Labojums: Atjaunin?jums ir pieejams, lai ?autu da?as labot parametrus, kad lietojat ESSO DB2 savienojuma virknes datu glab??anai Host Integration Server 2010 vid?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2620937 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir aprakst?ti atjaunin?jums Microsoft Host Integration Server 2010.

Pa?laik, p?c DB2 savienojuma virknes datu glab??anai l?dz uz??muma vienot? pierakst??an?s (ESSO), da?us labot parametrus, vairs nav pieejami.

P?c ?? atjaunin?juma instal??anas runtime klients var nor?d?t ??di ignor?t ESSO glab?ti klienta gr?matved?bas rekviz?tu v?rt?bas:
  • Klienta gr?matved?bas
  • Klienta lietojumprogrammas nosaukums
  • Klienta lietot?ja ID
  • Klienta darbstacijas nosaukumu

PAPILDINDORM?CIJA

Atjaunin?t inform?ciju

Atjaunin?jum? ir iek?auti kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni % 2 Host Integration Server 2010.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? ieg?t kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2616519 Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni % 2 Host Integration Server 2010

UZZI?AS

Pla??ku inform?ciju par glab??anu DB2 savienojuma virknes ar uz??muma vienot?s pierakst??an?s, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
2592014 Uzglab?t DB2 savienojuma virknes uz??muma vienot?s pierakst??an?s

2499828 Labojums: Uz??muma vienot?s pierakst??an?s ir tikai piecas datu sniedz?ja rekviz?ti Host Integration Server 2010 vid?

Rekviz?ti

Raksta ID: 2620937 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2012. gada 3. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Host Integration Server 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2620937 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2620937

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com