"Th?i gian ch?y t?i" giá tr? c?a m?t s? tác v? theo l?ch tr?nh là m?t tích sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính đang ch?y Windows Vista ho?c Windows Server 2008

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2619548 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Trên máy tính đang ch?y Windows Vista ho?c Windows Server 2008, giá tr? "Th?i gian ch?y t?i" m?t s? tác v? theo l?ch tr?nh là s?n ph?m nào sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính. Hành vi này ngăn c?n các tác v? theo l?ch tr?nh ho?t đ?ng như mong đ?i. B?n ph?i kích ho?t l?i các tác v? này b?ng tay.

NGUYÊN NHÂN

Khi d?ch v? l?p l?ch tác v? li?t kê t?t c? các nhi?m v?, nó b?t ng? thoát kh?i v?ng l?p khi nó li?t kê m?t nhi?m v? mà đ? l?i khóa registry. V? v?y, công vi?c c?n l?i trong chu?i không đư?c n?p như mong đ?i.

GI?I PHÁP

Sau khi b?n cài đ?t hotfix này, các d?ch v? l?p l?ch tác v? s? ti?p t?c v?i v?ng l?p, n?u d?ch v? này li?t kê m?t nhi?m v? b? h?ng. Đi?u này đ?m b?o r?ng t?t c? các nhi?m v? lành m?nh theo l?ch tr?nh có th? đư?c n?p thành công. Ngoài ra, qu?n tr? viên có th? truy c?p vào c?a s? l?p l?ch tác v? đ? xác đ?nh các nhi?m v? b? h?ng. N?u m?t nhi?m v? b? h?ng đư?c xác đ?nh, m?t c?a s? s? hi?n th? m?t c?nh báo.

Lưu ? Các tác v? b? h?ng ? l?i b? h?ng và hành đ?ng b? sung ph?i đư?c th?c hi?n đ? gi?i quy?t s? tham nh?ng. Ví d?, tái t?o các tác v? này.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix không ph?i là có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows Vista gói d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn tham kh?o "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SP»n), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
TMM.dll6.0.6002.227181,298,43216-Sep-201115: 30x 86
Hashcleanup.exe6.0.6002.227189,72816-Sep-201113: 27x 86
Taskeng.exe6.0.6002.22718171,52016-Sep-201113: 27x 86
Taskeng.MOFKhông áp d?ng2.254 ngư?i09-Sep-201111: 42Không áp d?ng
Schedsvc.dll6.0.6002.22718602,11216-Sep-201115: 30x 86
Schedsvc.MOFKhông áp d?ng2,25009-Sep-201111: 42Không áp d?ng
Wmicmiplugin.dll6.0.6002.22718345,60016-Sep-201115: 31x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
TMM.dll6.0.6002.227181,319,42416-Sep-201115: 26x 64
Hashcleanup.exe6.0.6002.2271810.240 ngư?i16-Sep-201113: 34x 64
Taskeng.exe6.0.6002.22718267,77616-Sep-201113: 34x 64
Taskeng.MOFKhông áp d?ng2.254 ngư?i15-Mar-201105: 07Không áp d?ng
Schedsvc.dll6.0.6002.22718856,06416-Sep-201115: 26x 64
Schedsvc.MOFKhông áp d?ng2,25015-Mar-201105: 07Không áp d?ng
Wmicmiplugin.dll6.0.6002.22718500,22416-Sep-201115: 27x 64
Schedsvc.MOFKhông áp d?ng2,25009-Sep-201111: 42Không áp d?ng
TMM.dll6.0.6002.227181,298,43216-Sep-201115: 30x 86
Taskeng.exe6.0.6002.22718171,52016-Sep-201113: 27x 86
Taskeng.MOFKhông áp d?ng2.254 ngư?i09-Sep-201111: 42Không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Hashcleanup.exe6.0.6002.2271820,48016-Sep-201113: 28IA-64
Taskeng.exe6.0.6002.22718523,26416-Sep-201113: 29IA-64
Taskeng.MOFKhông áp d?ng2.254 ngư?i15-Mar-201106: 01Không áp d?ng
Schedsvc.dll6.0.6002.227181,417,72816-Sep-201115: 08IA-64
Schedsvc.MOFKhông áp d?ng2,25015-Mar-201106: 01Không áp d?ng
Wmicmiplugin.dll6.0.6002.22718986,62416-Sep-201115: 10IA-64
Schedsvc.MOFKhông áp d?ng2,25009-Sep-201111: 42Không áp d?ng
Taskeng.exe6.0.6002.22718171,52016-Sep-201113: 27x 86
Taskeng.MOFKhông áp d?ng2.254 ngư?i09-Sep-201111: 42Không áp d?ng

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,025
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_2f75c57f10ab2e097788ef847632d3ce_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22718_none_668e4aea9a5d26fc.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_a2673b6bacddc32b7e5033368ef1af06_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22718_none_b9b4d1a6ae3452cd.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin700
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_e15f3169d45a59a38135cc9fe7a11c27_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22718_none_8df8eb583db2adb6.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.406 ngư?i
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-mobilepc-tmm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22718_none_16cc8e1cd596ba62.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,104
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)16: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22718_none_55cdf9427f7e2b65.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,210
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)16: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22718_none_e8199f5bd51f2f4d.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,325
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)16: 52
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22718_none_316e70bead473aae.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin116,813
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)16: 52
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22718_none_bf6fdf14424c8eac.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6.171 ngư?i
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)16: 51
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_3bed68f8f424b40a585ea02bb20a9f2a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22718_none_01032e742cae76e7.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.048
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_d3d98e62e6f7eade9919330297b37b9c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22718_none_356cd7451e865fd7.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,121
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_d78d41b3fbc52775d0b86a108db48996_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22718_none_885a9e82f28a43d3.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-mobilepc-tmm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22718_none_72eb29a08df42b98.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10.444
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)16: 51
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22718_none_b1ec94c637db9c9b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.530 ngư?i
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)16: 51
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22718_none_44383adf8d7ca083.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,359
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)16: 53
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22718_none_8d8d0c4265a4abe4.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin116,855
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)16: 53
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22718_none_1b8e7a97faa9ffe2.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,193
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)16: 53
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,059
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22718_none_97e1b6949a056ddf.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin109,099
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)16: 29
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-mobilepc-tmm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22718_none_16cc8e1cd596ba62.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,104
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)16: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22718_none_e8199f5bd51f2f4d.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,325
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)16: 52
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_034b55159c871558d4694ab4015effda_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22718_none_26f0aa70481eea26.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,117
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_3a0e225958feba7c18e5bfa30e47aef0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22718_none_6865b4e9f8377c7c.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin715
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-t...ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22718_none_55cf9d387f7c3461.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,525
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)16: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22718_none_e81b4351d51d3849.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,342
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)16: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22718_none_317014b4ad4543aa.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin116,834
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)16: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22718_none_bf71830a424a97a8.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,182
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)16: 35
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,449
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22718_none_97e1b6949a056ddf.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin109,099
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)16: 29
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22718_none_e8199f5bd51f2f4d.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,325
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)16: 52
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2619548 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Mười Một 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbmt KB2619548 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2619548

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com