MS11-095: תיאור של עדכון האבטחה עבור Active Directory: 13 בדצמבר 2011

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2621146 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-095. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?ln=he&rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

תנאים מוקדמים להחלת עדכון אבטחה זה

כדי להחיל את העדכון, הרכיב המושפע חייב להיות מותקן.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.

הערות בנוגע למידע על קבצים של Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (RTM, SPn) ועל ענף שירות (QFE, GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה גם מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.
לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntdsa.dll5.2.3790.49291,524,22406-Nov-201108:29x86SP2SP2GDR
Ntdsa.dll5.2.3790.49291,529,34406-Nov-201108:27x86SP2SP2QFE
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של מהדורת Windows Server 2003 ושל מהדורת Windows XP Professional x64
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntdsa.dll5.2.3790.49292,972,16006-Nov-201122:15x64SP2SP2GDR
Wntdsa.dll5.2.3790.49291,524,22406-Nov-201122:15x86SP2SP2GDR\WOW
Ntdsa.dll5.2.3790.49292,980,35206-Nov-201122:10x64SP2SP2QFE
Wntdsa.dll5.2.3790.49291,529,34406-Nov-201122:10x86SP2SP2QFE\WOW
לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntdsa.dll5.2.3790.49294,254,20806-Nov-201122:08IA-64SP2SP2GDR
Wntdsa.dll5.2.3790.49291,524,22406-Nov-201122:08x86SP2SP2GDR\WOW
Ntdsa.dll5.2.3790.49294,286,46406-Nov-201122:05IA-64SP2SP2QFE
Wntdsa.dll5.2.3790.49291,529,34406-Nov-201122:05x86SP2SP2QFE\WOW

הערות בנוגע למידע על קבצים של Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה 6.0.0000.xxxxxx.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows Server 2008 ועבור Windows Vista'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.
עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x86 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdsa.mofNot Applicable227,72516-Apr-200800:34Not Applicable
Ntdsai.dll6.0.6002.185321,950,20824-Oct-201116:07x86
Ntdsa.mofNot Applicable227,72509-Sep-201111:27Not Applicable
Ntdsai.dll6.0.6002.227311,954,30424-Oct-201116:33x86
עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdsa.mofNot Applicable227,72503-Sep-200818:35Not Applicable
Ntdsai.dll6.0.6002.185322,634,24024-Oct-201116:22x64
Ntdsa.mofNot Applicable227,72515-Mar-201104:38Not Applicable
Ntdsai.dll6.0.6002.227312,638,84824-Oct-201115:19x64

הערות על מידע אודות קבצים של Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2

חשובתיקונים חמים של Windows 7 ותיקונים חמים של Windows Server 2008 R2 נכללים באותן חבילות. עם זאת, תיקונים חמים בדף בקשת התיקון החם רשומים תחת שתי מערכות ההפעלה. כדי לבקש את חבילת התיקון החם החלה על מערכת הפעלה אחת או שתיים, בחר את התיקון החם הרשום תחת "Windows 7/Windows Server 2008 R2" בדף. התייחס תמיד לסעיף "חל על" במאמרים כדי לקבוע את מערכת ההפעלה שעבורה מתאים כל תיקון חם.
 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600.16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2 SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבורWindows Server 2008 R2'. קובצי MUM ו- MANIFEST, וקובצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים חשובים מאוד לשמירה על מצב הרכיבים המעודכנים. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.
עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdsa.mofNot Applicable227,76522-Jul-200922:46Not Applicable
Ntdsai.dll6.1.7600.169002,007,55218-Oct-201104:26x86
Ntdsa.mofNot Applicable227,76510-Jun-200921:18Not Applicable
Ntdsai.dll6.1.7600.210712,011,64818-Oct-201104:24x86
Ntdsa.mofNot Applicable227,76505-Nov-201001:54Not Applicable
Ntdsai.dll6.1.7601.177092,009,08818-Oct-201104:25x86
Ntdsa.mofNot Applicable227,76505-Nov-201001:54Not Applicable
Ntdsai.dll6.1.7601.218412,011,64818-Oct-201105:50x86
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008 R2 ושל Windows 7
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdsa.mofNot Applicable227,76522-Jul-200923:08Not Applicable
Ntdsai.dll6.1.7600.169002,720,25618-Oct-201105:21x64
Ntdsa.mofNot Applicable227,76510-Jun-200920:34Not Applicable
Ntdsai.dll6.1.7600.210712,725,37618-Oct-201105:32x64
Ntdsa.mofNot Applicable227,76505-Nov-201001:54Not Applicable
Ntdsai.dll6.1.7601.177092,722,30418-Oct-201105:24x64
Ntdsa.mofNot Applicable227,76505-Nov-201001:54Not Applicable
Ntdsai.dll6.1.7601.218412,725,37618-Oct-201106:11x64


