Đi?u ch?nh s? ti?n cho m?t tài kho?n ngân hàng trong báo cáo đi?u ch?nh t? giá không đúng khi b?n đăng bài t?p chí nói chung trong phiên b?n ti?ng B? Đào Nha c?a Microsoft Dynamics NAV 2009

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2620811 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này áp d?ng cho Microsoft Dynamics NAV cho mi?n đ?a phương ng? ti?ng B? Đào Nha (pt).
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Gi? s? b?n đăng bài t?p chí nói chung có d?ng ti?n m?t m? liên k?t trong phiên b?n ti?ng B? Đào Nha c?a Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 và c?a Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1). Khi b?n ch?y các báo cáo đi?u ch?nh t? giá ngo?i t? (595), đi?u ch?nh s? ti?n cho m?t tài kho?n ngân hàng là không chính xác.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Cập nhật nóng được hỗ trợ hiện đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, nó là ch? nh?m kh?c ph?c s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Chỉ áp dụng hotfix đó cho các hệ thống đang gặp phải sự cố cụ thể này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho gói d?ch v? ti?p theo c?a Microsoft Dynamics NAV 2009 ho?c phiên b?n k? ti?p c?a Microsoft Dynamics NAV có ch?a hotfix này.

Chú ý Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u đ? h? tr? các cu?c g?i có th? đư?c h?y b? n?u m?t chuyên nghi?p h? tr? k? thu?t cho Microsoft Dynamics và s?n ph?m liên quan s? xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.


Thông tin cài đ?̃t

Microsoft cung c?p l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?. Đi?u này bao g?m, nhưng không gi?i h?n, b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh mà đang đư?c ch?ng minh và v?i nh?ng công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c. Microsoft h? tr? các k? sư có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?, nhưng h? s? không s?a đ?i nh?ng ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng quy tr?nh đ? đáp ?ng các yêu c?u c? th? c?a b?n.

Chú ý Trư?c khi cài đ?t hotfix này, ki?m ch?ng r?ng t?t c? ngư?i dùng khách hàng Microsoft Navision đ? đăng xu?t h? th?ng. Đi?u này bao g?m Microsoft Navision ?ng d?ng d?ch v? (NAS) ngư?i dùng khách hàng. B?n c?n ph?i s? d?ng khách hàng duy nh?t đăng nh?p khi b?n th?c hi?n các hotfix này.

Đ? th?c hi?n các hotfix này, b?n ph?i có m?t gi?y phép nhà phát tri?n.

Chúng tôi đ? ngh? r?ng trương m?c ngư?i dùng trong c?a s? đăng nh?p Windows ho?c trong c?a s? đăng nh?p cơ s? d? li?u đư?c ch? đ?nh vai tr? "Siêu" c?a b?n. N?u trương m?c ngư?i dùng không th? gán vai tr? "SUPER" ID, b?n ph?i xác minh tài kho?n ngư?i dùng có quy?n truy c?p sau đây:
 • S? cho phép s?a đ?i đ?i tư?ng mà b?n s? thay đ?i.
 • Thi công, cho phép các H? th?ng đ?i tư?ng ID 5210 đ?i tư?ng và cho các H? th?ng đ?i tư?ng ID 9015 đ?i tư?ng.


Chú ý B?n không ph?i có quy?n đ? hàng d? li?u, tr? khi b?n có đ? th?c hi?n các s?a ch?a d? li?u.

M? thay đ?i

Chú ý Luôn luôn ki?m tra m? fixes trong m?t môi trư?ng ki?m soát trư?c khi b?n áp d?ng các b?n s?a l?i cho các máy tính s?n xu?t c?a b?n.
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, thay đ?i m? d? li?u m? s? 2 trong báo cáo đi?u ch?nh t? giá ngo?i t? (595) như sau:

Hi?n có m? s? 1

...
     OnAfterGetRecord=VAR
               BankAccLedgEntry@1110000 : Record 271;
              BEGIN
               BankAccNo := BankAccNo + 1;
               Window.UPDATE(1,ROUND(BankAccNo / BankAccNoTotal * 10000,1));
...

