Kh?c ph?c: Ngư?i s? d?ng trong các khu r?ng t? xa không th? thay đ?i m?t kh?u c?a h? thông qua ISA Server 2006 ho?c Forefront Threat Management Gateway 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2618727 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Lưu ? Nh?ng v?n đ? này c?ng áp d?ng cho Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010.

Phát hành 1:

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t máy ch? đang ch?y Microsoft Internet Security và tăng t?c (ISA) năm 2006.
 • B?n c?u h?nh m?t nghe các h?nh th?c d?a trên xác th?c (FBA) b?ng cách ch?n HTML m?u xác th?c trên các Xác th?c tab.
 • Ngư?i nghe đư?c c?u h?nh đ? cho phép ngư?i dùng thay đ?i m?t kh?u c?a h?.
 • B?n đ? s? d?ng các ch?c năng đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft 952675 đ? cho phép ISA 2006 đ? t?m ki?m ngư?i s? d?ng trong nhi?u tên mi?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  952675 B?n không th? đăng nh?p vào m?t trang web intranet c?c b? b?n xu?t b?n b?ng cách s? d?ng ISA Server 2006 khi có r?t nhi?u tài kho?n ngư?i dùng có tài kho?n cùng tên trong khác nhau tên mi?n
 • Các tài kho?n cho ngư?i dùng nh?ng ngư?i c? g?ng đăng nh?p vào th? tr?n này t?a l?c trong m?t tên mi?n trong m?t khu r?ng đáng tin c?y t? xa.
Trong trư?ng h?p này, ngư?i dùng không th? đăng nh?p n?u m?t kh?u c?a h? h?t h?n ho?c n?u các tài kho?n đư?c thi?t l?p đ? Ngư?i dùng ph?i thay đ?i m?t kh?u đăng nh?p ti?p theo. L?i 1907 (ERROR_PASSWORD_MUST_CHANGE) đư?c ghi l?i trong Nh?t k? proxy web.

S? phát hành 2:

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t máy ch? đang ch?y Microsoft Internet Security và tăng t?c (ISA) năm 2006.
 • B?n c?u h?nh m?t nghe các h?nh th?c d?a trên xác th?c (FBA) b?ng cách ch?n HTML m?u xác th?c trên các Xác th?c tab.
 • Ngư?i nghe đư?c c?u h?nh đ? cho phép ngư?i dùng thay đ?i m?t kh?u.
 • B?n có m?t quy t?c xu?t b?n web có s? d?ng này nghe đ? xu?t b?n m?t trang web.
 • B?n đ? s? d?ng các ch?c năng đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft 952675 đ? cho phép ISA 2006 đ? t?m ki?m ngư?i s? d?ng trong nhi?u tên mi?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  952675 B?n không th? đăng nh?p vào m?t trang web intranet c?c b? b?n xu?t b?n b?ng cách s? d?ng ISA Server 2006 khi có r?t nhi?u tài kho?n ngư?i dùng có tài kho?n cùng tên trong khác nhau tên mi?n
 • K?t n?i ISA Server 2006 khai trương ph?c v? toàn c?u danh m?c đư?c đ?t ng?t đóng, ví d?, b?i m?t b?c tư?ng l?a gi?a hai máy ch?.
 • S? d?ng đang đăng nh?p vào đ? ch? r? tên ngư?i dùng trong m?t NT4/SAM d?a trên đ?t tên.
 • M?t kh?u m?i đư?c ch? đ?nh b?i ngư?i s? d?ng đáp ?ng các yêu c?u v? đ? ph?c t?p.
Trong trư?ng h?p này, ngư?i dùng t? t?t c? các tên mi?n không th? thay đ?i m?t kh?u c?a h?. Khi h? c? g?ng đ? thay đ?i m?t kh?u, h? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Tên ngư?i dùng hay m?t kh?u c? là không h?p l?, ho?c m?t kh?u m?i không đáp ?ng các yêu c?u t?i thi?u ph?c t?p. Xin vui l?ng th? l?i.
N?u ngư?i dùng ch? đ?nh tên ngư?i dùng s? d?ng m?t đ?nh d?ng UPN, ngư?i dùng có th? thay đ?i m?t kh?u. N?u d?ch v? tư?ng l?a c?a ISA Server 2006 kh?i đ?ng l?i, ngư?i dùng c?ng có th? thay đ?i m?t kh?u cho đ?n khi k?t n?i t?i h? ph?c v? toàn c?u danh m?c b? h?ng m?t l?n n?a.

NGUYÊN NHÂN

Phát hành 1:

V?n đ? này x?y ra khi ngư?i dùng không ph?i chuy?n hư?ng đ?n trang thay đ?i m?t kh?u v? ISA Server 2006 không ki?m tra tr?ng thái tài kho?n cho các tài kho?n trong các khu r?ng xa. V? v?y, nó c? g?ng s? d?ng các ch?ng ch? ngư?i s? d?ng cung c?p đăng nh?p ngư?i dùng. M?t kh?u không c?n h?p l?. V? v?y, n? l?c không thành công, và l?i 1907 (ERROR_PASSWORD_MUST_CHANGE) đư?c tr? l?i.

