"M?t ng?i dng v?i tn ny c th? khng ?c t?m th?y" l?i tin th thoai khi b?n c? g?ng ?t l?i m?t kh?u cho ng?i dng trong Office 365

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2621753 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.

B?n khng ch?c ch?n m?nh ang s? d?ng phin b?n Office 365 no? H?y truy c?p web site sau c?a Microsoft:
C ph?i ti s? s? d?ng Office 365 sau khi nng c?p b?n ghi d?ch v? khng?
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N ?

Khi b?n c? g?ng ?t l?i m?t kh?u cho ng?i dng trong Microsoft Office 365, b?n nh?n ?c thng bo sau:
Khng t?m th?y m?t ng?i dng v?i tn ny. H? c th? ? b? xa.

GI?I PHP

? gi?i quy?t v?n ? ny, s? d?ng Microsoft Azure ho?t ?ng m?c tin th thoai m-un cho Windows PowerShell ? ?t tn chnh ng?i dng (UPN) t?i vng m?c ?nh. Sau , thay ?i m?t sau tn chnh c?a ng?i dng ? s? d?ng tn mi?n vanity. ? th?c hi?n i?u ny, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. B?t ?u Azure ho?t ?ng m?c tin th thoai m-un cho Windows PowerShell v k?t n?i v?i Azure Th muc Hoat ng.

  Lu ?? xem thm thng tin v? Azure ho?t ?ng m?c tin th thoai m-un cho Windows PowerShell, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
 2. Thay ?i UPN c?a ng?i dng t?i vng m?c ?nh. ? lm i?u ny, h?y ch?y l?nh sau:
  Set-MsolUserPrincipalName -UserPrincipalName [ExistingUPN] -NewUserPrincipalName [NewUPN]
  V d?, s? d?ng l?nh ny:
  Set-MsolUserPrincipalName -UserPrincipalName johnsmith@contoso.com -NewUserPrincipalName johnsmith@contoso.onmicrosoft.com
 3. Thay ?i UPN c?a ng?i s? d?ng tr? l?i tn mi?n g?c. ? lm i?u ny, h?y ch?y l?nh sau:
  Set-MsolUserPrincipalName -UserPrincipalName [ExistingUPN] -NewUserPrincipalName [NewUPN]
  V d?, s? d?ng l?nh ny:
  Set-MsolUserPrincipalName -UserPrincipalName johnsmith@contoso.onmicrosoft.com -NewUserPrincipalName johnsmith@contoso.com
 4. ?t l?i m?t kh?u m?t l?n n?a.

V?n c?n tr? gip? Chuy?n ?n cc Vn ph?ng 365 c?ng ?ng .

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2621753 - L?n xem xt sau cng: 20 Thang Sau 2014 - Xem xt l?i: 13.0
p d?ng
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365
 • Office 365 User and Domain Management
T? kha:
o365 o365a o365e o365m o365062011 pre-upgrade o365022013 after upgrade o365p kbmt KB2621753 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2621753

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com