Thay th? m? s? 1

...
     OnAfterGetRecord=VAR
               BankAccLedgEntry@1110000 : Record 271;

// Add the following lines.
               TotalAdjBase@1110001 : Decimal;
               TotalAdjBaseLCY@1110002 : Decimal;
               TotalBankAdjAmount@1110003 : Decimal;
// End of the lines.

              BEGIN
               BankAccNo := BankAccNo + 1;
               Window.UPDATE(1,ROUND(BankAccNo / BankAccNoTotal * 10000,1));
...

M? hi?n 2

...
                     CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToLCYAdjmt(
                      PostingDate,Currency.Code,BankAccPostingBuffer[1].Amount,Currency."Currency Factor")) -
                      BankAccPostingBuffer[1]."Amount (LCY)";

// Delete the following lines.
                   GetAdjustmentValues(
                    AdjBase,AdjBaseLCY,AdjAmount,3,"Bank Account".Name,PostingDocNo,"Bank Account"."No.",PostingDate,Currency.Code);
// End of the lines.
 
                   IF AdjAmount <> 0 THEN BEGIN
                    GenJnlLine.VALIDATE("Posting Date",PostingDate);
...

Thay th? m? 2

...
                     CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToLCYAdjmt(
                      PostingDate,Currency.Code,BankAccPostingBuffer[1].Amount,Currency."Currency Factor")) -
                      BankAccPostingBuffer[1]."Amount (LCY)";
 
                   IF AdjAmount <> 0 THEN BEGIN
                    GenJnlLine.VALIDATE("Posting Date",PostingDate);
...

M? hi?n 3

...
                     MODIFY;
                    END;
                    TotalAdjAmount := TotalAdjAmount + AdjAmount;
                   END;
                  END;
                 UNTIL BankAccPostingBuffer[1].NEXT(-1) = 0;
...

Thay th? m? 3

...
                     MODIFY;
                    END;
                    TotalAdjAmount := TotalAdjAmount + AdjAmount;

// Add the following lines.
                    TotalAdjBase := TotalAdjBase + AdjBase;
                    TotalAdjBaseLCY := TotalAdjBaseLCY + AdjBaseLCY;
                    TotalBankAdjAmount := TotalBankAdjAmount + AdjAmount;
                    GetAdjustmentValues(TotalAdjBase,TotalAdjBaseLCY,TotalBankAdjAmount,
                     3,"Bank Account".Name,PostingDocNo,"Bank Account"."No.",PostingDate,Currency.Code);
                    BankAdjusted := TRUE;
// End of the lines.

                   END;
                  END;
                 UNTIL BankAccPostingBuffer[1].NEXT(-1) = 0;
...

M? hi?n 4

...
                 UNTIL BankAccPostingBuffer[1].NEXT(-1) = 0;
 
               Window.UPDATE(4,TotalAdjAmount);

// Delete the following line.
               BankAdjusted := TRUE;

              END;
 
     OnPostDataItem=BEGIN
...

Thay th? m? 4

...
                 UNTIL BankAccPostingBuffer[1].NEXT(-1) = 0;
 
               Window.UPDATE(4,TotalAdjAmount);
              END;
 
     OnPostDataItem=BEGIN
...

Điều kiện tiên quyết

B?n ph?i có m?t trong các s?n ph?m sau đư?c cài đ?t đ? áp d?ng hotfix này:
 • Phiên b?n ti?ng B? Đào Nha c?a Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Phiên b?n ti?ng B? Đào Nha c?a Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1
Ngoài ra, b?n ph?i có hotfix 2622499 cài đ?t đ? áp d?ng hotfix này.

Lo?i b? thông tin

B?n không th? xoá hotfix này.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".
Chú ý Đây là m?t bài vi?t "Nhanh chóng xu?t b?n" t?o tr?c ti?p t? trong t? ch?c h? tr? c?a Microsoft. Thông tin ? đây đư?c cung c?p như-là đ? đáp ?ng v?i các v?n đ? đang n?i lên. Như là k?t qu? c?a t?c đ? làm cho nó có s?n, các tài li?u có th? bao g?m l?i và có th? đư?c s?a đ?i b?t k? lúc nào mà không báo trư?c. Xem Đi?u kho?n s? d?ng đ? đánh giá khác.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2620811 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Dynamics NAV 2009
T? khóa: 
kbqfe kbmbsmigrate kbmbscodefix kbsurveynew kbmt KB2620811 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2620811

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com