"Lietot?js ar ??du nosaukumu nav atrasts" k??das zi?ojums, m??inot atiestat?t paroli lietot?jam Office 365

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2621753 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

Nav p?rliecin?ts, ka k?da Office 365 atbr?vot j?s izmantojat? Dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
Es lietoju Office 365 p?c jaunin??anas pakalpojums
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

M??inot izveidot Microsoft Office 365 lietot?ja paroli atiestat?t, tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:
Lietot?js ar ??du nosaukumu nav atrasts. Tie, iesp?jams, ir izdz?sts.

???DUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, izmantojiet Microsoft Azure Active Directory modulis par programmu Windows PowerShell, lai iestat?tu lietot?ja pamatnosaukums (UPN) dom?na noklus?juma. Tad main?t pamatnosaukums atpaka? izmantot individualiz?ts dom?ns. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
 1. S?kt Azure Active Directory moduli par Windows PowerShell un piesl?gties Azure Active Directory.

  Piez?me.Vair?k info par debeszils Active Directory moduli par Windows PowerShell, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
 2. Main?t noklus?juma dom?na lietot?ja UPN. Lai to paveiktu, palaidiet ??du komandu:
  Set-MsolUserPrincipalName -UserPrincipalName [ExistingUPN] -NewUserPrincipalName [NewUPN]
  Piem?ram, izmantojiet ?o komandu:
  Set-MsolUserPrincipalName -UserPrincipalName johnsmith@contoso.com -NewUserPrincipalName johnsmith@contoso.onmicrosoft.com
 3. Main?t atpaka? uz s?kotn?jo dom?na lietot?ja UPN. Lai to paveiktu, palaidiet ??du komandu:
  Set-MsolUserPrincipalName -UserPrincipalName [ExistingUPN] -NewUserPrincipalName [NewUPN]
  Piem?ram, izmantojiet ?o komandu:
  Set-MsolUserPrincipalName -UserPrincipalName johnsmith@contoso.onmicrosoft.com -NewUserPrincipalName johnsmith@contoso.com
 4. Atiestat?t paroli v?lreiz.

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2621753 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2014. gada 19. j?nijs - P?rskat??ana: 16.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365
 • Office 365 User and Domain Management
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365m o365062011 pre-upgrade o365022013 after upgrade o365p kbmt KB2621753 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2621753

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com