L?i "Không th? kí nh?p v? h? ph?c v? t?m th?i không kh? d?ng" khi b?n c? g?ng kí nh?p vào Lync tr?c tuy?n trong Office 365 dành riêng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2619522 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

B?n không th? kí nh?p vào Microsoft Lync Online trong Microsoft Office 365 dành riêng. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

Không th? kí nh?p v? h? ph?c v? t?m th?i không kh? d?ng. N?u v?n đ? v?n c?n, liên h? v?i người quản trị hệ thống c?a b?n.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra đ?i v?i m?t trong nh?ng l? do sau:

Nguyên nhân gây ra 1

B?n không có quy?n tr?c tuy?n Lync.

Nguyên nhân 2

B?n thi?u k?t n?i đ?n b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n Lync.

Nguyên nhân gây ra 3

B?n đang ch?y m?t hệ điều hành Windows 64-bit.

Lưu ? Nguyên nhân này ch? áp d?ng cho Communicator 2007 R2.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng các phương pháp thích h?p cho t?nh h?nh c?a b?n:

Đ? phân gi?i cho nguyên nhân 1

Microsoft qu?n l? b?n ghi d?ch v? b?n ghi d?ch v? cung c?p nhà cung c?p (MMSSPP) quy đ?nh qu?n l? các tài kho?n đ?i tư?ng cho Lync. T? ch?c s? d?ng m?t thu?c tính quy?n l?i đư?c (ví d? như extensionattribute5) trong m?c tin thư thoại ho?t đ?ng c?a h? đ? tín hi?u MMSSPP đ? cung c?p tài kho?n ngư?i dùng đó cho Lync.

Lưu ?N?u b?n không ch?c ch?n mà quy?n l?i đư?c tính t? ch?c c?a b?n s? d?ng, liên h? v?i chuyên gia v? v?n đ? c?a b?n ho?c m?t b?n ghi d?ch v? phân ph?i qu?n l? (SDM) theo các đi?u kho?n c?a th?a thu?n h? tr? c?a b?n.

H?y ch?c ch?n r?ng tài kho?n c?a b?n đư?c quy?n tr?c tuy?n Lync. N?u nó đư?c quy?n tr?c tuy?n Lync, ti?p t?c v?i đ? phân gi?i sau.

Đ? phân gi?i cho nguyên nhân 2
 1. Xác nh?n cài đ?t chuyên bi?t đ?a ch? proxy Internet Explorer theo tiêu chu?n c?a t? ch?c c?a b?n.
 2. H?y ch?c ch?n r?ng các m?c nh?p registry AddToFirewallExceptionList theo các khóa registry sau đây đư?c thi?t l?p đ? 1:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Communicator
 3. OCS và Lync khách hàng h? th?ng c? g?ng liên h? v?i các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n Lync b?i truy v?n nh?t đ?nh b?n ghi DNS cho đ?n khi m?t gi?i quy?t ho?c khách hàng th?i gian. N?u khách hàng có th? gi?i quy?t m?t trong các b?n ghi DNS, khách hàng c? g?ng đ? ki?m nh?p v?i các b?n ghi d?ch v? và sau đó B?t đ?u quá tr?nh xác th?c. (B?t đ?u lưu lư?ng truy c?p SIP). Khách hàng đ?c h?u t? c?a ngư?i dùng kí nh?p đ?a ch? đ? th?c hi?n truy v?n DNS b?ng cách s? d?ng các l?nh sau đây:
  • _sipinternaltls._tcp.Microsoft.com - b?n b?n ghi SRV
   Thông thư?ng ch? đ? sipint1.microsoft.com - A h? sơ
  • _sip._tls.Microsoft.com - b?n b?n ghi SRV
   Thông thư?ng ch? đ? sipint2.microsoft.com - A h? sơ
  • sipinternal.Microsoft.com - A h? sơ
  • SIP.Microsoft.com - A h? sơ
  • sipexternal.Microsoft.com - A h? sơ