מידע נוסף על קבצים עבור Windows Server 2008 ועבור Windows Vista

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2621146_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,766
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2621146~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,485
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2621146_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,295
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2621146~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,026
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2621146_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,309
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2621146~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,040
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,519
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,542
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,523
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,546
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,131
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_1040b7e8abfe538d36c1fe0b2b06a674_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18532_none_36a7eea54bc92f9b.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_66b8702cf41edfa5cab1f18dd3d2c083_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22731_none_ed8fd38ebbbeb277.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18532_none_f28e53d4b65f897c.manifest
File versionNot Applicable
File size12,574
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)16:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22731_none_f316f23bcf7e0d16.manifest
File versionNot Applicable
File size12,574
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)16:56
PlatformNot Applicable
קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_40b933fc9677307160a3097d2729bb0d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22731_none_fcddee9a57dd5c66.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e419a7e59d12178e40c397e5df4cdd77_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18532_none_3ddc5ee3714a8c2d.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18532_none_4eacef586ebcfab2.manifest
File versionNot Applicable
File size12,632
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)16:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22731_none_4f358dbf87db7e4c.manifest
File versionNot Applicable
File size12,632
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)16:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2621146_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,776
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2621146~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,499
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2621146_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,311
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2621146~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,046
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2621146_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,325
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2621146~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,060
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,529
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,552
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,533
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,556
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,155
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable

מידע נוסף על קבצים עבור Windows Server 2008 R2 ועבור Windows 7

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2621146_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,804
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2621146~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,740
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2621146_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,017
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2621146~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,523
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,451
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,470
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,451
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,470
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,928
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_085bd20975180430792d14d89b47c9c0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17709_none_a55e08e72caf0936.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_1d7712008f48e346bbc33a883da75dad_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21071_none_7a62127307001ff3.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_4e84afe159fc2709c27a0145921c9b23_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16900_none_0e7e8470cc47f204.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_c37b0e1a5e82b8693aa622d45ca1e6dc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21841_none_026cf1b04b3e642c.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16900_none_f0ee21621a39eabf.manifest
File versionNot Applicable
File size3,527
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21071_none_f12ce53f338f9d92.manifest
File versionNot Applicable
File size3,527
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17709_none_f2dd810217583aba.manifest
File versionNot Applicable
File size3,527
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21841_none_f333dbcd309d7f90.manifest
File versionNot Applicable
File size3,527
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)06:23
PlatformNot Applicable
קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008 R2 ושל Windows 7
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_53fda692777d11f0087b193da31dabf4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21071_none_66152c57e65e82d3.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_744480a5fa469df6f96f956e59a6bd33_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17709_none_9c79a41d69c1b3e2.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_af1d69106455a525357a32d61b7e9056_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21841_none_7c46c107d0f9a253.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f4c3449915d267a8e66600977336c2f2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16900_none_fea925373cef829a.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16900_none_4d0cbce5d2975bf5.manifest
File versionNot Applicable
File size3,531
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)06:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21071_none_4d4b80c2ebed0ec8.manifest
File versionNot Applicable
File size3,531
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)06:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17709_none_4efc1c85cfb5abf0.manifest
File versionNot Applicable
File size3,531
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)06:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21841_none_4f527750e8faf0c6.manifest
File versionNot Applicable
File size3,531
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)07:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2621146_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,684
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2621146~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,528
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2621146_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,769
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2621146~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,423
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,329
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,364
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,329
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,364
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:20
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,680
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2621146 - Last Review: יום ראשון 18 דצמבר 2011 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
מילות מפתח 
kbexpertiseinter kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbfix kbbug kbsurveynew KB2621146

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com