Labojums: MMC piek?uves p?rk?puma k??das zi?ojums var rasties, ja integrators transakciju p?rvaldnieks MMC papildprogrammas tiek aizv?rta Host Integration Server 2009 vid?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2619220 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Microsoft Host Integration Server 2009 vid?, jums s?kt darb?bu Integrators (TI) vad?t?js MMC papildprogrammu un MMC papildprogrammu var cie?i negaid?ti. ?? probl?ma rodas, kad tipu bibliot?kas (. TLB) vai.NET sast?vda?u failu darb?bu integrators objektu atsauces neatrodas pareiz? map?m sist?m?. Aizverot TI Manager Microsoft p?rvald?bas konsoles papildprogrammu, j?s sa?emat MMC piek?uves p?rk?puma k??das pazi?ojumu, kas l?dz?gs ?im:
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Lietojumprogrammas nosaukumsProgrammas versijaModu?a nosaukumsModu?a versijaKompens?t
MMC5.2.3790.3959Ntdll.dll5.2.3790.47890004e721

IEMESLS

?? probl?ma rodas t?p?c, ka dar?juma integrators neapliecina, ka TLB vai.NET sast?vda?u failus past?v, kad TI Manager Microsoft p?rvald?bas konsoles papildprogrammu atver un m??ina inicializ?t failu.

RISIN?JUMS

Labojumfails, kas nov?r? ?o probl?mu, ir iek?auti kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni % 2 Host Integration Server 2009.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? ieg?t kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2645939 Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni % 2 Host Integration Server 2009

PROFILAKSE

Lai apietu ?o probl?mu, kop?t tr?kst TLB vai.T?R? mont??a failus uz vajadz?go mapi, kas TI objekts atsaucas.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

Rekviz?ti

Raksta ID: 2619220 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2011. gada 21. decembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Host Integration Server 2009
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2619220 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2619220

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com