  B?n ghi DNS mà khách hàng có đ?u tiên đ? gi?i quy?t và k?t n?i v?i ph? thu?c ph?n l?n vào phương pháp k?t n?i c?a ngư?i dùng. Đi?n h?nh tri?n khai OCS ho?c Lync xu?t b?n m?t b?n b?n ghi SRV đ? máy ch? DNS n?i b? và bên ngoài máy ch? DNS. C? hai b?n b?n ghi SRV tr? đ?n m?t b?n ghi A và ch? đ?nh c?ng thích h?p: 5061 cho c?ng n?i b? và 443 cho bên ngoài c?ng. N?u khách hàng không th? gi?i quy?t m?t b?n b?n ghi SRV, khách hàng chuy?n sang các b?n ghi A. Thông thư?ng, vi?c tri?n khai OCS ho?c Lync xu?t b?n ghi A, sipinternal.sipdomain> com, ch? đ? bên trong các máy ch? DNS. Tương t?, A ghi, sipexternal.sipdomain> com, ch? đư?c công b? đ? bên ngoài máy ch? DNS. Tuy nhiên, các b?n ghi A, sip.sipdomain> com, thư?ng đư?c xu?t b?n cho c? n?i b? và bên ngoài máy ch? DNS. Ngoài ra, các b?n ghi A là thư?ng xuyên trong liên k?t b?n b?n ghi SRV. Khi khách hàng c? g?ng đ? k?t n?i v?i các b?n ghi A, nhâm nhi.sipdomain> com, khách hàng s? luôn luôn làm như v?y qua c?ng 5061 l?n đ?u tiên. N?u th?t b?i, khách hàng s? c? g?ng c?ng 443. T?t c? lưu lư?ng truy c?p bên ngoài ph?i đi trên c?ng 443, nhưng giao thông n?i b? s? s? d?ng c?ng 5061.

  Ki?m tra k?t n?i đ? g? r?i các v?n đ? xác th?c khách hàng là khác nhau, v? h? ph? thu?c vào t? ch?c c?a b?n tri?n khai và phương th?c k?t n?i c?a ngư?i dùng. Dư?i đây là m?t s? ví d? ph? bi?n c?a bài ki?m tra kh?c ph?c s? c? h?p l?.

  Lưu ? theo m?c đ?nh, Windows Vista và Windows 7 không có tính năng telnet cài đ?t chuyên bi?t. Đ? cài đ?t chuyên bi?t các tính năng, m? Panel điều khiển, b?m vàoChương tr?nh và tính năng, b?m vào B?t ho?c t?t tính năng c?a Windows, và sau đó ch?n các Telnet khách hàng hộp kiểm. Sau vài phút, ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t hoàn t?t.

  N?i b? k?t n?i (bao g?m c? VPN)
  • Đ? th?c hi?n m?t bài ki?m tra kh?c ph?c s? c? h?p l?, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. M?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? Nslookup, và sau đó nh?n Enter.
   2. Lo?i Thi?t l?p lo?i = srv, và sau đó nh?n Enter.
   3. Lo?i _sipinternaltls._tcp.sipdomaincom., và sau đó nh?n Enter.
   4. H? sơ tham chi?u b?n ghi A và s? hi?u c?ng, và sau đó g? L?i ra.
   5. Lo?i TelnetM?t h? sơ>c?ng>, và sau đó nh?n Enter.
   Lưu ?K?t qu? d? ki?n c?a l?nh telnet là m?t màn h?nh tr?ng.
  • Đ? th?c hi?n m?t bài ki?m tra kh?c ph?c s? c? h?p l?, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. M?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? Nslookup, và sau đó nh?n Enter.
   2. Lo?i thi?t l?p lo?i = srv, và sau đó nh?n Enter.
   3. Lo?i _sip._tls.sipdomain> com, và sau đó nh?n Enter.
   4. H? sơ tham chi?u b?n ghi A và s? hi?u c?ng, và sau đó nh?p c?nh.
   5. Lo?i telnet B?n ghi A> c?ng>, và sau đó nh?n Enter.

   Lưu ?K?t qu? d? ki?n c?a l?nh telnet là m?t màn h?nh tr?ng.
  • M?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? Telnet sipinternal.sipdomain> com 5061, và sau đó nh?n Enter.

   Lưu ?K?t qu? d? ki?n c?a l?nh telnet là m?t màn h?nh tr?ng.
  • M?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? Telnet sip.sipdomain> com 5061, và sau đó nh?n Enter.

   Lưu ?K?t qu? d? ki?n c?a l?nh telnet là m?t màn h?nh tr?ng.

  Bên ngoài k?t n?i (truy c?p t? xa)
  • Đ? th?c hi?n m?t bài ki?m tra kh?c ph?c s? c? h?p l?, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. M?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? Nslookup, và sau đó nh?n Enter.
   2. Lo?i Thi?t l?p lo?i = srv, và sau đó nh?n Enter.
   3. Lo?i _sip._tls.sipdomain> com, và sau đó nh?n Enter.
   4. H? sơ tham chi?u b?n ghi A và s? hi?u c?ng, và sau đó g? L?i ra.
   5. Lo?i TelnetM?t h? sơ>c?ng>, và sau đó nh?n Enter.

   Lưu ?K?t qu? d? ki?n c?a l?nh telnet là m?t màn h?nh tr?ng.
  • M?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? Telnet sipexternal.sipdomain> com 443, và sau đó nh?n Enter.