S? phát hành 2:

V?n đ? này x?y ra khi x? l? cho vi?c g?i tin nh?n đ?n máy ch? toàn c?u danh m?c s? d?ng l?i. Khi x? l? th?t b?i, đi?u này ngăn ISA Server 2006 ki?m tra tr?ng thái tài kho?n ngư?i dùng.

GI?I PHÁP

Microsoft Internet Security và gia t?c (ISA) 2006

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t ISA Server 2006 hotfix rollup gói đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đây:
2616326 Mô t? c?a gói hotfix ISA Server 2006: tháng 9 năm 2011

Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t các gói d?ch v? đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
2555840 Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Service Pack 2

Làm th? nào đ? kích ho?t tính năng s?a ch?a

Microsoft cung c?p l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?. Đi?u này bao g?m, nhưng không gi?i h?n, b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh mà đang đư?c ch?ng minh và v?i các công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c. Microsoft h? tr? các k? sư có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?. Tuy nhiên, h? s? s?a đ?i các ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng quy tr?nh đ? đáp ?ng các yêu c?u c? th? c?a b?n.

Đ? cho phép s?a ch?a cho ISA Server 2006 ho?c Forefront Threat Management Gateway 2010, ch?y đo?n m? EnableMultipleFlatUserName.vbs đ? cho phép các ch?c năng đư?c cung c?p b?i s?a l?i này. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Notepad, sau đó b?m Ok.
 2. Copy đo?n m? sau đây vào m?t Notepad t?p tin, và sau đó lưu các t?p tin văn b?n như m?t t?p tin Microsoft Visual Basic b?ng cách s? d?ng ph?n m? r?ng tên t?p .vbs.
  Const SE_VPS_GUID = "{143F5698-103B-12D4-FF34-1F34767DEabc}"
  Const SE_VPS_NAME = "EnableMultipleFlatUserName"
  Const SE_VPS_VALUE = true
  
  Sub SetValue()
  
    ' Create the root obect.
    Dim root ' The FPCLib.FPC root object
    Set root = CreateObject("FPC.Root")
  
    'Declare the other objects needed.
    Dim array    ' An FPCArray object
    Dim VendorSets ' An FPCVendorParametersSets collection
    Dim VendorSet  ' An FPCVendorParametersSet object
  
    ' Get references to the array object
    ' and the network rules collection.
    Set array = root.GetContainingArray
    Set VendorSets = array.VendorParametersSets
  
    On Error Resume Next
    Set VendorSet = VendorSets.Item( SE_VPS_GUID )
  
    If Err.Number <> 0 Then
      Err.Clear
  
      ' Add the item
      Set VendorSet = VendorSets.Add( SE_VPS_GUID )
      CheckError
      WScript.Echo "New VendorSet added... " & VendorSet.Name
  
    Else
      WScript.Echo "Existing VendorSet found... value- " & VendorSet.Value(SE_VPS_NAME)
    End If
  
    if VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) <> SE_VPS_VALUE Then
  
      Err.Clear
      VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) = SE_VPS_VALUE
  
      If Err.Number <> 0 Then
        CheckError
      Else
        VendorSets.Save false, true
        CheckError
  
        If Err.Number = 0 Then
          WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", saved!"
        End If
      End If
    Else
      WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", no change!"
    End If
  
  End Sub
  
  Sub CheckError()
  
    If Err.Number <> 0 Then
      WScript.Echo "An error occurred: 0x" & Hex(Err.Number) & " " & Err.Description
      Err.Clear
    End If
  
  End Sub
  
  SetValue
  
 3. Lưu t?p vào m?t thư m?c t?m th?i. Ví d?, lưu t?p tin như EnableMultipleFlatUserName.vbs đ? các C:\EnableMultipleFlatUserName thư m?c.
 4. M?t d?u nh?c l?nh, h?y vào v? trí mà b?n đ? lưu các t?p tin .vbs trong bư?c 3, và sau đó ch?y .vbs t?p tin. Ví d?, h?y ch?y các l?nh sau đây:
  đ?a CD C:\EnableMultipleFlatUserName
  cscript EnableMultipleFlatUserName.vbs
Lưu ? B?n ph?i kh?i đ?ng l?i d?ch v? liên quan đ?n ISA Server ho?c d?ch v? liên quan đ?n máy ch? Forefront Threat Management Gateway sau khi b?n kích ho?t tính năng s?a ch?a.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2618727 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Enterprise Edition
  • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Standard Edition
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Enterprise
  • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Standard
T? khóa: 
kbqfe kbHotfixServer kbfix kbhotfixrollup kbpasswords kbexpertiseadvanced kbmt KB2618727 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2618727

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com