph?c m?t cách thích h?pSQL Server 2008
SQL Server 2008 R2
SQL Server 2012

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng cho SQL Server, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935897 M?t mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng là có s?n t? đ?i SQL Server đ? cung c?p hotfixes cho báo cáo v?n đ?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lư?c đ? đ?t tên cho SQL Server C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822499 Lư?c đ? đ?t tên m?i cho gói c?p nh?t ph?n m?m Microsoft SQL Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2618676 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2618676 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2618676

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com