   Lưu ?K?t qu? d? ki?n c?a l?nh telnet là m?t màn h?nh tr?ng.
  • M?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? Telnet sip.sipdomain> com 443, và sau đó nh?n Enter.

   Lưu ?K?t qu? d? ki?n c?a l?nh telnet là m?t màn h?nh tr?ng.

 4. N?u b?n có th? gi?i quy?t m?t b?n ghi DNS c? th? nhưng v?n không th? telnet đ?n đ?a ch? trên c?ng chính xác (5061 n?i b? như c?ng và như bên ngoài c?ng 443), b?n ph?i kh?c ph?c s? c? k?t n?i cơ b?n m?ng. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Xác nh?n k?t n?i đ?n các web site Internet t?t bi?t.
  2. Xác nh?n các k?t n?i đ?n các web site m?ng n?i b? t?t đư?c bi?t đ?n, (n?i b? k?t n?i).
  3. Ki?m ch?ng r?ng thi?t đ?t ?y quy?n c?a ngư?i dùng đư?c thi?t l?p theo tiêu chu?n c?a t? ch?c. Đ? làm đi?u này, kh?i đ?ng Internet Explorer, h?y nh?p vàoCông c?, b?m vào Tùy ch?n Internet, b?m vào K?t n?i, và sau đó nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t m?ng LAN.
  4. Xác nh?n r?ng Communicator ho?c Lync đư?c thêm vào danh sách ngo?i l? tư?ng l?a c?a Windows.
  5. H?y ch?c ch?n r?ng b?n đang không ch?y b?t k? ?ng d?ng tư?ng l?a c?a bên th? ba.

 5. N?u t?t c? cài đ?t chuyên bi?t đư?c xác nh?n, th?c hi?n m?t tracert đ? thu th?p các k?t n?i không thành công và s? leo thang. Đ? làm đi?u này, Ch?y tracert sip.microsoft.com m?t d?u ki?m nh?c l?nh.
 6. Khách hàng nên xác th?c thành công. Nhưng sau đó nó ng?u nhiên k? ngư?i dùng ra ngoài và trong m?t l?n n?a. Đi?u này c?ng có th? ch? ra m?t v?n đ? k?t n?i m?ng. Đ? kh?c ph?c s? c? này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Xác minh r?ng ngư?i dùng không ph?i b?ng cách s? d?ng m?t k?t n?i m?ng WLAN. N?u ngư?i dùng đang s? d?ng m?t k?t n?i m?ng LAN có dây, vô hi?u hoá b? thích ?ng m?ng WLAN c?a ngư?i dùng đ? g? r?i.
  2. S? d?ng các truy v?n DNS qu? giá đ? xác đ?nh các b?n ghi A mà khách hàng là gi?i quy?t và k?t n?i, ch?y l?nh sau trên tr?m làm vi?c b? ?nh hư?ng cho đ?n khi v?n đ? đư?c sao chép:

   ping –t -l 750 A h? sơ t? bư?c 1>> c:\ping.txt
  3. Sau khi v?n đ? đư?c sao chép và khách hàng k?, s? d?ng CTRL + C đ? ngăn ch?n l?nh ping.
  4. G?i k?t qu? ping t? bư?c B cho Microsoft theo các đi?u kho?n c?a th?a thu?n h? tr? c?a b?n.
Đ? phân gi?i cho nguyên nhân 3

Đó là m?t v?n đ? đư?c bi?t đ?n v?i Office Communicator 2007 và hệ điều hành 64-bit có th? ngăn ch?n Communicator t? vi?c có th? đ? xác th?c thành công. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y c?p nh?t c?a ngư?i dùng đ? đăng kí như sau:

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
 1. B?t đ?u Notepad.
 2. Sao chép văn b?n sau đây chính xác là nó vào notepad file:
  Phiên b?n Windows Registry Editor 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]"LmCompatibilityLevel"=dword:00000002
 3. Lưu t?p tin notepad như 64bitfix.reg.
 4. T?t Office Communicator và xác minh quá tr?nh communicator.exe không ch?y t? Task Manager.
 5. Th?c hi?n các t?p tin b?ng cách nh?p đúp vào t?p tin 64bitfix.reg.
 6. Kh?i đ?ng l?i máy tính và sau đó B?t đ?u Office Communicator m?t l?n n?a.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2619522 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 7.0
Áp d?ng
 • Microsoft Business Productivity Online Dedicated
 • Microsoft Business Productivity Online Suite Federal
 • Microsoft Office Communicator 2007
 • Microsoft Office Communicator 2007 R2
 • Microsoft Office Communications Online Dedicated
 • Microsoft Lync 2010
T? khóa: 
vkbportal226 kbmt KB2619522 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2619522

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com