Kh?c ph?c: M?t MMC truy c?p vi ph?m thông báo l?i có th? x?y ra khi giao d?ch nhà tích h?p qu?n l? MMC snap-in đóng b?t ng? trong m?t môi trư?ng máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2619220 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Trong m?t môi trư?ng Microsoft máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009, b?n b?t đ?u giao d?ch nhà tích h?p (TI) qu?n l? MMC snap-in, và the MMC snap-in có th? đóng b?t ng?. Hành vi này x?y ra khi g? thư vi?n (TLB) ho?c.NET h?i t?p tin r?ng tài li?u tham kh?o các đ?i tư?ng giao d?ch Integrator không n?m trong thư m?c chính xác trên h? th?ng. Khi TI Manager MMC snap-in đóng c?a, b?n nh?n đư?c m?t MMC truy c?p thông vi ph?m báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên ?ng d?ngPhiên b?n ?ng d?ngTên mô-đunPhiên b?n mô-đunBù đ?p
MMC.exe5.2.3790.3959Ntdll.dll5.2.3790.47890004e721

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? nhà tích h?p giao d?ch không xác minh r?ng TLB ho?c.NET h?i t?p tin t?n t?i khi TI Manager MMC snap-in s? m? ra và c? g?ng đ? kh?i t?o các t?p tin.

GI?I PHÁP

Hotfix gi?i quy?t v?n đ? này đư?c bao g?m trong gói tích l?y 2 cho máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói tích l?y, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2645939 Tích l?y gói 2 cho máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, sao chép TLB thi?u ho?c.NET l?p ráp các t?p tin vào thư m?c chính xác mà các TI đ?i tư?ng tham chi?u.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2619220 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Mười Hai 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Host Integration Server 2009
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2619220 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2619220

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com